QUITTE. veroorzaakt door het spelen de»- FEUILLETON. 28. De p nd. gel Pc lat ou De rig vo de go ore nie dal Roman van J. W. vos Mbobub. X. en SijboJ schuldigen zijn van de ij nergens I- LUUV IJJIUUVl T Cl ÖUUUUIHUJ. XUtHl viv VVV I joor ’t veld begaanbaar waren, liet zij den I 25 J. un verklaring komt in die koloJL zet hu de Daar zuchten reeds maanden en maandi^ wa elk kin vre vo< re ne< dei ger val tcli hai gev ver de eer nie leil mei is der I ban gaa vrij bur den 5 1 klai suit Mai ken 0 woe de Sali om kon maa gew dus' van zulk s bald reld Mr. ongc groo Oma flink te rjeug ’t d< inge: »Zo' heim voelc kind volk Hi nen. j mark stone boen bgar. zoo ner f Joodi se keek. Daarnaast draaide een caroussol on- L er on der de gillende tonen van een draaiorgel. Een Jvblikk reusachtig, door den regen verbleekt plakaat eprak bluffend van honderd en twintig ras paarden, getemde olifanten, op hun breede ruggen Indische bajadères, onder een luchtig lende boerenwagens liepen op een sukkeldrafje vastgebonden paarden. Paardenkoopers, op den smallen bok tegen elkaar gedrukt, zongen mei van drank schorre stemmen soldatenlieden ren een walglijke lucht van bier en brande wijn steeg op uit de schorre kelen. Langs de weeke landwegen werden hinnekende, huppe lende veulens aan een touw naar hunne stallen teruggebraeht. Oude, magere knol len, waarvan de schoften reeds kaal wa ren, sukkelden onder ’t gevloek en 't ruw aan den toom scheuren van hnnne voerlieden stap voor stap vooruit. De markt was overbezet, Bij de eerste huizen der stad moest het rij tuig der comtesse stapvoets rijden. Menschen en paarden verdrongen zich daar op het plat getrapte stroo. De geheele Orschauer jeugdl was op de been. De Gymnasiasten met hun' bonte hoofddeksels en de vrouwelijke leerlingen met haar roode wangen, stonden allen mst nieuwsgierige blikken te kijken naar het lin-l nen-omkleedsel van het circus en naar deni groenen wagen, uit welks venster een gebian-f kette vrouw met flauwe oogen onverschillig naar het fraaie rijtuig en vierspan der comtes-| Hamburg. De een is lang, 26 jaren oud, don kerblond haar, blauwe oogen, donkere knevel, knap gezicht, mager postuur, gezonde kleur met bruin jacquet costuum, liggend boord, rose das, overhemd met rose strepen en wit en zwart stroohoed. De andere is 25 jaren, lang, donkerbruin haar, donkere oogen, donkerbruine knevel, ten ger postuur, gekleed met grijs costuum, liggend boord, witte lange das, blauw gestreepte front eu wit en zwarte stroohoed. De commissaris van politie in Den Haag verzoekt hunne aanhouding met alles wat op hen bevonden wordt en bericht. De lijst der gestolen stukken is gepubliceerd. Volgens later bericht zijn de daders te Brus sel gearresteerd. ontsi; Hun den, breec kapte nihilist, die Rus; een vijand, geloof mij 1“ Nu verloor zij den lust in ’t lezen. „Eon gril,* dacht hij; „wij begrijpen elkaar niet,* dacht zij. Maar zij sprak ’t niet uit, zij was ’t aanvallen moede. Zij verlangde naar de lente. Reeds scheen deze in aantocht. Warm scheen do zon te gen den middag op het schraal uitbottende green 's avonds joeg een kille regen ver mengd met natte sneeuwvlokken van den hemel. De koningin van den dag zag er triest uit. Aprilweer In Maiie’s hart was ’t niet anders. Zij was blij als haar verloofde kwam, eu spijtig als hij wegging. Toch was 't niet bet afscheid, ’t welk haar haar pijnlijk aaudeed. Vervolgens moest Gampesch voor geruimen tijd naar Kaiserberg. Voor zaken de suiker- bieten-cultuur. Hij bracht monsters grond naar het landbouwkundig proefstation, en daar hij voorzichtig was en besluiteloos, duurden de be raadslagingen lang. Hij reisde zelfs naar de hoofdstad, om een specialiteit te raadplegen. De comtesse miste hem minder als zij gedacht had. Haar veranderd wezen viel tante op. Zij was bedaarder, meer gelijkmatig, niet altijd in de oppositie. Maar waar haar eigenaardig heid zich openbaarde, geschiedde zulks scher per, mot minder verschooning. Toen de wegen i:.„2 vos beslaan. Het nieuwe paardentuig stond hem <zoed. Met dartele sprongen ging *t over ’t Vrijdag heeft de justitie te Vlissingen een onderzoek ingesteld naar de vermiste brieven met geldswaarden uit Engeland. In verband daarmede is, naar de iV. 11. Ct. meldt, aange houden en naar het huis van bewaring te Mid delburg overgebracht H. T.commies der pos terijen te Vlissingen, die reeds een volledige bekentenis moet afgelegd hebben. De man is gehuwd en heeft 10 kinderen. Hij was reeds 24 jaren in dienst. winter ging voorbij langzaam, krui- Onder de smeltende sneeuw verhief zich «et groene zaad. De golfslag vau ’t seizoen rolde terug. Het gehoopte en gevreesde bad niet plaats gehad nog was de hand van de mooie Anna vrij. Mevrouw van Doerstedt zuchtte, de andere moeders haalden weer rui mer adem. Voorjaarsstormen kwamen aanbruisen, hun jjakoude regenbuien uitstortende over den reeds volgezogen grond. Door den storm vaneen ge scheurde nevels hingen laag over het donkere pyiiboomeubosch. De gezwollen rivier schoot gorgelend voort tusschen de hooge met keien bedekte oevers een verraderlijke rivier met bemachtigen bodem, ’t Was dus beier als thuis Het verloofde paar was da- (lelijks bij elkaar in *t gezellige boudoir der ^.omtesse. Zij lazen Turgenew. Zij dweepte „■jor hem en genoot. „Hoe uitstekend hij schrijft, is» eenvoudig 1®— Hij opponeerde'; .Een ver- plein. Het lange staan in den donkeren stal had hem onrustig en zenuwachtig gemaakt.’ Voor elke opvliegende kraai sprong hij snui vend op zijde, en op den grooten weg ging ’t van wege de witte steenen in een slingerende lijn voorwaarts op den eersten dag ging hij er zelfs met de comtesso van door. Dat woeste rijden was een genot voor de zadelvaste, die ook onder het dolste jagen den moed noch den stijg beugel verloor. Toch keerde zij niet altijd, zooals anders, van zoo’n woesten rit goed ge luimd en met van opgewondenheid stralende oogen terug. Eens liep er voor haar een haas over den wegbijgeloovig keerde zij terug. Den volgenden dag ontmoette zij Loja. Toen zij hem vau verre zag aankomen, zette zij haar paard in galop; met een ijskouden groet gingen ze elkaar voorbij. Dat toch de lente kwam De lucht was koud en helder. Boven het kleumend tegen el kaar gedrukte zaad welfde zich een staalblauwe herfsthemel. De winter scheen nog dreigend achter het bosch te staan: „Ik kom terug!* Op zulk een namiddag reed dg comtesse naar de stad. Arthur dacht met den avondtrein te rug te komen. Buitendien was er paarden markt en een circus opwekkende dingen voor een dame van ’t land die de eenzaamheid ver velend begint te vinden. Hoe meer zij de stad naderde des te drukker werd ’t op den straks nog zoo eenzamen weg. Achter rate. i uur tijde lagen 23 woningen 6 niet verzekerd en naar wij alle inboedels onverzekerd. Het was in een oogen blik een I en verwoed grepen de door zijn hulpvaardigheid de verdiend heeft. In de tweede plaats aan mej. T. Bos, die een kind van ongeveer anderhalf jaar redde, dat tusschen de struiken niet opgemérkt werd, Het Triesch Volksblad wijdt in zijn jongste nummer zes kolommen aan de bekende zaak vau de gebrs. Hoogerhuis van Beetgum, die reeds 1 ’/a J:iar gevangen zijn, waarin de redac tie mededeelt, dat zij nu van den officier van justitie te Leeuwarden alle bescheiden, die door haar èn ter audiëntie èn ook later aan den Mi nister vau Justitie waren verschaft, heeft terug ontvangen zonder een letter er bij. In die ko lommen komt ook voor de verklaring van Klaas Jans Stienstra to Beetgum ia Februari j.l. door den heer Z. Middeiknoop aan den Minister van Justitie ter hand gesteld, waarin K. J. Stienstra de namen noemt van de drie personen, die volgens zijn oordeel de daders moeten zijn, zoodat de gebrs. Hoogerhuis on schuldig gevangen zitten. Hij zegt o.a. in de ze verklaring: De morgen na de inbraak onder Britsum komt Paulus van Dijk als naar ge woonte bij ons om boodschappen te vragen. Meteen loopt hij*van uit den winkel naar mij toe. Ik zat in de kamer bezig met werk. Hij vertelde mij, dat hij, Sijbout Alberda en Allard Dijkstra met zijn drieën hebben ingebrokeu bij Oude Gatze (G. Hoitsma). „Maar die bliksem se lantaarn is er gebleven*, zei hij, „maar nie mand heeft ons gezien, niemand.* Ik werd bij het hooren, dat de lantaarn van Tjeerd (broeder van Klaas, die later naar Ame rika is vertrokken) daar achtergebleven was, zoo naar als ’t maar kon. Mjn moeder, die toen in de kamer kwam en zag, dat ik zoo wit was als een lijk, vroeg terstond wat er gaande was. Nu herhaalde Paulus hetzelfde met de mede- deeling er bij, dat er geschoten was en zeide: „Wij hebben bij oude Gatze ingebroken en dachten daar hem en zijn huishoudster te tref fen, maar er was nog iemand. Deze is mij aangevallen en had mij goed vast. Ik zat in de kiem en toen heeft Sjbout dien gescho ten.* Ik vroegIa er iemand dood misschien Dat wist hij niet, was zijn antwoord. Een poosje daarna (toen Paulus reeds weg SNEEK, 13 Juli. De uitslag der jl. Vrijdag plaats gehad heb bende stemming ter verkiezing van vijf lede in den Gemeenteraad alhier was als volgti Door 1019 van de 1262 kiesgerechtigde werd aan de stemming deelgenomen 9 daai 4 van hadden hun stembiljetten van onwaard gemaakt, zoodat de volstrekte meerderheid wa 503. Uifgebracht waren op do heeren J. J. Beek huis 493, Jobs. O. Bouma 123, II. A. Buurs ma 426, T. L. Dokkum 493, H. van der Mo len 93, H. B. Nauta 122, mr. H. Okma 418 mr. C. C. Paehlig 523, J. B. Posma 97, T. J k van der Steele 512, A. Veen Ez. 435, W. Viet dag 112 en H. S. de Vries 463 stemmen. Gekozen zijn dus de heeren Paehlig en Vai der Steele, terwijl eene herstemming moet plaat hebben tusschen de heeren Beekhuis, Dokkum Veen, de Vries, Buursma en Okma. Die herstemming is, naar wij vernemen, be paald op Donderdag 22 Juli e. k. De uitslag der verkiezing van vijf leden in den Gemeenteraad van Wymbritseradeel, die gisteren heeft plaats gehad, is alsvolgt Getal kiezers 1569. Uitgebrachte stemmoi 984, waaronder 16 van onwaarde. Meerderheid al zoo 485. Herkozen de aftredende leden, .de hee' ren A. P. Nauta te IJpecolsga met 641, S. J, Gerbrandij te Goënga 543 ca J. H. Reijenga te lleeg met 494 stemmen. Herstemming moet plaats hebben tusschen de heeren J. T. Feenstra te Ou lega (aftr. lid) i die 447, D. L. Tromp te Woudeend (aftr. lid) 426, P. Ages te Heeg 329 en U. Huistr» te Scharnegoutum die 322 stemmen verkreeg. Verder waren uitgebracht op do heeren M. W. Zijlstra 317, F. Kuiper 262, A. H. Tromp welke de weg eenige uren versperd ia. Een woord van lof mogen we hier niet ont houden aan een tweetal personen, die bij dezen brand zich zoo flink gedroegen. In de eerste plaats aan nnzeu wakkeren burgemeester, die door zijn hulpvaardigheid en leiding ieders hul- was) kwam Sijbout. Ik was toen in de weh| plaats. Deze vertelde hetzelfde, zijne hand wl gewond, hoe dat gekomen was, wist hij niJ Eene tweede men voor van E. Ringia, H. A. de Jong e J- Sinnema, afgelegd voor den officier van ji stitie te Leeuwarden. De eerste onderteek naar blijft bij zijn beweren dat Paulus vi Dijk en Sijbout Alberda aan hem hebben m degedeeld, dat niet de gebrs. Hoogerhuis, mm Paulus van Dijk, Allard Dijkstra Alberda de ware braak. De tweede en derde ondertoekenaars houd® vol wat door hen is medegedeeld aan den o® cier van justitie te Leeuwarden en blijven du bij hunne bewering, dat Paulus van Dijk uit drukkingen heeft gebezigd, die de onschuld vai gebrs. Hoogerhuis bepleiten. Klaas Stienstra, die verzoekt, dat. alle bladen van welke kleur of richting ook, zijn schrijvei en verklaring zullen overnemen, zegt ten slot k in te Men leze mijne verklaring en brenge die ii verband met alles wat met de Hoogerhuizai in de strafzaak is geschied en men zal met tui uitroepen „drie broeders onschuldig in den kerker* Zooals gemeld werd heeft de justitie ee nieuw onderzoek ingesteld op last van Minister, maar dit heeft tot niets geleid. ongeveer anderhalf jaar redde, en daar schreiende, te midden vau brandend stroo, vergeten scheen en zoo een zekeren dood tegemoet ging. Men zal zich herinneren, dat ruim twee jaar geleden een brand hier woedde, waarbij dertien huizen in de asch gelegd werden. Bij eene weduwe, wonende aan de Turfmarkt te ’s Gravenhage, die sedert jaren gemeubelde vertrekken verhuurt, meldden zich Dinsdag twee net gekleede heeren aan om boven-appar- tementen te huren. De een beweerde te be lmoren tot het kunstenaarsgezelschap van het circus Carré, en de ander zeide reizend koop man in manufacturen en gros te zjn. De ka mers werden verhuurd en al spoedig bleken de nieuwe bewoners joviale luidjes te zijn, die zich zeer minzaam betoonden jegens hunne hospita, die zij zelfs nog denzelfden avond wensehten te onthalen op koekjes en gebak. Den volgenden dag verzocht een der heeren verlof om, wegens de volgens hem heerschen- de warmte op zijne kamer, des middags de koffie te mogen gebruiken op de kamer der hospita, hetgeen bereidwillig werdt toegestaan. Dit gebeurde omstreeks 2 uur, toen het dienst meisje van de weduwe, dat steeds na twee uur huiswaarts keert, vertrokken was. Er ontspon zich een gesprek over koetjes eu kalijes, waarbij de nieuwe huurder de iraaie meubels van de juffrouw zeer roemde en in den loop van welk gesprek de juffrouw er zich over uitliet, dat zij vaak aan zenuwlijden onder hevig was. Voor zenuwlijden had de huurder eeu probaat middel bij zich, zeide hij, want ook hij had last van zenuwen. Hij overreedde de juffrouw om een lepeltje van dat middel in te nemen en gaf zelf het voorbeeld om alle wantrouwen te voorkomen, aangezien de juffrouw nog geksche rend vroeg of mijnheer haar toch niet vergif tigen zou. Nauwelijks had zij het middel gebruikt of een loomheid overviel haar. Zij liet zich in een gemakstoel neer en viel in diepen slaap, waar uit zij eerst den volgenden avond ontwaakte. Bij haar ontwaken bespeurde zij verdachte dingen. Doozen en papieren lagen over den grond verspreid en toen zij met een angstig ver moeden haar linnenkast eens nauwkeurig on derzocht, bleek haar dat al haar contanten, on geveer f 600, benevens hare jawcelen, effecten, gouden eu zilveren sieraden enz., verdwenen waren. De beiden huurders hadden natuurlijk het huis verlaten, zoodat de juffrouw niets an der overbleef dan van dezen brutalen diefstal kennis te geven aan de politie, die op dat oogen- blik haar onderzoek heeft aungevangeu. Deze beide personen zijn Duitschers. De een is Israëliet en spreken gebroken Hollandsch. Zij lieten een getuigschrift achter van Paü] Hugo Frankel, controleur, afgegeven door de firma Abrahamsobn en Kahn, Rotterdam en merik werden de dieren door do begeleiders nog gevoederl. Toen zij tegen 12 uur ’s nachts tc Amster dam aankwamen was een van de twee wolven weg. Er was eon gat gemaakt bij de tralies. De wagen had open gestaan ter wille, van de behoefte aan lucht, zoodat het dier allicht er gens op den weg kan zijn gekomen. Men schrijft uit Staphorst, d.d. 11 Juli, aan de Asser Crt.: Gistermiddag ongeveer 5 uur brak er brand uit bij den landbouwer K. R., naar men zegt veroorzaakt door het spelen van kinderen met lucifersde braad, begunstigd door de buiten- j gewone droogte, nam „kisb- grooten omvang aan vlammen om zieb. In ongeveer een in asch, waarvan meenen een hartverscheurend tooneel tusschen de bran dende puinhoopen de menschen en dieren als radeloos te zien ronddooien. Persoonlijke on gelukken deden zich niet voor. Voor zoover wij kunnen nagaan zijn een paar varkens en een kalf verbrand. Naar het ons voorkomt be draagt de schade meer dau f 30.000. De Burgemeester was op het terrein. Er werd voorbeeldig gewerkt om den brand te stuiten. Hedenmorgen kwam de heer Com missaris der Koningin het terrein bezoeken. Nader wordt nog omtrent dezen brand ge meld Naar men verneemt zijn bij den brand nog omgekomen eene koe, een pink en eenige var kens, Heden werd de plaats de onheils door duizenden bezocht eu waren er bussen voor de ongelukkigen geplaatst. Den geheelen dag duurde nog het blusschen door. Aan een bericht van den brand in de Tel. voorkomende, wordt nog het volgende ontleend Door het ontbreken van brandbluscbmiddelen en gebrek aan water was er niet aan te den ken de brandende buizen te blusschen en moest men er zich toe bepalen de belendende te be houden. Groote zeilen werden over de daken getrokken en van bovenaf begoten, zoodat het vuur daarop geen vat kreeg. Gelukkig kwam een krachtig bondgenoot, de wind, te hulp. Hij draaide van het noorden naar bet noord westen en stond toen bijna rechthoekig op den straatweg. Daardoor werd den vonkenregen een andere richting gegeven en kon deze voor- mopig geen kwaad doen. Toen waren 22 woningen in de asch gelegd. Een wandeling over de straat levert een treu rig tooneel. Hier ziet men schreiende vrou wen en kinderen bij elkaar staan, daar zijn mannen eu jongens bezig het weinigje huis raad, dat gered kon worden, naar familie of kennissen te vervoeren. Wat verder ziet men de half verkoolde lijken van varkens en koeien, terwijl anderen bezig zijn hun vee, met brand wonden overdekt, naar den nieuwen stal te voeren. Links en rechts van de straat brandt het pas binuengebrachte hooi en verspreidt zulke dikke rookwolken, dat het bijna ónmogelijk is de straat te passeeren. Niet ver van dit tooneel van ellende staan ruim een kwartier gaans aan weerszijden van dö straat de zwaarbeladen hooiwagens, voor 17 TT A .1,-. -X - ----- - -f

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1897 | | pagina 2