St. Martini of Groote Kerk Sneek DONDERDAG 23 SEPTEMBER L897, ’s avonds 8 uur, UITVOERING VAN GEWIJDE MUZIEK KI AMSTERDAMSCH VOCAAL KWARTET: SPMLKAARTM in ordinairs en fijne soorten voorhanden bij W. COOL VAN BOKMA. DIE ZIJDE IS VERBRAND zeggen de dames, als de bedoelde kleedingstuk- ken heel vaak na slechts 2 a 3 maal gedragen te zijn in de plooien beginnen te scheuren of „afe watten11 uitelkaar gaan. Dut is echter geen toevallig „verbranden" van de ruwe zijde, maar deze wordt opzettelijk, om de zijde zwaar der en goedkooper te doen schijnen, met tin en phosforische zuren overladen, die de nerf der zijdedraden stuk vreten men noemt zulk verven chargeerend*' Hoe ,meer de zijde gechargeerd moet worden, des te vaker moet zij door die tin-baden getrokken worden om dat vergift voor goed te kunnen opzuigen. Die gekleurde zijde het edelste spinzelheeft dus de kiem van den dood reeds in zich, alvo rens zij op het weefgetouw komt De daaruit gefabriceerde zoogenaamde zijden stoffen moeten na kort gebruik als tonder scheuren, al naarmate de zjjde meer of minder gechar geerd geworden is. De dure japon (bene vens het maakloon) is totaal waardeloos. Monsters van mijne ECHTE ZIJDE worden direct toegezonden. Men ontvangt de stoffen vrij van vracht en inkomende rechten aan huis. Seidsn-Fabriken G. Hsnnsberg THE MUTUAL Life Insurance Company o! New-York. - Grootste on totemriitete LsvensverzekBrinu-Maatsciiajiiii. Eisch op de pakjes Merk,,Driehoek? scht vol-A Het beste en schoon/ reinig-ing's st zelfs AMyniddel voor fijnste Zy \A houtwerk. >cd ZcZ) XAg’cheel on- lan.Zy lAlENivXschadeJijk Mevr. A; NOORDEWIER-RFDDINGIUS, Sopraan, Mej, CATO LOMAN, Alt, en de Heeren JOH. J. ROGMANS, Tenor, JOH. M. MESSCHAERT, Bas. I NTREE fl.-. (k. u. k. Hofl.), Zurich, NEOERL. PER TELEGRAAF. EFFECTENBEURS VAN AMSTERDAM. van 6 Sept. 7 Sept. Zuiver onderling. Opgericht in 1843, F A. TRAMWEG. I§ ÖPOO tv W JTG EN. 614 10 7 Eisch op de pakjes Merk „Driehoek Verkrijgbaar bijfde HH. A. VEEN ZOON. BS"ïiTRGElTaG~BER SPOORWEGEN (’Zomerdienst.) HOLLANDSCHE r RECLAME. en op IT ADVERTENTIE N. Inspecteur voor de 3 Noordel. Provinciën 3 4 4 4 ïr 123,638,545.45. meer dan eenige andere Maatschappij ter wereld. 5 ■II A. GS- E '1? gevraagd tegen zeer booge provisie voor oen zeer concurreerenden PAPIERHANDEL. Aan- dit agentschap, dat een flink bestaan oplevert, zijn circa 10 andere agenturen, van op het vak betrekking hebbende artikelen verbonden. Brieven franco met opgave van referentiën, motto papier, aan het Bureau van dit blad. ma, 27 jr. Hendrik» Catharina Stokker, 18 jr. Aaltje Jorritsma, 2 mud. Baukjen Riemersma, 79 jr. Geconv. Turkije D Peru vian pref Union Pacific Ir Van önts wek na 1 der M ►weid fer ai heid verd fechri bp ring ^Ikai scha, hoeft Do i hen in b zakei baar lauw lieett. bp n begut het v hu di vau l Tol het, 1 'De hen 1: maar de kt het v triuai alles hiel 1 ben maar zelfde lijk v alles Tw eerste is, wi van h noodig dat h< het o’ tan h Mat •mallen toch i stand meen, standi; van v gedwo dwang wet n< Rusland 1889/90 Hope 99 Binnenl. Russ. Staatsrente ’94 Oost. Zilv. Jan./Juli Wegens verkoop uit de hand zal de geannonceerde veiling van het Winkelhuis in do Galigastraat, eigen aan den heer J. WIERSTRA Dz. niet plfialts hebben. J. M. GOSLINGS, notaris. thans meest dringende, werk is het tot stand brengen van een schikking tusschen Czechen en Daitschers in Boheme, en als deze gelukt het doen aannemen van den veelbesproken Aus- gleich tusschen Oostenrijk en Hengarije, die vooral uit een economisch oogpunt voor beide landen hoogst wenschelijk is. De halsstarrig heid der Hongaren tegenover iedere verhoo- ging van hun aandeel in de gemeenschappelij ke uitgaven is en blijft echter een groot strui kelblok. TEKSTBOEKJE 10 Cts. Toegangsbewijzen zijn te verkrijgen bij den Heer J. F. van DRUTEN, Boekhandelaar, den avond der uitvoering in het Groote Koor der Kerk. Gedurende de uitvoering der nummers wordt geen toegang verleend. BURGERLIJKE STAND. SNEEK. Van den 31 Augustuslof den 7 September. Geboren Dirk Achter, d. Kornelis Sevensma, z. Wieger Meiboom, z. Gehuwd Klaas Nijdam en Sijtskede Bruin. Overleden Wijtske van der Klok, 25 jr. Jietske Zoethout, 3 mnd. Adrianus Hijlke- fceid. Maar hij deelt dit lot met ieder mensch, die eenige verantwoordelijkheid, niet alleen door een opdracht va» buiten, maar ook door den aard van zijti taak, heeft aanvaard. BGeen Minister m ig verdeligen, goen Parle ment goedkeuren, wat zij voor valsch en ver derfelijk houden. Daarvoor zijn zij verantwoor delijk, thans en iu de geschiedenis, aan het volk, welks lot zij in handen hebben/ Het blad verwacht, dat de toekomstige ge beurtenissen weldra zullen toonen, welke aan leiding de Keizer had, om zooveel nadruk te leggen op zijn „Koningschap bij de genade Gods/ Niet minder dan de keizerlijke toosterij trekt het ZwAïwziff-opstel, waarvan we hierboven spraken, de aandacht. Dat de keizer over de ze Bismarcksche ontboezeming gesticht zal we zen, gelooven wij allerminst. Die lof aan Faure bevat reeds een steek op den keizer, wiens woordenpraal den grooten staatsman natuurlijk dagelijks ergert. Maar Bismarck zegt nog an dere dingen. Hij komt ook op de vlootplannen van Wilhelm II en wil dat alleen worde toe gestaan, wat nuchtere vakmannen noodig ach ten. Hij gelooft dat nieuwe kruisers noodig zijn, omdat deze bij de uitbreiding van Duitsch- land’s handel hun nut hebben. Maar de greo- te pantserschepon, de parade-schepen, die goed zijn voor machtsvertoon maar vaak onklaar zijn als er gevochten moet worden, keurt hij af. Voor Daitschland blijft een sterk leger altijd de hoofdzaak, Bismarck beroept zich hier voor op Moltke’s oordeel, die zelfs voor kolo niale doeleinden het voeren van een oorlog op het Europeesche continent mogelijk achtte. Maar niet alleen komt Bismarck tegen 's kei zers marine-stokpaardje in verzet, hij critiseert nog andere dingen en wel op een manier, die rechtstreeks den keizer treft. Hij keurt ’t na melijk af dat bij de zware overstroomingen iu Silezio eu elders niet dadelijk „zoo hoog moge lijke personen" naar de geteisterde streken ge gaan zijn, hetgeen, al ware ’t alleen ter wille der populariteit, zeer aanbevelenswaardig zou getveest zijn. Bovendien had z. i. van staats wege hulp moeten verleend worden en niet al leen vau particuliere zijde. En het bontst maakt de oud-kanselier ’t, waar hij op de Co- bleutzer keizerrede doelt en op Wilhelm’s hul de aan zijn grootmoeder critiek uitoefent. De keizer heeft de oude keizerin Augusta een groo te vrouw genoemd, maar Bismarck ontkent dit. Zij was een onstandvastige, onrustige en zenuw achtige vrouw, die zich graag met de politiek •bemoeide, maar door haar voorliefde voor al wat Fransch en katholiek was, aan ’t hof een coterie heeft opgekweekt, waarvan zelfs de oude keizer veel lust had. „De lange vrouwen-oor- log, dien ik te voeren had, zegt Bismarck ten slotte, heeft mijn gezondheid meer kwaad ge daan dan alle gevechten in den Rijksdag en met de hh. diplomaten/ Men begrijpt hoe boos de keizer over dit alles zijn zal en men begrijpt nu ook dat de oude staatsman niet naar Kiel gaat om op Wilhelm’s invitatie het aftoopen van het oorlogsschip bij te wonen, dat Bismarck zal gedoopt worden. Het schijnt dat de Oostenrijksche mi nister Badeni het nu in hoofdzaak met de rech terzijde van het parlement eens geworden is. Bij haar zal hij steun zoeken, d. w. z. haar program tot uitvoering brengen. Daarentegen moet zij hen dan helpen aan een verandering van het reglement van ordo der Kamer, waar door de minderheid buiten staat geraakt om door haar taktiek van obstructie de afdoening van alle zaken tegen te houden. Over de vruchten van het compromis, dat echter nog op de wederzijdsche bekrachtiging wacht, wagen wij geen voorspelling. Het voornaamste, al- 2'/, pCt. Nat. Werkel. Schuld 88l3/, Portugal Buitenl. Spanje T Vereeniging: le keur f41,50 a £42.00, 2e keur f 40,00 a 41,00, 3e keur f 40,00 a f .00, 4e keur f 39,00 a f5e keur f,00. Nagelkaas f 16,00 f29,50. Aanvoer 10305 kilo. Aan de Veemarkt waren heden aangevoerd 212 Koeien, 8 Stieren, 202 Kalveren, 256 Scha pen, 138 Lammeren, 24 Varkens, 383 Biggen, 2 Paarden, 23 nuchteren kalveren. Prijs der Koeien f 30 a f 200Stieren f 40 a f 180Kalveren fl5a f45; Schapen f7 f20 Lammeren f 6 a f 15; Varkens f 35 f 90 Biggen f 10 f 35; Paarden f 15 f 80, nuchteren kalveren f3 a f7. 21 V. 59 995/ie 63 86% e 229/18 12 17%e HANDELS en MARKTBERICHTEN. Joure, 6 Sept. Boterprijs le keur f42,00 f,00, 2e keur f41,00, 3e keur f40,00, 4e keur f,00 Aanvoer 7/4, 0/8. Landbouw le keur f 42,00 a f ,00, 2e keur f41,00 a f,00, 3e keur f 40,00. 4e keur f ,00, 5e keur f ,00. Aanv. 13/,, 0/8, geh: aanv. 20/., 0/8. SNEEK, 7 Sept. Boterprijs le keur 141,50 Aan voer 429/., 39/s. Bezittingen op 1 Januari 1897 ->f 583,940 667.71. Extra Reserve73,963,966.91. Verzekerd bedrag waarvoor premie betaald2,285,339,249.88. Jaarlijksche ontvangsten.r Haar verzekerd bedrag is Hare jaarlijksche ontvangsten zijn Hare bezittingen zijn Zij betaalde aan polishouders Alle winsten zijn voor de verzekerden. Directie voor Nederland: Gebouw Mercurius, Spui hk. Kalversir. Amsterdam. J. S. KRAUS, Groningen, Heerestraat STïa- Vertegenwoordigers: W. DEINUM en W. van GORKUM Sneek; A. J. van MESSEL van der WERFF J.Hzn. Leeuwarden S. H. KAMSTRA FranekerIJ. van der VEEN, hallum; L. STUUT, DokkumAFIT CORN. SCHIERE Boomberg urnL. S. WIERSTRA BalkB. S. GAASTRA, Workum H. F. van der WERF Dzn., Bolsward; A. VENEMA, Dantumawoude E. BEIJER, Meppel. f 7,036,742? n 11,670,4471 w 44,800,375? n 456,340,238) 86 22-%e 12 s Wascht vol komen schoon, en tast zelfs liet fijnste^ goed niet aan.y^' /oMPPOEDERVV001’4ö FT -A \verf. ROTTERDAM. i A 6 24 7 30 9 33 12 5 9 18 V. 2 10 2 21 2 37 5 40 6 20 75 3 13 3 21 3 32 3 41 4 11 4 17 Harlingen Franeker Dion flip Deinum Leeuwarden Tlelj'rk Hardegarijp Veen wouden Hutten post Visvliet Grijpskerk 'Autdh rn Vierver laten Groningen Winschoten B leaweschans 6 40 649 658 75 716 724 7 31 7 42 95 8 30 9 10 9 50 9 17 9 32 9 40 9 54 10 18 10 58 74» 7 54 81 87 510 549 -61 6i2 6 22 7 53 8 18 8 5' 9 27 9 48 10 24 12 24 i 12 42 12 55 1 2 1 12 1 20 241 2 53 3 3 313 3 19 4 50 51 55 511 5 24 533 5 40 5 49 t 58 212 77 723 7 27 7 17 8 51 8 59 912 9 22 9 30 9 40 9 54 l'Jl 10 5 1015 1132 4 -a 4 35a 4 55a 55 a 515a 7 57 88 8 17 8 27 8 34 11 2 11 13 11 17 1124 H36 1149 11 58 12 6 12 45 142 156 12 55 1 6 1 15 1 25 132 1 56 2 6 2 11 2 19 2 32 2 41 2-18 2 57 3 10 350 444 5 - 5: a; 140 1 48 159 2 9 2 21 d*. cx 00 l 650 7- 77 l 7 20 8 6 30a 8 8 55 9 6 912 9 22 934 9r8 10 5 1022 10 31 10 49 11 24 12 39 124 155 2 30 524 5 5 5 44 5 54 6 7 46 7 57 81 87 8 20 8 29 8 36 845 8 58 10 20 1112 1126 6 - 6 10 6 16 6 23 6 31 6 48 6 55 7 6 7 14 7 28 7 55 8 35 12 15 12 25 12 55 12 55 130 145 2 - 2 15 1 6 2r/g Harlingen V. Kimswerd Arum Witmarsum Bolsward Nijland IJsbrechtum Sneek a A, V, 6 2 c 1; 6 25 8 4 11 15a 2 43 5 a 7 15 115* 12 —a 3 20 5 40a 8— 2—* 12 40a 4 6 25a 45 240* 11 56 2 10 3 26 12 6 2 21 12 12 2 28 12 25 2 36 12 33 245 12 51 3 12 58 19 1 17 1 28 1 55 Heereuveen Joure Sneek a. r„_ De met een A, - V. 5 8 35 8 44 8 53 9 9 12 i 9 21 9 28 V. 7 30 1040 12 50a 4 15 7 5a V 45 5 45» 8 10 11 20 1 30a 5 7 55a 10 30 6 25» A. 8 50 12 5 2 10a 5 40 8 35a 1110 7 20» Deze trammen loepen Zondag5 NIET. ccn geteekenden loopen alléén Dinsdags 1135 9 16 1145 25 259 510 9 28 1154 2 17 3 6 5 22 9 39 12 4 8 26 8 59 949 1213 1224 ff 12 32 g ..V o g s 6 610 6 25 C41 6 51 77 7 31 7 40 7 46 A. 6 (T> E7 g> oo R OTTER DAM t 5 24 545 7 12 7 20 7 29 7 38 7 45 7 54 87 13 818 8 29 8 37 8 44 11 40 8 54 11 50 9 3 12 913 1211 210 2 23 2 30 2 37 2 57 38 3 i7 3 28 3 r'8 3 45A. 612 Wil men dezen dus herleiden t^t Amsterdamschen tijd, dan moeten bij die uren 20 minuten worden bijgeteld. Leeuw. V. 6 7 Wirdum IdaardR. Grouw Akkrum Heerenv. Oudesch. Wolvega Peperga Steenwijk Meppel Zwolle Deventer Zutphen Arnhem A. V, 550 95 915 9 30 12 40 945 V, 6 30 9 45 7 5 10 25a 7 2 1045a 737 11-a Harlingen A 7 50 11 15a IT I; Wdi. zjli v. u ctll./d uil DOOR HET 6 73 7 25 10 5 8 50 10 50 9 37 6 59 10 1Ó 7 7 Oudeschoot 7 18 Heerenveen 7 29 1040 Akkrum Grouw Idaard-B. Wirdum Leeuwar. A.816 1125 1235 4 25 739 Amsterdam V( Enk huizen Stavoren Koudum-Molkw, 1 Hindeloopen Workum Oudega Ijlst Leeuwarden V. Jolluta-Boxum Moutgum Bozuui Sneek 1 UlBt Oudega Woykum Hludeloopon tit voren Stikhuizen AaiBterdam E De treinen voorm. 5 40, 7 43, 9 6, e-n aam. 155, 5— en nOROtllC-UlFVCrWAIA ul° 'au onvvn uaai ota» ui vu v vuuuiuua^o u At', v u.-x vu f/ --- - - - van 8 avorennaar Sneek v.m. 6 40 en nam. 2 31 en 835 stopt te Warns, terwijl de treinen voorm, 6 2, 7 42 en 9 5 en nam. 154, 3 23 en 3 50 van ö’l€De tnXeïyoorm.T^S^ en voorm, 9 32 en nam, 12 40, 2 34, 6 5 en 8 25 van Stavoren vervoeren reizigers der drie klassen; alle overige 2e en 3e klasse. NB. De treinen die voorm. 5 40 eu 837 en nam. 6.5 van Leeuwarden en 12 40 eu 825 nam, van Stavoren vo rtrekken, loopen met op de sectie Stavoren-Sneek wanneer -- 151 Ci 773 11 29 2 49 5 45 8 24 9 57 1143 3— 10 18 10 29 10 55 11 3 1110 1116 3 25a 5-50a 7 15 9 5 215* 3 35a 6 a 7 25 915 2 25* 3 45a 6 15a 7 45 930 2 45* 4—a 630a 8 - 9 45 3 -* 10* 50* 4 4 15* 4 30* gs. H21 o 932 1240 ft <Zl A. 10 22 10 30 10 40 10 50 10 57 aank. - 88s/3 H 56 5 20 6 56 9 29 4 51 7 3 7 16 2 50 5 9 7 25 2 59 5 16 7 32 3 15 525 7 41 10 :i 333 538 7 51 341 541 8 3 46 543 8 4 3 58 558 813 10 45 M 68 8?6 616 834 10 57 ÏJ 626 844 g*g 636 854 1116 647 95 V. 5 25 6 24 6 33 6 81 5 42 €39 551 650 6 1 6 57 Koudum-NIolkw 6 lu 7 5 Aank 6 18 7 13 8 41 10 25 15a 145a 1 55a 2 10a 5 20 6 45a 8 15 2 25a 5 30 6 55a 8 35 - - -- -- 235a 545710a 845 Deze trammen loopen Zondags NIET 17;/8 6 30 9 20 12 20a 3 40a 6 40 9 30 12 35a 3 55a 6 50 9 40 12 45a 405a 7 5 9 55 1 5a 4 20a 7 40 1035 1 45a 5 5a 6 50a 7 40 10 35 1 55a 5 5 1 5 15 7 5a 755 10 50 5 30 7 20a 8 10 115 A. 5 40 7 30a 8 25 11 15 8 20 Arnhem V. 8 30 Zutphen 8 36 Deventer 8 43 Zwolle I 8 51 Meppel 910 Steenwijk Peperga Wolvega Sneek V. Joure Heerenveen A. a Deze trammen loopen Zondags NI ET, De met een geteekenden loopen alléén Dinsdags. 3 36 3 42 3 4) 3 57 414 6 55 421 4 32 4 40 4 54 718 5 20 7 43 6 5 8 58 6 37 9 41 aank. 6 59 10 6 7 34 10 49 2 3 24 4 12 g 4 39 g 5 20 239 540 4 33 75 2 34 65 825 p 2 43 613 2 52 62 «S 3 1 6 29 8 41 314 6 41 - 332 649 6 55 8 59 7- 92 79 - 718 7 26 7 34 9 24 10 56 1111 122 129 142 1 51 1 58 2 7 2 20 2 27 2 32 243 3 58 249 255 8 3~ 9 40 9,8 - 9 55 12 f6 10 6 1014 10 2u 1 14 10 23 116 1 54 3 23 350 613 7 53 916 10 32 9 27 10 41 Jellum-Boxum 637 8 16 9 39 10 49 5 20 6 26 6 48 77 6 30 7 22 7 40 94 8 23 8 37 229 9 36 9 45 9 55 10 2 ic :i 1)24 10 30 10 35 lÖfO 117 1126 8 - 8 40 8 55 92 915 IE C, 26 2 22 4 44 5 - Sneek IJsbrechtum 6 Nyland 610 Bolsward A 630 Witmarsum Arum Kimswerd De met een geteexende loopt alléén des Dio^d De met een a geteekende loopt Zondags CD O O U'J UZ.» 8 57 6 36 *9 48 w 4 5 645 9 57 Bozum 9 32 1 20 4 12 6 53 7 5 *10 5 1 Mantgum 10 59 w 5 50 8 31 I ----- - 12 13 01 7 33 9 49 Leeuwarden A. 646 8 25 9 48 10 57 1 38 2 37 4 6 De met een geteekenden loopen alléén Vrtfdags, De treinen voorm. 5 40, 7 43, 9 6, en aam. 155, 5 en 8±o vu« -- i nCRGUtrm; terwijl die van Sneek naar Stavoren vcormiddags 525, 624 en nam.(12 24 alléén Dinsd,) 3 24 en b— (911 alleen Vnjd) stopt te Warns, o- '--- sn22' '°2R trmnan vnnrm B 9 7 42 en 95 en HUmi 154, 3 23 CU 3 50 Van Leeuwarden stoppen te Scharnegoutum, Wieuwerd, Jorwerd en Beers. J.A Q QT 1 1 QK tin no an A o van t.AainvQrddU ft Tl VOOF NB, De treinen die voorm, 5 40 en 837 en nam, 6.5 van Leeuwarden en 12 40 eu 825 nam, van Stavoren vo rtrekken, loopen niet op de sectie Stavoren—Sneek wanneer het stoombootyerkeer Enk huizen— Stavoren gestremd is, GEDRUKT EN UITGEGEVEN BIJ W. COOL VAN BOKMA, TE SNEEK. De uren van vertrek en aankomst zijn allen vermeld in Greenwich-tijd. 1 8 43 Nieuweschans V. 8 55 Winschoten 9 5 i Groningen 9 15 Vlerverlaten 9 22-Zuid horn 9 33 Grijpskerk 9 46 Visvliet 9 51 Buitenpost 9 58 Veen wouden 10 ’2 Haidegarijp Tie tjerk Leeuwarden Deinum Dronrijp Franeker Harlingen ROTT ER DAM 2 34 2 43 31 314 332 3 39 25’ 334 42 216 3 45 414 2 28 3 57 4 27 436 9 10 11 40 2 39 5 11 9 46 1230 3 25 614 12 57 3 43 6 40 4 54 7 36 8 24 65 841 9 19 6 19 8 56 627 9 4 6 38 9 16 6 54 9 56 9 45 3 56 7 9 10 8 717 1015 i 7 24 1021 7 30 10 27 VJ 10 35 10 15 91 V. 6 14 6 25 6 34 6 44 A. 6 50 V. 7 3 714 7 18 7 24 7 37 7 46 7 53 82 8 15 8 46 9 41 A. 9 55 7 43 8 37 9 6 1135 155 2 50 S—6 5 818 7 53 9 16 1145 25 259 510 8 28 85 9 28 1154 2 17 8 6 5 22 810 816 9 89 12 4 2 28 314 5 33 851 238 3 21 543 6 29 9 1 3 24 6— 681*9 11 8 31 6 8 *9 20 3 39 6 17 '9 29 3 50 6 29 *9 41 j Sneek 45 6 45 ’’9 57 Bozum 8 31 9 49 818 van Leeuwarden naar Sneek stoppen te Beers, Jorwerd, Wieuwerd en Schar-

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1897 | | pagina 4