fflfflllï R ffl IMffl S.WEIL k <le is •ek- v B T W E E“E N-V IJ F T I O T E J A A R G- A N G. 1897. I No. 102 W O JE3 IV I <_-J- O E C E M B E IS. 22 WCTMfosaiiMmtiiïmhfflnwfflKffiW :seds n BINNENLAND. op was juist op en na dien j omdat >de vreemdeling hulp vraagt, de vreem- Maagdelijk rein ging de kaart in het foedraal en tijd bijzonder frisch en gezond. Benoemd tot inspecteur der directe belastin gen te Tiel, de heer W. H. J. van Hieu, thans te Sneek. Deze CO ERANT verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. Abonnementsprijs voor 3 maanden f J.franco per post ƒ1.25. Alle brieven en stukken, uitgave of redactie betreffende, franco in te zenden. deling genoodzaakt wordt ons land te verlaten, i Wellicht dat men met dit vooruitzicht wat zachter k. m d. >n de slachtbank bestemd Nederlandsch rundvee en schapen, langs het tolkantoor Visé (station) van ADVERTENTlkiT van 1 tot 4 regels, gewone letter, 40 Cents, voor eiken regel meer 7 Cents. Bij abonnement is de prijs belangrijk lager. Voorwaarden daaromtrent te vernemen bij den uitgever. BEKEND M AKIN G. Inschrijving voor do Nationale Militie. Lichting 1899. i U S korter binnen elk bedeeliugsgebied woonachtig; 2. het aantal der sub 1 bedoelde personen voor zoover zij gedurende het jaar vóór hun vertrek uit de vorige woonplaats aldaar onderstand heb- Sben genoten. zooals nu gestemd wordt, den invoer van I te voren den met 0£U een paar krasjes of vingervlekken. niet onder politietoezicht staan. Maar de cir culaire kan toch dit gevolg hebben, dat daar waar de inlandsche arme zou schade lijden Men leest in de Staatscourant Blijkens bericht in den Moniteur Beige van van paarden, rundvee en schapen van Holland- j H- E. Kuyper droeve bijzonderheden voorkwa- sche herkomst, toegelaten zijn den 24 en 31 December 1897 op de gewone uren, in stede van den 25 December 1897 en 1 Januari 1898 langs de hierna vermelde tolkantoren en hulp- Ditzelfde geldt ook voor paarden, tenzij 24 uur van het toezicht belasten veearts van het voorne men tot invoer kennis is gegeven. 0 a k M. c. 'Vis 7.e De heer Jansen, minister van marine, heeft I zijn ontslag aan de Koningin-Regentes aange boden. Naar de Tel. van welingelichte zijde ver- I neemt zou de portefeuille van Marine zijn aan geboden aan den gep. vice-admiraal N. Mac I Leod. F onder alle reserve. V Ten behoeve van het Departement van Bin- I nenlandsche Zaken is door Gedeputeerde Sta ten der provinciën aan de gemeentebesturen verzocht eene opgave te willen zenden van i Regeering dus niet veel vinden, daar die hier geen oogenblik j 20 Nov., had de overledene onder talrijke be- j heeft hij de stemkaart in handen gehad, en wijzen van belangstelling zijnen 80ston ver- kon .die dus noch bevuilen noch bestrepen. i jaardag gevierd -| 1 - 21 1 i 1 t» 1 1 l; 21 J 17 dezer, zal de invoer per spoorweg van voor even maagdelijk rein daalde die uit het foedraal I a Men zal zich misschien herinneren dat in ’t Blijkens bericht als boven zal het invoeren jongste rapport van den arbeids-inspecteur dr. paarden, rundvee en schapen van Hoiiand- i H- Kuyper droeve bijzuuderheden voorkwa- men over den toestand van verschillende werk lieden in de luciferfabrieken. Op verzoek van eenige geneeskundigen te Breda is door een commissie, bestaande uit de heeren dr. Nolst Trenité, arts, Bartolotti Rijnders en dr. Broers, een onderzoek ingesteld naar dien toestand vroeger en thans. Als gevolg van het door i hen uitgebracht rapport is nu door een aantal tion), en Meeneu (station). geneesheeren te Breda een adres verzonden Uit bovenstaande mededeeling blijkt dat er I aan den minister van waterstaat, waarin aan- voorloopig geen verandering is gekomen in de gedrongen wordt op een wettelijke voorziening, eischen, door Belgie voor toelating van vee Gie zou l--~ uit Nederland gesteld. I het_ gebruik van belangstelling zijnen 80ston 1 en zal opgeroepen worden om een bijzonderen maatregel te nemen. Te Utrecht is zeer plotseling overleden de Nog onlangs, den Men schrijft uit den Gelderschen Achterhoek aan de Arnh. Ct. „De aanschrijving van onzen Minister van Binnenl. Zaken aan de Commissarissen der Ko ningin tot het nemen van maatregelen, dat Duitsche armlastigen zoo spoedig mogelijk over de grenzen gebracht worden, is hier met ge noegen ontvangen. Hij die aan de Duitsche grenzen woont, zal medelijden hebben met den zwerveling die van het eene land naar het an dere gezonden wordt, doch te gelijk inzien dat de Duitsche autoriteiten het er wel naar ge maakt hebben, dat men hen noodzaakt voor hun eigen armen te zorgen. Men denke slechts aan de gestrengheid waarmede Nederlanders, die zich over de Duitsche grenzen vestigen, be handeld worden en dit niet voor hun pleizier enkele anti-liberale blaadjes zeggen van wel. Op 2 Jan. moet het bewijs van Nederlanderschap vertoond zijn en anders worden ze met vrouw en kinderen genoodzaakt naar de Heimath te rug te keeren. Ontbreekt toch het bewijs van Nederlanderschap, men zou hun ingeval van nood hulp moeten verleenen. En dit heeft men voor een uitgewezen Hollander niet over, dezelfde Hollanders, onder wie zoo menig Germaan zijn positie, zijn opkomst heeft gevonden. Het kan gebeuren, dat zoo een Hollaudsche vreemde ling er naar streeft, door noesten arbeid zijn brood voor zich en de .zijnen te verdienen. Dit lukt hem dan ook. Doch daar wordt een kind of vrouw lang ziek. De middelen ont breken om voor volkomen genezing te zorgen. Maakt de Hollander voor zelfbehoud daarvan gebruik, dan kan hij betalen, al moet dit ook met den reikojp van huisraad vereffend wor den. In enkele fabrieksplaatsen wonen een aantal Hollanders; om ze echter aan den tand te voelen, laat men ze al bij hun komst hun aanslag in de belasting voor een zekeren tijd vooruitbetalen. Bij dergelijk optreden mocht men wel bedenken, dat de komst van Hollan ders meestal geschiedt om het gebrek aan ar beidskrachten aan te vullen, zoodat Duitsch- land dergelijke menschen niet zoo spoedig van zich moest afwerpen. Gaat men nu bij ons te lande met alle ge strengheid tegen Duitschers optreden, dan zal het voor menige onder hen meer last veroor zaken dan met onze Hollandsche broeders van de overzijde. Menig Duitscher vestigde zich toch in ons land, om van den drukkenden dienstplicht vrijgesteld te worden. Toch gelooven we niet, dat onze burgemees ters geheel de aanschrijving onzer Ministers kunnen opvolgen. Ook in ons land vestigt zich menig Duitscher, wiens arbeid men ge bruiken kan. Indien hij nu met zijn arbeid nuttig kan werkzaam zijn, doch daarbij eenigo hulp van de diaconie gebruiken kan, gelooven we niet, dat eene kerkelijke vereeniging om een kleinen steun een geheel gezin last zal veroorzaken. Vooral nu het meest kerkelijke besturen zijn die aan armenzorg doen, is het voor hen een gowetenzaak, dat de eene ge loofsgenoot den ander de hand boven het hoofd houdt. Waar men weldadigheid uitoe- - fent om het „bemin uw naaste als u zelf* in zicht gesteld, dat de Raad nog voor Januari toepa3sing te brengen, zal men zich om de rrol nnrrni'Annnn wnrnan r»m nnn hnanndnrnn I r i i i afkomst van den geholpene minder bekomme ren. Steun bij de kerkelijke armbesturen zal de steekt het foedraal in die sleuf, trekt de pen uit, die de stemkaart opgesloten hield, en van- zeii vair ue stenikaari m do bus. Daarna over- handigt hij het leege foedraal weer aan den i voorzitter. Ia dit gedaan, dan heeft hij een stuk leder, Niettemin geeft het blad het bericht i dat aan de zijde van het foedraal vastzit, over I het glas te slaan, opdat niemand zien kan op I wien bij gestemd heeft, en keert nu met het foedraal in de hand naar de tafel van het bu- reel terug. Daar staat de stembus met een sleuf er I waarin het foedraal precies past. De kiezer 1. het aantal bedeelden, sedert twee jaar of den 24en e.k. af., moeten geschieden des gl;ls godekte opening aangebracht, die de hand- Wat ’n gepeuter; wat ’n drukte en omslag zelf valt de stemkaart in de bus. En zoo heeft hij dan gestemd, juist oud-hoogl. J. I. Doedes, maar i Wat in sommige gemeenten de armenverzor ging kost, blijkt uit hetgeen men schrijft uit Leeuwarderadeel De armverzorging neemt in de laatste jaren, vooral te Stiens, van jaar tot jaar grooter af metingen aan. Behalve wat diaconiën, parti culiere liefdadigheid en werkverschaffing doen, is het getal bedeelden bij het burgerlijk arm bestuur te Stiens tot pl.m. 600 geklommen en het subsidie uit de gemeentekas gestegen tot f 10,231.40, en dat op eene bevolking van 2269 zielen en nu hebben armvoogden ver zocht dat subsidie voor 1898 te verhooging tot f 12,421.40. De commissie van rapporteurs voor de ge- meentebegrooting heeft den Raad voorgesteld, eene commissie te benoemen tot onderzoek eener betere organisatie van het armwezen, waartoe de Raad heeft besloten, en in eene der secties werd voorgesteld, het subsidie voor Stiens terug te brengen op f 10,231.40, waar toe de Raad, na warme bestrijding en verde diging, bij meerderheid van stemmen heeft be sloten. In verband hiermede kan beschouwd wor den, dat een armvoogd, die met 1 Januari a.s. aftreedt, verzocht heeft niet weer benoemd te worden en dat ook het tweede lid bedankt heeft, zoodat er met 1 Jan. slechts één arm voogd is., Wel heeft de Raad twee andere armvoogden benoemd, maar toen het eenige lid vernam, dat de Raad het subsidie verlaagd had tot f 10,231.40, heeft hij onmiddellijk zijn zen, dat de nieuw benoemden ook bedanken. I Dan zullen B. en W. die functiën moeten waarnemen en is het te verwachten, dat dit neerkomt op den oudsten wethouder, die te Stiens woont, doch daarop niet gesteld zal zijn. De burgemeester heeft de mogelijkheid in uit- I Zelzate (station), Zandvliet, Esschen (station), Esschen (dorp), Poppel, Achel (station), Visé (station), Welkenraedt (station), Momignies (sta- i tion), en Meeneu (station). Uit bovenstaande mededeeling blijkt dat er i aan door Beigie voor toelating van vee j moeten bestaan in: 1°. verbod van van witten phosphorus, zooals dit in Denemarken en Zwitserland bestaat, en 2°. In De Stand, vinden we heel uitvoerig me- verscherping der hygiënische eischen, waaraan degedeeld de inriclmng van het toestel^ door <le lucifersfabrieken moeten voldoen daar ook dr.' Kuyper den Minister van Binnenl. Zaken de verwerking van amorphen phosphorus met ter hand gesteld. ongevaarlijk is. Het bedoelt alle vlakken, streepjes, krassen, vouwen nagelkrassen enz. te voorkomen zonder wetswijziging. Om dit doel te bereiken, is de vraag gesteld, of de kiezer het biljet niet op de thans voor- géschreven wijze kon invullen, zonder dat hij het biljet in zijn hand kreeg. Kon het zoo worden ingericht, dat hij wel de witte stip kon zwart maken, maar overigens bij het biljet niet lij kon, dan ware de zaak gevonden. Dit nu acht men gevonden te hebben, door het eenvoudige (sic!) middel, dat de voorzitter van het stembureel zeg, tien foedralen gereed heeft liggen, en aan elk opkomend kiezer zijn stem kaart, niet bloot, maar in een foedraal gesto ken, overhandigt. Het hiervoor in voorloopig model gereed ge maakte exemplaar bestaat uit een ruit, iets grooter van omvang dan de stemkaart zelf. Die ruit heeft een ondervlak en een boven vlak, met een kleine ruimte er tusschen, en in die ruimte wordt de stemkaart geschoven. Nu is het bovenvlak van glas. De geheele stemkaart komt dus in het gezicht. Edoch, de kiezer kan er niet aankomen. Hij kan alles zien, maar er niet aan raken. Het glas belet dit. Maar in dit glas zijn, boven de witte plekjes in de witte stemvlakken, openingen aange bracht, waar het potlood door kan. De kiezer heeft dus niets te doen dan door die opening het witte plekje in het zwarte stem vlak, dat bij den candidaat zijner keuze staat, zwart te maken. in de bus. In het houten achtervak is een evenzoo door Niuïtie6 vïn 19 lï- Dinsdags en Zaterdags van zonsopgang tot 12 uur. j teekening van den burgemeester doet uitkomen. Burgemeester en Wethouders voornoemd, ALMA, Burgemeester. BENNEWITZ, Secretaris. i B3S3B 11 cl Cl LUI 1 IVjöiJl.^tv, 11 cull 11 Ij UH 1U Itltlcll Lj Ik Zlj 11 ontslag genomen op 1 Jan. en is het te vree- j U’ t I SVI'Ek nmws- b ifflfflffli-mi) nk m /a i 18 ir 5- RCOURANT BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Gelet op art 19 der Wet op de Nationale Militie van 19 Au gustus 1861 (Staatsblad ao 7\' :Y ■wet van 4 April 1892 (Staatsblad no. 56); Brengen ter kennis der ingezetenen, dat ■dier wet, handelende over de inschrijving •ouder anderen voorkomt het navolgende -IV I 2 ^16 inanneljike ingezetenen, die op clou laten Januari van hei jaar I 1_ IXXJXa o WilV'UV au MUM urx^rirn/vv; v MiU ju va VU] u x xxvvwi. v mvv VVV. A ctu>x X/U Si 11 c4 pz Uy 1J y 1JUU LUmilllvUUl T yölCXvlOll J v v vz* vvix vz v vutjuv Muur L «>»u UbV ■1'. (Jlll .at. U.V U. V.&C WXUXCL.LC tijdstip voorafgaande, achttien maanden in Nederland verblijl I Ndd 3. by, van wiens ouders de langstlevende ingezeten was, al Kantoren 72) zouals die ia gewijzigd bjj de i dat bij hoofdstuk III f voor de militie, Art. 15. Jaarlijks worden voor de Militie ingeschreven alle hun 19de jaar waren ingetreden. Voor ingezeten wordt gehouden: 1. hij, wiens vader, of, is deze overleden, wiens moeder, of v beiden overleden, wiens voogd ingezeten is volgens de wet van den 28sten Juli 1850 (Staatsblad no. 44) 2. hij, die, geen ouders of voogd hebbende, gedurende de i natste, aan het in de eerste zinsnede van dit artikel vermelde hield I L o as zijn voogd geen ingezeten, mits hij binnen het ryk verblijf i [houdt. Voor ingezeten wordt niet gehouden de vreemdeling, behoo- Irende tot eenen Staat, waar de Nederlander niet aan den ver plichten kri gsdienst, is onderworpen of waar ten aanzien der j dienstplichtigheid het beginsel van wederkeerigheid is aange- Art. 16 De inschrijving geschiedt: 1. van een ongehuwde in de gemeente, waar de vader, of, is deze overleden, de moeder, of, zijn beiden overleden, de voogd woont, 2. van een gehuwde en van een weduwnaar in de gemeente waar hij woont; 3. van hem. die geen vader, moeder of voogd heeft of door dezen is achtergelaten, of wiens voogd buiten 's lands geves tigd is, in de gemeente waar hij woont; 4. van den buiten's lands wouendea zoon van een Neder lander, die ter zake van ’s lands dienst in een vreemd land woont, in de gemeente waar zijn vader of voogd het laatst in Nederland gewoond heeft. Art. 17. Voor de militie wordt niet ingeschreven: 1. de in een vreemd Rijk achtergebleven zoon van een in gezeten, die geen Nederlander is; 2. de in een vreemd Ryk verblijf houdende ouderlooze zoon I yan een vreemdeling, al is zijn voogd ingezeten 3. de zoon van den. Nederlander, die, ter zake van ’s Lands Mienst in ’s Rijks Gverzeesehe bezittingen of Koloniën woont. Art. 18. Elk, die volgens art. 15 behoort te wordên inge schreven is verplicht, zich daartoe bij Burgemeester en Wet houders aan te geven tusschen den laten en den Sisten Januari. Bij ongesteldheid, afwezigheid of ontstentenis is zijn vader, of, is deze overleden, zijne moeder, of, zijn beiden overleden, Izyu voogd tot het doen van die aangifte verplicht. I Art. 20. Hy, die eerst na het intreden van zijn 19de jaar, f4och vóór het volbrengen van zijn 20ste ingezeten wordt, is [verplicht, zich, zoodra dit plaats heeft, ter inschrijving aan te rgeven bij Burgemeester en Wethoudeis der Gemeente waar de I.inschrijving, volgens art. 16 moet geschieden. I Daarbij gelden de bepalingen der 2de en 3de zinsneden van ’art. 18. I. Zijne inschrijving geschiedt in het register van het jaar, waar- I toe hy volgens zijnen leeftijd behoort. Naar aanleiding van bovenstaande bepalingen maken Burge meester en W’ethouders verder bekend, dat op WOENSDAG den ïen JANUARI 1898, ten Gemeentehuize alhier eene byzondere zit- ■iiüg zal worden gehouden tot inschrijving der mannelijke in gezetenen, die op den len Januari 1898 hun 19de jaar waren ingetreden, en die alzoo geboren zijn in 1879, I Terwijl overigens de inschrijving ter Secretarie dezer gemeen- I ie kan geschieden van ’smorgens 9 tot ’s namiddags 1 uur. I Sneek den 14 December 1897. cr.- ffinaiiüij

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1897 | | pagina 1