1 ek II i No. 95. er th rs; i< boek Nationale Militie. I deren, verkeerd doet, wanneer het afschaffing 13,00' BINNENLAND. 2. 3. 4. 1. Deze CO URANT verschijnt WOENSDAGS eri ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden f 1.franco per post ƒ1.25. Alle brieven en stukken, uitgave of redactie betreffende, franco in te zenden. keur keur geh. n, 43 ichil- Bij deze Courant behoort als Bijblad Feuil- leton-nummer 260. de maxima der straf- den termijn voor de f60 12a 5 a 100, I >erd >cha- .'gen, ?EN 43,00 -,00, Ag a de ia en ADVERTENTIE!! van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cente, voor eiken regel meer 7 Cents. Bij abonnement is de prijs belangrijk lager. Vcorwaarden daaromtrent te vernemen bij den uitgever. Hinderwet «i.c. Af. v. In de tweede algemeene vergadering van den Christelijk historischen kiezersbpnd, giste ren te Amsterdam gehouden, heelt professor Van Leeuwen in een breedvoerige openingsre de de organisatie en het innerlijk wezen van den bond besproken. Als bestuursleden zijn herkozen de hh. Bronsveld te Utrecht, Schwel- leugrebel te Deventer en Koole te Middelburg, en gekozen de hh. Labouchère te Hoorn en mr. Verkouteren. Daarna is de wijziging der statuten besproken. Dit artikel van mr. S. van Houten wordt, gelijk te verwachten was, door de Tijd met groote ingenomenheid begroet. Zij nam het geheel over. Zonderlinger is, dat ook van sociaal-democra- De Limb. Koerier verneemt uit goede bron dat aan alle Nederlandsche beambten en ge ëmployeerden van den Grand Central Beige de vraag is gesteld, of zij, als de verschillende lijnen van dien spoorweg door den Belgischen staat worden overgenomen, Belgisch onderdaan willen worden. Daar de Nederlandsche regeering zich in ’t geheel niet heeft bemoeid met het lot dezer beambten en ook de maatschappij tot exploita tie van staatsspoorwegen haar plannen te hun- 1 nen opzichte niet heeft doen kennen, zoo staan, re instemming van het stuk wordt gewag ge maakt. „Wij zijn het volkomen eens met mr. S. van van Houten zegt het blad dat de afschaf fing der plaatsvervanging op zichzelve in plaats van den volkstoestand te verbeteren dezen verslechtert, daar zij de gelegenheid voor velen, om tijdelijk een stuk brood en boven dien een stuk geld te verdienen, vermindert.® Ook de woorden van mr. v. H., dat de re geering op deze wijze meer soldaten voor Indie beschikbaar krijgt, neemt de Soc.dem. over, al voegt zij er bij dat ze in den mond van mr. v. H. vrij verdacht klinken. Het slotwoord van het artikel luidt aldus „Uit alles blijkt, dat ook in deze zaak ha ken en oogen zijn. Wat zal de regeering doen, om de stoffelijke nadeelen, die de afschaffing der plaatsvervan ging medebrengt, zooveel mogelijk te vergoe den Zal zij, vóór de indiening van baar ontwerp, een onderzoek doen naar die nadeelige gevol gen en, door vermeerdering van arbeidsgelegen heid in ons eigen land, voorkomen, dat die tweeduizend menschen als kanonnenvleesch of als candidaten voor berri-berrie of cholera naar Atjeh moeten gaan Zal zij hen, die allereerst den matericelen toestand des volks willen verbeteren en tegen standers zijn van het militairisme, in de gele genheid stellen met een gerust geweten de uitvoering van het op zich zelf goede beginsel te aanvaarden Wij zullen moeten afwachten. De steun der sociaal-democraten kan de regeering in deze zaak niet geheel onverschillig zijn. Geheel on voorwaardelijk zal die steun zeker niet worden verleend.® Een driemanschap tot bestrijding der afschaf fing van de plaatsvervanging, gevormd door mr. S. van Houten, de Tijd en de Sociaalde mocraat is ongetwijfeld iets singuliers. 3.00, -.00 KENNISGE VING. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der ^gemeente Sneek brengen, ter voldoening aan art. 8 der Hinderwet, ter openbare kennis, dat aan JOOST van der FEER, van beroep Koop- i man, wonende te Sneek en zijne rechtverkrij- genden, vergunning is verleend tot het oprich- I ten van eene OLIEKOKERIJ, in een door I hem te stichten gebouw’ op hot terrein de Asch- belt, kadastraal bekend gemeente Sneek, Sec tie C, no. 1484. Sneek den 25 November 1897. Burgemeester en Wethouders voornoemd, ALMA, Burgemeester. BEN NEW ITZ, Secretaris. K E N N I S G E VING. k BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Sneek voldoende aan art. 87 der wet op de Nationale Militie van den 19den Augustus 1861 (Staatsblad no. 72), zooals die is gewijzigd bij die van 4 April 1892 (Staats blad no. 56), brengen ter openbare kennis, dat de eerste zitting van den Militieraad voor deze gemeente zal worden gehouden in het Gemeen- a tehuis te BOLSWARD, op Woensdag den 22 December 18H7, des voormiddags ten lO1^ ure, in weike zitting uitspraak zal worden gedaan omtrent 1. De verschenen vrijwilligers voor de militie de lotelingen, die redenen van vrijstelling hebben ingediend de loteiingeUj in de artt. 55 en 56 be doeld alle overige lotelingen. Zullende voor dien Raad alleen behoeven te verschijnen Zij, dte zien als vrijwilliger voor de Mi litie hebben aangeboden 2. de lotelingen, die vrijstelling verlangen wegens ziekelijke gesteldheid, of gebre ken, of gemis van de gevorderde lengte. L/ Sneek den 12 November 1897. Burgemeester e»1 Wethouders voornoemd, ALMA, Burgemeester. BENNEW1TZ, Secretaris. Het kamerlid mr. P. J. Troelstra heeft twee dagen te Britsum doorgebracht en daar een nauwkeurig onderzoek ingesteld omtrent de zaak van gebr. Hoogerhuis, die hoe langer hoe meer de aandacht trekt. Het verdwijnen van Paulus van Dijk, die zeer onverwacht naar Amerika is vertrokken en door tal van personen als een der drie da ders wordt aangewezen, geeft aanleiding tot onderscheiden vermoedens. In zijn memorie van antwoord deelt de mi nister van justitie aan de Tweede Kamer mee, dat de resultaten van het in de zaak der drie gebroeders Hoogerhuis nader ingesteld ernstig en nauwkeurig onderzoek de bewijzen van liun schuld aan het feit, waarvoor zij zijn veroor deeld, zeer belangrijk hebben versterkt. De minister acht den twijfel niet door de feiten gerechtvaardigd, en geen agitatie zal zijn vertrouwen schokken in den onalhankelijkeu rechter of den indruk uitwisschen, dien hij heeft verkregen van de nauwgezette plichtsbetrach ting, de toewijding en de onpartijdigheid van alle in deze zaak betrokken ambtenaren van het O. M. In een ingezonden stuk in De Avondpost, BEKENDMAKING HINDER WET. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Sneek, Gelet op de desbetreffende bepalingen der luuci n ui J Brengen bij deze ter openbare kennis, dat ter Secretarie dier Gemeente ter visie ligt een bij hun college ontvangen verzoekschrift met bijlagen van GERLOF ZOETHOUT, Scheeps timmerman te Sneek, strekkende tot het erlan gen van vergunning tot het oprichten van eene SCHEEPSTIMMERWERF, op het perceel Weiland, kadastraal bekend Gemeente Sneek ’sectie C, no. 1575, gelegen aan het Zomerrak. Dat op Zaterdag den 11 December e. k., des middags te 12 uur, ten gemeentchuize al daar gelegenheid zal worden gegeven om tegen het gedaan verzoek bezwaren in te brengen en deze mondeling of schriftelijk toe te lichten en dat zoowel de verzoeker als zij, die bezwaren hebben in te brengen, gedureade drie dagen voor evengemeld tijdstip ter Secretarie der ge meente, in de gewone bureau-uren, van de ter -zake ingekomen schrifturen kennis kunnen ne men. Sneek den 27 November 1897. Burgemeester en Wethouders voornoemd, ALMA, Burgemeester. BENNÉWIl'Z, Secretaris. klaarbaar, dat het program is opgesteld door iemand die zich niet met de details van het betoogt mr. ST van Houten, dat een ministerie ™,l,ta.lr ™lagstub °P de had gesteld, hetwelk inzonderheid de verbetering van den taannemea’ da de socialen toestand van den werkman wil bevor* P te. sing van i pun op ie program het po- deren. verkeerd doet, wanneer het afschaffing l'trnk strategische Moei had het aanblijven of op nemen van ministers onmogelijk te maken, van wie bekend was, dat zij er zich niet mede kon den vereenigen. Er waren over 1896 niet minder dan 2046 plaatsvervangers. Zij, die zich vervangen lie ten, doen of geen werk óf werk, waarvoor de remplajauten ongeschikt zijn. Dus zou, was er persoonlijke dienstplicht in ’96 geweest, het aantal werkloozen 2000 grooter geweest zijn. Zeker, zij kunnen wel dienst nemen als vrij willigers bij het leger bier en in Indië. Maar dit zou er dan op neer komen, dat men de menschen broodeloos maakt om ze goedkooper te kunnen krijgen. Er is nog meer. Het l/7 van vijf lichtingen kan steeds onder de wapenen worden gehou den, waarvoor het eerst de remplaganten in aanmerking komen. Schaf hen af en gij ver lengt den diensttijd van jonge mannen, wier belang door die verlenging ernstig kan worden geschaad. Bovendien zullen aan persoonlijke dienst plichtvervulling welgestelden zich onttrekken door verhuizing naar het buitenland. Zeker ligt er eenige waarheid in de bewe ring, dat de gegoeden van de bloedbelasting zijn vrijgesteld. Maar de conscriptie is een belasting in arbeid en tot het wezen van zoodani ge belasting behoort nu eenmaal de mogelijk heid der plaatsvervanging, omdat er niet aan gehecht wordt, wie den arbeid verricht. Doch wezenlijke WiW-belasting is er eerst als een oorlog uitbreekt.? De schr. zou willen, dat de vervangenen niet geheel vrijgesteld werden, maar tot kort- geoefenden gevormd werden. Men zou daar bij speciale rechtsbepalingen moeten maken om de beschikbaarheid dezer kortgeoefenden te waarborgen, opdat zij niet, breekt een oorlog uit, in Oost of West of waar ook zitten. Ten slotte acht de schr., dat er nuttiger en urgenter veranderingen in militie- en schutte rij,wet te maken zijnmeerdere faciliteiten voor werkelijke kostwinners; vervroeging van den schutterplichtigen leeftijd. Door goedkoope kadervorming is afschaffing der dienstvervanging sedert het reserve-kader minder noodig. Ik heb zoo eindigt de schr. gemeend, deze summiere uiteenzetting van de bezwaren tegen afzonderlijke behandeling der voorgeno men afschaffing thans te moeten publiceeren, teneinde de regeering, w>ordat zij definitief par tij kiest, haar aandacht op die bezwaren kun ne vestigen. Het zou mij aangenaam zijn haar, zoo inogelijk, te weerhouden van het be treden van een weg, die de op 25 Juni ver eende krachten ongetwijfeld zal doen uitéén gaan. Tevens om den toeleg te verijdelen, die zich weder openbaart, de oppositie, welke de voorgenomen gedragslijn der regeering ook reeds in andere kringen opwekt, als een uit sluitend katholieke voor te stellen Naar mijn oordeel is de vooropstelling, af zonderlijk, van Door mr. J. Kruseman, secretaris der com- j missie van toezicht op de rijkslandbouwproef- stations te Amsterdam, is een studie uitgege ven over de boter wet en het boteronderzoek, dit punt alleen daaruit ver- waarin hij aan het slot de maatregelen, welke i UIT DE PERS, z. i. van den wetgever en van de Regeering met betrekking tot de boterquaestie moeten worden verlangd, aldus kort samen vat: I. Herziening en aanvulling der boterwet hoofdzakelijk op de navolgende punten 1. Invoering van het woord „margarine® als uitsluitenden term tot aanduiding van het botersurrogaat. 2. Het brengen van den uitvoerhandel en het venten langs do huizen onder het bereik der wet. 3. Het opnemen van eene bepaling ter ver zekering, dat het verplichte opschrift „marga rine® altijd duidelijk zichtbaar zij. - 4. Het opnemen van eene bepaling, dat bij tische zijde,”ni. ïn de’ ÏÏoldèonoTraat' het woord, «margarine® geen andere, dan in de wet omschreven bijvoegingen zullen worden toegelaten. 5. Verbod van verkoop van margarine en boter in dezelfde lokaliteiten (wellicht met eene uitzonderingsbepaling voor gemeenten, waarvan het aantal inwoners beneden een be paald cijfer blijft). Voorschrift, dat verkoop plaatsen van margarine door een duidelijk op schrift als zoodanig zullen moeten worden aan geduid. 6. Verhooging van fen en verlenging van recidive. 7. Organisatie van een afzonderlijken in spectiedienst voor de uitvoering der wet, in het bijzonder voor onderzoekingen van boter ter plaatse van productie. II. Stichting van een centraal rijkslaborato- rium voor onderzoekingen ten behoeve der boterwet, waardoor tevens de gelegenheid wordt geopend voor invoering van facultatief rijkstoezicht op boterproducenten. III. Herziening van de artikelen 329 en 330 Strafwetboek. ma> 5 45* 6 25* 7 20* 6 50 7- 77 7 20 8 l 8 8 15 8 35 8 45 /11» Jims- n niïEimvfiHUii mu bï UÜJ.CU) tctac^iu UWC, WAUUÜUJ Del cllOU U der d&nstvervanging vooropstelt als op zich zelf staanden maatregel. Want die maatre gel kan de werklieden-klasse alleen schaden. Het leger is een voortreffelijke school voor wie enkel physieke kracht als totalen rijkdom be zit en de dienstvervangiug biedt hun die gele genheid, zoo zij zelve vrijgeloot zijn. De volksklasse, die niets dan haar phjrsieke werk- j kracht ter arbeidsmarkt brengt, zal door de af- I sebaffing dus lijdenwerkloosheid zal er door I toenemen.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1897 | | pagina 1