Theeverbriiik-Vereeniging Bitterkoekjes, per pond 60 Cts. WOLLEN «.UMS. A. van BEUGEN DE RUITER, Hoek Burgstraat. H. J. VOLKERS, Joiistra's Cognac. M S. Jonslra Zoon. Grootzand 48. FOT Bedden- en Matrassenfabriek SNEEK. P. SCHENKIUS, Kleinzand, Sneek, KOLONIALE WERVING. RE- W OUDE VIOLEN hoofdstations. Feestwagens, Eerepoorten, Straat- en Gevelversieringen. eigenaars van Stoombooten en Jachten worden Gedurende drie achtereenvolgende dagen, zullen des avonds eenige diversen verlicht worden. Aanbevelend, Ondergeteekende heeft de eer het geachte publiek van SNEEK en Omstreken te berich ten, dat hij van 6 tot en met 8 Maart eene groote collectie zal tentoonstellen, in het Café van den Heer waaronder eene rijke keuze in TROPHE’s, Vlaggen, Wimpels, Schilden, Fransche-, Engelsche-, Duit sche- en Japansche lampions; diverse kleuren illumineer-glazen, borst- en wandversiering, sterren en W’s in hout en draad, oranjepetten, guirlandes, kroningsboekjes, pluimen, paraplui’s enz. enz. RE CLAME-VLAG met stok f 2,25, franco levering Teekeningen ter inzage van H.H. leden der Feestcommissies, particulieren, beleefd uitgenoodigd de collectie te komen bezichtigen. Zondag, Maandagen Dinsdag, Beleefd tot een bezoek uitnoodigend. Hollandsche AMSTERDAM. D. BAKKER Azn, Prinsestraat no. 17. ’s GRAVE1TXXAGE. Witte de Withstraat no. 6. De Alleenverkoop voor Friesland wordt aangeboden volgens nader overeen te komen conditiën. T. L. DOKKUM, K A M S T R A’s E. SANDERS, Handgeld f2OO.(tweehonderd gulden), Aanbrenggeld: TWINTIG GULDEIT. a 2C waa ter ik m w Lekkere Geurige A dit J I ho ge ve Mi en 8 p-i zij ha de w - 17,50 - 15,- - 26,— - 4,75 - 17,50 - 3,75 -*14,50 Neem proef s. v. p. van mijne prima Aanbevelend, Het beste adres voor wollen garens is iS P E CI AL IT E1T in Engelsche-, Duitsche-, Veenendaalsehe-, Leidsche- en FriescheSajetten, in alle verlangde dikten en kleuren. Grootste keuze. en verdere oude Strijkinstrumenten, al zijn ze ook in geheel defecten toestand (ZELFS IN STUKKEN) worden steeds tegen hooge prij zen aangekocht door: De Kon. Tied. Fabriek van Muziekinstrumenten, M. J. H. KESSELS, Tilburg. T J. I I. leze I ing< gen a keu van in b wij van hoe c S. I bea sta Sta 1 one bai hel 1 hoe me met alle toebehooren, vanaf f 26, Schilder, Glazenmaker en Kamerbehanger, beveelt zich steeds aan tot het verrichten van alle werkzaamheden bij het vak behoorende. KAPOKBEDSTELLEN ZEEGRASSTELLEN KAPOKMATRASSEN IJZEREN LEDIKANTEN HOUTEN IJZEREN HOUTEN per flesch, Sedert 1887 steeds met succes geannon ceerd. Franco proefflesch f 1,20. Afgehaald - 1,10. Scheikundig onderzoek op aanvraag voor onze rekening. SNEEK. Geheel COMPLETE SCHOMMELWIEGEN, met wollen stof en franje bekleed, bedje, kussentjes gewatteerd- en wollen dekentje en gegarneerd luier-mandje, vanaf f 15, LOSSE WIEGEN f 3,— f 4,— f 5,— en f 6,50. STAALDRAADMATRASSEN (Bed der toekomst) 1 pers, f 0,—. 2 - 11, STROOMATRASSEN, 2 pers., f 1,50, f 2,—, f 2,25. Etalage van Engelsche en Hollandsche Ledikanten, een kijkje waard. vanaf f 0.85 per flesch. PORT a PORT vanaf f 0.85 ROODE WIJN - 0.60 MADERA - 0.70 Enz. Enz. Grooter hoeveelheid, lager prijs bij Wijnhandel, SNEEK. Zuivere zachte Cognac 3 flesch f 3.15. Monsters op aanvraag. Specialiteit in complete Bedstellen en Gegarneerde Wiegen met toebehooren. 2 Pers. VEERENBEDSTELLEN 2 2 2 2 2 1 1 55 60 75 90 100 Ontbijt-Thee65 Namiddag-Thee 75 Extra fijne Ch. Congo Thee 100 Alleen verkrijgbaar bij H. Zandstra, bij de Waag. HEELE en GEDEELTEN van LOTEN zijn vanaf heden verkrijgbaar bij en worden tegen voorafgaande overmaking der gelden ook naar buiten verzonden door Leeuwenburg. De le trekking heeft plaats 14 Maart a. s. PKIJSNOTEERING. China Congo, Stofthee, 45 en 50 ct. grof 50 Souchon Congo bij het aangaan van eene vrij willige verbintenis voor ZESjaren, en voor ingelijfden bij de Natio nale Militie, met onbepaald verlof of in werkelijken dienst, bij het aangaan van een verbintenis om TWEE JAREN gedetacheerd te worden naar Oost-Indie. Men melde zich aan Vrijwilligers en Militieplichtigen met onbepaald verlof, bij den Commandant van het Koloniaal Werfdepot te Harderwijk of bij een der plaatselijke of Garnizoens commandanten Militieplichtigen onder de wapenen, tot hun onmiddellijken chef. Van de uitbetaalde handgelden werden in het vorige jaar, door bemiddeling der administratie van het Koloniaal Werfdepot met goedvinden der aangenomenen aan hun familie gezonden 18673.en aan hunne crediteuren /4897. '.T en Hoogend, 'X hi I <Z2 d O io mi do ve op laj ge to w; SNEEK. J. W. VAN BUUREN, Verlichtings- en Versierings-Artikelen .vi--.-

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1898 | | pagina 4