Binnenlandsch Nieuws. Plaatselijk nieuws. Het en jij M. C. NIJLAND. van der moei Dier Stad den opz: nen beg I Bol: te I V B. I W. te 5 toe; less sch 2 ma; Don duw teit het bem wist tuig E zeke die ting beh van van /lé B we tot S. J met zege zijne 16- len i l: jarei man ker ontv hooj O den D sch wu bor naa mo: All dat Stienstra verwacht, dat er personen zullen zijn, die hem zijn behulpzaamheid aan de justitie tot ontdek king van de volgens hem ware schuldigen kwalijk zullen nemen. Daarom zou hij gaarne, mocht hij als getuige opgeroepen worden, het recht verzoeken om zich te wapenen, want »om dood gemaakt te worden als een hond, is iets, wat ik nu eenmaal niet gaarne heb.« Inkuiling van bietenloof. Een landbouwer onder Tholen heeft in het najaar van 1897 eene vrij groote hoeveelheid suikerbietbladeren als groenvoer voor het melkvee ingekuild. Deze proef is zoo goed ge slaagd, daar het vee met graagte het voer ge bruikt en de hoedanigheid van de boter uitstekend is, dat verschillende landbouwers dit najaar op zijn voor beeld aan het inkuilen zullen gaan, te meer, daar bo vengenoemde verbouwer zijne gunstige resultaten zoo veel mogelijk publiek maakt. Met man en muis vergaan. Men beschouwt het thans als zeker, dat de Pernisser vischsloep Johannes Corne- lis, P. R. 6, schipper Jacob van Vliet, met man en muis in de Noordzee vergaan is. Tijdens de sneeuwstorm werd de sloep Donderdag gezien aan den binnenkant van den Doggersbank door de bemanning der sloepen G. van Weezel en Jacoba Maria, en zij moet te veel zeil op hebben gehad. De beide sloepen waren geheel dicht gereefd. Van de opvarenden waren de schipper en 2 matro zen gehuwd en 10 ongehuwd. Het schip is tegen verlies verzekerd. van de slui: gek E heid von pro< B.v. kon ken: ng zou boe: proc V in moe hoel fend kun H tene krijj loSSi com te t vree besk toch slagi I SNEEK. Het bestuur van den Katholieken Bond in Friesland zal 23 April a.s. alhier eene vergadering houden, tot het bespreken van de aanstaande verkiezingen voor de Provinciale Staten. VERSLAG van het verhandelde in de ver gadering der Kamer van Koophandel en Fabrieken te Sneek, den 12 April 1898. Tegenwoordig de h.h. J. H. Bont, Voorzitter, R. Re genbogen, waarnemend Secretaris, A. L. Hansma, M. Haga en J. Smit. Afwezig de heer P. van Haga. De notulen der vorige vergadering worden gelezen en goedgekeurd. Gelezen en voor kennisgeving aangenomen wordt een schrijven van den heer J. van Loon, alhier, hou dende mededeeling van aanneming der op hem uitge brachte benoeming tot Secretaris der Kamer van K. en F. Hierna wordt de heer van Loon door den heer M. Haga in de vergadering binnengeleid. De Voorzitter richt, mede namens medeleden, een woord van welkom tot den nieuwen Secretaris, daar bij de verwachting uitsprekende, dat het in hem ge stelde vertrouwen niet zal worden beschaamd. De heer Van Loon beantwoordt dit kortelijk, ver klarende, dat de benoeming hem niet alleen aange naam, maar ook vereerend voor hem is, en dat het zijn streven zal zijn de voetstappen van zijn voor ganger te drukken en tot genoegen van de leden der Kamer en in het belang van deze werkzaam te zijn. De Voorzitter brengt alsnu den dank der Vergade ring aan den heer Regenbogen, voor de welwillend heid en activiteit, waarmede deze de betrekking van Secretaris tijdelijk heeft waargenomen, waarna de heer Van Loon het Secretariaat o verneemt. Hierop wordt de functie van penningmeester, welke de heer Regenbogen op zich heeft genomen, nader besproken en geregeld. De volgende ingekomen stukken worden behandeld a. een verzoek van de Kamer van K. en F. te Vlissingen om ondersteuning van haar adres aan de Ministers van Financiën en van Waterstaat, Handel en Nijverheid om te willen bevorderen, dat ook voor kwitanliën en telegramxegels gebruik kunnen worden gemaakt van postzegels. Het adres wordt gelezen, waarna de h.h. Smit en Haga zich voor ondersteuning verklaren. Het voorstel van den Voorzitter, om be tuiging van adhaesie aan de betrokken Ministers op te zenden, wordt met algemeene stemmen aangenomen. b. een verzoek van de Kamer van K. en F. te ’s Hertogenbosch om met haar aan de Tweede Kamer der Staten Generaal te verzoeken, het ingediend Wets ontwerp in zake Spoorwegovereenkomst met België onveranderd aan te nemen. De heer Haga meent, dat dit ontwerp reeds met eenige wijziging is aangenomen, zoodat niet verder op de zaak behoeft te worden ingegaan. Besloten wordt op grond hiervan het zonder behandeling ter zijde te leggen. c. een schrijven van den R. K. Gildenbond te Am sterdam en de Leo-vereeniging te Utrecht, begelei dende afdruk van een adres aan Z.Ex. den Min. v. Justitie, waarbij op aangevoerde gronden wordt ver zocht, maatregelen te nemen, als door de Commissie van Onderzoek inzake afbreuk door den arbeid in gevan genissen, rijkswerk-inrichtingen, enz. aan den arbeid in de vrije Maatschappij gedaan" is voorgesteld bij hare eindconclusie. Ontploffing in de kruitfabriek te Muiden. Aangaande de ontploffing in de kruitfabriek «De Krijgsman» te Muiden, wordt het volgende medegedeeld Het ongeluk gebeurde in een der zij-walswerken, een geheel geïsoleerd staand gebouw, ongeveer een kwartier gaans van het kantoor gelegen, waar het rookvrij buskruit, dat de fabriek vervaardigt, tusschen twee zware walsen wordt gerold en geperst. Door de sterke wrijving is een betrekkelijk geringe hoeveelheid kruit, vijf a acht kilogram, ontploft. Er waren op dat oogenblik twee werklieden aanwezig, J. Kersten en J. de Graaf, die toevallig door de spuitvlam werden getroffen. De eerste, gehuwd en vader van vijf kinderen, werd onmiddellijk gedood. Zijn gelaat is verbrand en het lichaam zwaar ver minkt. De andere werd doodelijk gewond. Door de goede zorgen van den directeur en van den genees heer, dr. H. J. M. Waiterink, die spoedig ter plaatse was, werd de ongelukkige, een gehuwd man zonder kinderen, naar Muiden gebracht. De dokter had ech ter geen hoop meer hem in het leven te houdendes avonds te half tien is de man overleden. Bij de ontploffing werden de zware, stalen cylin ders van het wals werk geheel uit elkaar geslagen. Het gebouwtje uit gegolfd ijzerblik vervaardigd, werd zwaar beschadigd. Ongelukken als deze zijn niet te voorkomenhet eenige, wat men kan doen, is te zorgen, dat het on heil geen grootere afmetingen krijgt en dat een ont ploffing beperkt blijft. En dit is hier geschied, dank zij de voortreffelijke inrichting van de fabriek, die zoo is gebouwd, dat geen groote hoeveelheden buskruit bij elkaar liggen en dat de werkplaatsen en gebouwen ver uit elkaar zijn geplaatst en niet van steen zijn, zoodat geen brokken muur ver worden weggeslingerd, maar van gegolfd plaatijzer dat uit elkaar geslagen wordt en in het struikgewas terecht komt, waarmee het geheele terrein opzettelijk is beplant. Bij dit geval bleek de goede inrichting duidelijk hieruit, dat onder hetzelfde dak van het gebouw, waar de ontploffing geschiedde, een tweede afzonder lijk walswerk is, dat geheel onbeschadigd bleef. De werklieden, die daar aan den arbeid waren, konden zich ongedeerd verwijderen. Van den weg af is van het gedeeltelijk vernielde die wel zal weten met wie ze te doen heeft, bijgebouw niets te bespeuren. Wie aan het woord? Een vrouwtje, dat voor de Haagsche rechtbank terechtstond, omdat zij iemand, die haar zoontje eene welverdiende tuchtiging had toegediend, met een vuurtest een gat in het hoofd had geslagenkreeg van den president eene terecht wijzing, die haar blijkbaar wat te lang duurde. Plotseling valt zij den president in de rede met de woorden: «Hou je nou eens stil, meneer, en laat mij nou eens spreken.» »Neen,« luidde het bedaarde antwoord, «hou jij je nog even stil en laat mij eerst uitspreken.» Het kostte het vrouwtje niet weinig moeite om te begrijpen, dat de president den voorrang had. Huwelijk der Koningin. Voor de zooveelste maal een verkeerd bericht. Een Haarlemsch blad verzekerde ten stelligste te kunnen melden, dat de verloving van H. M. Koningin Wilhelmina met den tweeden prins van Saksen- Weimar-Eisenach (dus den tweeden kleinzoon van prinses Sophie der Nederlanden) op 31 Aug. a. s. zou worden bekend gemaakt. Thans blijkt, dat dit bericht zelfs geen schijn van waarheid bevat. Trek naar Veenhuizen. Te Winschoten ontvreemdde een als heer gekleed persoon van een melkvrouw een juk en een melkemmer en meldde zich toen aan bij de kazerne der marechaussée om door dezen diefstal te kunnen worden opgenomen in eene der Rijkswerk- inrichtingen. Bij onderzoek bleek de man te zijn zekere W., die onlangs ontslagen was uit Veenhuizen. Tegen het hoofd eener bijzonderê school in de provincie Groningen is proces-verbaal opgemaakt we gens het onbevoegd uitoefenen der geneeskunde. Ansjovis. Dinsdag is door den visscher De Haas, te Bergen op Zoom, de eerste ansjovis gevangen. Dat is later dan met dezen open winter verwacht werd, maar minder erg, als de vangst dit jaar nu eindelijk weer eens goed wezen mag, na de slechte jaren, die de visschers achter den rug hebben. Wel eene uitzondering. In het Drentsche dorp Schoonebeek heeft de Raad eene vergunning tot drank- verkoop kunnen verleenen, wijl het aantal vergunnin gen nog beneden de door de wet bepaalde verhou ding was. Lastig. In de Geldersche gemeente Wychen schijnt de gemeentekas ledig te zijn. De Bode berichtte ten minste, dat de onderwijzers den len April hun kwartaal tractement niet konden krijgen en dit eerst op 2 Mei zullen ontvangen. Te Maassluis wil men oprichten een scheepswerf met dokinrichtingen, die eene eerste plaats zal innemen In de Sociaal-Democraat van Zaterdag 9 April is afgedrukt de beëedigde verklaring van Tjeerd Stien stra te Paterson, Vereenigde Staten van N.-Amerika. Stienstra verhaalt, hoe hij in Mei 1895 aan Paulus van Dijk een lantarentje cadeau gegeven heeft. Hij geeft een beschrijving ervan, zooals het was, toen hij het ’t laatst in zijn bezit had en noemt verschillende getuigen, die de schenking indirect zouden kunnen bevestigen. Zijn vermoeden, dat dit lantarentje hetzelfde zou zijn, als dat, hetwelk na de inbraak te Britsum ge vonden is, en dat naar aanleiding van het proces tegen de Hogerhuizen telkens weer ter sprake gebracht wordt, grondt hij op een, naar hij meent nog in De cember 1895 met van Dijk gevoerd gesprek, in tegen woordigheid van Klaas Stienstra, zijn broeder. Van Dijk zou toen verzocht hebben, niet te zeggen, dat hij het lantarentje cadeau had gekregen, toen tevens als de daders van de inbraak noemende zich-zelf, Allard Dijkstra en (naar Stienstra zich meent te her inneren) ook Siebold Albarda. Stienstra gelooft, dat zijn vrouw heeft staan luisteren en dus ook alles ge hoord heeft. Later zou van Dijk in een ander gesprek nogmaals zijn schuld aan de inbraak bevestigd hebben en tevens uitgelegd, hoe hij zijn alibi zou bewijzen. De heer Haga vraagt, of dergelijk adres al niet vroeger is behandeld. De Voorzitter brengt in herin nering, dat in het vorige jaar adressen zijn opge zonden inzake concurrentie van gevangenissen enz. bij de kofferfabricatie. Nadat de heer Haga gewezen heeft op diverse con currentie elders door gestichten, en de Voorzitter in ’t licht heeft gesteld, dat alleen bestreden kan worden de niet-vrije concurrentie van Rijksinstellingen en men van deze alleen wijziging kan vragen, betoogt de heer Smit, dat volkomen oplossing dezer kwestie alleen kan ver kregen worden door gevangenen niets te laten doen; maar, waar dit niet mogelijk zal zijn, is beperking ge- wenscht, om zoo de concurrentie, den vrijen arbeid aangedaan, tegen te gaan of op te heffen. In stemming gebracht verklaren alle leden zich voor ondersteuning van het verzoek aan den Min. v. Justitie. Nadat op voorstel van den Voorzitter is besloten aan Burg, en Weth. dezer gemeente te berichten de benoe ming van den heer R. Regenbogen tot penningmeester en van den heer J. van Loon tot secretaris der Kamer, en van de aanvaarding van die functiën door de be noemden, wordt de vergadering gesloten. waarloosd worden. En zeker zal de circulaire van de Vereeniging, welke pas aan de afdee- lingen is uitgegaan, doel treffen. Een per soonlijk bezoek bij de eigenaren door een des kundig persoon, die met tact aanwijst, welke verbeteringen hoog noodig zijn, kan niet anders dan goed werken. En nog een tweede circulaire ging eenige dagen geleden de wijde wereld in. Zij be spreekt het feit, dat menige afdeeling niet met die energie werkt, welke zoo hoog noodig is. Als alle afdeelingen de handen ineenslaan kun nen oeconomische en maatschappelijke mis standen opgeheven en middelen opgespoord worden om tot verbetering te komen. En nu vindt het Hoofdbestuur, dat misschien de werkkring der Vereeniging zou kunnen uit gebreid worden door ook eene betere opleiding van handwerkslieden ter hand te nemen. Daarbij wijst het op de goede resultaten, welke de «Vereeniging ter bevordering van het am- bachtsonderwijs in Drenthe» van haar werk heeft. Volkomen juist gezien meenen wij. In een artikel over «Ambachtsonderwijs» deel den wij voor weken reeds ’t een en ander over den werkkring dier Vereeniging mede, en spraken de hoop uit, dat enkele werklie- den-vereenigingen zich tot de verbetering van het ambachts-onderwijs zouden aangorden. Wil echter de Vereeniging >Door Arbeid tot verbetering» die taak op haar schouders ne men, daar is alles voor te zeggen. Zij heeft meer hulpbronnen en meer invloed en is reeds met eere bekend. Want het Land- bouw-comité heeft onlangs voorgesteld ook in de andere provinciën vereenigingen met ge lijk doel te stichten, welke voeling met el kaar kunnen houden. Zeer zeker zullen dan de sociale toestanden gunstiger worden. Want een gevolg zal zijn: I dat de trek, de exodus, van de plattelands- bevolking naar de steden vermindert en mis- schien zelfs het omgekeerde plaats grijpt, en tevens, dat eene welvarende plattelandsbevol king ter voorziening in hare behoeften de ne ringdoenden in de steden begunstigt. Maar om het daarheen te leiden moet in de eerste plaats de Vereeniging, >Door Arbeid tot verbetering”, welke het zoo ruimschoots verdient, gesteund worden door zeer velen, die nu nog kalmpjes toekijken. Het 3000-tal leden over geheel Friesland verspreid, worde binnen eene niet al te groote tijdsruimte verdubbeld 1 onder de groote inrichtingen van dien aard in ons land. Zoo kan Maassluis eene voorhaven worden van Rot terdam. Besmettelijke ziekte-gemeentezaken. De burgemeester van Valburg (Geld.) is sedert Zaterdag uit de gemeente vertrokken. Naar men verneemt, zijn in de gemeente administratie onregelmatigheden ontstaan. (N. B. Ct.) Werkstaking. In de venen van Westerlee (Gr.) is Dinsdagmorgen door de veenarbeiders het werk gestaakt. De marechaussees van Winschoten zijn derwaarts ver trokken. Burgerlijke stand. In den nacht van Maandag op Dinsdag heeft een kameel van den hypodröme-houder Wolfs, die gedurende de Paasehdagen met zijne in richting op het Volkspark te Enschedé stond, een jong ter wereld gebracht. Kraamvrouw en kind zijn wel varend. Door de Amsterdamsche Omnibus-Maatschappij zijn gedurende de Paasehdagen 155.000 passagiers vervoerd. Het vorige jaar was dit aantal 143.000. Het slechte weer heeft dus een gunstigen invloed gehad op het tramverkeer en het vreemdelingenbezoek niet verhinderd. Op drukke verkeerspunten handhaafde de politie de orde. Doodslag. Een landbouwer te Staphorst was nalatig geweest om zijne belasting te betalen, tengevolge waarvan zijn land verkocht werd. De man ging echter toch weer op zijn vroeger land aan het werk, ofschoon de nieuwe eigenaars het reeds met aard appelen hadden bepoot. Een der nieuwe eigenaars sloeg den niet tot betaling gezinden landbouwer daarop zoo hevig met een stok, dat de getroffene later ster vende op het land gevonden werd. Kort daarop over leed de ongelukkige. De justitie uit Zwolle heeft de zaak onderzocht. Er zijn niet minder dan 2427 candidaten voor de onderwijzers-acte, waarvan het tiende deel in Fries land. De concurrentie zal weer groot wordende salarissen gaan weer dalen. Hoe oorlogsgezind sommige jonge meisjes in Amerika zijn, blijkt uit het volgend bericht, overge nomen uit een Amerikaansch blad, en vertaald aldus luidende New-York, 31 Maart. Vijftig schoolmeisjes hielden gisteren eene conferentie en gingen vervolgens naar een nabij zijnd telegraafkantoor. Zij waren vol veront waardiging over het talmen der regeering en verzonden het volgende telegram: «Aan Zijne Excellentie den President, Washington. Naar de hel met de diplo matie. Chase Art. School.* 1 Mei. Door de Burgemeesters van Enschedé en Lonneker is aan de verschillende socialistische veree nigingen aldaar vergunning verleend tot het houden van een optocht met muziek en vaandels op 1 Mei a. s. Het nijvere Twente. Te Oldenzaal en Enschedé zul len weer enkele firma’s hunne zaken uitbreiden. Leve de Twentsche ondernemingsgeest! Klein maar dapper. Indekleeding en bewapening van de eerewacht «Klein maar dapper”, bestaande uit jongens van 10 tot 14 jaar, is, ingevolge de wenken van H. M. de Koningin, eenige wijziging gebracht. De commandant ontving tevens toezegging, dat deze eerewacht, behalve bij den intocht, nog waarschijnlijk een paar keer in de feestweek voor H. M. zal optre den. De sterkte van deze eerewacht mag het getal 200 niet overschrijden. Brand. Dinsdag is in de bosschen van den be kenden landbouwkundige H. M. Hartog te Barneveld door eene onbekende oorzaak brand uitgebroken. Deze nam zoo in hevigheid toe, dat reeds 2 H. A. (5V2 pon- demaat) verbrand was, voor men de vlammen kon meester worden. Inhoud van het Friesch tijdschrift «Sljucht en Rjucht.» 16 April 1898. Reis mei hynzers en sliden fen Oldeboarn nei Amsterdam yn 1720 (Nei in aid hanskrift.) Sjouke de Zee. It famkeüt de Frieamdte Dr. E. Halbertsma. O, dy senuwenSj. de Z. Koartswyl. Jelke. Briefwiksel. Dwaen en litte (met plaatje.) Zaak-gebroeders Hogerhuis. Het Heerenveensch Nieuw Advertentieblad publiceert opnieuw een brief van Paulus van Dijk uit Lodi aan mr. P. J. Troelstra. Ofschoon van Dijk blijkbaar nog niet in het bezit was van mr. Troelstra’s formeelen eisch om hem (mr. Troelstra) aan te klagen wegens laster en nog niet in kennis gesteld met het feit, dat thans een som van f 600 gedeponeerd is ten bureele van boven genoemd blad ter bekostiging zijner overkomst, schijnt de inhoud van den brief reeds aan te geven wat van Dijk op dien formeelen eisch zal antwoorden. Met zekere hooghartigheid schrijft hij thans: «Waar blijft uw aanklacht tegen mij Vraagt ge. «Die komt van mij nooit, Troelstra. «Ik stel er te veel eer in door iemand als u ver volgd, belasterd en gescholden te worden, ik ben er groot op en put er de overtuiging uit, dat mijn woord tot u zijn doel niet heeft gemist. Gij tracht mij dat betaald te zetten, natuurlijk uit de hoogte.* Met nog al veel groote woorden tracht hij aan te toonen, dat het mr. Troelstra alleen te doen is om eigen verheffing. Hij zegt vol vertrouwen te hebben in het thans hangende onderzoek. «Daarom Troelstra, laat ik de zaak aan de justitie over, en hoeveel waarde hun praatjes hebben; laten de rechters oordeelen, die onpartijdiger in deze zaak zullen zijn, dan gij toont te wezen, die met een kliek meegaat en door eigenbelang wordt gedreven. «Wanneer de zaak onveranderd blijft, dan is daar mee uitgemaakt, dat wij onschuldig zijn en dat gij onschuldigen ongelukkig hebt willen maken. Gij zijt verantwoordelijk.» Van Dijk antwoordt verder op Troelstra’s vraag: «wat beteekent de bewering van Van Dijk als hij wèl wil overkomen en mij niet vervolgt?» met een soort van verzekering, dat hij met die overkomst alleen wilde bewijzen, niet de politie te hebben willen ont- loopen, en wel terug te durven komen. Terugkomende op zijn bewering dat mr. T. zich door deze zaak alleen omhoog wil werken, zegt Van Dijk aan het einde van zijn brief: «Waart ge opgetreden om der waarheidswille, ik had achting voor u, gelijk voor ieder, die inderdaad haakt naar waarheid en gerechtigheid, doch dat kan van uw optreden niet gezegd worden; ieder doorziet het wel, dat het u te doen is om een Pieter de Groote te worden, ’t Is alles ijdelheid van u. «Maar het einde zal den last dragen en de waar heid zegevieren, de karakterlooze lasteraars zullen ontmaskerd worden en de gevierden van heden, ver lorenen in de toekomst zijn. Mocht uw laatste woord wezenPubliek ik heb gedwaald I

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1898 | | pagina 2