QUITTE. br Munster, H. Pyt- onmiddellijk dood, de andere is buiten -van In het kamp te Oldenbroek is een droevig den enz. van FEUILLETON. K. s, I Si: ge str aai lei vo Sti nt gei det Roman van J. W. von Megede. X. [(Vervolg.) slech was, druk groot Deze ■'.moed princ een s van bewe incor cone bloed graf «men die 2 gaf j man lachjt datun gereg dokte de e ’Jager Levi, ala gt ne den, mag wel teer toevallig heeten ook de var kens en de geit kwamen later ongedeerd van onder den puinhoop te voorschijn. Onder den invloed der nieuwe bepalingen van de politie-verordening, de opheffing bedoe lende van de openbare huizen van ontucht te Amsterdam, hebben belanghebbenden hare in richtingen quasi van karakter doen veranderen, door boven de deur het opschrift „hotel* aan te brengen. Bovendien voldoen ze sinds eeni- ge dagen aan alle voorwaarden door de politie verordening den hotelhouders gesteld. Zij heb ben haar personeel laten inschrijven als kamer-, linnen- en keukenmeiden, leveren eiken mor gen een nachtlijst in, enz. Op die nachtlijst zullen de namen wel gefingeerd zijn, maar dat is niet te controleeren. De Amsterdamsche overheid zal nu op middelen mogen zinneu om uit dien toestand verlost te worden, niet het minst ter wille der fatsoenlijke hotels, opdat niet alle Amsterdamsche hotels in het buiten land een slechten naam krijgen. Dinsdag nacht werden de zoon en dochter van den brievengaarder Klaassen te Hapert Zij werkte intusschen het eerst bij haar op- uit. „Hij moet Woensdag morgen omstreeks 6’/a uur brak Tc tijdir „den ie n< E bi g' g< ki ec d< ga M an de Wl de mi D ter gem 1( bun onw J. J öjarig jongentje, zekere G., dat blijkbaar ‘"'Dok 521 zijn i gan( Vla N. lari hel stri ma zaa ver stat ger A den geti gen paa will r gen Voo: den stra en blik D dien don, Het gerechtshof te Amsterdam heeft vrijge sproken de voormalige verpleegster te Meeren- berg van het veroorzaken van den dood der patiënte in heet badwater, op grond van tegen strijdigheid bij de deskundigen over de oorzaak der verbranding. aan 1 rie, waar de kunstzaal haar teuten had slagen. Deze is ook geheel en al verbrand. bronzen en marmers, de artikelen van d’Uirecht, alles schijnt verloren. Te Haarlem is overleden dr. T. C. Winkler, geneesheer aldaar. De Groningsche hoogeschool verleende hem eershalve den titel van doctor in de wis- en natuurkunde. In 1864 werd hij benoemd tot conservator van Teylers geologisch en palaeontologiseh mu seum. Talrijke geschiiften werden door hem ge schreven; allereerst belangrijke monografieën van fossiele visschen en reptielen, in het Fransch en Duitsch, terwijl vooral het werk „Kennis en Kunst* bijna geheel van zijn hand is. Ook ge neeskundige geschriften zijn van hem afkomstig, doch bij voorkeur schreef hij over natuurkun dige onderwerpen. Het was even voor kerktijd, toen zich Zon dag ochtend een hevige slag in de kom der gemeente Hattem deed hooren. Velen liepen de straat op, vragende en zoekende naar de oorzaak daarvan, toen ten slotte bleek, dat een tusschen de Zaksteeg en den Adelaarshoek staand gebouw van den heer P. J. bar. van Heemstra, in gebruik bij H. Treep, was inge stort. Alvorens ter kerk te gaan, ging Treep even in den stal, waarin zich een tweetal var kens en een geit bevonden, kijken of de die ren goed verzorgd waren en nauwelijks was hij in het aangrenzend woonvertrek terugge keerd of met donderend geraas zakte de stal met zijn hoog pannendak ineen, de dakgoot en het dak boven het door Treep bewoonde ge deelte van het perseel in zij n val medeslepend. De tand des tijds had het zijne gedaan. Dat er geen ongelukken bij plaats hebben gevon- Te Osch is Dinsdag middag omstreeks hal een uur, bjj een hevig on weder, op t wee plaat de bliksem ingeslagen. In de Molenstraat t huis van G. Cox, bewoond door de» onmiddellijk een lijk de dochter woonde bij tiO O V7 O Zt 1 rv .1 A n M nr t 1Ï’ z*. zl X. X - - schijnt ontstaan te zijn in het i aan de Oranjerie. In oogwenk stonden de schilderijen, de zgn. _.i „Hemel* in lichtelaaie. In de Oranjerie te Leeuwarden een hevige brand uit in den Rooden Winkel, manufacturen en mode-artike- brand te blusschen. Op «enigen afstand va» Erp, gelegen na* 1 van verle* I cursus wordt gevolgd door leerlingen die R.'*"Crt.6 vermeldt heden, dat in ’t zich al dadelijk na ’t verlaten der lagere school voor de werkplaats voorbereiden, alsook door hen die reeds in de praktijk werkzaam zijn en zich verder in de vakken wenschen te be kwamen. Voor het theoretisch gedeelte zullen de leer lingen van dezen cursus de teeken- en boet- seerlessen volgen, zooals die reeds vroeger in de school gegeven werden, terwijl het practisch gedeelte aan de zorgen van den heer F. Zwol le worden toevertrouwd. Er zullen voorloopig slechts een gering aan tal leerlingen worden toegelaten. met zijn devote houding en ten slotte Loja het heele gezelschap der gehate vreemden. Alleen Natzfeld hief de hand groetend omhoog en zei halfluid„Bonsoir, doordraaier 1 Met mij wildot gij niet naar de markt er moest eerst een bekoorlijke vrouw vau de partij zijn, hel Wacht maar, filou De baron haalde de schouders op en liep door. Een merkwaardige verandering had plotseling met den jongen Doerstedt plaats. Nog trilde het hout der omheining na van de aanraking van den paardenhoef van de bruine waarop de knappe circus-rijderes voorbijgejaagd was, en het oog van den dandy flikkerde be- geerig achter zijn monocle. Eu vervolgens was hij bij ’t zien der mooie vrouw half op gesprongen om baar te groeten, maar om ook dadelijk weer haastig op zijn stoel neer te vallen. Nu zat hij daar, bleek en zwaar i ademhalend, op zijn knevel te kauwen en strak voor 2 Lak de positie begrepen en met leedvermaak zeide hij „Ja wel, eerst doet mijnheer de losbol per monocle eene liefdesverklaring aan onze be- koorlijkste rijderes, wat al niet heel mooi van hem is, ea daar komt de ware liefde en au Dinsdag avond omstreeks 8 uur verspreidde zich het gerucht door de straten van Arnhem: „Sonsbeek staat in brand 1“ Inderdaad was er op Sonsbeek brand, maar gelukkig niet in het landnuis en niet in het hoofdgebouw der Ten toonstelling. Er schijnt brand te zijn ontstaan de 16e, 17e en dende gebouw leverde een t op, dat door duizenden werd gadegeslagen. Ge lukkig ook had het op den dag geregend, zoo- dat de hoornen niet zoo licht vlam vatten, an ders was de ramp zeker grooter geweest. De Aj'h. Cl. schrijft nader over den brand Het vuur i j’ kunstzaaltje, grenzende ecu „Hel* en „Hemel* in lichtelaaie. In de Oranjerie was opgesteld de „Apostelenklok,* ondernemer de heer Coers, daar hingen de Deventer tapijten, lagen tentoongesteld de verzameling oude hor- j loges en stonden de prachtige marmeren beel- r den enz. De horloges zijn alle gered, maar van ongeluk voorgekomen. Door een ongelukkigea de mooie klok is alleen het binnenwerk in vei- val bekwam de 2e luitenant F. de Ridder v:: ligheid gebracht. Het kostbare buitenwerk,juist het ie regiment veldartillerie een schedelbreuk, construction is een prooi der vlammen gewor- j den. Schilderijen, tapijten en alles wat verder in het brandende gebouw aanwezig was, zijn in vlammen opgegaan. De brand nam zoo snel toe en greep zoo vlug om zich heen, dat aan redden niet te denken was. het terrein kwamen, waren „Hel* reeds ingestort. er l hoewel we ons bekend maakten, waarom ons verslag niet zoo volledig kan zijn als we dat wel wenschten.) Krachtig weerstond de solide 31. Spottend begon Natzfeld „Op welk station uwer huwelijksreis bevindt gij u op ’t oogen- blik met uw gedachten, nichtje? Te Parijs of Borljjn In den schouwburg of ’t hotel De comtesse voelde een lichte schok. Zjj kreeg een kleur tot achter de ooren zij schaam de zich. *8 Morgens had zij vluchtig aan haar verloofde gedachtsedert waren hare gedach- I ten overal, maar niet bij heni. Juist ging zy achterover in haar stoel liggen, om schuldbe wust het verzuimde in te halen, toen er een bqweging ontstond op de zitplaatsen aan den kant. Een paar late bezoekers kwamen voor bij. Nu passeerden ze ook haar, ’t Waren da Gellmaun’sde mooie vrouw voorop, koud, zoader te groeten, vervolgens haar mau het voornaamste, met zijn kunstige, mechanische tengevolge waarvan hij is overleden. In de Steenstraat te Arnhem is Woensdag, een C’ - - voornemens was ongemerkt op de tram te sprin gen, gevallen en daardoor onder de tram te- i. Toen wij bij recht gekomen, met het noodlottig gevolg, dat en „Hemel* de wielen hem over borst en hoofd gingen. (Bij het terrein, voegt de red. Het knaapje was onmiddellijk een lijk, bij, want de toegang werd ons geweigerd, ons bekend maakten, Aan de Jan Hanzenkade te Amsterdam werd Maandag avond een groene bruiloft gevierd. Toen de feestvreugde op het hoogst was en al le gasten door een geweldig gestamp op den vloer van hun vroolijkheid blijk gaven, hoorde men plotseling een onheilspellend gekraak, de houten vloer scheurde vaneen en de gasten ver dwenen in den donkeren afgrond, die zich voor hen opende. De afgrond bleek echter niet diep te zijn het was een vrij vochtige en vuile kelder, waar uit de feestvierders zich eerst na groote moeite wisten te bevrijden. De feestvreugde was door de nattigheid in den kelder echter geheel verdwenen. „O zeg niets Van hem 1 Hij is immers uw vriend uw goede vriend Ironisch rekte zij die woorden. aitetrevende richting. De N. «jeuwe kabinet zijn of worden voorgedragen Pierson, Kabiuetsformeerder, financiënDe Beaufort, buitenlandsehe zaken; Dort v. d. Linden, justitieGoeman Borgesius, binnen- landsche zaken Jansen, marine Eland, oor log; Lely, waterstaat. De naam van den minister van koloniën in i nieuwe kabinet wordt nog niet meegedeeld. Woensdag heeft de candidaatstelling plaats gehad van leden der Tweede Kamer in de kiesdistricten Winschoten, Leeuwarden en Am sterdam IX. Candidaat zijn gesteld Kiesdistrict Winschoten, de hh. P. Dijkhuis, C. V. Gerritsen, H. H. van Kol, B. L. Tijdens. Kiesdistrict Leeuwarden, de hh. W. Bax, Z. Middelkoop, W. C. van Munster, H. Pijt- torsen Tz. Kiesdistrict Amsterdam IX, de hh. WH. de Beaufort, W. J. den Boer, uir. Th. Heems kerk, mr. A. Kerdijk. In het tijdstip der gemeenteraads-verkiezin- gen is bij de onlangs tot stand gekomen nieu we regeling van het verkiezingswerk slechts eene luttele verandering gebracht; de maand Juli is daarvoor aangewezen tijd gebleven en in vele gevallen wordt ’t het einde van die maand voordat de herstemmingen zijn afgeloo- pen. Dit doet het D. v. Z.-H. de verzuchting „De maand Juli zal wel altijd een ongunstige maand voor stemmingen blijven, en het schijnt dat er onoverkomelijke bezwaren (ons evenwel onbekend) zijn, om door eene kleine verandering der gemeentewet dezen toestand, gebaseerd op de zomersehe opvattingen van eene vorige ge neratie, te verbeteren.* De Haagsche Cl., hoewel ’t met de opvat ting eens, dat het wenschelijk zou zijn het tijd stip der raadsverkiezingen te verschuiven, kan toch wel aangeven wat de „onoverkomelijke be zwaren* zijn, welke beleiten, zooals bet D. v. Z.-H. zou wenschen, oie verkiezingen naar September te verschuiven. „lu de eerste dagen der maand moet de gemeentebegrooting ingediend en onderzocht, en in October moet zij met kennis van zaken be handeld worden. Vielen nu de verkiezingen in September, dan kon ’t voorkomen, dat wethou ders, die do begrooting indienden, bij hare behandeling vervangen waren door andere, nog niet voldoende in de zaken thuis; en ook dat aan die behandeling nieuwe raadsleden deelna men, door wie het voorbereidend onderzoek niet was bijgewoond. „Naar onze meening ware ’t daarom beter, de periodieke aftreding der raadsleden te stel len op 1 Mei en de algemeene raadsverkiezin gen in Maart te doen houden.* Van wege de Ned. maatschappij tot bevorde ring van nijverheid is het program verspreid van den cursus voor artistieke metaalbewerking aan de school voor kunstnijverheid te Haarlem. Daaruit blijkt, dat deze cursus voor artistieke metaalbewerking bestemd is voor hen, die zich in het vakteekenen en boetsceren, in het drij- van van plastische voorwerpen, als bekers, kan nen, vazen, schotels, kandelaars enz., in het vervaardigen van onderdeelen van soortgelijke voorwerpen en het samenstellen van deze tot een geheel, alsook in het vervaardigen van or- namenteele versieringen, in hoog en laag drijf werk, wenschen te oefenen. snakt hij van aandoening naar lucht. Hij zal nog flauw vallen. Juffrouw van Gorah, oefen uw i en geef hem uw flacon 1* De dandy keek woedend om, maar Natzfeld Elko oude juffer gunt gijlieden bereidwillig haar knikte hem vriendschappelijk toe,T' houden, man 1“ Het gezelschap begon luidkeels te lachen en haalde zich eenige afkeurende opmerkingen van Gorah echter kreeg een aanval van heid en moest naar buiten gebracht worden. Vlak tegenover hen hadden de Gellmauns plaats genomen. Dé comtesse droomde haar liefdesdroom niet voort. Al haar belangstel ling, baar ijdelheid en rivaliteit was ontwaakt. Wist zij ’t zelf wel? Ternauwernood. Maar hare oogen flikkerden en zij hief ’t hoofd trotscher omhoog. Daar ginder zat „de vijandin*, de „Foei, terecht buitengeslotene, en zij werd er haar juist nie niet liever om, nu „de vijand* naast haar zat. ’t Kostte Natzfeld thans geen moeite meer, haar „Ja, dat men zooiets nu moet aanzien,* zei de hij halfluid, en als raadde hij haar ge dachtengang, ging hij voort „Zij zoo knap, en hij zoo leelijk 1* gebouwde Oranjerie met zijn stevige muMi van uit de hand geslepen steen het vuur, ij tien uur stond het geraamte nog. Een groote moeilijkheid ondervond men ij 't begin bij de blussching door de hooge lil ging van ’t terrein. De druk scheen nis groot genoeg te zijn, om dadelijk flink watt te kunnen geven uit de waterleiding. Latei toen er eenige spuiten uit de stad waren aa» gerukt, ging do blussching beter. Bovendie bleken de eerste slangen te kort, zoodat daai door een aanmerkelijke vertraging ontstond. Over de oorzaak hoorde men verschillen spreken. Algemeen werd verteld, dat de elee trische leiding in désordre is geraakt en aldu het vuur is ontstaan, dat zich het eerst mede deelde aan gordijnen en schilderijen. Zeke schijnt ’t, dat de brand het eerst is uitgebro ken in Dante’s „Hel*. Gelukkig dat de brandende gebouwen geheei geïsoleerd stonden, anders ware de verwoei ting op het landgoed en aan het schoone ge boomto zeker groot geweest. Nu zijn alleei bui de boomen, die het dichtst bij de Oranjerii stonden, een weinig geschroeid, toen de vlam men oplaaiden van het dak. De Oranjerie enz. met haar inhoud was voo f 150,000 verzekerd. Do Apostelenklok alleei voor t 60.000. Men verzoekt de A. C. nog mede te deelen dat de brand geen invloed heeft op den van zaken en dat alles op ’t tentoonstelling» terrein zijn gewoon verloop zal nemen. mij gunt gij zelfs geen enkelen vriend. Laat Te Rinnegom (Egmond-Binnen) is een ka pitale boerderij met kepberg verbrand tengevol ge van hooibroei. Boer en boerin waren afwe- zig; met groot gevaar zijn de kinderen gered, maar een hunner is zoo deerlijk gebrand, dat het waarschijnlijk niet in leven zal blijven. De geheele inboedel en vijf vette varkens zijn verbrand. zich starende. Met valkenblik bad prins zlzv 1i i i aan ’t praten te krijgen. per vallen. Nu zat hij ambt uit als barmhartige samaritaansche Hij trok de schouders op. „Wonderlijk volk. Moedge- zangvogeltje als een haar toekomend recht, en t--y feV"-- &y VUtVOlVkl Tlicu mij as-je-blieft mijn zangvogel ook I* wnrlrfp i nfnaanhon hah nnraf kJï den derden rang op den hals de kleine I gekomen denkbeeld verder s onhtor lrr«»<r non »unvO| ¥an duizelig- rijk zijn, heel rijk dat’s de eenige verklaring.* „Rijk Hm! Ik heb onlangs van kerkmuizen gehoord die als welgestelde rente niers gestorven zijn. Misschien behoort hij tot dht soort.* Zij begon luidkeels te lachen. „Dus zelfs dat niet Een arme slokker 1 Pas dan maar dubbel op uw geld, voorzichtige Hasso Mieze 1 Hij heeft ’t mij nu wel niet aan den neus gehangen, maar men maakt toch zijn opmerkingen, en deze zeggen wij duidelijkhij bezit nietsGij hebt, evenals ik, in elk geval het voorrecht vele Levi’s te kennen, respectabele en niet respec tabele. Onder dezen had de broer van uw verloofde, die zich doodschoot, een heel intime „vriend.* Als hij, de levenslustige huzaar, ook in het gebouwtje dat is opgerient van heel licht materiaal voor de schilderijen vau v. d. sen Waay en Witkamp (Dante’s Hemel en Hel). is het 7 De vlammen deelden zich onmiddellijk mede smid Lodewijks en den klompenmaker Tennis* het daarnaast staande gebouw, de oranje- sen, getroffen en afgebrand. Wegens gebrek l opge- aan water was de brandweer niet in staat dea -L i De meubelen (Moorsciie), de Apostelenklok, de daar is het huis van M. vau Erp, fayenee bij de spoorlijn, dat na den brand Alleen de i den jaar pas was opgebouwd, mede getroffsa zeldzame collectie uurwerken uit Berlijn (van en in de asch gelegd. 18e eeuw) is gered. Het bran- f grootsch schouwspel (N.-Br.) door den bliksem getroffen zij wares lukkig ook had het op den dag geregend haar vader in, daar zij weduwe was met twes kinderen de zoon was ongehuwd. Te Bludel (Noord-Brabant) werd dienzelfden nacht een jongen van 10 jaar door den blik sem gedood. Te Borne trof de bliksem twee metselaars, Een was gevaar. T K T wi ovuvy, uu .txpv; 1-tlII 1 1 P.nnfttruo.fiAfl i.Q APn nrnni flnr vLinmon fraww*»- I

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1897 | | pagina 2