Plaatselijk nieuws. Buitenland. Binnenlandsch Nieuws. 1 r f. b g d d I t be: va ha vei a 1 s t i 1 g> O to de de v< w P d t< o is. wil opi da; Hi Mi va SOI va Hi he Fc Zc ne pl; w; ed R te R g d. Moord te Boertange. (Gron.) Nog goed in het ge heugen liggen de moorden te EmmerCompascuum en Sellingen, kort voor Nieuwjaar, en de zelfmoord te Onstwedde, ook in dien tijd gepleegd. Dinsdag is weer in die buurt en wel in de zoogenaamde «Pol dert* te Boertange, een moord gepleegd op H. Boelens. De dader is bekend. Nader verneemt men, dat de heer H. Boelens niet vermoord, wel zwaar mishandeld is. I Opgegeten. Uit den Congostaat is te Brussel het bericht ontvangen, dat de 23-jarige G. Neushaus, de zoon van een chocoladefabrikant en hoofd eener fac torij van de Opper-Congomaatschappij, door inboorlin gen is opgegeten. Men heeft alleen zijn hoofd teruggevonden. Een groote lijkkist is dus niet noodig. Weenen. Aartshertogin Stephanie, de doch ter van het Belgisch koningspaar en de we duwe van kroonprins Rudolf, was Dinsdag iets minder ongesteld. De nieuwe minister-president, graaf Thun is gereed met zijn ministerie. Men verwacht van hem een krachtig, onpartijdig optreden. De Duitsche bladen van Oostenrijk toonen geen bijzondere voorliefde voor het nieuwe bewind, maar kanten zich er toch ook niet tegen. Als de Oostenr. Kamer weer bijeenkomt, zal men beter zien, hoe hij dat varken der taal-quaestie wil wasschen. SNEEK. Te Groningen zijn Dinsdag o. m. voor de nuttige handwerken geslaagd de dames J. van der Hoek en Y. Rusticus, beiden alhier, en Y. Bakker van Sijbrandaburen. Op de voordracht voor leeraar in de gymnastiek te Hengelo (O.) staat de heer P. Visser alhier. Beroepen te Hilversum, Ds. D. Tom, pre dikant bij de Gereformeerde Gemeente B alhier. Een snuggere kiezer. Een kiezer in een plattelands gemeente van Gelderland, dezer dagen in een kie- zersbijeenkomst zijn candidaat aanbevelende, zeide: »Ik bun geen vertoaler en ik weet dus niet wat «kan- didoat« beteekent, maar het zal wel willen zeggen «kan die dat?« en dan beweer ik, dat de miene ’t even goed kan als de beste.« Een arme rijkaard. Te Zuiderwoude, gemeente Broek in Waterland, stierf deze week iemand in be hoeftige omstandigheden. Nazijn dood vond men onder den vloer zijner woning een bedrag van f 13000. Kooieenden. Ged. Staten van Friesland hebben be paald, dat de kooieenden in de provincie door den kooiman moeten worden opgesloten of gehokt, van 1 April tot 30 April en van 11 Juli tot 13 Aug.a.s. ven echter (van wie 2 gehuwd, wier weduwen resp. f 780 en f 924 door een verzekerings maatschappij uitbetaald kregen), terwijl anderen een oog of arm of hand verloren, en verschei- denen stijve ledematen na ’t ongeval behielden. Grootendeels werden deze ongelukken veroor zaakt door het vallen van zolders, ladders, trap pen enz., of bij het gaan over planken, welke niet behoorlijk vast lagen. En ’t gevaar van oversteekplanken is toch zoo grooteen draad nagel en touw zijn voldoende om het zooveel minder te maken. Maar het minder goed vast zetten van ladders veroorzaakt ook heel wat ongevallenWien de schoen past trekke hem aan, ook in onze gemeente. Wij hopen zeer, dat in het volgend verslag vermeld mag staan, dat aan menigen goeden wenk gevolg is gegeven, daardoor minder ongelukken hebben plaats gehad en aldus wer kelijk de goede verwachtingen, welke men van deze wet koesterde, in vervulling zijn gegaan. Maar dan moet zeer zeker zoowel door pa troons als door werklieden worden ingezien, dat sociaal-ceconomische maatregelen wel ge nomen kunnen worden, maar niet veel uitrich ten, tenzij met aller medewerking. Scheiding. Het dorp Herten (L.) was jl. Maandag op de been. Twee gehuwden konden niet al te best met elkaar. De man bood zijn inboedeltje te koop aan en hiertegen verzette zich zijne vrouw, met behulp van hare zoons. Zij boden hem een pak ransel aan in plaats van zijne meubels. Hij riep de hulp in van de marechaussée en toen werd tot onderlinge verkoop overgegaan. Na de koopprijzen in ontvangst te hebben genomen is hij verdwenen, de familie ach terlatende. Kostbare asch. Voor enkele weken meldden wij de groote brand der stroopapierfabriek te Sappemeer. Vier landbouwers hebben de asch van de verbrande hoeveelheid stroo aangekocht voor f 300. Volgens onderzoekingen moet ze wel f 2000 waard zijn als kunstmest (kali en phosphorzuur). Kaasfabrieken. Verrijzen hier de zuivelfabrieken als paddestoelen uit den grond, in Noord-Holland komen vele boeren langzamerhand van het fabriceeren van kaas in fabrieken terug. Zij beginnen weder de oude manier van kaasmaken te volgen, daar de eigen gemaakte kaas meer en meer gevraagd wordt. Daardoor worden de fabrieken overbodig en komen onder den hamer. Zoo wordt in deze maand de inventaris van twee fabrieken in de Zijpe in het openbaar verkocht. Ambon (Oost-Indië). De lezer weet zeker nog welke verschrikkelijke verwoesting de aarbeving op den 6den Januari op dit eiland heeft aangericht. Een ooggetui ge meldt het volgende omtrent de begrafenis der omgekomen Europeesche soldaten: Den dag na de ramp, des namiddags om 5 uur, werden de gedoode militairen begraven; het was ech ter geen stoet, die uitblonk door fraaie militaire uni formen. En toch was de begrafenis indrukwekkend. Aan het hoofd marcheerde de kapitein der artillerie Baermeyer von Bariënkhoven op bloote voeten in een opgestroopte slaapbroek en de beenen bedekt met won den; zij, die verder aan hunne kameraden de laatste eer gingen bewijzen, liepen met omwonden hoofden, armen of beenen, want de meesten hunner hadden min of meer belangrijke wonden bekomen. De een was gekleed in een vuile witte broek en gescheurd hemd, doorweekt van regen en modder; een ander weer droeg een gescheurde uniformjas; een derde had een ouden stroohoed op, terwijl hij nau welijks genoeg gekleed was om zijn lichaam behoor lijk te bedekken. Maar toch liep vooraan in den stoet een militair, een forsche artillerist, met een in der haast saamge- vlochten bloemkrans in de hand, om die uit naam der kameraden op het graf der slachtoffers neer te leggen. Toen op het komando «voorwaarts marsch!” de sombere stoet zich in beweging zette, bleef geen oog droog; het was een hartroerende gang. In de geopende groeve werden de acht dooden op eene rij naast elkander gelegd. De kapitein sprak enkele krachtige, indrukwekkende woorden, om de overledenen in de herinnering hunner overlevende kameraden aan te bevelen. Maar lang kon men aan het graf niet vertoeven; er was nog zooveel te doen; zoo velen moesten nog geholpen worden. Verduistering door een beambte. Aan de bibliotheek der hoogeschool te Leiden ontdekte men, dat sedert geruimen tijd zekere S., een der lagere beambten, zich heeft schuldig gemaakt aan verduistering op Wielrijden. Zooals men weet, onderneemt de doof stomme wielrijder Sutherland Royaards eene wereld reis per feits. Deze week werd in verschillende bladen bericht, dat zijn lijk in de Pyreneeën gevonden was. Thans verneemt men, dat hij aan de directie der rijwielfabriek «Wilhelmina* bericht zond van zijne aankomst te Madrid. In de Donderdag gehouden zitting, be stemd tot behandeling van strafzaken, is o. m. het volgende vonnis uitgesproken: Jacob de Vr., 19 jaren, zonder beroep te Sneek, thans in hechtenis, is ter zake dat hij van 20 Jan. tot 2 Februari stukken zinken pijp van de woningen der heeren K. A. Bak ker, A. H. Nauta, I. de Vries, I. Fortuin en G. v. Gorkum, te Sneek, afgebroken en wegge nomen heeft schuldig verklaard aan 5 dief stallen met behulp van verbreking en aan dief stal en veroordeeld, met gedeeltelijke vrijspraak, tot 3 maanden gevangenisstraf. ZE VEN W OUDEN. De werkzaamheden aan de ontginningen voor den heer Janssen, te Am sterdam, voor de naamlooze vennootschap te Den Haag en voor baron Van Heemstra te Driebergen zijn in Jubbega voor dezen winter zoo goed als afgeloopen. Uitgestrekte heide velden zijn nu in bouwland herschapen. On geveer 300 arbeiders hadden den geheelen winter door werk en brood. De neringdoen den konden het wel bemerken. De meeste arbeiders zijn nu begonnen met het omspitten hunner tuinen en gehuurde bouwgronden, om daarna over de grenzen te gaan naar Duitsch- land ten einde met grondwerk hun brood te verdienen. Onderwijl bearbeiden vrouw en kinderen tuin en akker. In den herfst komen de mannen weder. Het is alleen jammer, dat de kinderen daarvoor de school vaak moeten verzuimen. Nog altijd loopen de veekoopers de boer derijen af, om de nuchtere kalvers op te koopen vóór een ander erbij is. Vaak wachten ze even de geboorte af. Is het dan een koekalf, dan behoudt de boer het zelf voor den aanfok en hun wachten is dan vergeefs geweest. GROUW. Maandag was hier een goedbe zochte vergadering ten huize van K. Budstra om ook hier inhuldigingsfeesten te houden. De voorloopige commissie van 5 leden werd met 4 leden versterkt. Wat behalve een school feest zal gehouden worden, moet nog vastge steld worden. Engelsch-Indie. Evenals verleden jaar ver oorzaakt de pest te Bombay weer ongeregeld heden. In deze stad, een van de twee grootste steden van Eng. Indië, met eene bevolking van 800.000 zielen, maakt deze vreeselijke ziekte weer talrijke slachtoffers onder de in landers, die voor een goed deel de leer van Mahomed belijden. De Engelsche overheid nam strenge maatregelen, om de ziekte zooveel mogelijk te beperken; maatregelen, die tegen de gewoonten der Mahomedanen indruischen. De mannen van den gezondheidsdienst wilden de woning van een Mahomedaan binnendrin gen, waar een vrouw ziek lag. Daardoor ont stond eene volksverzamelingmet steenen werd geworpen naar de overheidspersonen, die on der een escorte der politie moesten terugtrek ken. De overheidspersoon Parsi sprak de me nigte toe, doch werd geslagen, waarop hij de politie beval een charge te maken. Vier in woners werden gedood. De wanordelijkheden breidden zich verbazend snel uit. De Hindoes voegden zich bij de Mahomedanen en deden een aanval op de wijk Byeulla, waar de bewoners hunne huizen bar ricadeerden en in de lucht schoten. Verschillende troepenafdeelingen kwamen met twee kanonnen toegesneld. De opgewon denheid is enorm. De wanordelijkheden schij nen vooral gericht tegen de christenen. Twee blanke soldaten moeten gedood zijn. Engeland. Er liepen geruchten, dat de oude koningin Victoria, die bijna 80 jaar telt, door ongesteldheid verhinderd was hare reis naar het Zuiden van Frankrijk te doen. Thans meldt echter een telegram uit Windsor aan den Lord-Majoor van Londen, dat de Koningin eene goede gezondheid geniet, een wandelrit zal maken, maar dat, tengevolge yan het on geregelde weer, haar vertrek naar het vaste land nog wel kan worden uitgesteld. (Dit telegram is van Woensdagmiddag.) Berlijn. Woensdag jl. was het 10 jaar ge leden dat Keizer Wilhelm I overleed en door zijn zoon Frederik werd opgevolgd, die na weinige weken aan zijne keelziekte stierf en toen door den tegenwoordigen Wilhelm II werd opgevolgd, Van diepen eerbied voor den grijzen hel- denkeizer getuigen alle Duitsche bladen, die dezen dag herdenken. Spanje-Amenka. Kreeg men in het begin der week de kruitdamp al in den neus, thans klaart de lucht weer wat op.’ Meldden wij in ons vorig artikel, dat Spanje van Amerika de terugroeping van generaal Lee, Am. consul te Havanna, en de verwijdering der beide oor logsschepen vroeg en heette dat verzoek door Amerika afgeslagen, thans beweert de Spaan - sche minister niet eens bepaald daarom ge vraagd te hebben. Onderwijl heeft de Am. Senaat eene som van 50 millioen dollars voor de nationale verde diging toegestaan. Sommigen zien in die heele Inhoud van het Friesche Tijdschrift «Sljucht en Rjucht.” 12 Maert 1898: Twa rare stoartjes yn aid Fryslan. J. P. A. Ondogen- se streken yn de büterhannel. W. D. Neitinken oan Dokterom. J. B. Schepers. Frede op lerde. T. J. B. By it to höfbringen fen in frjeon. M. G. S. Koartswyl. Dat kaem fen boppen (met plaatje) D. H. Z. Tweede Kamer. Tusschen de afdeelingsvergaderin- gen in, komt de Kamer nu en dan ook bijeen om klei ne wetsontv* erpen af te doen. Eerst werd aangenomen om eene rijks-subsidie te verleenen ten behoeve van den aanleg der stoomtram NijkerkBarneveld—Ede. Alleen Mr. Troelstra sprak er tegen. Vervolgens werd de wijziging der heffing op den waterweg der Nieuwezijlen over Dokkum naar Leeu warden en Harlingen behandeld. Verschillende spre kers uit de belanghebbende provinciën bestreden de door den minister Borgesius voorgestelde verhooging en verdedigden het adres der stoomboot-ondernemers. Bestreden Dinsdag de afgevaardigden van Harlingen en Dokkum, de heeren Bouman en Schaafsma den minister, Woensdag spraken nog de heeren Bastert, Zijlma, Meesters, Van Kempen, Lieftinck, Veegens, Pijttersen en Van Dedem; alleen de laatste verdedigde de heffing. De minister gaf een historisch overzicht van de kanaalverbetering, toonde aan dat de kleine schepen ontlast werden (schepen beneden 12 ton vrij, tot 30 ton half geld) en zag zijn ontwerp aangenomen met 44 tegen 24 stemmen. Plechtige inhuldiging. De Minister van Justitie heeft aangewezen om dienst te doen bij de inhuldiging der Koningin le. Als Koningen van wapenenmr. G. C. D. R. baron van Hardenbroek, burgemeester van Bunnik, en jhr. D. Rutgers van Rozenburg, secretaris van dan Hoogen Raad van Adel te ’s Gravenhage; 2e. Als wapenherauten F. A. C. graaf van Lijnden van Sandenburg, candidaat in de rechten, te Utrecht, en A. J. Looxma van Welderen baron Rengers, te Leeuwarden. Kostbare violen. Te Arnhem werden 2 violen inge voerd, aangegeven op eene waarde van ƒ30. Bij visitatie bleek, dat het violen waren van J. en F. Gaglianus. De waarde werd gesteld op ƒ1239. De zaak gaat naar den raad van beroep en de belanghebbende wil hoogstens volgens eene waarde van 600 betalen. Doch wat blijkt nude violen zijn precies 1239 waard. De rekening werd in de kist gevonden. De belanghebbende bofte dus niet. Bamberg. De oude goochelaar Bamberg, die in het Stads-Bestedelingenhuis te ’s Gravenhage werd ver pleegd, is Zaterdag jl. naar het Krankzinnigengesticht aldaar overgebracht. Een flink soldaat. Aan het station D. P. te Rot terdam had een loteling, die met tal van lotgenooten naar Den Haag vervoerd moest worden, om bij de grenadiers en jagers te worden ingedeeld, heel wat bekijks. Hij had toch slechts één been. De jongen had verzuimd zich aan te geven in de overtuiging, dat hij toch vrij was. Ze zullen hem wel niet ge bruiken willen! Brand. Dinsdagmiddag ontstond er brand op de de hofstede, bewoond door den landbouwer A. de Winter te Heinkenszand (Zeel.) De geheele schuur verbrandde. Het woonhuis bleef behouden. De beide spuiten van Heinkenszand waren aanwezig. Dit is dus de derde ferme brand in dezen omtrek sedert 27 Febr. j.l. aansporing tot oorlog niets dan eene gewe- tenlooze speculatie van beursmannen, om hoo- pen geld te verdienen. Italië. Een der meest gevreesde woord voerders der Ital. Kamer, de heer Cavalotti heeft in een duel met Macola het leven ver loren. Macola, hoofdredacteur eener courant had door een artikel in zijn blad het duel uit gelokt. Men moet zich echter niet zeer verwonde ren over den dood van Cavalotti. Hij duel leerde voor de 33ste maal: eens moest het dus wel eens misloopen. Macola, ook niet zuinig, deed het voor de 16de maal. C. was vooral een verbitterd tegenstander van Crispi. Hij had den tocht der duizend »Roodhemden« naar Sicilië, meegemaakt onder aanvoering van Ga ribaldi. Als tooneelschrijver en als dichter maakte hij grooten naam. Rusland eischt van China de havens Port- Arthur en Talienwan in pacht, zooals Duitsch- land Kiaotsjau gekregen heeft. Japan zal Wei-ha-wei niet willen verlaten. De lezer moet weten, dat al deze havenplaatsen zeer dicht bij de Chineesche hoofdstad Peking lig gen. Ervaren staatslieden achten den toestand in het Oosten zeer gevaarlijk, vooral omdat Japan zoo’n sterke vloot bezit en de Euro peesche mogendheden onmogelijk al hare zeekasteelen aldaar kunnen samentrekken. Rusland is overigens al maar door aan het werk schepen en duizenden manschappen te zenden. groote schaal van boeken en plaatwerken. Zelfs kost bare exemplaren werden door hem voor weinige stuivers te gelde gemaakt. De man, hoofd van een talrijk gezin, is in arrest gebracht en heeft bereids bekend. Ook de opkooper, die vermoed wordt niet onbekend te zijn met de verdachte afkomst der boeken en verdere zaken, zal zich deswege bij de justitie hebben te verantwoorden. Vuurwerk. Het «Utr. Dagbl.< kan met zekerheid mededeelen, dat de onderhandelingen van de Prov. Staten van Noord-Holland, over de levering van het vuurwerk bij de inhuldigingsfeesten te Amsterdam, met de Kon. Ned. Pyrotechnische fabriek, firma Ruysch, te Utrecht, zijn afgebroken. Het vuurwerk is wederom opgedragen aan de Engel sche fabriek van Pain. Gelukkig afgeloopen. Woensdagmorgen j.l. viel het 10-jarig zoontje van den heer De B. uit Enschedé nabij die gemeente uit sneltrein no. 209, doordat het portier, waartegen het stond te leunen, open raakte. Gelukkig kwam het knaapje in een hoop ballast terecht en bekwam slechts lichte verwondingen aan neus en linkerlies. Ook in de veenderij is alles veel vroe ger door den zachten winter. Hier waren in het begin dezer week reeds enkelen met de werkzaamheden aangevangen. Een vervener had Zaterdag jl. reeds eene hoeveelheid steek- turf staan drogenbij gunstig weder zal dus weldra een proefje nieuwe turf gereed kunnen zijn voor het gebruik. SINT-NICOLAASGA. Alhier overleed de onderwijzer P. Bleeksma, eene 76-jarige weduwe achterlatende, die nu aan armoede ten prooi OPSTERLAND. Verschillende democrati sche vereenigingen in deze gemeente willen met die van omliggende gemeenten te Gorredijk het Meifeest vieren. Men zal een groote mee- ting en een optocht organiseeren. Verschillende sprekers zullen worden uitgenoodigd. TER WISPEL. De vrouw van den arbeider T. Broers alhier beviel deze week van drie welgeschapen jongens. Een werd als levenloos in het register van den burg, stand ingeschre ven. I t •i i f di hi bi N ■w g d k vai Do en

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1898 | | pagina 2