KINDERWAGENS, Oproeping. Stucadoors K* OUDE VIOLEN "W en verdere oude Strijkinstrumenten, al zijn ze ook in geheel defecten toestand (ZELFS IN STUKKEN) worden steeds tegen hooge prij zen aangekocht door: V erhuisd A. DEKKER, 3 J. Kaufmann, t Henneberg-Zij de Advertentie», I. AKKER. V erscheidenheden. Reclames. Burgerlijke Stand. Laatste berichten. 26*Jar i ge Echtvereniging van Sportwagenwielen, KINDERWAGENWIELEN nieuwe Gummibanden Sportwagens, Grafkransen, Firma IJME BAKKER, G. Henneberg’s Zijde-Fabrieken, (k. k. Hoflever.), Zürich. Handels- en Marktberichten. 357ste Staatsloterij. ia. 24 jr. d Ik deed t -t i i Gladstone. William Edward Gladstone, the grand old man, is te Hawarden-house overleden. Hij was geboren den 29 December 1809 en was dus nu in zijn 89ste jaar. De Engelschen en de geheele wereld noem- e n n r L e GERARD J. DEDEN en TEKELA FERINGA. Sneek, 29 Mei 1898. Hunne Kinderen. Kennisgeving aan Familie, Vrien den en Begunstigers. er m- J. DOUMA, Oude Koemarkt, Smeek. te k. BEKWAME gevraagd, nieuwwerkers, 20 ct. per uur, door D. LUGT, Mr. Stucadoor, Enschede. en verkrijgbaar bij .n >e len ing ige de ers ing ran om 10 i 6 er jd- ik- let an- ■ne >en rin en ;en ng ne an et ter ijs. de ;n. len, den eur ttig •so- een ing via. R. Ir on ie er of at en ce e- ;n is T. en ig tegen billijke prijzen bij Oosterdijk, Sneek. De Kon. Ned. Fabriek van Muziekinstrumenten, M. J. H. KESSELS, Tilburg. van het GROOTZAND naar den OOSTER DIJK, in het huis bewoond geweest door den heer M. Blindeman. Booger Onderwijs. De Minister van Bin- nenlandsche Zaken heeft goedgevonden te be palen, dat het eind-examen van het gymnasium alhier zal worden afgenomen op 30 Juni, 1 en 2 Juli. De volgende gecommitteerden zijn aange wezen: dr. J. Woltjer, hoogleeraar aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, dr. J. H. Gallée en dr. W. Kapteyn, hoogleeraren aan de Rijks universiteit te Utrecht. j Door de KIESVEREENIGING .SNEEK” wordt voor de benoeming van een LID voor de Kamer van Koophandel en Fabrieken al hier, met het grootste vertrouwen aanbevolen de Heer Lid der firma G. N. BOUMA ZONEN, die door jarenlange ervaring geheel met de verschillende toestanden, voorkomende op ’t gebied van Handel en Nyverheid, op de hoogte is en dus alle aanbeveling verdient. De stemming is Maandag 23 Mei van 11 tot 1 uur ten Raadhuize. Namens ’t Bestuur der Kiesveree- niging tSneekj JOH. W. MEIJER, V.-V. J. HUGES, Secr. Het,Magazijn van ZIJDENSTOFFEN AMSTERDAM, Kalverstraat 107 levert elke hoeveelheid zijde tegen fabrieks- prijzen. Men verlange de stalen onder opgave van het gewenschte. Al degenen, die iets te vorderen hebben of verschuldigd zijn aan de beneficiaire nalaten schap van den Heer DIRK TJITTES VIS SER, bakker te Sneek, en aldaar 18 Mei jl. overleden, worden verzocht daarvan opgaaf of betaling te doen ten kantore van den Notaris J. M. GOSLINGS te Sneek, vóór of op 27 Mei 1898. Hooisma van IJsbrechtum. Pier Koopmans van Hom- merts met Margje v. d. Meer van Oudega (H. O. en N.) Jacob Kingma met Aukje Leenstra, beiden van Hom- merts. Lucas Groenendal van Westhem met Anke Lei stra van Burg werd. Pieter Bijl van Gauw met Geertje v. d. Hoek van Scharnegoutum. Jacob Bijl van IJs brechtum met Tijtje Wagenmakers van Sneek. Jetze van Sluis met Annigje Rudolphi, beiden van Heeg. Geboren: Akke dv. Bintje Lolkema en Gerbrig de Vos te Oppenhuizen. Yke zv. Siebren Tijnstia en Durkje v. d. Laan te Nijland. Christiaan zv. Rimmert Buma en Ytje Couperus. Wijbe zv. Rein Elzinga en Gelske Jongsma, béiden te Gaastmeer. OverledenRuurd Bakker 1 jr te Sneek (overl. te Scharnegoutum. Ypke Veldhuis 75 jr echtg van Trijntje Boolsma te Oppenhuizen. Yke v. d. Laan 57 jr echtg. van Baukjen Eisma en Pijter Douma 83 jr echtg. van Pietje de Boer, beiden te Nijland. Aaltje Tuinstra 86 jr wed van Adam van der Meer te Wolsum. Hiskia Namminga 4 mnd te Folsgare en een levenloos aange geven kind. WYMBR1TSERADEEL. Van 13 tot en met 19 Mei. GehuwdSijke Reitsma met Rinske Kooistra, bei den van Folsgare. Sjoerd Gerbrandij met Antje de Vries en Hendrik Grunstra met Ytje Twijnstra, allen van Nijland. Douwe Osinga van Heeg met Beitske Keulen van Goënga. Durk Brouwer van Tirns met Sjoerdtje Winia van Nijland. Murk Postma van Fols gare met Trijntje Feenstra van Oosthem. Ruurd Veld huis van Heeg met Neeltje Vaartjes van Echten. Epke Wiersma met Rigtje Kuipers, beiden van Gaastmeer. Evert Yntema van Workum met Cecilia Kooiker van Sandfirden. Regnerus Kamstra van Nijland met Sjoukje alleen echt, indien direct van mijn Fabrie ken betrokken, zwart, wit en gekleurd van 35 ct. tot f 14,65 p. Meter effen, ge streept, geruit, gewerkt, damast enz. (ca. 240 versch. qual. en 2000 versch. kleuren, dessins, enz). Franco en vrij van invoerrechten in huis. Stalen ommegaand. Dubbel brief- porto naar Zwitserland. OPPENHUIZEN. Op eene droevige wijze verloor Hessel Ruurds Veldhuis, van Uitwel- lingerga, het leven. Hij was bezig eene koe, die aan het hek was vastgebonden, te melken, is misschien uitgegleden op den glibberigen grond en door de koe doodgetrapt. Hoe het juist is toegegaan, weet men niet, maar met de achterpooten heeft het dier hem het hoofd zoo gekneusd, dat de dood volgde. Hij was slechts 14 jr. oud en in dienst bij H. Visser, een jonge boer alhier. Heden wordt hij te Uitwellingerga begraven. LEEUWARDEN. Evenals te Sneek, is ook hier de vischmarkt overbodig geworden. Werd zij in vroeger tijd op de pijp bij de Wortelhaven gehouden, omstreeks een halve eeuw geleden werd zij, na lang wikken en wegen verplaatst naar de Oosterkade. Langzamerhand is echter de aanvoer van zeevisch achteruitgegaan, In 1891 bedroegen de ontvangsten nog/ 81,031/2, in 1892 daalden ze tot ƒ44, ‘161/2, in 1893 tot 36,07V2, in 1894 tot/29,35, in 1895 totf 7,81 en in de laatste twee jaren tot nihil. De vischmarkt kan dus nu wel gemist worden en Burg, en Weth. hebben dan ook voorgesteld, gebouw en terrein eene andere bestemming te geven. Hebben wij reeds eerder meegedeeld, dat de ontworpen tramlijn LeeuwardenSt.-Jacobi Par. een ernstige concurrent voor vrachtrijders en voerlui zal worden en ook enkele kasteleins aanvankelijke schade zal toebrengen, nader zij bericht, dat vooral de kastelein R. Tolsma en de wed. Dijkstra te Beetgumermolen de toekomst voor hun affaire donker inzien, ’t Zelfde geldt van de logementhouders H. J. Albers en S. Jongma alhier. Eerstgenoemde neemt bereids maatregelen door 't bouwen van woningen op den hoek van den Marssumerweg, welke hij denkt te verhuren. De voerman Kolk van St. Jac. Par., die denzelfden weg rijdt, waarlangs de tram zal worden aangelegd en zijn brood, naar ons werd meegedeeld, geheel op den weg moet zoeken, wordt niet minder in zijn bestaan bedreigd, De aanbesteding van ’t bouwen van twee nieuwe loodsen op ’t terrein buiten de Vrouwenpoort, één voor machines en één voor rijtuigen, is Zaterdag gehouden, ’t Gerucht gaat, dat ’t hoofdbureau der Ned. Tramwegmij. van Heerenveen naar hier zal worden overge bracht. Eén der zalen van ’t logement-Anema wordt voor wachtkamer ingericht. De bewoner denkt evenwel zijn zaak zooveel doenlijk op denzelfden voet voort te zetten. BAAS BOVEN BAAS. Eerste fabrikant. Mijn geldkisten hebben de vuurproef doorstaan. Onlangs deed ik er een levend hoen in, zette de kist op een groot vuur en ze bleef ongedeerd tot dat het hoen gebraden was. Tweede fabrikant. Is dat ook al wat? in de mijne ook een levend hoen, zette het op ’t vuur en toen ik het hoen er wou uitnemen was het bevroren! WONSERADEEL. Van 14 tot en met 17 Mei. Geboren: Antje, dv. Lieuwe Andela en Klaaske Reinalda te Arum. Hotske, dv. Jetze Doekle van der Baan en Tjitske Zijsling te Allingawier. Allertje, dv. Hein Postma en Romkje Broersma te Zurich. GehuwdKeimpe Roedema 23 jr. te Cornwerd en Imkje Nadema 25 jr. te Wons. Harmen Riemersma 29 jr. te Arum en Jitske van der Velde 22 jr. te Lollum. Gerrit de Boer 27 jr. te Ferwoude en Pie- tertje van Gunst 22 jr. te Piaam. Hobbe de Boer 24 jr. en Antje Osinga 24 jr. te Ferwoude. Sjoerd van der Veen 31 jr. te Arum en Ybeltje Heeringa 32 jr. te Schettens. Aant Boerstra 36 jr. te Ded- gum en Hiltje Bosma 24 jr. te Tjerkwerd. Tjibbe Bollema 27 jr. en Jeltje Molenmaker 19 jr. te Lon- gerhouw. Rein Zoethout 34 jr. te Burgwerd en Beike Koopmans 24 jr. te Hichtum. Douwe Reitsma 30 jr. te Exmorra en Jantje van der Wal 24 jr. te Nijland. Pieter Kuipers 31 jr. en Engeltje Lafleur 33 jr. te Kimswerd. Auke Kamstra 25 jr. te Arum en Baukje Steensma 27 jr. te Idaard. Jan Kamstra 29 jr. en Tjitske de Groot 21 jr. te Arum. Sjoerd van der Ploeg 23 jr. en Trijntje Smitstra 20 jr. te Witmar- sum. Johannes de Jong 26 jr. te Hieslum en Jeltje Kramer 26 jr. te Exmorra. Jan Kuipers 29 jr. en Marijke Helfrich 21 jr. te Kimswerd. Yeb Douwe Feikema 23 jr. en Sijtske Dijkstra 24 jr. te Arum. Roelof Posthuma 26 jr. te Driesum en Siebrigje Fei kema 30 jr. te Arum. Marten Abma 25 jr. en Grietje Pascal 23 jr. te Makkvm. Douwe Bootsma 23 jr. te Wommels en Dirkje Baukje Osenga 18 jr. te Burg werd. Wijbren Bruinsma 24 jr. en Francina Bakker 26 jr. te Pingjum. Overleden: Dirk Bijlsma 2 dagen te Ferwoude. Jantje van Gunst 71 jr. wed. van Eling Reinsma te Gaast. Leeuwarden, 20 Mei. Boterprijs ƒ34.50 le keur ƒ34.— a ƒ35.50 2e keur ƒ34.— èi 33.50. 6e Trekking Dinsdag 17 Mei. 7e Trekking Woensdag 18 Mei. Prijzen van f 70. COLLECTE FRIESLAND. VIJFDE KLASSE. 5e Trekking Maandag 16 Mei. 1423 f 100. de hem »de Groote Oude Man”. Groot was hij als wer ker, als denker, als staatsman, als leider der liberale partij, als man met zulk een edelmoedigen inborst, dat zelfs zijne vurigste tegenstanders niet anders dan eerbied voor hunnen grooten tegenstander konden koesteren. Ons bestek laat niet toe te melden, hoe vaak hij als minister of parlements-lid de landszaken regelde of dwong. De laatste maal trad hij als minister-president op in Au gustus 1892. Deze laatste periode kenmerkte zich door een vinnigen strijd om Home Rule voor Ierland, tusschen Lager en Hooger Huis. Den 3en Maart 1894 diende hij zijn ontslag in en werd opgevolgd door Lord Rosebery, die na de overwinning der conservatieven en unionisten zijne plaats moest ruimen voor Lord Sa lisbury. Alle Ehgelsche bladen, van elke richting, zijn in rouwrand verschenen. De koningin had den grooten oude reeds voor zijn afsterven in hartelijke woorden bedankt voor de door hem bewezen diensten. Zeer waarschijnlijk zal Gladstone in de Westminster Abdij, waar Engelands beroemde zonen rusten, begraven wor den. Wei-ha-wei. Japan, dat van China het laatste deel der oorlogsschatting ontvangen heeft, ontruimt Wei-ha-wei, dat Engeland daarna zal bezetten. Den 23sten Mei zal Japan de sterkte ontruimd hebben. SpanjeAmerika. Eigenlijk nieuws is er weer niet. Japan heeft gevraagd, of zijn officieren de oorlogs- operaties van Amerika mogen bij wonen. Japan is niet tegen eene Am. bezetting der Philippijnen. Twee Am. schepen hebben 80 projectielen naar Santiago de Cuba geworpen, zonder schade aan te richten. De kustbatterijen beantwoordden het vuur en een der Am. schepen kreeg averij. Een half uur later liep een Fransch aviso de haven binnen. De Duitsche krui ser Geier is te Havana aangekomen, zonder de Am. schepen, die de haven blokkeeren, te salueeren. Hoe langer hoe meer blijkt dus de sympathie van Frankrijk en Duitschland voor Spanje. Een Spaansch escader heet de Oostkust van Amerika te naderen. De Sp. schepen te Cadix liggen gereed en zullen voor het einde van Mei met 11000 man naar Manila vertrekken, Te Tampa, het vereenigingspunt der Am. troepen, heerscht koorts en dysenterie. Het Sp. escader, dat xoek was, is zonder eenig in cident aangekomen te Santiago op Cuba. Natuurlijk heeft men aan de Rijksdrukkerij te Berlijn een opvolger benoemd voor den gevangen ge nomen hoofdbeambte Grünenthal, die van de gelegen heid misbruik maakte yoor eigen gebruik bankbiljetten te maken. Toevallig heet die opvolger Krause. Dat klink voor ieder, die zich het Amsterdamsche proces der bankbiljetten herinnert, alsof men te Berlijn van den regen in den drop is geraakt, zegt ’t „Nieuws”. De winst. „Hoeveel hebt u met de laatste loterij gewonnen, mijnheer Pringel?” „Pringel (oud heer zonder kinderen)Twintig duizend gulden aan geld, en voor vijftig duizend gulden aan genegenheid van mijne neefjes. In Tartarije worden uien, prei en knoflook als odeur beschouwd. Eene Tartaarsche schoone maakt zich zeer aantrekkelijk door, als zij uitgaat, haar gelaat en handen met versch gesneden uien in te wrijven 1 Een held. „Hendrik! Hendrik!” roept mevrouw. „Wordt wakker. Ik hoor een inbreker beneden.” Haastig springt mijnheer het bed uit, trekt zijn kousen en broek aan en loopt de kamer uit. Het blijft echter stil en een paar minuten later waagt me vrouw het ook op te staan en gaat naar de deur. „Hendrik? Waar ben je?” „Sst!” klinkt het van boven. „Hier!” „Maar wat doe je nu op de vliering roept mevrouw. „Wel, je hebt toch zelf gezegd dat de inbreker beneden was!” fluisterde haar man. HEERENVEEN. Maandag viel het vier jarig kind van den spoorwegarbeider Hidma, in ’t naburig Stobbegat, in een onbewaakt oogenblik in het water en werd bewusteloos daaruit gehaald. Dr. van Schouwen, die met den meesten spoed werd gehaald, deed ver- geefsche pogingen om de levensgeesten weer op te wekken. BOLS WARD. Woensdagmorgen had ten stadhuize alhier de verpachting plaats van het grasgewas van den trekweg naar Leeuwarden. De opbrengst van hier tot de Gronsertille en van Burgwerd tot Pijphorne was ƒ110, tegen 93,25 in 1897. Kaatswedstrijd. Aan een door de afdee- ling >Bolsward” Wan den Nederl. Kaatsbond aan de andere afdeelingen toegezonden schrij ven, ontleenen wij nogdat de aangifte der parturen voor den Bondswedstrijd vóór 24 Mei moet geschieden bij den heer Banning, secre taris der afdeeling >Bolsward” en dat de loting in het openbaar zal plaats hebben Donderdag 26 Mei, ’s avonds 9 uur, in ’t logement >het Rood Hert.” De condities voor den wedstrijd worden be kend gemaakt den morgen van den Bondsdag te 83/4 uur, zoodat ieder kaatser geacht wordt verplicht te zijn, daarbij tegenwoordig te wezen. )e kaatsers worden verzocht in kaatskostuum te spelen, nl. lange witte bovenbroek met wit Engelsch hemd of sportblouse, ’s Avonds 8 uur feestelijke prijsuitdeeling in de groote zaal der Sociëteit »de Doele.” UHK 18261 1421 31 16796 1030 1038 1039 1052 1057 1032 1054 1286 1306 1379 2406 2571 2609 1051 1216 1282 1346 2917 2946 4379 8378 8415 1360 1364 1377 1459 8346 8375 8382 8394 8404 8435 2908 2932 3537 4325 8540 8612 9641 9646 16961 18257 18317 18320 16823 16850 16867 8446 8465 8475 8478 8480 V 1 it- jr Cz1 2545 2901 3533 4333 4339 4382 4312 8132 8339 8349 8367 1024 1205 1256 1285 1335 1474 1074 1211 1300 1063 1214 1297 1428 1434 2415 2417 2433 2437 2444 2540 1332 1491 2559 2411 2413 2430 2436 2439 2598 2617 2904 3530 4307 8488 8516 8527 8544 8556 8562 9661 9668 9674 9690 16861 8571 8587 8597 16873 16955 16891 16902 18308 16921 16948 16960 16845 16978 16879 18344 16856 16859 16868 16885 16887 16909 9607 9652 16743 16883 18265 16895 18269 16932 16971 16989 16949 16956 18264 18310 18316 18341 1325 2503 2597 2428 2922 2561 2591 2604 8374 8451 9692 MET NIETEN. 8393 8469 8579 8592 8605 1467 2426 2506 2509 MET NIETEN. 8529 8565 8615 9620 9629 9637 9660 16798 16817 16838 8582 f 100. Prijzen van f 70. 2938 4366 8136 3964 4380 8438 3969 8130 8493 MET NIETEN. 8608 9645 16712 16729 16818 16835 2621 8376 9638 2915 8390 9687 Prijzen van f 70. 4383 8399 8468 8506

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1898 | | pagina 3