Binnenlandsch Nieuws. 4- Plaatselijk nieuws. r L. I toestand aan. k Van dezelfde inrichting slaagden heden voor dat examen Mej. Hendrika Deinum, Her- mina Hulshoff, Maria Leverland, Gelske v. d. Meulen, Jetje de Vries, Fokeline Vrijburg, Fenna v. d. Wal, Wietske v. d. Zee en Trijn tje Zijlstra. rc la v BALK, gehouden F< ki sti ve ei< br de w vi: g' k g v d g e 1 g< lii n; w di d h E be H in: m V£ L. aa 1, H le; vc te tii hc ta Ti g' ve ki g' B m d< h< m o) g f D sc Het opgeld. Hoe langer hoe meer verzetten, vooral in de boerestreken de menschen zich tegen het heffen van 10 opgeld. Zoo was er verleden week hout- verkooping op de erve Groothuis te Borne (Overijsel). De aanwezigen wilden niet eerder bieden voor de verkooper de 10 opgeld liet vallen. De koopers kregen hun zin. Ook een salaris. Op de dezer dagen gehouden vergadering van de leden van het „Onderling Veefonds” te Markeloo, is besloten het salaris van de beide directeuren te bepalen op één halven gulden per jaar en per persoon. SNEEK. Benoemd tot Directeur van het Post- en Telegraafkantoor alhier, met 1 Juni a. s., de heer J. L. Verment, thans in gelijke betrekking te Harlingen. I zijn en ieder oogenblik wordt hun einde verwacht. Ze zijn nu natuurlijk in het Gasthuis. Inmiddels werd de brand spoedig gebluscht. Hij bepaalde zich tot de tweede en derde verdieping benevens zolder en dak, dus tot de woningen van Meijer en Huijs. De heer M. heeft zijn inboedel voor een klein be drag geassureerd (f 500), van de andere weet men nog niets af. Een buitenkans. Een scharenslijper te Weert kreeg dezer dagen de tijding uit Indië, dat hij, door over lijden van zijn zwager aldaar, erfgenaam was gewor den van f 20.000sommigen beweren zelfs f 50.000. Ongeluk. Te Eksloërveen zou een kind van 6 jaren op het huis passen. Het geraakte in brand en bekwam zoo hevige brandwonden, dat het aan de gevolgen is overleden. In besloten jachttijd. De machinist van den stoom tram HeusdenDen Bosch bemerkte Donderdagavond, dat ter hoogte van het fort te Oud-Heusden iets werd overreden. Direct werd gestopt en bij onderzoek bleek de verongelukte een haas te zijn, die natuurlijk werd meegenomen. Godsdienstige wijding van de aanvaarding der regee- ring door H. M. de Koningin. De Synodale commissie der Ned. Herv. Kerk heeft twee besluiten genomen ten aanzien van deze aangelegenheid. Het eerste is om de kerkeraden der Ned. Herv. Kerk te verzoeken den Sisten Augustus, den dag waarop, volgens de Grond wet, de Koningin feitelijk de regeering aanvaardt door gebed en dankzegging te wijden in eene daartoe in den voormiddag te houden godsdienstoefening. Ten tweeden zal zij, als de vertegenwoordigster van het talrijkste kerkgenootschap, ook de andere genootschap pen verzoeken, ook op dien dag hetzelfde te doen, om zoo te verkrijgen, dat alle Nederlandsche geloo- vigen, hoe ook verschillende in godsdienst, toch op denzelfden dag Gods zegen over onze beminde Vorstin afsmeeken. Zondagmorgen had alhier nabij het spoor station een ongeval plaats, dat zeer ernstige gevolgen had kunnen hebben. Een heer, die met den trein van Holland arriveerde, ging, na uitgestapt te zijn, in plaats van den gebrui- kelijken weg langs het perron, door onbekend heid met den uitgang den verkeerden kant op, langs de spoorbaan. De trein en de daarnaast staande tram zetten zich beiden in beweging. On ze reiziger, welke de twee machines zag aanko men, wilde wijken, doch struikelde door de haast over de draden der seintoestellen, waar door hij op de rails kwam te vallen op ’t oogen blik, dat de trein slechts enkele passen van hem verwijderd was. De machinist ten Cate, het gevaar ziende, remde uit alle macht, de trein werd tot staan gebracht en de heer hier door voor een anders wissen dood bewaard. Vrijdagavond jl. trad hier in ’t lokaal Vierdag op, de heer W. Kroese, in ’t vorig jaar candidaat der Chr. Hist, in ’t Kiesdistrict Sneek voor de 2e Kamer. Voor ’t kleine publiek gaf de spreker eenige inlichtingen op politiek terrein, die moesten dienen bij voorkomende verkiezingen, den kie zers beginselen in daden te laten omzetten. Bij kamerverkiezingen, waar principes voorn, op den voorgrond treden, dient men met een eigen candidaat te komen; bij provinciale en gemeenteraadsverkiezingen, die enkel en alleen de personen gelden, welke met de huishouding van gemeenteraad en provincie worden belast, kan men zich in contact stellen met andere partijen. Spreker is in ’t algemeen voor proportio- neele vertegenwoordiging, vooral bij verkiezing voor den gemeenteraad. FRANEKER. Vrijdagmorgen zou de vee houder Jan Smit, wonende nabij Atsjetille, naar zijn vee zien en kwam zoo tot de ontdekking, dat 7 van zijne beste schapen waren gedood, naar de kenteekenen te oordeelen door hon den. Ook zijn buurman Wiersma had een schaap dood. Bij de marechaussee alhier is aangifte gedaan. Vrijdag is alhier eene vergadering van belangstellende ingezetenen der gemeente Gaasterland, voor eene waardige vie ring der aanstaande kroningsfeesten. De voorloopige commissie had een concept program opgemaakt. Na bespreking werd de finitief vastgesteld, dat op 31 Aug. e. k.: 1. De kinderen van alle scholen feestelijk zullen wor den onthaald; 2. Eene uitdeeling van spek of andere levensbehoeften aan onvermogenden zal plaats hebben en 3. Verschillende volksspelen en andere feesten zullen worden gehouden, in dien nl. de commissie genoegzaam financieel mag gesteund worden. De commissie bestaat uit de heeren: A. Boot, B. ten Brink, F. Keulen, D. van der Meer en I. A. D. Hemsing, allen te Balk. JOURE. Tot vader en moeder in het Al gemeen Weeshuis te Amersfoort werden Vrij dag benoemd M. Donkersloot en Echtgenoote, thans alhier in gelijke betrekking in het arm huis. Noodlottige brand te Amsterdam. De petroleum heeft Zondagnacht weer offers geëischt. In het perceel 117 van de 1ste Jan Steenstraat, een van die moderne huizen, waarvan elke verdieping door een afzonderlijk gezin bewoond wordt, woont, of liever woonde op het tweede bovenhuis de heer Meijer met zijn gezin. Dit gezin was reeds te bed, toen de heer Meijer eene nog brandende petroleumlamp wilde bijvullen. Het petroleumgas ontplofte, de lamp viel op den grond en vóór de vlammen hem van alle kanten omringden, had M. nog even den tijd vrouw en kinderen te wekken en met hen de vlucht te nemen. Het gezin, dat op de eerste verdieping woonde, werd wakker door het vallen van de lamp op den grond, en de bewoners van het benedenhuis, die ook reeds te bed waren, werden door de buren gewekt. Maar helaas, de familie Huijs, die boven de familie M. woonde, kon niet spoedig genoeg bereikt worden. Dit huisgezin bestaat uit man, vrouw, drie kinderen en een 81-jarige grootmoeder, die reeds een paar weken lang ziek was. De vlammen en de rook, die weldra de hoogere verdieping bereikt hadden, overvielen de menschen in het bed. Zij werden in treurigen toestand door de brand weer gevonden, die onmiddellijk ter plaatse was en zich door vlammen en rook het eerst een weg baande naar de in levensgevaar verkeerende menschen. Op den zolder vond de brandmeester Burger het geheele gezin door en over elkaar liggende, bewus teloos en met brandwonden bedekt, vooral aan han den en armen, waaruit men opmaakt, dat zij getracht hebben, elkaar de brandende kleeren van het lijf te scheuren. Weldra bijgestaan door de brandwachts, die bij deze gelegenheid weer bewijzen van bewonderens- waardigen moed en plichtsvervulling gaven, wer den de menschen een voor een door het zolderluik gesjord en op het dak in de vrije lucht gebracht. Daar poogde men de levensgeesten weder op te wekken. Een der kinderen een meisje van ongeveer 14 ja ren, werd tusschen twee huizen ingevonden en aan een der buren gegeven. Langen tijd werd evenwel nog naar haar gezocht, voordat bleek, dat zij en waar zij in veiligheid was. Ook een kind van ongeveer 5 jaar werd spoedig gered. De bewusteloozen bleken te zijn: De vader Herman Huijs, (48 jr.), zijn zoon Her man Huijs jr. (20 jr.), de moeder Sara Huijs (43 jr.) en de grootmoeder Sara Braspenning (81 jr.) Toen er bleek, dat de adem eenigszins terugkwam, werden zij over de daken van de no.’s 117 en 119 naar dat van 121 gevoerd en daar door het raam van den koekoek naar den zolder van dit perceel gebracht. Hier verleende men hun geneeskundige hulp, doch hun toestand was zoodanig, dat die hulp weinig kon baten. Van de oude vrouw, wier voeten geheel verbrand waren en die zonder bewustzijn bleef, hield de hart slag weldra op, hoewel de beide medici den dood niet dadelijk officieel wilden constateeren. Ook de jongere vrouw was niet meer tot bewustzijn te brengen. De beide mannen waren gisterennamiddag nog buiten bewust- BARRADEEL. Donderdag was in Sex- bierum de Raadsvergadering van deze gemeen te. De Ed. Ach tb. heer L. W. de Vries werd geïnstalleerd. Er waren vele belangstellenden. Na afloop der zitting ontving de nieuwbenoem de vele gelukwenschen. In alle scholen was feest. Met oranjelinten versierd, trokken de kinderen in de verschillende dorpen in optocht rond. Ze werden onthaald op koek en cho colade. De intocht van den burgemeester te Sexbierum werd opgeluisterd door 48 ruiters, die de eerewacht vormden en allen voorzien waren van oranjelinten en vlaggen. De intocht werd begeleid door het fanfarecorps van Tzum- marum, dat zich nu en dan liet hooren. Ook het corps van Sexbierum gaf verdienstelijke stukken ten beste. Toen de burgemeester ’s na middags huiswaarts keerde, begeleidde hem de eerewacht weder. Uit alles bleek genoegzaam, hoe ingenomen de gemeente is met den nieuwkoop. ren met bijna dezelfde taal, van denzelfden godsdienst, den Lutherschen, hechtten zich aan hun nieuw vorstenhuis. In Zweden bleef echter de conservatieve adel het overwicht behouden in de regeering, terwijl in Noorwegen de ra dicalen hoe langer hoe meer overwicht kregen en nu zelfs zulk eene meerderheid bezitten, dat zij de grondwet kunnen wijzigen. Er ont stond geschil over de vertegenwoordiging in het buitenland. Altijd hadden de Zweedsche gezanten en consuls beide landen vertegen woordigd in den vreemde. Dat verdroot den Noren, terwijl de Zweden op dezelfde wijze wilden doorgaan. En nu is het reeds zoover gekomen, dat de eersten zelfs het teeken der unie met Zweden op de vlag niet meer willen en de z.g. reine vlag verkiezen. Het konings- huis-Bernadotte werd hoe langer hoe minder populair in Noorwegen en langzamerhand als een uitsluitend Zweedscb huis beschouwd, dat de belangen der eersten aan die der laatsten opoffert. Noorwegen ontnam aan den Kroon prins zijne jaarlijksche toelage en nu heeft Zweden de apanage van dien Prins met 50 000 kronen (1 kr. a/s gld.) verhoogd. Ook de toelage voor Koning Oscar II zelf werd door de Noren verminderd. Als het zoo doorgaat zal er zeker eenmaal een algeheele scheiding tusschen de beide lan den komen. Het Noorsche ministerie Hagerup is door den Koning van zijne functiën ontheven en ver vangen door het Kabinet-Steen. Zondag jl. was het twintig jaar geleden, dat Leo XIII werd gekozen tot Paus. Slechts acht andere pausen hebben langer dan twintig jaren geregeerd. Het langst van al de vorige, Paus Pius IX, van 18461878, dus 32 jaren bijna. Frankrijk en Engeland. Deze beide rijken hebben aanzienlijke bezittingen in Afrika, bei den werken ook om het hardst, wie of wel de grootste buit zal behalen. Nu is een deel van Afrika, de kust van Guinea, gedeeltelijk in handen van Engeland, van Frankrijk, van Duitsch- land en zelfs nog van Portugal. De binnenlan den werden niet zoo spoedig veroverd. Maar sedert de veroveringswoede de groote mogend heden heeft aangegrepen, tracht ieder zoover mogelijk naar het binnenland zijn invloed uit te breiden, om de anderen voor te wezen. Om bot singen te voorkomen werd de theorie van »het Hinterland» gemaakt, waarbij iedere mogend heid het recht kreeg op het gebied, recht achter zijn kustbezitting gelegen. Deze theorie, hoe mooi ook op het papier, gaf weldra aanleiding tot verwikkelingen. Vooral de Franschen en de Engelschen waren er op uit en zijn nog druk bezig om van het binnenland zooveel mogelijk in te palmen. Al lang onderhandelt een commissie uit beide landen om ieders rechten vast te stellen. Maar, terwijl die com missie niet spoedig beraadslaagde, deed ieder der beide partijen zijn best om voor vast zoo veel mogelijk in te palmen. Van beide landen trekken expeditiën naar de Niger, en nu en dan wordt door de Franschen de vlag gehe- schen, waar de Engelschen andere rechten meen den te hebben. Wel werden van beide zijden aan de officieren instructies gegeven, om het niet tot eene botsing te laten komen, maar die botsing kan haast niet wegblijven. Nu moet men zich die expedities niet voor stellen als geregelde krijgsmachten. Volstrekt niet. Men zendt enkele officieren en onderof ficieren met de noodige wapenen en ammunitie, geeft hen het noodige mede om Haussa’s of andere negersoldaten aan te werven en de expeditie is gereed. Ieder begrijpt, dat niet de eerste de beste officier daarvoor geschikt is. Een begin van moeilijkheden is reeds in aantocht. Twee Fransche expedities marchee- ren op Sokoto, zes officieren en 200 man zijn reeds te Argungu en te Jagga, op weg naar Sokoto, aangekomen. De Sultan van Sokoto wil hen tegenhouden en de Engelsche Niger- Maatschappij houdt zich gereed om hen bij te staan. De Niger-Maatschappij wacht gelukkig op instructies uit Engeland, anders kon het daar in die binnenlanden gemakkelijk tot een treffen komen en overzie dan eens de ge volgen. Een afgeluisterd praatje op de vergadering voor het Kroningsfeest over zingen. Wij kunnen niet zingen! Wat blief? Me dunkt, dat hebben we dan toch daar zoo even anders getoond Ja, zekerTwee heele coupletten van ’t „Wien Neerlandsch bloed,” zonder „vreemde smetten” voor Vaderland en Vorst” Ja, jij spot er weer mee. Maar of we nou „vorst” of „vorstin,” zingen, de bedoeling blijft toch immers dezelfdeen ’t „Wilhelmus” en dan nog wel op de nieuwe wijs. Je bedoelt eigenlijk, „de oude toonzetting, zeker heel mooien „Wij leven vrij 1” en „Siene la me lös” en en nog veel meer mooie liederen alles ter eere van onze a.s. Koningin Wilhelmina. Ja, dat kan jij weer niet aanhooren, die laatste waren zeker weer te ordinair voor jou ooren, jij wilt altijd, ja hoe moet ik zeggen, zoo iets klas sieks hebben, is ’tniet? Mis, man, je begrijpt me volstrekt niet. Ik bedoel alleen maar, dat ons repertoire van liederen om bij feestelijke, of gezellige samenkomsten met elkaar aan te heffen, zoo uiterst klein is. Daar heb je nu de drie straks genoemde volkslie deren. Hoe weinigen zijn er, die er meer van ken nen, dan ’t eerste couplet? Durf je beweren, dat men ’t «Vlaggelied», »De Zilvervloot,» ?t»Liedje van Kop- pestok«, »A1 is ons Prinsje nog zoo klein,»Io vivat» en zooveel andere Nederlandsche liederen werkelijk kent"! De wijs gebrekkig, de woorden gebrekkig. En, omdat men die niet kent, daarom zingt men draaiorgeldeunen, en dan ook nog gebrekkig. Nou jij! Ja, daar is wel wat van aan; maar wat wil jij dan? Moeten we dan onzen mond houën? Waar vind je de muziek, waar de woorden? Laat deze of gene eens zoo’n verzameling samenstellen en beproeven die onder ’t volk te brengen. Een dergelijke verzameling bestaat reeds. Je be hoeft niet eens ver te zoeken. Ga naar éen van de boekverkoopers en vraagt het «Nederlandsch Volks liederenboek», samengesteld door Daniël de Lange en Dr. G. Kalff, uitgegeven door de Maatschappij tot N. v. ’t Alg. en voor dertig cents hebt ge ’t in uv» bezit. De uitgave is in noten en c?)/erschrift, zoodat een schoolkind er al gauw den weg in zal vinden. De rijke inhoud, 84 liederen 126 pagina’s zak formaat, keurig uitgevoerd is vermeld in de vol gende rubrieken a. Hedendaagsche Vaderl. liederen. b. Geschiedzangen. c. Kerstliederen. d. Verhalende liederen. e. Minneliederen. f. Studentenliederen. g. Soldaten- en Matrozenliedjes. h. Van gemengden inhoud. i. Kinderliedjes. j. Dansliedjes. In weinige dagen waren 5000 ex. verkocht, ter wijl het nu al aardig naar de 10.000 loopt. Ik beloof je, ik zal dadelijk zoo’n boekske bestellen. Er is ook nog een heele mooie groote uitgaaf met pianobegeleiding, die kost ƒ1.maar daar staan ook 134 nummers in. Maar die Volksuitgave van een Schelling moet eigenlijk iedereen zich aanschaffen. 19 Febr. Geslaagd te Groningen als on derwijzeres in de fraaie handwerken de da mes J. J. A. Stelma alhier en C. J. B. Gun ning te Oosthem. 22 Febr, Gisteren zijn te Groningen voor de Nuttige handwerken geslaagd Mej. Cornelia van Dijk, Jacoba de Groen, Baukje Keuning, Cornelia Pelsma, Christina Wouda, Tetje v. d. Zee en Jantje v. d. Zijl, allen leer lingen der Rijksnormaallessen alhier. Bijna gestikt. Twee Begijnen te Breda hadden bij het zich ter ruste begeven de kachel gevuld met natte steenkolen en den sleutel geheel dicht gedraaid. Het gevolg was natuurlijk, dat de geheele ruimte bezwangerd werd met verstikkenden kolendamp. Zij schijnen daar niets van bemerkt te hebben. Des morgens echter waren beiden niet in de kapel tegenwoordig, zoodat men dadelijk een ongeluk ver moedde. De deur was geslotendie moest dus opengebroken worden. Men trof beiden in bewusteloozen Zeer lang bleven zij buiten kennis. Vooral bij de meestbejaarde faalden alle middelen. Ten leste toch slaagde men er in haar uit de verdooving te wekken. Een bok geschoten. Geen vos, maar een wasch- beertje en dus een bok geschoten. Een paar dagen geleden ontsnapte er uit een hok in de diergaarde te Rotterdam een klein, aardig wasch- beertje, dat daar pas sedert kort woonde. Hoe ’t dier wegkwam? Volgens den oppasser zou het beertje in al zijn ma gerheid tusschen de tralies doorgekropen zijn; maar anderen dachten enfin, beeroompje is ontvlucht, heeft een tijdje rondgeboemeld, en eindelijk rust ge zocht op een heerlijk plekje buiten: in een boom bij de schietbaan. Daar moet men nu een waschbeertje voor wezen om zoo’n schuilplaats op te zoeken. Die domheid zou gestraft worden. Een ijverig schutter, die van jagen wist, vertelde aan al die ’t maar hooren wilde: »Wat, zou in den omtrek van Rotterdam geen wild zijn? Ik verklaar je, ik heb er nog pas een vos gezien met mijn eigen oogen.« En de buren geloofden het. Ze hadden zich al zoo dikwijls verbeeld, dat ze kippen misten. Dat zette de moed van den jager aan. Hij schoot, en ’t waschbeertje moest zijn stoutheid met den dood bekoopen. De schutter wilde zijn heldendaad vereeuwigen. Hij bracht het geschoten dier naar het Gymnasium, en vroeg of de custos Reintje de Vos wilde opzetten. Maar deze zag de vergissing, vermoedde de herkomst van het dier, vroeg inlichtingen aan de Diergaarde, en het zaakje was opgehelderd. De directie is er na tuurlijk niet erg blij mee, want wel zijn er nog vier waschbeertjes over, maar de overledene was zoo’n buitengewoon vriendelijk, zachtaardig, verstandig we zentje, wat natuurlijk van de meeste overledenen ge zegd wordt. t J i vi 8« 8 8 t 8 Si D fii b; g' si ki VI 2 n Zi b g d n

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1898 | | pagina 2