H6. MELIS IDIMIIIMHII TOOR DI i er ÜITSLjftG BSH No. 49 1897. T W E E -E N-V IJFTIOSTE J A A.R <3 AN <3. Z ATER I> A. o 10 J U M. IMiMMlilllllM^ De namen met gemerkt, zijn van aftredende leden. KIESDISTRICT. GEKOZEN. HERSTEMMING TUSSCHEN: GEKOZEN. HERSTEMMING TUSSCHEN Mr. IE. Baron Muckay, A.R.* A.HJtf.v.Berckel,\K.enA.Brummelkamp,A.R. Dr. H.J.A.M.Schaepman, K* KMA Mr. E. Fokker, L. Mr. G. J. Goekoop, L. 36.00- distr. Mr. J. J. Harte, K* W. M. Houwing, L. en P. van Vliet Jr., A.5. Dr. D. Bos, R. en Mr. P. J. Troelstra, A. 50 districten moeten worden herstemd. O O.J.H.Gr.v.Limb.Stirum,CH* Mr. C. Bn. Bieberstein, K* Dr. A. Kuyper, A.R. en Q. Zijlma, L. A. Baron v. Dedem, C.H. en J. Hoven, R. zeer uit ende for* i keur 5. keur o 2 Deze COURANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden f 1.franco per post ƒ1.25. Alle brieven en stukken, uitgave of redactie betreffende, franco in te zenden. Joa. Merckelbach, K. Mr. A. J.RethaanMacaré, L* lloogezand HontenissO Hoorn Kampen Katwijk Leeuwarden Leiden Lochem Loosduinen Maastricht Meppel Middelburg Nijmegen Ommen Oostburg Oosterhout Rheden Ridderkerk Schiedam Schoterland Sittard Sliedrecht Sneek Steen wijk Tiel Tietjerksteradeel Tilburg Utrecht 1 II I II Mr. J. D. Veeg ent», L. en A. Wiereinga, A.R. F.J.F.M. Walter, K. en Mr.J.G.vanDeinse, L. ten JOKMA. 36,50 —.00 Breukelen Brielle Delft beventer boetinchem bokkum lord recht Iruten 2de üindhoven Sist immcn Stikhuizen Jnsehede franeker loes lorinchem iouda T E N 36,00 3 kilo, 'oerd Scha- iggen, 8 f a 25 i 120, der u GE- b e- ------ ADVER TEN TIEN van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cent», voor eiken regel meer 7‘/> Cents. Bij abonnement is de prijs belangrijk lager. Voor waarden daaromtrent te vernemen bij den uitgever. ;.x»' 7ia AM. uni. •3/.« ii i Vechel Veendam Venloo Waalwijk Weeft Weststellingwerf Wijk bij Duurstede Winschoten Zaandam Zevenbergen Zierikzee Zuid horn Zutfen Zwolle Apeldoorn 34,00, Appingadam Arnhem Assen Bergen-op-Zoom geh: Beverwijk Bodegraven Breda P. B. J. Ferf, L en Mr. C. Lucasse, A.R. Dr. P. J. F. Vermeulen, K* Mr. J. A. Loeff, K* S. Baron van Heemstra, A.R. der Kun, K* B. R. F. v. Vlijmen, K* Mr. E. A. Smidt, L* Dr. M. W. H. Nolens, K* W. P. A. Mutsaers, K* P. J. Truyen, K* Dr. W. Everts, K* Th.L.M.H.Borret,K.enJ.P.R.Takv.Poortvl.,L. J. C. v. Briel Sasse, A.R. en A. Knijff Hz., L. Prijs J brik- H lijdt, |g T, dieg n een 19 Ver- 34’ 1 drag, I han- I g Mr. J. A. N. Travaglino, K. L.H.J.M.v.Aschv.Wijck,A R. J. T. M. Smits v. Oyen, K* Mr. W.v. Basten Baten burg, K* Dr. P. H. Roessingh, L* J. Zijp Kz., L* Mr. G. J. Goekoop, L. en A. Ph. R. C. Baron v. d. Borch v. Verwolde, A.R. Dr. R. P. Mees, L. en Dr. J. Th.deVisser, C.H. D.deKlerk, L. euT.A.J. v. Asch v.Wijck, A.R. J.B.Verhey, L. en Dr.H.J.A.M.Schaepman,_K. G. H.Hintzen, L. en ür. W.B.v.Staveren, A.R. Mr. E. E. vanRaalte, L. en Mr.J.Mascheck, K. H. Pijttersen Tz., L. en G. L. v. d. Zwaag, A. C. B. Wisboom, L. en Dr. A. Kuyper, A.R. Mr.Th.Heemskerk,A.R. enMr.J.A.vanGilse,U. J. Meesters, L. en A. Ph. R. O. C. Baron van den Borch van Verwolde, A.R. J.H.Donner, A.R. en Jhr.v.Nisp.t.Sevenaer,#. C. V. Gerritsen, R. en Mr. P. J. Troelstra, A H.J.A.M. Schaepman, K. en M.J.Pijnappel, L. H.F.Gr.v.Waarder,L. en F.G.MelIinkPz.,A.R. Mr. A. F. K. Hartogh, L. en W. Hovy, A.R. Mr. J. G.Gleichman, L. en Mr.Z.v.D.Bergh, R. Mr. N. G.Pierson, L. en Th. M. Ketelaar, R. J. T. Cremer, L. en Dr. P. J. H. Cuypers, K. B. H. Heldt, L. en W. C. J. Passtoors, K. P. Nolting, R. en Mr. Th. Heemskerk, A.R. J. P.R.Takv.Poortvliet, L. en A.Kuyper, A.R. T.A.J.v.Aschv.Wijck,A.R. enMr.E.Fökker, L. Jhr. Mr. T. A. J. v. Asch v. Wijck, A.R. en F. D. Graaf Schimmelpenninck, C.H. J. Schepel, L. en J. Bouwes, A.R. J. D. de Vries, A.R. en Mr. P. J. Troestra, A. N.deRidder,M.R.enJhr.A.P.G.v.Karnebeek,L. J. W. Bergansius, K. en J. N. Bastert, L. Jhr.A.F.deSav.Lohman, A.R* H. Seret, A.R.* L. F. Duymaer van Twist; A.R. en G. J. E. Graaf van By landt, L. J.F.W.Conrad, L. en H.AJeBrondeVexela, K. J. M. Pijnacker Hordijk, L. en D. baron v. Wassenaer van Rosande, A.R. Mr. H. L. Drucker, L. en Mr. S.vanHouten, L. Mr, L. P. M. H. baron Mi- chiels van Verduinen, K* J. H. de Waal Malefijt, A.R. Mr. J. G. Goekoop, L* have 1 'sGravenhage dist. I J. Krap, A.R. H Hl Van Kerkwijk; voorts één tot de radicalen, de heer De Boer. Verder zijn er onder 12 anti-revolutionairen, de heeren Mackay, Van Alphen, L. H. J. M. v. Asch v. Wijck, H. M. J. v. Asch v. Wijck, Van Bijlandt, De Waal Malefijt, Van Heemstra, Van Kempen, XU,IUVUVIXCU, UC UÜÜ1V11 UUUiLUpiUaLl, AJuUlikUliLUV rtü JJclSLVU uatvuuuigj Oyen, Vermeulen, De Ras, Merckelbach, De Bieberstein, Everts, No» van verschillende nuances een zestal Jhr. Mr. H. M. J. van Asch van Wijck, A.R. K. de Boer Cz., L* E. A. M. van J. J. van Kerkwijk, L. Mr.H.GoemanBorgesius, L* Alkmaar Almeloo Amersfoort W.K.F.P.Gr.v.BijlandtjM.R.* Mr. P. Rink. L* Mr. J. J. Willinge, L.* L. D. J. de Ram, K.* Er zal dus ook in 50 districten moeten worden herstemd. Van de 50 herkozen behooren er 14 tot de liberale partij daaronder oud-liberalen en aanhangers der liberale Unie en wel de heeren Smidt, Willinge, Roessingh, Smeenge, Lely, AZxxxxzxxx DArrrAolllA 1 r» L- vr rl 0 Fl r/iirx zx 4 F»rxA L- rx rx rx FT AA Az.i TT TT 1 f r 1 1 x x XX X.X Mr.H.A.v.d.Velde, A.R. en Mr.N.G.Pierson,L. Mr. A. van Delden, L. en J. Stoffel, R. H.F.Hess.v.Suchtelen, L. en H.A.Pauwen, K. H. Pollema, A.R. eh Mr. E. Schaafsma, L. S. M. H. van Gijn, L. en Mr. J. M. Reus, A.R. Roermond Rotterdam distr. Hl IV V F. J. M. A. Reekers, K. en G. B. ’t Hooft A.R. T.A.J.v.Asch v. Wijck, AR. en A.Bouman, L. A. P. Staalman, A.R. en C. Levy, L. Mr. M. Tydeman Jr., L.* Mr. B. M. Bahlmann, K.* Amsterdam distr. I U III IV V VI VII vin ix Mr.A.F.Vos deWael, K.en Mr.N.G.Pierson, L. F. Lieftinck, L. en H. Kamstra, A.R. Liberaal L. Radicaal R. Anti-revolutionair A.R. Katholiek K. Christelijk-historisch C.H. Arbeiderspartij A. KIESDISTRICT. Groningen Julpen laarlem Haarlemmermeer Harlingen Den Helder Melmond 8 Hertogenbosch Hilversum Uit bovenstaande blijkt dus dat in 50 districten onmiddellijk een beslissing gevallen is. leeman Borgesius, Rink, Tydeman, Ferf, Zijp, Rethaan Macaré, Goekoop, Hennequin en [rap, Seret, Kuyper, Lobman. Dan een lid v. d. Christ. Hist. Kiezersbond de heer Van Limburg Stirum, en 22 roomach katholieken, de heeren Schaepman, Kolkman, Van Basten Batenburg, lobbelman, Travaglino, De Ram, Michiels, Van der Berch van Heemstede, Van dor Kun, Mutsaers, Bahlmann, Smits van C - -- -- - lens, Truyen, Harte, Loeff en Van Vlijmen. De herstemmingen zullen moeten worden afgewacht om een eindoordeel op te maken. Reeds thans kan echter worden geconstateerd, dat de liberalen etels hebben verloren en wel in Tietjerksteradeel, waar de heer De Kanter uitviel en de keuze staat tusschen een anti-revolutionair en een soo.-democr. Wijk bij Duurstede, waar jhr. mr. W. I. de Beaufort uitvielEde, waar de heer v. Borssele niet meer in aanmerking komtBreukelen, waar de anti-revolutionair, de heer de Waal Malefijt, den zetel inneemt van den heer Huy- 65o lecoper Leiden, waar de heer Bool zich niet herkiesbaar stelde en een anti-revolutionair, de heer Van Kempen is gekozen; en Den Haag, waar de plaats van den heer Guyot wordt ingeno- nen door den heer Krap, anti revolutionair. f_De liberale candidaten komen voorts in verschillende plaatsen in herstemming, met kans op verlies, waartegen echter in enkele districten ook uitzicht op winst bestaat, als: te Middelburg, te Enschede en Dtn Helder. is V De candidaten van den Chr. Hist. Kiezersbond komen in een viertal plaatsen in herstemming, terwijl zij in Schiedam de overwinning behaalden. In Hilversum werd het aftredende lid niet herkozen tegenover een anti-revolutionair. Bij de herstemming zullen zij vermoedelijk nog al eens den doorslag kunnen geven. Van de drie radicale leden werd er éen uitgestooten (Tijden») en werd er óen herkozen (De Boer). In zes districten komen zij in herstemming. I Van de candidaten der sociaal-democratische partij hebben Troelstra en Van der Zwaag het tot een herstemming gebracht; de eerste in Leeuwarden, Winschoten en Tietjerksteradeel. de twee» 4e in Schoterland. A. E. van Kempen, A.R. C. Lely, L.* M. de Ras, K* Mr. H. Smeenge, L.* F. T. J. H. Dobbelmann, N.: J. van Alphen, A.R* M.r. P. C. J. Hennequin, L* Jhr. J. B. D. v. d. Berch v. Heemstede, K.* Mr.M. J. C.M. Kolkman, K* raa is hit ttiHH sim. 6 50 T Mliifii 1 7 20 8- *a 8 - a 815 a 8 35 1 8 45 i f 5J -x ?/,s 6 45* i 1 G 25* 7 20* I ki:r courant.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1897 | | pagina 1