Plaatselijk nieuws. Binnenlandsch Nieuws. INGEZONDEN. r L ff I 1 Ook Directeur-Boekhouder - 3 r I 1 1 Pi g' v g d; ir P b e: A B z c Frankrijk moet in Tonkin, op de grenzen van China 7000 soldaten samengetrokken heb ben, terwijl een versterkt eskader in de nabij heid is. FrankrijkEngeland. Betreffende de quaes- tie tusschen deze rijken over de veroveringen in West-Afrika, waarover wij in ons vorig nummer uitvoeriger spraken, is nog weinig nieuws te zeggen. De Fransche regeering, ondervraagd door den Engelschen gezant, zegt, niets te weten van eene bezetting door Fransche troepen van streken, waarop Engeland recht heeft. Mijnheer de Redacteur Naar aanleiding van enkele zinsneden, voor komende in ’t hoofdartikel van Uw nummer van Zaterdag j.L, het volgende: Ik ben ’t geheel eens met den schrijver van dat artikel, dat èn goede muziekuitvoerin gen èn degelijke tooneelvoorstellingen een be- schavenden, veredelenden en dus weldadig werkenden invloed uitoefenen, en dat het daar om zeer te betreuren is, dat zooyelen onzer minder bedeelde natuurgenooten bijna nooit in de gelegenheid zijn, daarvan te profiteeren. China. Eindelijk schijnt de Chineesche lee- ning toch tot stand te komen. Engeland en Duitschland zullen te zamen 16 millioen pond sterling leenen aan het rijk der langstaarten. Engeland, eerst schijnbaar door Rusland en Duitschland op den achtergrond gedrongen, moet toch groote voordeelen in China behaald hebben: een spoorweg door Yunnan, het open stellen van rivieren en de belofte, dat China geen grondgebied zal afstaan. door commissarissen voorgedragen de heerenTh. Bos- huijer, L. J. Krook en Mr. M. C. Nijland. Aan den Heer Tj. Hommes alhier, is, in den wedstrijd voor de versiering van enkele stadsgedeelten te ’s Gravenhage, uitgeschreven door het Uitvoerend Comité van de Inhuldigingsfeesten, o. a. een prijs toegekend voor versiering van een heerenhuis of boven en benedenhuis. Door eene nieuwe regeling der lessen, waarbij on derricht in het knippen van beddegoed. en eenvou dige kleedingstukken (voornamelijk onderkleeding,) wordt gegeven, is het getal leerlingen van „Arbeid adelt” met ruim 20 vermeerderd, zoodat genoemde Vereen, genoodzaakt is, naar meer hulp uit te zien. Wie der Sneeker Damesonverschillig van welken leeftijd of welke richting, zou willen medewerken? Wie eenige praetische bekwaamheid bezit, kan verze kerd zijn van een welbesteden Woensdagavond. Zou eindelijk de quaestie over goed drinkwater hier en in andere Friesche plaatsen eens de gewenschte oplossing vinden? De heer Eijdman van Delft zocht eerst een prise d’eau op Terschelling of Vlieland. Boringen op die eilanden gaven echter geen voldoend resultaat. Nu wil deze heer drinkwater bereiden uit zeewater, voor Harlingen, Bolsward en Sneek. De kosten worden op ƒ450.000 geraamd. Oldéboorn. In eene Maandag 1.1. bij den kas telein Wijbenga alhier gehouden vergadering, die nog al druk bezocht was, is het hier op 1 Sept, te hou den kroningsfeest finaal geregeld. Behalve school feest, verschillende volksspelen. Ook is besloten een muziekcorps te engageeren en zoo mogelijk, des avonds eenig vuurwerk af te steken, terwijl gymnas tische spelen den dag zullen opluisteren. Het bestuur, waaraan de regeling van een en an der is opgedragen bestaat uit de heeren C. J. van der Veen, R. Fennema, J. Raadersma, T. Hoeneveld, O. Akkerman, K. Aarts, A. de Boer en J. Folkertsma. Harlingen. Door de rijksveeartsen P. C. Buy- terse, alhier, en H. C. Pol te Witmarsum, werden in den laatsten tijd bij verscheidene veehouders vele runderen ingespoten met tuberculine, om te onder zoeken of dat vee ook lijdende is aan tuberculose, (gor tigheid). De overeenkomst dezer ziekte met de te ring bij den mensch en het gevaar van overbren ging der ziekelijkheid, door het drinken van melk, afkomstig van besmet vee, geven aan deze bewerking groote belangrijkheid, aangezien deze proef gelegen heid geeft om de verdachte en zuivere koeien te onder scheiden en daardoor de eerste af te zonderen en niet tot aanfokking te bestemmen. Beetsterzwaag. Maandagmiddag werd door eenige jagers alhier jacht gemaakt op de wilde varkens, welke hier in den omtrek de grond doorwroeten. Al spoedig werd er een door de drijvers, die de bosschen ten zuiden der Walle doorkruisten, opgejaagd. Vijf schoten werden op het dier gelost, echter zonder resultaat. Het varken was de jagers te vlug af en verdween in postelijke richting in de bosschen. Bolsward. Onderlinge verzekeringen zijn doorgaans voordeelig. Dat bleek hier Dinsdag op de jaarlijksche vergadering der Spiegelglas-Verzekering-Vereeniging. De vergadering was slecht bezochtslechts 13 van de 86 verzekerden waren opgekomen. De gunstige resultaten en ook de belangelooze bemoeiingen van het bestuur, hadden op meer belangstelling aanspraak kunnen maken. Uit het verslag van den secretaris bleek, dat thans in het geheel 119 polissen uitge geven werden onder 86 eigenaars. Negen nieuwe polissen werden uitgereikt. De rekening van den pen ningmeester wees aanontvangsten 1748.647a en uitgaven ƒ192.06. Voordeelig saldo 1556.58*/a. Bij de vorige rekening was er een voordeelig saldo van ƒ1525.871/,. De vereeniging is dus financieel 30.71 vooruitgegaan. En dat, niettegenstaande het vorige jaar besloten werd om hen, die 12 jaar verzekerd waren geweest, 90 reductie op hunne premie toe te staan. Sommigen behoefden daarom maar zeer weinig aan premie te betalen, o. a. een eigenaar van twee groote winkelhuizen 48 cent per jaar voor zijne beide gebouwen. In het afgeloopen jaar had men slechts twee onge lukken met spiegelruiten. De heer M. Oosterbaan, aan beurt van aftreding als bestuurslid, werd met algemeene stemmen herkozen. Akkrum. Dinsdag werd hier een der meest ge achte ingezetenen, de heer Sj. B. Hijlkema, bijna 86 jaren oud, begraven. Hij heeft een nuttig en welbe steed leven achter den rug. Hoewel oud van jaren, was de overledene tot op het laatst werkzaam voor de plaats zijner inwoning. Ruim 30 jaar was hij een nauwgezet raadslid en vele jaren een bekwaam wethouder. Hij was Jde vraagbaak voor velen. De deelneming was zeer groot bij den tocht naar den doodenakker. Duitschland. Wie eenigszins bekend is met de concurrentie tusschen de verschillende mo gendheden, weet ook, dat èn Engeland, èn Ame rika, èn Duitschland, èn Frankrijk jaarlijks groote sommen besteden voor één of meer der stoomvaartmaatschappijen, die de gemeenschap tusschen Europa, Amerika en het Oosten on derhouden. Die maatschappijen moeten daarbij echter aan verschillende verplichtingen voldoenboo ten laten bouwen, die in tijd van oorlog als hulpkruisers kunnen dienen, de post overbren gen en eene zoo groot mogelijke snelheid ont wikkelen. Vooral dat laatste maakt de subsidie bepaald onmisbaar. Laten we een voorbeeld nemen. De nieuwste boot der Noordduitsche Lloyd, de Kaiser Wilhelm der Grosze, is 14,800 ton groot, sterk gebouwd en kan meer dan 21 knoop per uur varen, zou dus, als de diepte der zee zulks toeliet en de havens groot ge noeg waren, (de boot is bijna 200 M. lang) in 40 min. de overtocht doen van Stavoren naar Enkhuizen. De tegenwoordige snelvarende postbooten hebben zoowat 70 min. noodig. Had diezelfde stoomer nu machines voor 17, in plaats van 21 knoop, dan zou ze nog niet één vijfde meer tijd noodig hebben voor de reis en meer dan de helft minder kosten aan machines, steenkolen, enz. Ieder begrijpt dus, dat subsidie noodig is. Nu werd in den Duitschen Rijksdag de bat gevoerd over het subsidieëren van de booten der »Lloyd« naar het Oosten. Het plan scheen eerst te zijn, alleen Antwerpen aan te doen voor mail en goederen; velen ge ven echter de voorkeur aan Rotterdam. Bei de havens zullen dus wel om beurten worden aangedaan. De Duitsche regeering wil echter eerst voor deelen bedingen, Rotterdam zal de vuur- en bakengelden wel moeten verminderen. Onze buren doen wel veel om hunne handelsvloot te ontwikkelen! Herstemming voor een lid van de Tweede Kamer te Deventer. Uitgebracht 5664 stemmen. Gekozen mr. A. van Delden (lib.) met 3425 stem men. De heer Heemskerk (a.-r.) verkreeg 2229 stem men. Verkiezing-Provinciale Staten te Den Haag. Uit gebracht 7614 geldige stemmen. Volstrekte meer derheid 3808. Mr. J. B. van Berckel 2560, M. de Mos 1343 en dr. W. P. Ruysch 3711 st. Derhalve herstemming tusschen Ruysch (lib.) en Van Berckel (r.-k.) Een zwervelinge. Zondagavond werd te Borger in een bosch eene vrouw gevonden, die met twee kleine kinderen onder den blooten hemel vertoefde en er reeds twee nachten had doorgebracht zonder ontdekt te zijn. Met een oude deken werden de kinderen tegen den regen en de koude beschut. Op last van het gemeentebestuur is zij naar het huis van bewa ring overgebracht en Maandagmorgen is zij naar el ders vertrokken. Vondeling. Zondagavond, omstreeks 8 uur, is in de Duvenvoordestraat te Haarlem gevonden een pakje, inhoudende een levend kind van het mannelijk ge slacht, ongeveer 14 dagen oud. Het werd naar het St.-Elisabeths-Gasthuis overgebracht en overleed daar den volgenden dag. Een ontrouw beambte. De brievengaarder J. J. A. 0., te Gent, bij Nijmegen, is uit die betrekking ont slagen wegens een aanzienlijk te kort (men spreekt van ruim ƒ2000) en het plegen van valschheid in geschrifte. Hij bekleedde tevens de functie van Gemeente-se- cretaris en de Raad besloot gisteren, hem alszoodanig te schorsen. Wel liefhebbers. Voor het baantje van kastelein van de sociëteit «Unitas* te Vlissingen, waaraan een jaarwedde van ƒ750 is verbonden buiten de emolu menten, hebben zich 480 personen aangemeld. Tegen de colporteurs. Het nieuwe artikel der Al gemeene Politieverordening te Amsterdam, goedge keurd in de Raadsvergadering van 9 Febr. 1.1. luidt aldus >Het is verboden op of aan den openbaren weg ter verspreiding, aanbeveling, aankondiging of bekendma king van gedrukte stukken of afbeeldingen zoodanig te roepen of rond te gaan met zoodanig reclamemid- del, dat de openbare orde verstoord of bedreigd of den goeden zeden aanstoot gegeven wordt.* Burg, en Weth. hebben het artikel reeds afgekondigd. Bij Kon. Besluit is dr. O. Hofstede de Groot, belast geweest met het geven van onderwijs in de kunstgeschiedenis aan H. M. de Koningin, benoemd tot officier in de orde van Oranje-Nassau. Behalve deze onderscheiding heeft H. M. den heer De Groot Haar portret in zilveren lijst vereerd, voorzien van hare handteekening. De »Prov. Gron. Courant* is Dinsdag begonnen met eene morgen-editie uit te geven. Inkuilen van kool. In de prov. Groningen wordt reeds eenige jaren kool ingekuild. In den grond wordt een langwerpig, vierkant gat gemaakt met vlakken bodem, waarop de kool op de stronken wordt gezet. Over het gat worden boonenstokken gelegd en daarover natte graszoden. Daarover weer eene flinke laag aarde. Geruimen tijd na Nieuwjaar blijft de kool, welke langzaam doorgroeit, uitstekend voor het gebruik. Zachte winter 1845-46. De weersgesteldheid in het begin van ’46 was zeer zacht. Den 28sten Febr. werden aan den dijkgraaf van den Zuidplaspolder bij Moordrecht (Z.-H.) versche groenten ten ge schenke gegeveil. In de provincie Utrecht bloeiden in Febr. de perzike- en abrikozeboomen en waren reeds de doperwten verplant. Tuinman K. Volbeda te Sneek had reeds den 16 Jan, op den kouden grond capucijner erwten gezaaid deze stonden in de eerste week van Maart 2 duim boven den grond. Den 23sten Febr. werd bij Loon-op-Zand een vogelnestje gevon den met drie blauwe zoogenaamde piepertjeseieren en een nest met vier jonge merels. Den 26sten Febr. werd in het bosch van den heer Hasselt te Noordlaren de nachtegaal gehoord en vlogen daar reeds de vlinders rond. Op het eil. Schouwen en te Leek waren in de eerste week van Maart de aardappelen reeds boven den grond. Te Oppenhui zen stond reeds in Febr. bij W. Z. eene hortensia met 4 bloemen te prijkenin hetzelfde dorp werden den 12 Maart reeds kievitseieren gevonden. Te Utrecht werd een bloemententoonstelling gehouden, die den 9den Maart gesloten werd. In ’t laatst van Maart was in Zeeland het koolzaad algemeen in bloei. Toen was dus de winter veel zachter dan nu. Candidaai-notarissen. Naar men verneemt, is de regeering voornemens, in de eerste 10 jaren geen examen voor candidaat-notaris te houden. Er is te veel overvloed. Brand in de Jan-Steenstraat te Amsterdam. de beide mannen zijn overleden. Die brand heeft dus 4 slachtoffers gemaakt. Een slachtoffer van het Carnaval. Te Buggenum is in de Maas het lijk gevonden van een persoon, welke nog gemaskerd was en die te Roermond carnaval gevierd had. Waarschijnlijk door de duisternis misleid, is hij te water geraakt. zelf eerst het woord had gevoerd, hield zijn verdediger, mr. Labori de pleitrede, die wer kelijk schitterend was opgestelddaarna sprak Clémenceau namens het blad »l’Aurore<,« dat de beschuldigingen van Zola had opgenomen en zoo was het Woensdag al flink namiddag geworden. Onderwijl was de opwinding in- en niet min der buiten het Paleis van Justitie ten toppunt gestegen. Binnen het Paleis ondervraagt een commis saris van politie de verdachte personen en werd de voorzitter der anti-semitische vereeni ging verwijderd; en in den omtrek zijn alle politieposten verdubbeld, terwijl de republikein- sche garde compleet is opgesteld. Nadat de zitting geschorst was, verklaarde Zola niet in cassatie te zullen gaan. De jury vergadert en beantwoordt alle vra gen van den Adv.-Generaal bevestigend. Daar op trekt het Hof zich terug om de straf te bepalen. Het hof veroordeelde Zola tot één jaar ge vangenisstraf en jooo francs boete-, de eige naar der „Aurore'' werd veroordeeld tot eene gevangenisstraf van vier maanden en ook tot jooo francs boete. Zoo werd dus op Zola het maximum van straf toegepast, omdat alle vragen door de jury bevestigend waren beantwoord en dus geen termen van verzachtende omstandighe den werden aangenomen. Natuurlijk groot tumult in- en later buiten het Paleis, met den aankleve van dien: vecht partijen, stokslagen en arrestaties. Toen Zola om 7 uur 40 min. het gebouw verliet, hoorde men natuurlijk verschrikkelijke kreten tegen den veroordeelde. Een cordon agenten beschermde het rijtuig. Om 11 uur 45 min. was Zola in zijne wo ning aangekomen. Toen hij het vonnis hoorde, riep hij uit, op de leden der jury doelende: >Zijn het dan kannibalen.» Naderhand was te Parijs alles kalm. SNEEK. Mevrouw AlbregtEngelman. Een zeer goed bezette zaal, opgewekte gezichten en vroolijke muziek, alle factoren om een voorstelling naar wensch te doen slagen. En een feestavond was het gisteren, in één woord. Vooraf ging: Talenten ge boorte, van Legouvé, dat niet naliet vooral in de twee laatste bedrijven indruk te maken, al is het stuk uit den tijd. Was de Markies deRouillé bepaald goed te noemen, in houding en gebaren, hij had zijn sonore stem ook meê. En de Burggraaf Gontran de Silly Het type van de jeunesse dorée van die dagen, op gaande in futiliteiten, telkens de lachspieren in bewe ging brengend met zijn verrukkelijk: hè, te pas of te onpas aangebracht. Ook George Bernard had werkelijk zeer goede oogenblikken, en kon verzekerd zijn met enkele zijner gezegden applaus te zullen verwerven. Vooral in onzen alles nivelleerenden tijd wil men wel hooren: »A1 behoort men tot het volk, men kan toch edelman zijn.* Hoeveel meer indruk nog moet dit ge maakt hebben veertig jaren geleden, den tijd, dat dit stuk speelt, onder een Louis PhilippeIn het tweede bedrijf kwam de heldin van dezen avond op, dadelijk met hartelijk applaus verwelkomd. Er zijn zoo van die trekjes, welke terstond doen zien, dat men een actrice van den eersten rang voor zich heeft. Op de vraag tot haar gericht of George Bernard de zoon van een boer was of van een advocaat, werd beide keeren een: »ben je wijzer?* geantwoord, maar hoe geheel anders was de intonatie. En dan het fijne tooneeltje tusschen de Markiezin d’ Orbeval en vrouw George, als deze laatste telkens weer op haar stoel wordt neergezet om met haar verhaal voort te gaan en geen woorden genoeg vindt om den lof haars zoons te verkondigen, ’t Was éénig, met een streep, zooals vrouw George zich uitdrukte. Ook Alice de Roche- gune speelde met veel gevoel, misschien nu en dan iets te overdreven. Zeker moet op de beschaafde uit spraak van allen gewezen worden, een vereischte bij menschen, die personen van den hoogsten stand heb ben voor te stellen en waartegen wel eens op ons Sneeker tooneel gezondigd wordt. Bij zulk een pover aangekleed tooneel, als wij hebben, mag veel door de vingers gezien worden, maar toch had men wel wat te zeer tegen de mode van dien tijd, wat costumes en wat grimeering betreft, gezondigd. Ons konden ook de cylinder-hoeden, mode 1898 maar niet bevallen. Men had juist, omstreeks 1850 een type, geheel af wijkend van het tegenwoordige. Hoe het zij, het stuk als geheel pakte, en dat was toch het voornaamste. En wat te zeggen van de creatie van Ouwe Sientje door Mevr. Albregt Engelman? In één woord koste lijk. Zoo’n oud moedertje uit een hofje, door straat jongens bespot want de jeugd is soms wreed men zou commissaids van politie moeten wezen om te kunnen zeggenja, zoo zijn ze, die oude vrouwtjes zoo lang van stof, zoo seurderig, zoo uitweidende over, de geringste nietigheden. En daarop viel het scherm. Maar weer werd gehaald en de heer Priester trad naar voren om een krans, met de stedelijke kleuren getooid en den datum van haar optreden alhier voorzien, en een couvert, welks inhoud voor haar nu geen geheim meer is, aan Mevr. AlbregtEngelman met eenige hartelijke woorden aan te bieden. Voor haar was dit een verrassing van eenige kunstvrienden maar voor het publiek de keurige muziek, ook welwillend aangeboden. Wij gingen onder een stortbui naar huis, maar ze spoelde de herinnering aan dezen avond niet weg. Dinsdagmorgen was de dienstbode van mevr, de wed. V. alhier niet op tijd beneden. Toen de laatste naar boven ging om te zien, waar de meid bleef, vond zij deze bewusteloos te bed lig. gen. De gaswalm, die haar bij ’t openen van ’t ka mertje tegemoet kwam, verraadde al terstond wat de oorzaak van ’t ongeval was. Dadelijk aangebrachte hulp mocht er nog in slagen de levensgeesten terug te roepen, die ongetwijfeld geweken zouden zijn geweest, als men de deur van ’t slaapkamertje geheel gesloten had gevonden. Bij den heer Houtman had jl. Woensdag een ongeluk plaats, dat in den beginne erger scheen dan ’t eigenlijk was. De loopjongen n.l. bezeerde zich met zijn mes zoodanig in de dij, dat men ’t noodig oor deelde, terstond geneeskundige hulp in te roepen. Twee doctoren, die spoedig ter plaatse waren, kon den gelukkig constateeren, dat er hoegenaamd geen levensgevaar bestond, ja dat de knaap met een dag of drie vier wel weer op de been zou zijn. Naar men ons meedeelt heeft de firma Dek ker en Bouma alhier haar personeel, 12 man, vrijaf gegeven, tot zich de dader komt aanmelden, die zoo brutaal was, om ongevraagd met een stuk nieuwe drijfriem van de firma naar huis te gaan. De werkzaamheden in de fabriek moeten geen ver traging ondervinden, aangezien men zich terstond van tijdelijke hulp heeft voorzien. In ons vorig nummer vergaten we mee te deelen, dat alle 16 candidaten van de rijksnormaalschool al hier, die opgingen voor de acte Nuttige Handwerken, zijn geslaagd. Ongetwijfeld een eer voor de betrok ken onderwijzeres, die voor de eerste maal een klas voor ’t examen afleverde. Voor de betrekking van der Sneeker Onderlinge Brandwaarborg-vereeniging worden op de vergadering van Dinsdag 1 Maart a.s. s r n m e< tc st 01 e tl I J b i c t W g ei V' n ri V tc v O'

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1898 | | pagina 2