MEW i löïffifflTIHUD I'DOIl DI fflMTE EWniMMffl SSEEL el ir (I 1897 t rs, >oe stes ZzlTER D AG 27 F E B R LAK I. I NIET HALF. III. sohijnlijk bet plattelands-element in onze volks* .00. belagers. BINNENLAND. Leur rear geh: ,00< -.00, MO i a 00, srd: ;ha- jeu, i. Uit hetgeen valt op te maken uit de vour- loopige uitkomsten zal de vermeerdering van ADVER TEN TIEN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Centa voor eiken régel meer 71/, Cents. Bij abonnement is de prijs belangrijk lager. Voorwaarden daaromtrent te verneme bij den uitgever. j met Gevolgelijk kan het reactionair element bij ma tige krachtsontwikkeling reeds gevaarlijk wor- voor de maatschappij dus evengoed als EN ,00, ',00, Door de Staten der provincie Noord-Holland is gekozen tot lid der Eerste Kamer de heer D. Laan, koopman te Wormerveor, met 31 van de 62 stemmen. De heer mr. N. G. Pierson had 30 stemmen. i van een STOOMWERKTUIG in zijne Tabaksfa briek, staande aan de Kruizebroedersstraat al hier, Wijk 5, no. 81, kadastraal bekend ge- j meente Sneek, Sectie B, no. 2521. Dat op Zaterdag den 13 Afaart 1897, des J middags te 12 uren, ten gemeentehuize gele* genheid zal zijn, om hiertegen bezwaren in te brengen en deze mondeling en schriftefijk toe te lichten en dat zoowel de verzoeker, als zij, die bezwaren hebben in te brengen, gedurende drie dagen vóór evengenoemd tijdstip ter Se cretarie der gemeente, in de gewone bureatï- uren, van de ter zake ingekomen schrifturen kennis kunnen nemen. Sneek den 27 Februari 1897. Burgemeester en Wethouders voornoemd, ALMA, Burgemeester. BENNEWITZ, Secretaris. UIT DE PERS. ’t gezag der geestelijkheid, in dat kleine kamertje zijn ze vrij, aan zich zelf over gelaten. En zou het nu verwondering wekken ze op dat oogenblik hun vrijheidszin H. AI. de Koningin-Regentes heeft het Be- Bchermvrouwschap van het te Dordrecht te houden 24e Nederlandsch Taal- en Letterkun dig Congres, welwillend aanvaard. Reeds werd gemeld dut binnenkort de betrek king vau inspecteur voor posteryen en telegra phic ieder afzonderlijk zal worden opgeheven en inspecteurs voor de vereenigde dienstvakken worden aangesteld. Nader meldt men daaromtrent Er bestaan nu vijf inspecteurs der posterijen en vijf inspecteurs der telegraphic het voorne men bestaat nu om de inspecteurskringen klei ner te maken en er tien vereenigde kringen van te maken. Ook zal een inspecteur be noemd worden voor de verschillende postspoor- wegdiensten hier te lande, waarvoor in aan merking komt met de standplaats Utrecht, de heer P. Menschaar, thans inspecteur der poste rijen te Zwolle. j mee- Meer vindt i ontkomen eraan slechts denkbaar is wanneer te Sneek, om vergunning tot het plaatsen rasse schreden wordt vooruitgemarcheerd. ter zijn dan in de Bieden. f Nog sterker dan thans het geval is, zal waar- gmistk. _aa - - - - - - Ook L vertegenwoordiging domineerenWel zullen de yOur individueele leven is het halve werk boere-kiezers niet bij voorkeur dorps- of vak- j vaa kabinet een illusiemen kan ervan Ook in de Economist spreekt de heer P. (mr. N. G. Pierson is lid der redactie) over Van Eeden’s artikel Werk en Brood, ’t Is slechts een kort woord. Wij laten het hier volgen. „Onder dezen titel gaf de heer F. van Eeden een warm geschreven opstel in De Gids van Februari, waarvan de slotsom is, dat door het vestigen van Rijkshoeven de werkloosheid moet bestreden worden. De schrijver zag voorbij dat deze maatregel kapitaal vereischt. Een ka- pitaalverplaatsing kan nooit iets baten tegen werkloosheidzij kan haar slechts doen over gaan in een ander bedrijfhet bedrijf, waar aan kapitaal onttrokken of onthouden wordt.' Werden de denkbeelden van den heer van Eeden toegepast, dan zou daarenboven het in komen der maatschappij geringer worden het eind zou wezenminder werk voor minder brood. Er is nog iets dat de schrijver voorbij ziet. Zeker is het te betreuren, dat met groote wel vaart bij enkelen gepaard gaat armoede bij velen. Maar om de beteekenis van een orgaan te doorgronden, moet men niet eenzijdig het oog richten op een enkele van zijn werkingen; op alle moet worden acht geslagen. Dit geldt ook van maatschappelijke instellingen. Indien men do oorzaken van ongelijkheid slechts kan wegnemen door spaarzaamheid en onderne mingsgeest te dooden en een gelijkheid te doen ontstaan, die allen in de diepste ellende dom pelt, zal het verwijderen dezer oorzaken dan aanbeveling verdienen Dit gewichtig punt werd door den heer van Eeden niet onderzocht. „Men behoeft niet te zijn een specialiteit, een man van ’t vak, om het recht te hebben de hier volgende dingen te zeggen/ zoo leest men in den aanhef van het stuk. O neen doch men moet eenige studie hebben gemaakt van de zaken, die men behandelt, om interessante dingen te zeggen. De heer van Eeden zal niet tegenspreken, dat voor den arts fysiologi sche kennis onmisbaar is. Maar hij, die als arts optreedt voor maatschappelijke kwalen, kan soortgelijke kennis niet ontberen. Er is een fysiologie der maatschappij, en het bleek niet, dat de schrijver van Werk en Brood daar van kennis nam. De. schade welke deze gevaar- t voeiden ontwaken? Het is zoo rein mensche- lijk en natuurlijk zich vrij te gevoelen in die oogenblikken waarin geen vaderlijk- of meester lijk gezag zich kan doen gelden. BEKENDMAKING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Sneek, Gelet op de desbetreffende bepalingen der Hinderwet Brengen ter openbare kennis, dat ter Secre tarie der gemeente ter visie is gelegd, een ver zoek met bijlagen van ARNOLDUS PLECHEL- Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden L—franco per post ƒ1.25. Alle brieven en stukken, uitgave vf redactie betreffende, franco in te zenden. Men heeft te Beerta aan hen, die werkzaam zijn geweest aan het keien kloppen vanwege de werkverschaffing, het kiesrecht geweigerd. De arbeiders zijn daarover ontevreden en be weren dat zulk werk, geen bedoeling is, doch het gemeentebestuur betoogt dat die werkver schaffing uitgaat van het burgerlijk armbestuur en voor de gemeente een groote schadepost is. Het dagelijksch bestuur van den Anti-dienst- vervangingbond heeft bij eene circulaire aan d® afdeelingen en aan al de voorstanders van per soonlijken dienstplicht kennis gegeven, dat het eene reorganisatie en een krachtig optreden van den Bond noodzakelijk acht om bij de nieuwe periode van wetgeving, die van zelf uit de kieswet geboren wordt, zorg te dragen, dat de belangrijk sociale hervormingen, die aan de orde zullen zijn, de zorg voor ’s lands weer baarheid niet naar achteren dringen. Het bestuur van den Bond is overtuigd, dat de groote meerderheid vau het volk prijs stelt op het behoud van Nederland’s onafhankelijk heid, mits bij de vorming van een bruikbaar nationaal leger de grootst mogelijke zuinigheid, worde betracht en de dienstplicht gelijk zij voor iedpr Nederlander. Door de heeren Stuijt, Brantj es Co te Purmerend zijn de eerste stappen gedaan tot oprichting eener Fabriek van Cylindervaten aldaar. Het gebouw der voormalige Cement fabriek is daarvoor aangewezen. Deze nieuw® industrie zal eenig in Nederland zijn, in aan sluiting met de „Cylinder Fass-Fabrik Gesell schaft* te Berlijn. Deze vaten worden gefabriceerd van kruise lings door hydraulische kracht op elkander ge perst hout en bestaan uit drie deelen, namelijk een cylinder met twee bodems. Zij zijn on overtroffen sterk en zelfs, bij langdurig en her haaldelijk spoortransport, bijna aan geen repa ratie onderhevig. De vaten lekken nooit, tanen niet door en zijn aan den invloed der tempe ratuur niet onderhevig. Zij zijn geschikt voor alle vloeistoffen en geven daaraan kleur, smaak noch reuk. Als bewijs van soliditeit kan die nen, dat de biervaten beproefd zijn op een druk van 2'1^ atmospheer. Onder de verschillende soorten als bier-, olie-, wijn- en spiritusvaten, behoort ook een zooge-. naamd pakvat, hetwelk met een losse deksel hermetisch gesloten wordt en bijzonder geschikt is voor verzending zoowel van alle droge en dik vloeibare goederen naar de Indiën, als voor alle mogelijke andere emballage, en zij behou- den, na gebruik, hunne Waarde. den. Elke spaak in ’t wiel is in beeldspraak een nagel aan do doodkist. Hoe minder van het kiezerstal ten platten lande aanzienlijk groo- dergelijke nagel», hoe beter zeker. Maar-voor deze verwachting zijn de gegevens niet zeer boere-kiezers niet bij voorkeur dorps- of vak- vaa kabinet een illusiemen kan ervan genooten afvaardigen, maar de hoeren, aap, wie getuigen, dat het, als geneesmiddel bedoeld mis- het geluk te beurt mag vallen, hebben zich te schien, de kwaal zal verergeren, zooals dit ’t kenmerken door een flinke dosis voorvaderlijke begrippen op economisch en maatschappelijk gebied, waaronder b. v. voorliefde voor bescher mende rechten, afkeer van alles wat zweemt naar weelde bij het onderwijs, verder kenner zijn van of althans vertrouwde met den land bouw en zijn belangen. Valt de kandidaat in den smaak van den dominee of pastoor, is hij b. v. lid van het christelijk-historisch verbond, een trouw kerkganger, en daarbij een „beza digd1 man, met adellijken titel, zoo niet van „netten* huize, zoo staan zijn kansen niet slecht. Wie met de toestanden ten onzent op het platteland eenigzins van nabij bekend is, zal ep deze bewering niet afdingendat het platte land den conservatief of den clericaal prefereert boven den geavanceerden liberaal of radicaal. Op een enkele uitzondering na zal de demo cratie haar zetels moeten veroveren in de ste den, waar de vooruitstrevende denkbeelden be* j ter doorgedrongen zijn. Maar ook daar zal de strijd niet licht zijn; de tijd zal het uitwijzen in hoeverre de jezuïeten er in geslaagd zijn de vertegenwoordiging der democratische denkbeel den in de Tweede Kamer te verijdelen. Let tende op den blakenden ijver van her room- sche priesterschap ligt het voor de hand, dat de democratie in het clericalism® haar vijand heeft te zien. Minister van Houten had ge lijk, toen hij den naderenden strijd voorzag te gen clericalisme en protectionisme; zijn voor spelling getuigt van juist inzicht der gevolgen zijner kiesrechthervormingen daarom ver- zwaart ze de schuld zijner medeplichtigheid aan het halve werk zijner handen. Men behoeft, om in de gegeven omstandig- heden anti-clericaal te zijn, niet liberaal te zijn, conservatief of geavanceerdde gevaren die ons van jourallen die het jezuïetisme niet willen in ons staatsbestuur. gevolg is van het gebruik van homeopatisohe middelen wanneer ze niet in een bepaalde mate worden aangewend. Waarbij komt, dat veel werklieden in de steden om een of andere reden goedgevonden hebben zich om hun kiesrecht niet te bekom meren; dezen omdat ze afkeerig zijn vun po litieke actie, genen omdat ze het levenslot van henzelf en van de hunnen niet genoeg kunnen op prijs stellen om dreigende gevaren hun aan dacht en waakzaamheid waardig te rekenen. Inderdaad hebben deze menschen gelijk; de vrijheid, die wij waardeeren als het hoogste goed in ons bestaan, spoort ons aan om een bolwerk op te werpen tegen haar jezuïetische Maar waarvoor zouden werklieden dit doen, wier vrijheidsgevoel zoo herhaaldelijk op gevoelige wijze werd aangetast door liberalen zelfs. Herinnerd zij hier o. a. aan de voorval- I len in den Ovenjselschen achterhoek, waar de ffirma Stork, het would-be toonbeeld van libe ralisme, werklieden broodeloos maakt omdat ze willen wat hijzelf wou: de vrijheid om te demonstreeren. Ieder in zijn kring zal voorbeelden kunnen vinden van dergelijke liberale opvatttingen en standsvQoroordeelen. De kiesrecht-hervorming van deze regecring draagt de duidelijk waar neembare. symp tonen van deze bekrompenheid. Het halve werk van mr. van Houten is de consolatieprijs voor de jezuïeten. De eenige hoop die nog overblijft is, dat de roomsche werklieden leeren beseffen, welke waarde voor hen het couloirstelsel heeft. Hoe zeer ook aan banden gelegd of vrijwillig met het oog op hun eigen belangen onder worpen aan ’t gezag der geestelijkheid, in dat Rome’s kant bedreigen zijn te duchten 1 wanneer lyke sekte zal toebrengen, indien haar invloed j dit vermag, aan de vrijheden door de grond wet gewaarborgd, is moeilijk vooraf te bereke nen, maar stellig niet zoo onbeteekenend als goedgeloovige naïeve lobbessen meenen. Welnu, we hebben dit schoon vooruitzicht te danken aan het halve werk van het mini sterie Roëll-van Houten. Sinds eenigen tijd valt in de openbare ning een keerpunt op te merken. het denkbeeld ingang dat onze samenleving bedreigt wordt met een ernstige crisis en dat mUsTÈTKUS"BLOEMEN, Tabaksfabrikant OEEKER COURANT 5» 7 11 7 20 S - !- S15 1 35 >4.5 r. I I s - <5* 25*, t 2Q«’ >'-!.«

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1897 | | pagina 1