Globe-Poets-Extr act POTP. POPULAIRE Ho. 3] PRIJS 50 ets. SPEELKAARTEN f I Handgeld f2W.- 8 f gare agaawg lwin- stuk spelende. Bericht van Inteekening siechuiocents per week. OP per week. i PERLES MUSICALES. GEVRAAGD, om zoo spoedig mogelijk in dienst te treden, een KNECHT, die goed kan nielken. Br. fr. letter S. H. KOOL, Wydernes. I DRAAI-ORGEL. „OLYMPIA Duidelijk ieder I Ng PAi Een ware schat de ongelukkige KROON ALLER POETSMIDDELEN, geeft onovertrefbaren Glans op alle metalen voorwerpen SP O on S rEG IVinterdiennt.) dezen dus herleiden tot Amsterdamschen tijd, dan moeten by die uren 20 minuten morden bijgeteld. F SPOOR WEG EN. FRITZ SCHULZ Jun., Leipzig. i Representant voor NederlandW. GRELINGER ZOON, Amsterdam, Singel 388. slechts 10 cents KOI.LANJDSCLIK 540 N 549 g o I |l|o Dr. RETAU’S l^elibewariiig. (twee honderd gulden), |G. SCHUBERT Co., Amsterdam, N.Z. Voorburgwal 258. n 1 Ü^STKUGELIXG ER De uiu va» vertrek en aankomst rijn allen vermeld in Greenwinh.tii/i wil men TRAMWEG. NEDERL. PER TELEGRAAF. gebr/dobbelman; P Bloemlezing uit de meest gezochte tweehandige Pianomuziek. in den tienden jaargang (1897) kunnen aanbieden, volgen hieronder f 5>wg: 3 4 4 4 Portugal Buitenl. Spanje van verve tige monc t g 1 Ab< 2 in i a. - ZEEP MET,,HETANKER” 63’/,. 84s/, 18 10»/. 67.. E is weder voorhanden bij ue’ iSetsmiddel^d (JAS-, HOMBRE-, WHIST-,) en Boston-Kaartjes, in ordinaire en fijne soorten voorhanden bij W. COOL VAN BOKMA. f? TE SNEEkT* Leeuwarden, 26 Mrt. Boterprijs f 36.50, le keur 136,00, 1 (37,00, 2e keur f 35.50 a f —.00. EFFECTENBEURS VAN AMSTERDAM, van 25 Mrt. 26 Mrt. - 88»/. 22,s/„ 566/. is de /EXTRAKT/«RF^ rfi11 M en gm® gedepon^jffir io5/. Pacific 67/If 7' gS» Ruwstof uit eigen mijnwerk, Stoombaggerij met 80 paardekrachten. voor BURGERLIJKS STAND. dezachtste voor de huid. I Bij de aankondiging van den tienden jaargang der populaire en algemeen gezochte PERLES MUSXCA.LES kunnen wij tevens vermelden dat aan deze uitgaaf steeds een groot succès ten deel valt. Spreekt dit voldoepde voor eene goede keuze van niet moeL lijke stukken, het is tegelijk een bewijs .dat velen ons streven waardeeren en gaarne tegen den geringen abonnementsprijs van 10 cent per week in het bezit wenschen te komen van eene keurige verzameling muziek, die eene verscheidenheid aanbiedt, zoo TOj groot ais nergens wordt aangetroffen en waarbij duidelijke druk en mooi papier uit- munten. Van PERLES MUSICALES wordt iedere veertien dagen eene dubbele 4^ «^5 aflevering van 16 bladzijden aan de inteekenaren verzonden. Om een volledig overzicht te geven van hetgeen wij gesteund door een groot hs üfj' aantal abonués in den tienden jaargang (1897J kunnen aanbieden, vnltren wfit Owdoga HVbrl^um Hinde» oópon Koudnm-Molkw 6 7 5 Aank 6 18 7 18 8 46 10 30 onovertroffen in zijne uitmuntende eigenschappen! Alom vstkrijgbaar. kJ Bij inteekening voor de ongelukkige slachtoffers der ZELFBEVLEKKING (Onanie) en GE HEIME UITSPATTINGEN is het b e- roemde werk H Hollandsche uitgave, met 27 afb. Prijs 2 gulden. Ieder, die aan de verschrik kelijke gevolgen van deze ondeugd lijdt, moet het lezen de oprechte leering, die het geeft, redt jaarlijks duizenden van een zekeren dood. Te verkrijgen bij het Ver- lags-Magazin te Leipzig, Neumarkt 34, franco tegen inzending van het bedrag, (ook in postzegels) en in eiken Boekhan-1 del in Holland. I bij het aangaan van eene vrijwillige verbintenis voor ZES jaren, en voor ingelijfdeu bij de Ni onale Militie, met onbepaald verlof of in werkelijken dienst, bij het aangaan van een verbiai nis om TWEE JAREN gedetacheerd te worden naar Oost-Indië. AanbrenggeldTWIMIG GULDExN. Men melde zich aan Vrijwilligers en Militieplichtigen met onbepaald verlof bij den Commandant van het K loniaal Werfdepot te Harderwijk of bij een der plaatselijke of Garnizoens-Commandanten Militieplichtigen, onder de wapenen, tot hun onmiddellijken Chef. GEDRUKT RN UITGEGEVEN BIJ W. COOL VAN BOKMA, slochXsS franco tegen vooruitbetaling; per Rembours f 1,35 per stuk. Hieronder vermelden wij eenige der voorhanden zijnde Muziekbladen „Bij het Sou- per”, „Wordt niet boos”, „Siene laat mij los”, „Tar-Ra-Ra-Bom”, verder vele andere be- J kende Liederen, Dansen, Opera’s etc. voorhanden. NB. Losse Noten slechts 10 Cent I’ per stuk. de titels van de 77 verschillendeop te nemen stukken. 2'/s pCt. Nat. Werkel. Schuld 88’/4 Q Portugal 22‘-‘/j, .3 56V4 Rusland 1889/90 Hope Binnenl. Russ. Staatsrente ’94 Oost. Zilv. Jan./Juli 84'/j Geconv. Turkije D Peru vian pret Union M TIENDE JAARGANG (1897). ----- dezen jaargang, waavoor titel en inhouds- Art Met het oog op den met zorg gekozen inbond zal ook deze jaargang ongetwijfeld SV S weer in den smaak vallen; wij meenen dan ook belangstellenden te mogen aanraden O y niet te lang met hunne inteekening te wachten, daar, tegen den zoo laag gestelden abon- nementsprijs, een nieuwen druk te geven ónmogelijk is. Bij de uitgaaf der laatste aflevering wordt over het bedrag beschikt, afc Alle Boek- en Muziekhandelareu nemen bestellingen aan. Naar plaatsen waar die niet zijn gevestigd, geschiedt de toezending franco per post door de uitgevers THIEME’S BOEK- EN MUZIEKHANDEL (Sgiiillemans van Belkum) te ZUTPHEN. De inteekening is slechts verbindend voor opgaaf bij de laatste aflevering gratis worden geleverd. Grace dergelijk gelukkig gelijke zich bei 'aardrijkf uitgeslot en kunsl «ijn. Be S. vau een l volks bei W. COOL VAN BOKMA. I aanhang* zin, maa vau een ge. Wil retici v£ niet verl* cialisme u VIA met XU -UtlMFb, a» I Ook M socialism* manifest grond en uitgaven kapitaal v voer in hai dwang w van libert sociaaal-d j zijn geht staatssocii I een twee I Te Lausa k„de rol v dat de S f s STRÈABBOQ 7 8 18 7 30 9 25 I 1126 9 21 A, 11 15 - - - v luu y ij De met een geteesende loopt alléén des Dl.nd* gs. V. en SAND RON, DOPONT GOBBAERT3 LEB IER RE HARMSTON BEYER, BACHMANN. DE KONT8K1, 1149 11 b& 12 6 12 46 142 156 1 17 1124 1136 2 41 2 53 3 S 3 13 3 19 450 51 55 611 524 553 5 40 5 49 5 58 8 31 9 49 LU DO VIC BEYEk JOHNS GODFREY JOHNS LEBIKRBE BAJARDI HAMM 7 27 7 47 8 51 8 59 912 9 22 9 30 9 40 954 140 148 159 29 2 21 34 314 325 6 10 6 16 6 23 6 31 6 48 6 55 76 7 14 728 7 55 8 35 7 53 818 8 55 9 27 9 48 10 24 1124 12 39 124 155 2 30 12 58 19 1 17 8 34 8 41 44 4 11 4 17 8 55 95 915 9 22 935 9 46 9 51 9 58 1012 10 22 10 30 10 40 10 50 10 57 aauk. a n on 915 9 25 9 33 9 47 1011 10 51 aank. V. 6 14 6 25 6 34 6 44 A. 6 50 V. 7 3 714 718 7 24 7S7 7 46 753 32 8 15 3 46 9 41 A. 9 55 di p. E 9 9 V.6- 650 7- 77 720 8 716 7 25 6 73 12 55 1 6 1 15 125 132 154 26 2 11 2 19 2 32 2 41 2 48 2 57 3 10 350 4 44 5 - 8 8 11 8 20 3 30 8 37 11 b 5 24 5 ó5 5 44 5 54 6 746 7 57 81 87 8 20 8 29 8 36 845 8 58 1013 115 1119 8 44 8 53 9 912 9 21 9 28 3 10* 50* 4 -♦ 4 15* 4 30* 2 cc: Heerenveen Joure Sneek a. r_ De met een i Amsterdam V, Enk huizen Stavoren 126 211 12 12 2 18 3 42 12 25 2 26 Harlingen V. Kimswerd Arum Wltmarsum Bolsward Nijland I8JneTMUIA. öiittuK a 5 30 7 20 8 16 105 J 11 Ivr t< UnH* Deze trammen loopen Zondags NIET 410a 4 30a 55a 5 5 6 30a 8 - -i - "4 815 2 25a 5 30 6 55a 8 35 2 35a 5 45 710a 8 46 a g 2 34 B O to -d S a. Leeuw. V. 6 Wirdum. IdaardR. Grouw Akkrum Heerenv. Oudesch. Wolvega Peperga Steenwyk Meppel Zwolle Deventer Zutphen Arnhem A. 6 - oio 625 6 41 6 61 77 7 31 7 40 7 4. A. 8 plg iio 2 23 2 20 2 37 2 57 38 317 3’28 3 33 3 45A. 612 77 7 23 Sneek Joure Heerenveen a r De met een vervoeren reizigers der drie klassen; alle overige 2e en 3e klasse. loonen nipt nn d- q*- wanneer het stoombootverkeer Enkhutaen—Stavoren gestremd ie. Lnidd.l K iipzic. /tnimmitjtrim/ Ja BEYER DE LA CINNA, STRKABBOG, BAUMF'?LDER, iV. NIEMANN. LEBIÈRRE. GOBBAF.KT8, £>*1 HENDEL, W BEAUMONT, MARC MI.HOU Ê.d Z1EHKER, 7A\ ASCHER, IKÏ HL’NTÉV, HARTOG, SCHÜTT DEVRIENT, LEBIERRE GOR1A BAJARDI, KIESE WEBER RUMMEL LEBIÈRRE NEUMANN DE LA CINNA Jota JOHNS RENAUD SCHNEKLÜD NEUMANN KALENSKY GOBBAERTS DE LA COUR at'" f. KOLONIALE-WERVING WYMBRITSERADEEL Van den 19 tot en met 25 Maart, - Geboren: Lieuwe, z v Inte Huitema en Ec^lr™ Lz„n'.<.uG w Woudsend Evert, z v Wiebe van den Boseh en Geeske Ve- gelin te Rottum (Gron.) geb, te Woudsend Tjitte, z v Eelke de Jong en Sijtske Jansen te Westhem Jan, zv PopkeVeen. stra en Popkje de Jong te Abbega Trijntje, d v Lammert de Jong en Hinke Zij Istra to Oppeuhuizen en Johanna, d v Jakob Wouda en Rinske van Zandbergen te Oosthem. Gehuwd: Lolke de Boer van IJsbrechtum met Ebeltje Hui»- man van Oosthem. OverledenAkke Couperus, 29 jr echtg. van Klaas Koopman, te Hommerts Grietje Reyenga, 5S jr. Lolle Nauta. 68 jr, eehtg. van Tjitske Koopmans. beiden te Woudsend Korne- liske Hiemstra, 76 jr. wed, van Tjerk Wiersma te Westhem en Wijnzen de Gioot 13 jr. te Tlrns. 624 6 4Ö 7 12 7 20 7 29 7 38 7 45 7 64 87 8 13 10 i 818 10 5 8 29 1015 8 37 11 32 8 44 11 40 8 54 1150 93 12 913 12 U 7 46 10 5 7 54 11 3 81 87 Arnhem V. 8 28 Zutphen Deventer Zwolle 8 49 Meppel 9 8 1 Steeuwijk o'K Peperga Wolvega Oudesehoot 718 10 29 Heerenveen 7 29 1040 12 5 Akkrum Grouw Idaard-R. Wirdum 1110 1116 Leeuwar. A. 816 1125 J^euwarden V Jollum-IJoxum M.ütgum Bozam Sneek 7 43 8 40 9 6 1135 155 250 5— 65 818 753 916 1145 25 259 510 8 28 8 5 9 28 1154 2 17 3 6 5 22 810 816 9 39 12 4 2 28 3 14 5 33 8 51 826 92 9 49 1213 238 3 21 543 6 29 91 9 4 1224 3 25 6— 631*911 1 *9 20 3 40 6 17 *9 29 3 50 629 *941 4 5 6 45 *9 57 - (911 alleen VrW)stöp7t7warüs, n y o cn mimt i ra o no w— o rq ■yan 10 30 - 1085 3 58 553 813 1045 68 - 616 834 10 57 1 117 1115a 2 40 5 a 7 30 115* 12—a 3 20 6 40a 815 2—* 12 40a 4— 6 25a t 55 2 40* geteekénden ioopen alléén Dinsdags. 855 11 56 2 3 26 624 9 6 126 211 3 36 912 - 9 22 9 34 12 33 235 958 12 51 2 50 10 5 - 1022 10 31 1049 128 155 3 19 47 4 36 516 V. 7 30 ,10 40 12 50a 417 7 a 940 5 45*dp- 8 10 11 20 1 30a 5 7 45a 10 20 G 25»W A. 8 50 12 5 2 10a 5 40 8 25a 11— 7 20^ Deze trammen loopeu Zondags NIEC. I een geteekenden loopen alléén Dinada*» 8 30 9 10 - 959 ueze trammen loopen Zondags NI ET, 3 35a 6-a 725 915 2 25* 3 45a 6 15a 7 45 930 2 45* 4—a 630a 8 945 3 -a 4 a 430a 4 50a 55 a 515a 1056 1111 122 129 142 151 158 27 220 2 27 2 32 243 2 49 2.? Ifc fc 242 540 o 434 75 - 6b 825 8 35 613 62' 629 8 41 6 41 649 655 8 59 7 T-.9 2 7* - 718 7 26 7 34 9 24 1224 1- ff 12 32 3 32 6 8 g 1242 g P 19 Rü P -w 9 geeft onovertrefbaren Glans op alle metalen voorwerpen tast het metaal niet aan, snueit niet zoo als Poetspomadc Volgens het oordeel van 3 gerechtelijk beëedigde scheikundigen 26 56 222 5 2é 210 4 44 6 .':6 2 21 4 51 7 3 2 37 5 2 50 5 9 De met een a 957 11 43 3— 3 13 6 19 8 56 3 21 3 32 3 41 6 51 9 52 9 38 3 56 7 9 105 717 10 12 7 24 1018 7 30 10 24 1235 4 26 7 39 10 33 10 8 I öiavoreu i Koudum-Molkw, TJ 3 57 6 36 *9 48 -4 5 6 45 9 57 935 120 f 4 12 653 75 *105 118 550 12 16 7 33 De met een geteekenden loopen alléén Vrijdags, 243 2 52 31 314 331 3 38 3 23 350 25 334 42 216 3 45 1 14 2 28 3 57 4 27 138 2 37 4 6 436 Htutuigen Fraueker Divatljp Detourn Loeowardea TteUerk HufUegarljp Veeuw oudon öulteu post Visvliet Grijpakerk Ztuqh.rn Viewer lat.n «roningeu Wlotohoten Nieuweschana NIJMEGEN 61 612 A. 6 22 V. 5 25 6 25 6 33 6 32 Ü42 6 4J 5 54 6 50 i 6 1 6 57 6 40 649 658 75 716 7 24 7 31 V, 62 742 95 6 20 6 26 6 48 6 59 1010 7 7 1018 voren Enk hulzen V. Amsterdam A. voorm;62. 742 en 95 en nam?8«J LUDOVIC, Fleur» d'Oranger Valse brillante Ss BEYER. La Marseillaise Edition lac le SIDNEY SMITH, Marche Hongroise Edition aimpllflee CZIBULKA Gravotte Stéphanie 9 10 11 49 2 42 611 9 46 12 3 0 3 20 7 25 10 5 1257 8 50 19 50 1 51 937 1129 2 40 5 45 8 24 o E n -.-•*** 65 Salut d’Amour i Travers le Feu Galop brillaat La Sérènade Caprice Feuille d’Album Hansel nnd Gretel Quadrille Schlafliedchen Je t’écoute Képonse écoutea-mo! Laudler Le Premier Amour Polka Aragonesa Marceau caractéristlque Valse La Clé des Champs Petite Fantaisle sfi» Les Mouches Musicales Quadrille Cnampagnergalop Marsch aus Hansel und Gretel Serenade Napoiitaiiie Nuit d’Été Valse Russische Polka SS Sons Joyeux Nouveau Quadrille-Lancler (t'1 Danse Caractéristlque Passe Tristeese Valse brillante Trols Morceaux No. 3 Gavotte Studenteu-Grusa (Marsch über Studenten- lieder) 7mt Le Cirque (L’entrée des ecuyères L’acro- Ml bate Le Jongleur Les Clowns StJ Le Voltigeur Pantomime) Schneewittchen Valse Les Huguenots Petite Fantaisle Promenade SIDNEY SMITH Gatté du Coeur Edition simpllflèe DAMM lm Liet lichen Mai 3 Tonbilder BEETHOVEN Türkischer Marsch Edition lacile BEHR Mille Fleurs LEBIÈRRE Hansel und Gretel Polka brillant aankomst zijn allen vermeld in Greenwich-tyd. 8 43 Nieuweschaui V. Winschoten Groningen Vierverluten Zuidhorn Grijpskerk Visvliet Buitenpost Veenwoudèn Hardegarijp Tietjerk Leeuwarden Deinum* Dronrijp Franeker Harlingeu 6 30 9 20 12 20a 340a 6 40 9 30 12 35a 3 55a 650 9 40 1245a 7 5 9 55 1 5a 7 40 1035 145 650a 740 1035 155a o„u 5 15 7 5a 755 10 50 2 10a 5 20 6 45a 5 40 6 20 A. 75 Russisch Volkslied Je Pens© A toi Romance arabesque Le Jeune Danseur No. 6 Galop La Petite Gracieuse Morceau de Salon Aus Wald und Flur 3 leichte Tonstücke Feux Folie te Valse facile et brillante l’Amabilité La Coquette Polka Six Morceaux Indiana-Valeo Edition facile Mein Liebster Schatz Polka Danse Andalouse Les Petites Espiègles Quadrille facile Un Petit Rien Air Bohémien WALLERSTEIN Paris qui danse Musi kan ten pöl ka Gavotte Contes du Foyer No, 3 Fleurs dorées Polka Mazurka Soir d’été tl la Campagne Landler La belle Rosière Valse-impromptu Norma Petite Fantaisie Le RendezrVous Galop de bravoure uej iw/iN loxvi, Grande Polonaise DE L4 COUR Flittei-Wochen Sérénade T1TO MATTEL Bei dem Becher Ballade DE V1LBAC, Les Amazones Galop brillant /Aa KELER BELA Vlve la lanse Valse DREY3HOCK, Le Ruisseau Romance sans paroles !SS- MERCIER, Fleurs Printantórc s Trois nouvellesdanses LEBEAU, Sérénade Fantasie Sneek V. 550 95 12 15 3‘25a 550« 715 9 5 215* IJsbrechtum 6— 915 12 25 Nyland 610 9 30 12 40 Bolsward A. 630 945 12 55 V, 6 30 9 450 1255 Wltmarsum 75 10 25a 130 Arum 7 25 1046a 145 Kimswerd 737 11—a 2 Harlingen A. 7 50 115a 2 15 Hindeloopen Workum Oudego IJlst Sneek Bozum Mantgum u io o i az. JU44 Jellum-Boxum 6 37 8 16 9 39 10 52 T --J - - -- -- 3 49 8 57 416 6 55 423 4 34 442 456 718 520 743 6 9 8 58 652 9 41 715 106 7 50 10 49 Regina Laagland te materie 5 wouinger zou wore En L' strikken zijn „org „Do i’< opperste ze met I,zyn de rentie te van de u aan haar statuten t ben krac genwoord In ’t v Salie de grooten i de duitsc dwepend heeft kui het partij vereenigi dwenen. 9 16 1145 2 5 2 59 510 9 28 11 54 2 17 3 6 5 22 939 124 949 1213 5- 12 24 1242 12 55 1 2 1 12 GOBBAERT8, 8 23 8 37 9 29 9 36 945 9 55 2 59 516 7 32 102 315 525 7 41 1011 333 538 7 54 19 24 3 41 544 8 3 46 ,5.43 8 4 o eo; k -o o r 826 10 60 rr r— - «o- Sy 6.26 844 636 8 54 11 16 647 95 •KWc.aM 8 840 855 92 915 geteekeude loopt Zondags NIET, 614 10 7 83 1121 9 35 1240 9 43 9 51 9 58 12 56 S 10 8 1016 10 22 114 - - 10 26 116 1 54 6 13 7 53 9 16 10 35 6 25 8 4 9 27 10 44 -- --w utt LeeuwardenA.6 46 3 25 9 48 11 IV4C14 jvupcil ClllCVU nuiaogo, 9 6, en nam. 155, 5— en 818 van Leeuwarden naar naarStavoreu voormiddags 525, 625 ennam.(1224 alléén Dinsd,) 325 630 610 7 20 3 38 6 35 7 331 4 54 7 36 8 171 CU 857* 8 44 912[ 627 9 4 6 38 9 16

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1897 | | pagina 4