MEIS- EN MMEIE-M BOR 1)E mu ffl Iffl ARROJiDISSBim Sffl. i 1 1 Opkomst onder de Wapenen. No. 44 1897. UNIE-DAGEN. Nationale Militie. T W E E -E N-V IJ F T I G 8 TE JA a R G A N G. Ko- W O I C 1 .K 2 J U 7* I. r VII. en Bronsveld. geen I. I I r. Nati- binte» to ÜP- ze maar en van beweging. Aaneensluiting is niet noodig vóór dat de knoop moet doorgehakt. 00, a van net zen Ju nk- ie 1 er E- e- t, e ADVERTENTIEN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents, voor eiken regel meer 7*/, Cents. Bij abonnement is de prijs belangrijk lager. Voorwaarden daaromtrent te vernemen bij den uitgever. dien A Bu i--” ters Ab- '011- tra, van 1 KENNISGE VI N G. INSPECTIE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Sneek, Gelet op het besluit van den Commissaris der Koningin in deze Provincie van den 4 Mei 11. Ie Afd. M en S no. 485 (Pror. blad no. 46) brengen ter openbare kennis, dat het onder zoek van de verlofgangers der militie te land in deze gemeente zal plaats hebben op Maan dag den 14 Juni e. k., des voormiddags ten 10 ure dat aan dat onderzoek zullen bebooren deel te nemen alle binnen deze gemeente gevestigde Miliciens-Verlofgangers voor zoover zij vóór den Isten April jl. in het genot van onbepaald verlof zijn gesteld, om het even tot welke lich ting zij behooren dat de Verlofgangers, behoorende tot de lich ting van 1890, voor zooverre niet gepasporteerd, ook verplicht zijn, zich aan het voorschreven onderzoek te onderwerpen dat de Verlofganger bij het onderzoek moet verschijnen in uniform gekleed, en voorzien van de kleeding- en uitrustingstukken, hem bij zijn vertrek met verlof medegegeven, van zijn zak boekje en van zijn verlofpas dat, behoudens het bepaalde in art. 130 der wet op de Nationale Militie een arrest van twee tot zes dagen door den Militie-Commissa- ris kan worden opgelegd aan den Verlofganger: 1°. die, zonder geldige reden, niet bij het onderzoek verschijnt; 2°. die, daarbij verschenen zijnde, zonder geldige redenen, niet voorzien is van de hier- voren vermelde voorwerpen 3°. wiens kleeding- of uitrustingstukken bij het onderzoek niet in voldoenden staat worden bevonden 4°. I die kleeding- of uitrustingstukken, aan een ander toebehoorende, als de zijne vertoont. De Verlofgangers worden herinnerd, dat de strafbepalingen van art. 144 der aangehaalde wet ten strengste zullen worden toegepast op degenen, die zonder geldige reden niet ver schijnen. Sneek den 11 Mei 1897. Burgemeester en Wethouders voornoemd, ALMA, Burgemeester. BENNEWITZ, Secretaris. het korps Genietroepen (uitgezonderd de Vesting-Telegrafisten, die hebben voldaan aan het bepaalde in den eersten volzin van artikel 6 van Kon. besluit van 29 Februari 1884 no. I 13 de Adspiraut-Vesting-Telegrafisten en de I overige Miliciens ingedeeld bij de telegraafcom- j pagnie op 9 Juni 1887 j de 4e compagnie van het korps Pantserfort- Artillerie op 11 Juni 1897 I de le en 2e compagnie van het korps Pant- I serfort-Artillerie op 18 Juni 1897 de 4e compagnie van het 3e bataljon van de het regiment Grenadiers en Jagers (l/2 gedeel te) op 28 Juni 1897 het 5e bataljon van het regiment Grenadiers en Jagers, het 2e 3e en 4e bataljon van het De BURGEMEESTER van Sneek, Gezien de missive van den heer Commissaris der Koningin in Friesland van den 10 Mei 1897, le Afdeeling M en S no. 523, (Prov. blad no. 48), betreffende opkomst in werkelijken dienst van Verlofgangers der Nationale Militie van de lichtingen 1893, 1894 en 1895; ROEPT BIJ DEZE OP de in deze Gemeen te gevestigde Verlofgangers van de Militie te land, behoorende tot de hieronder vermelde lichtingen en Korpsen, om zich dit jaar op de de hierna aangegeveu tijdstippen, uiterlijk ’s na- middags ten 4 ure, bij hun Korps in werkelij ken dienst te begeven, te weten: A. de Verlofgangers der lichtingen 1893 en Deze COULANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden f 1.franco per post ƒ1.25. Alle brieven en stukken, uitgave nf redactie betreffende, franco in te zenden. vrijheid I 5e regepient Infanterie, de le 2e en 3e com- I pagnie en ‘/j der 4e compagnie van het 5e ba- i taljon van het 8e regement Infanterie op 4 Augustus 1897 het le, 2e, 3e en 4e bataljon van het 2e, 3e en 6e regement Infanterie op 24 Augustus 1897; het le, 2e en 4e bataljon van het regiment Grenadiers en Jagers, het le, 2e, 3e en 4e ba taljon van hét le en 4e regiment Infanterie, het le bataljon van het 5e regiment Infanterie en het le, 2e, 3e en 4e bataljon van het 7e en 8e regiment Infanterie op 25 Augustus 1897. B. de Verlofgangers der lichting 1894, be hoorende tot de le, 3e en 5e batterij van het le regiment Veld-Artillerie op 23 Juni 1897; de 2e batterij van het korps Rijdende Artil lerie op 28 Juni 1897; het le peloton van de 2e compagnie van het korps Torpedisten (plaats van opkomstfort aan don hoek van Holland) en het 2e peloton van de 2e compagnie van het korps Torpedis ten (plaats van opkomst den Helder) op 2 Juli 1897'; de le, 5e en 6e batterij van het 3e regiment Veld-Artillerie op 7 Juli 1897 de le, 4e, en 5e batterij van het 2e regiment Veld-Artillerie en korps Genietroepen (uitge zonderd de Vesting-Telegrafisten, die heöben voldaan aan het bepaalde in den eersten vol zin van artikel 6 van het Kon. besluit van 29 Februari 1884, no. 13, de adspirant Vesting-Te legrafisten en de overige Miliciens, ingedeeld bij de telegraaf-compagnie) op 21 Juli 1897; de 2e, 4e en 6e batterij van het eerste re giment Veld-Artillerie op 29 Juli 1897 de 2e compagnie van het korps Pontonniers op 3 Augustus 1897 de le en 2e compagnie Hospitaalsoldaten op 9 Augustus 1897 de 2e, 3e en 4e batterij van het 3e regiment Veld-Artillerie op 16 Augustus 1897; het le peloton van de le compagnie van het korps Torpedisten (plaats van opkomst Fort de Ruyter) en het 2e peloton van de le compag nie van het korps Torpeuliten (plaats van op komst Hel^evoetsluis) op 19 Augustns 1897; de le compagnie van het korps Pontonniers op 23 Augustus 1897 de 3e compagnie Hospitaalsoldaten op 24 Augustus 1897 de le, 2e en 3e compagnie van het 3e ba taljon van het regiment Grenadiers en Jagers, het 5e bataljon van het le, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e en 7e regiment Infanterie en de 2e, 3e en 6e batterij van het 2e regiment Veld-Artillerie op 25 Augustus 1897. C. de Verlofgangers der lichting 1895, be hoorende tot: de 5e, 6e en 9e compagnie van het eerste re giment Vesting-Artillerie op 8 Juni 1897; 45* Jl. elkander caudidaat. I een in de kaart wordt gespeeld en ze dusdoende I het spel winnen. De Bronsvelders evenwel vormen een afdee- L liug kiezers die niet gering mag worden ge- V. schat. Het geval is niet ondenkbaar dat Kuy- per’s legertje een Gideonsbende is, op en top. De werklieden uit de steden, die ondanks duur brood door dik en dun meeboden achter de ariti-revolutionaire standaard, zullen in aantal niet sterk zijn. De vraag is, hoe de christehjk-historiërs zich i r zullen houden bij de herstemmingen. Meer dan ooit zal ditmaal de beslissende doorslag gegeven worden bij de herstemmingen en wan neer de kerkelijke partijen dan mochten win nen, zou de steun van andere partijen haar een waarschuwing zijn, vooral met schoolzaken voor- i ziclnigjes te zijn. Dit hebben de commandan ten ongetwijfeld ingezien en daarom namen ze de protectie er maar vast bij. Heusch, in- i ze de meerderheid krijgen is op hen toe passelijk het bekende woord van koning Pyrr hus Nog óen overwinning en we zijn ver loren. Under deze omstandigheden mag de demo cratie zich gelukkig rekenen. De kerkelijke aanvoerders hebben zich al dadelijk ontpopt. Sinds eenigen tijd waren ze op weg om demo cratisch te worden Schaepman had zich al afgescheiden van de geprononceerde conserva tieven zijner partij en Kuyper was liefderijk genoeg geweest om de conservatieven van zijn club voor te stellen bij minnelijke schikking 1 den inboedel te deelen. Hij had genoeg van ze is dan ook van huis uit tegen elke inslui- aan l. j pages geëngageerd, of Kuyper heeft berouw en conservatieven de broeikaskuituur overlatende. De coalitie Schaepman-Kuyper poseert als de J F wachter des geloofs ze i gels zien te' bemachtigen om des geloofswille «n om het benefiet van te beschikken over de vervulling der Staats ambten. Zoo zegt ze teu minste en laten we ’t maar aannemen als waar heid, zoover aangaat het buitenkansje. Minder aannemelijk komt het ons voor, dat deze twee in ernst er naar verlangan gedurende vier jaar saam te zitten achter de regeeringstafel. Van armoe zouden ze zich genoopt zien sociale her- j vormingen te ondernemen, want behalve een weinig beteekenende schoolwet-revisie zouden deze twee niets van belang durven aanvatten op politiek gebied. De bewijzen zijn voorhan den de vier jaar van ’89 af hadden we zoo’n ^kostelijk14 regeeringstijdvak en dat zegt ons meer dan boekdeelen. Aangenomen echter dat het deze twee knut selaars er werkelijk om te doen is God in den Staat te installeerenaangenomen dat ze, een maal achter de groene tafel gezeten, met ern stige voorstellen in die richting voor den dag kwamen, rest nog de vraag, of ze’t welzoo- ver zullen brengen. De vrijzinnige partijen zijn verdeeld onder en elke partij komt met een eigen Dit kan ten gevolge hebben dat in enkel district de kerkelijke bondgenooten de jonkers. Maar pas heeft Bronsveld de jonkheerlijke ting en tuiniert liefst op het vrije veld, ziet te lijmen wat nog te lijmen is met protec- Ze bewaart dan haar individualiteit tie. Zie maar de candidaten-lijst van Kuyper wil do regeenngs-teu- hi. eu Bronsveld. Om den ander een jonker, een baron of een graaf. Alsof ze willen zeg gen Er is nog geen democratie we kunnen er wel den tijd afnemen met speculeeren op de adellijke beurzen en ze sparen moeite. Wel mag't hun bekomen! Maar de democratie weet nu wat ze aan de ze ebristen-democraten heeft, en dat’s een for tuintje ’t welk niet te versmaden is. Voorde democratie zou ’t een uitkomst zijn wanneer Schaepman en Kuyper straks de portefeuilles mochten uitdeden met dit vooruitzicht zou ’t onpraktisch zijn, wanneer de democratie zich aaneen sloot. Het liberalisme in zijn uiterste konsekwentie heeft nog een fermen duw noodig en die stoot moet van de overzij komen. Een herziening der grondwet met invoering van onbeperkt alge meen kiesrecht is vau een liberale regeering thans niet te verwachten. Ook Schaepman en Kuyper zullen daartoe niet decideerenkies- rechtuitbreiding moeten we ontvangen uit libe rale handen. Maar eerst moet er meer libe raliteit komen onder de liberalen, en die komt wanneer ze zich zwak gevoelen. De democraten handelen daarom verstandig wanneer ze zelfstandig ten strijde gaan of thuisblijvenbij de herstemmingen kunnen ze dan hun eischen stellen en de schaal doen overhellen naar de voor hen voordeeligste par tij. Voor hen staan de kansen niet slecht en mogen deze niet verspelen door zich zoo op initiatief van Heldt c. s. te laten in lijven in de partij der geavanceerd-liberale partij. De democratie, door Kuyper en Sohaepman .afgewezen, vare onder eigen vlag en ze zal ervaren dat ze opgeld doet in de veertien daag voor de herstemmingen. Aan haar is dan hoogstwaarschijnlijk de beslissing, wie regeeren zal; en zou het dan verstandig zijn wanneer ze zich oploste voor dien tijd Als jeugdig macht hebbende is voor haar de aangewezen weg, aan de oude partijen over te laten de oude koeien uit den sloot te halen. Zijn de dieren den wal, dan is voor haar de tijd aangé- broken een woordje mee te praten. Groot zou de dankbaarheid zijn, wanneer haar de eer be schoren was, ons te behoeden voor een vierja rige schommeling van God in den hemel en God in den Staat, waarbij zelfs de nuchtere man ziju kalmte moet verliezen en zenuwach tig worden. Voor het eerst meedoende heeft de demo cratie te zeggen waar ’t op staat. Ze wijze beslist af: kunstmatige opdrijving der prijzen van de allereerste levensbehoeften, en staking van het privilege der remplaceering voor gegoeden. Weg met alle kunstmatige broeierij De democratie ia opgegroeid in de vrije natuur; 1^94, behoorende tot: rm B 6 i* 650 7-^ 77 7 25 8 8 8 15 3 35 3 45 '1 4 i op SNKRKKR COURAÏ 25’ 2Ö»

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1897 | | pagina 1