Buitenlandsch Nieuws. Binnenlandsch nieuws. 4 Plaatselijk nieuws. de borrels gingen er o nader te regelen loon. I 1 1 l 1 s n g d 1 c J c 1 c X e x s I e L a e t f v 1 I J 1 uit eene haar vader - j ters dier olie zou men bij storm eventjes eene oppervlakte als de geheele Sneekermeer effen strijken. Jaap Eden. De Humber heeft het rijcon- tract met Jaap Eden voor 1898 niet ver- nieuxvd. Jaap moet op ’t oogenblik te Londen zijn, waarschijnlijk om te onderhandelen over een contract met een andere fabriek. (Kamp.) Uitvoer. Het afgeloopen jaar zijn er 65.580 koeien, ter waarde van ruim 10 millioen francs over het station Esschen naar België gevoerd. Het vorige jaar werden 117.682 beesten uitge voerd. Dus toen belangrijk meer. Excursie-tochten. De Holland-Amerika lijn is voornemens ter gelegenheid van de kronings feesten den Hollanders en anderen in Amerika gelegenheid te geven per 2e en 3e klas ons land te bezoeken. Bij genoegzame deelname zal ook eene reis voor le klas gedaan worden. den veldtocht naar Khartoem tot een goed einde te brengen. De Britten schijnen geen enkel schip naar de wateren van China te zenden. Ze schijnen dus vrij gerust te zijn. Terwijl ieder naar China ziet, wil Engeland zeker met één groote krachtsinspanning Khartoem en het ge bied van den Boven-Nijl veroveren. Zou En geland carte-blanche aan Duitschland gegeven hebben, om door dat rijk zelf niet bemoeilijkt te worden in Egypte? Engeland schijnt in elk geval overtuigd te zijn, dat in het verre Oosten geen krachtsontwikkeling kan vereischt worden. In verband met het bovenstaande moet men de beide volgende berichten uit Engelsche bron lezen Te Portsmouth, de groote En gelsche oorlogshaven, wordt een vliegend esca- der uitgerust. En ook dit: De bladen uit Shanghai bevatten het ongelooflijke bericht, dat eene Japansche vloot, bestaande uit drie pant- serschepen, twee kruisers, talrijke schepen van minder allooi en een torpedo-vloot bevel heb ben ontvangen zich ter beschikking van den Engelschen admiraal te stellen. Ook Oostenrijk schijnt belang te willen stel len in China. Reeds sedert een jaar zetelt een Oostenrijks gezant te Peking en de Oostenr. Lloyd onderhoudt eene vaste vaart naar Oost- Azië. Zoo heeft ook Oostenrijk-Hongarije daar recht op een lapje grond. China heeft onderwijl het decorum bewaard, wel niet tegenover de buitenlanders, maar toch tegenover zijne eigene onderdanen. Bij decreet heeft de Regeering daar laten bekend maken, dat China geheel uit vrijen wil Kiao-Tschau aan Duitschland voor zekeren tijd, niet gegeven, maar verpacht heeft. Deze wijze van voor stellen raakt Duitschland natuurlijk heelemaal niet. Duitschland doet iets, laat China den schijn bewaren. Ook vorst Nikolaas van Montenegro, de schoonvader van den Kroonprins van Italië, schijnt op Milan van Servië vertoornd te wezen. Naar Montenegro is een Servisch patriot ge vlucht, die een aanslag moet beraamd hebben op het leven van koning Alexander. De vorst van Montenegro wil dezen man niet uitleveren, nu sedert de komst van Milan de boel in Servië zoo in het honderd kan loopen. In Spanje heeft het Hooggerechtshof wel degelijk misdrijf gevonden in de handelingen van generaal Weyler en een gerechtelijk on derzoek bevolen, teneinde hem voor den krijgs raad te kunnen brengen. opbrachten, gelden nu f20. Het hout van po pulieren, zeer gezocht voor klompen, wordt ook veel gevraagd. Golfstillende olie. Een fabrikant te Weesp is de levering opgedragen van golfstillende olie voor het departement van Marine. Eén liter olie heet voldoende te zijn om 50.000 M2 wateroppervlakte te kalmeeren. Dit lijkt wel wat sterk, want met eenige li- Spoorwegongeluk, Een onderwijzeres Londen reisde met de Schotsche trein, om droeve plechtigheid bij te wonen zou begraven worden. De trein verongelukte bij Durban en de onderwijzeres werd gedood. Met haren vader tegelijk werd zij begraven. Mr. S. van Houten, oud-minister van Bin- nenl. Zaken geniet een pensioen van f 3217. Aardig mee te nemen, hoewel het nog niet haalt bij het pensioen van Generaal Vetter, die ƒ11.000 ontvangt. Velen zouden zeker met een jaar zoo’n pensioen al tevreden zijn. Landbouw. De Regeering wil eene speciale afdeeling aan het ministerie van Binnenlandsche Zaken oprichten ter behartiging en bestudee- ring der landbouwbelangen. Reeds ongeveer 1000 liefhebbers voor eene betrekking aan deze nieuwe afdeeling hebben zich aangemeld. Dus wel keuze De Holl. IJz. Sp. M. heeft op verzoek van het Ned. Landbouw-Comité beloofd, het botervervoer te verbeteren, door aanschaffing van koelwagens, welke in den loop van dit jaar zullen worden in dienst gesteld. Nu reeds worden de bieten in Friesland en Groningen voor het volgende jaar opge kocht. De fabrikanten beloven f 1,meer dan verleden jaar. Vele boeren, die eerst geen plan hadden, zullen nu ook bieten verbouwen, daarze nu zelfs 10,per 1000 K.G. krijgen. Priysvraag-Landbouwkunde. De Commissie uit Gedeputeerde Staten van Friesland, die be last zijn met het beheer van het legaat-Buma (ten dienste der landbouwkunde) heeft in 1896 eene prijsvraag uitgeschreven. Vijfhonderd gulden is de prijs voor de beste, mits goed gekeurde beantwoording. Ze luidt»In verband met het feit, dat het in de laatste jaren bij herhaling is voorgekomen, dat ontwijfelbaar echte en onvervalschte natuur boter door buitenl. analytisi is verklaard te zijn vervalscht met margarine of met andere vetten, wordt gevraagd: een uitgebreid en nauwkeurig onderzoek naar den invloed, dien de aard en samenstelling van het voeder, zoo wel in den staltijd als bij weidegang, alsook de lactatie-periode, ieder afzonderlijk of geza menlijk, uitoefenen op de samenstelling en eigenschappen der Ned. boter.” Op deze prijsvraag is één antwoord ingeko men onder het motto »Die waerheyt voort brengt maekt gerechtigheid bekend.” 7. aa.k-Hogerhuis. Paulus van Dijk, de vroe gere vrachtrijder van Beetgumermolen schrijft nu uit Amerika, hoe door de laster zijne zaak geheel verliep, zoodat hij er geen brood meer mee kon verdienen, hoe eindelijk zelfs zijn eigen vrouw tegen hem werd opgezet, om aan zijne schuld te gelooven, hoe hij ook door Mr. P. J. Troelstra als een der verdachten ge noemd werd. Zijne klachten bij de justitie te gen de lasteraars waren vruchteloos. Hij ver klaart tegen vergoeding der reiskosten naar Nederland over te willen komen, om door de justitie gehoord te worden. Bij het Vrijdag 1.1. door den rechter gehou den onderzoek zijn de navolgende personen gehoord: G. S. Douma, te Engelum, S. D. v. d. Schaaf, K. K. Kikstra, M. D. de Boer en J. P. Sondervan, allen van Beetgumermolen. Ergens in Brabant was iemand gearresteerd en in de gevangenis opgesloten. Eenige da gen later ontvangt z’n vrouw bezoek van een heer, die haar afzonderlijk wenschte te spreken. Hij vertelde advocaat te Vucht te zijn. Hij had den gevangene gesproken. Deze zag er naar zijn zeggen slecht uit en had beter voed- Het proces-Esterhazy. De krijgsraad te Pa rijs heeft een aanvang gemaakt met het on derzoek in de zaak-Esterhazy, door Mathieu Dreyfus formeel beschuldigd de schrijver van het bordereau te zijn, waardoor kapitein Dreyfus veroordeeld werd. De zitting van den raad be gon te 9 uur. Na het binnenleiden van Ester- hazy leest de president het bevel voor om E. in staat van beschuldiging te stellen, ten op zichte van wien het onderzoek niet voldoende licht heeft verspreid, maar aangezien daardoor eene publieke motie is ontstaan, zijn contradic toire debatten van de rechters noodzakelijk. Drie Antwerpsche vrienden en deparapluie. Een kaaiwerker, Jan Pladijs, zooals zijne vrien den hem noemen, kwam in een herberg aan de werf, om daar te schuilen voor den regen. Hij vond daar een parapluie staan en dit gerief kon hem nu bij het regenachtige weer ook te pas komen. Hij oordeelde het dus raadzaam het ding maar mee te nemen. Maar op straat durfde hij de parapluie toch niet eer opendoen voor hij op de Handelslei xvas. Daar ontmoette hij Jef de Platte. Wat is dat? Jan Pladijs met ’n para pluie Schrik je daarvan, Jef? Waarom zou ik geen parapluie mogen hebben, zoowel als een ander. Hij ziet er goed uit, jongen! Waar hebt ge dien vandaan gehaald? Gevonden. Wilt ge hem koopen? Wat vraagt ge er voor? Een frank. ’k Geef ’n halven, en we drinken dien samen op. Dat is voor elk vier citroentjes Top. De parapluie ging over in handen van Jef, en de twee vrienden traden eene herberg bij de St. Jadsplaats binnen. Daar kwam een ander kameraad binnen, Jan UITSLAG gehouden verkoopingen. SNEEK. Bij de Maandagavond 1.1. in het 1 Dreyfus op de planken. Het sensatielievend publiek blijft belust op het tooneelstuk, dat het gezelschap van den heer Barendse, onder den titel van «Het sensatie-proces Dreyfus of de Martelaar van het Duivelseiland!” in het Pa leis voor Volksvlijt opvoert. Ook het andere gedeelte van Nederland, dat niet Amsterdam heet, roept om sensatie en een rondreis met het stuk is in voorbereiding. Advertenties in Haagsche dagbladen maak ten x’oor Zondag reeds reclame. Er zou slechts één uitvoering zijn; men had zich dus tijdig van plaatsen te voorzien. Zoo’n succes! Te Amsterdam stampvolle zalen! En als laatste Turksche tromslag «Mevrouw Dreyfus bevindt zich op het oogenblik in Amsterdam, ten einde de opvoering bij te wonen.” Wij hebben ons gewend tot de directie van het Nederlandsch Tooneelgezelschap en tot den heer Barendse zelf. Doch het zeer dubbelzin nige antwoord dat wij ontvingen: »ja, misschien is ze hier in de stad, misschien is ze hier niet xvij weten het niet,” doet ons veronder stellen, dat men hier op vrij onhebbelijke wijze gebruik heeft gemaakt van den naam eener vrouw, die reeds zoo zwaar beproefd is. Intusschen bereikt ons het volgend telegra fisch bericht van onzen Haagschen correspon dent: »Ik verneem, dat de opvoering van het too neelstuk «Het sensatie-proces Dreyfus” tegen Zondag a. s. in het gebouw van Kunsten en Wetenschappen aangekondigd, hier ter stede door den Burgemeester is verboden.” mid. Rood Hert alhier gehouden verkooping, zijn toegewezen: Onroerende goederen nagelaten door wij len den Heer Sijbe de Wolf, als 1. Een burgerwoonhuis met erf en tim- merschuur aan de Stadsgracht tegenover de gasfabriek, in gebruik bij den mede-eigenaar F. de Wolf, aan den heer F. de Wolf voor f 3169,—. 2. Een burgerwoonhuis met erf en stal ling, in gebruik bij de mede-eigenares Mej. de Wed. S. de Wolf, aan den heer F. de Wolf voor f 1751, 3. Drie nieuwe woningen, met erf, achter het vorig perceel, in huur bij E.Jeltema e. a. aan den heer J. Vierstra voor f 2195, 4. Een woonhuis c. a. aan de Perkshaven nabij het Hoogend, in gebruik bij P. Haga, aan den heer T. Noordenbosch voor f 931, 5. Een woon- en winkelhuis met erf aan het Zuidend, in huur bij Mej. de Wed. R. Ringma, aan den heer F. Zoethout voor ƒ800, B. De veiling van het winkelhuis met bo venwoning, binnenplaats, achtererf, bergplaats enz. aan het Grootzand, met vrije uitgang naar het Achterom, in huur bij den heer A. Repko e. a. samen voor 390,— per jaar, ging niet door, wegens onderhandsche verkoop. De veiling van het huis aan ’t Grootzand, van den heer J. J. Wiarda, werd veertien da gen gecontinueerd. Bod f 5625, SNEEK. Daartoe uitgenoodigd door ’t Hoofdbest, der Kroningsfeesten, vergaderden hier Zater dagavond j.l. h.h. onderwijzers der lagere scho len in deze gemeente, om te bespreken de vraag, of er in September ook een schoolfeest zal worden gehouden. Niemand der aanwezigen verklaarde zich daar tegen, allen meenden dat de jeugd in de eerste plaats feest moest vieren ter gelegen heid van de troonsbestijging onzer jeugdige Koningin. In tegenstelling met ’t vorig kinderfeest was, in eene vroegere bijeenkomst van h.h. hoofden der scholen met ’t Hoofdbestuur in beginsel reeds besloten, de leiding van ’t feest enkel en alleen aan ’t onderwijzend personeel op te dragen. Van daar dat de Commissie werd samen gesteld uit 13 onderwijzers en onderwijzeres sen, onder welke vier hoofden. In eene gisteren gehouden vergadering van timmerknechts, de besturen van Arbeid en Loon” en «Door eendracht verbetering,” benevens den secretaris van de Ned. Timmerlie- denbond, den heer Koster van Rotterdam, werd eene controle gehouden van de stakers, die Maandag 10 Jan. ’s morgens te 9 ure, op verzoek onder de waag waren verschenen. De Voorzitter van laatstgemelde Vereeni- ging richtte allereerst een woord van dank tot hen, die zich in den moeitevollen strijd steeds zoo cordaat hebben gehouden; deelde daarna mede hoe hun waardige houding, in dien strijd aangenomen, de sympathie van ’t pu bliek wegdraagt en wekte ten slotte de jeug digen ter vergadering op, ’t werk van de ou deren over te nemen, tot bloei van hun vak en tot zegen van hun huisgezin. Daarna hield men controle over de stakers, die Maandagmorgen gehoor hadden gegeven aan de roepstem om alsdan onder de waag present te zijn. Uit de controle bleek, dat 26 hulpstakers 'V (knechts die reeds 16 ets verdienen) waren verschenen en 9 stakers. Aan de eersten wordt ’t aantal uren uitbe taald, dat ze verzuimdenaan de laatsten een sel noodig, terwijl hij in de ziekenzaal behoor de verpleegd te worden. De advocaat bood eindelijk aan, haar man den eerstvolgenden Maandag te bevrijden. Maar dit moest 100 guldens kosten. De vrouw geloofde hem, gaf de geldsom en beloofde zelfs op verzoek van den vreemden heer, de zaak geheim te houden. Zeg maar, zei hij schertsende, dat ik een rei ziger in cognac ben, of zoo iets. De gevangene bleef gevangen, zooals wij begrijpen en de vrouw was ƒ100 kwijt, vol gens Bartjens uit gerekend. de Neus, en die kreeg den mooien paraplue ook al in het oog. Waar hebt ge dien gehaald. Platte Wel, Jan Pladijs heeft hem gevonden en ik heb hem gekocht. Hebt ge er trek in? Ik laat hem voor ’n halven frank en yier bor rels. De koop ging door en door. Bij het verlaten van de herberg trok men verder de St.Jansplaats over; de middelste van de drie hield het zijden dak open en de vrien den zongen Wat zal er nu gebeuren, Onder deze parapluie Eensklaps kreeg men in eene andere straat nog een kroegje in het oog. Jan Pladijs wilde, dat de nieuwe traktatie betaald zou worden van het half frankske, dat Jan de Neus aan Jet had betaald. Maar dat beviel Jef niet. Hij wilde wat over houden. Waartoe behoefde men anders eene parapluie met winst te verkoopen? De goede verstandhouding was naar de maan en het eind van de geschiedenis was, dat de parapluie wat erg stuk werd, terwijl ze alle drie in de doos raakten. Er werd proces-ver- baal opgemaakt tegen Pladijs voor het vinden en tegen de anderen voor het verhelen van de parapluie. Een populair man. De populairste man in Londen in de week van Kerstmis tot Nieuw jaar is ontegenzeggelijk lord Alfred de Roth schild. Al de koetsiers en conducteurs van huurrijtuigen en trams dragen van Kerstmis tot Nieuwjaar een strikje in de kleuren van den stal-Rothschildgeel en blauw. Deze populari teit dankt hij in de eerste plaats daaraan, dat hij een groot liefhebber van paarden is; hij stuurt zelf zijne paarden door de straten van Londen en alle koetsiers kennen en groeten hem, als hij hen passeert. Maar de eigenlijke oorzaak van deze populariteit is gelegen in de origineele wijze, waarop hij zijne sympathie betuigt aan de beambten der rijtuigmaatschappijen en trams. Elk jaar met Kerstmis n.l. ontvangen alle koet siers en conducteurs van hem een fazant of kalkoen. En hoeveel heeft hij daarvoor noo dig, denkt men? Zes duizend. Als de prijs van een fazant of kalkoen gemiddeld op 4 gerekend wordt, dan komt deze aardigheid den baron op ƒ24.000 te staan. Gelukkig wordt de rijke baron daar niet straatarm van. Een bom ontploft. In een der wijken van Mannheim is eene lage daad gepleegd, die veel sensatie verxvekt. In het centrum van een kruispunt van straten sprong Woensdag met oorverdoovenden knal een bom, geladen met schietkatoen, die ongemerkt neergezet was. Alle ruiten in den omtrek sprongen, de luchtdruk was zoo sterk, dat zelfs eenige ven sters in verdere straten barstten. Het plaveisel vertoont een gat van onge veer 15 cM. breed en 6 cM. diep. In de ge heele buurt heerschte na de ontploffing begrij pelijker wijze een hevige paniek. Vele men- schen stortten ter aarde De houtprijzen in Drente en Friesland zijn zeer gunstig voor de verkoopers. Kaphout is gemiddeld 10 a 20 °/0 duurder dan verleden jaar. Boomen in Drente, die verleden jaar f 12 i i i i A A V r i f f x i

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1898 | | pagina 2