GAS. Gevraagd Foulard-Zijde 60 ct. tot f3.35 per Meter Japansche, Chinee- sche enz. in de nieuwste dessins en kleuren, alsmede zwarte, witte en gekleurde Henne- berg-Zijde van 35 ct. tot f 1*4.65 p. Meter, effen, gestreept, geruit, gewerkt, damast enz. (ca. 240 versch. qual. en 2000 versch. kleuren, dessins enz.). Franco en vrij van invoerrechten in huis. Stalen ommegaand. Dubbel briefporto naar Zwitserland. Advertentiën. JCroningsfeesten. Reclames. Burgerlijke Stand. V erscheidenheden. Handels- en Marktberichten. SpanjeAmerika. 358ste Staatsloterij. Manilla ligt de Sabig-baai. De Duit- Slucht en Rj. ^ZaNGKOOF^ PAUL GAILLARD. i 3 Leeuwarden, 15 Juli. Boterprijs 35.00 le keur ƒ34.a f 35.50 2e keur ƒ34.00 a 34.50 De Directeur der Gasfabriek, TROOST. Een muziekinstrument van ongewone kracht. Op de Parijsche tentoonstelling van 1900 zal een instrument worden geëxposeerd, in de afdeeling voor muziek, dat, wat vorm betreft, veel gelijkt op een klein orgel, doch dat door zijn bijzondere samenstelling, tot op een af stand van 9 K. M. kan worden gehoord. Dit piano- I orgel, waarmede de uitvinder, een zeer bekend piano- L fabrikant uit Bukarest in 1900 hoopt te debuteeren, is voorzien van een tot nogtoe onbekende electrische inrichting, die de eigenschap moet bezitten aan de In Indisk hearskip stoar Yn syn testemint makke soan, in trêddepart oan syn WONSERADEEL. Van 9 tot en met 12 Juli. Geboren: Corneliske, d.v. Rommert van Roukema en Lijckeltje Wijnia te Lollum. Grietje, d. v. Anne van der Plaats en Fokje van der Weide te Gaast. Jouke, z. v. Piet Aukema en Pierkje Reitsma te Burg- werd. Harmen, i. v. Tjebbe Kuiper en Dutje de Vries te Makkum. Gehuwd: Daniel Reuhman 21 jr. te Bolsward en Hinke Bakker 23 jr. te Makkum. Overleden: Antje Robijn 24 jr. te Hichtum. een fijne Kopervormer tevens gieter, en een fijne Ciseleur die antiek Koperwerk kan ciseleer en, beide tegen goed loon en vast werk. Br. fr., letter M. aan NOBELS’ Adv.-Bur., N. Groenmarkt 25, Haarlem. WYMBRITSERADEEL. Van den 8 tot en met 14 Juli. Geboren: Trijntje dv. Sjoerd de Boer en Janke Boelens, te Nijland. Wijbe, zv. Cornelis Ypenga en Gooitske de Koe, te Woudsend en Antje, dv. Geert Atsma en Jeltje v. d. Ley, te Oppenhuizen. Gehuwd: Anske Fortuin van Heeg met Froukje Brandenburg van Leeuwarden. Koenraad Vierkant van Well (in Limburg) met Gerbrig Heeg van Woudsend. OverledenFeike Schriemer, 3 wk. te Oppenhuizen. Hessel Baarda, 76 jr. echtg. van Sijke Vierstra te Wol- sum. Aukjen de Boer, 74 jr. echtg. van Klaas Lingius en Hinke Hoogstra, 41 jr. echtg. van Hendrik Marten Reidsma, beiden te Ysbrechtum. Grietje Adema, 63 jr. wed. van Sjouke Huitema en een levenloos aangegeven kind. G. Henneberg’s Zijde-Fabrieken, (k. k. Hoflever.), Zürich. van gele koorts reeds in ’t Am. De stoomfluit. Toen de locomotieven pas gemaakt werden, liepen de publieke wegen meerendeels over den spoorweg heen en de machinist kon zijne nadering niet anders aankondigen dan door op een blikken hoorn te blazen. Op zekeren dag, in het jaar 1833, stak een boer uit Thornton, op weg naar Leicester, op een van de straatwegen de spoorweglijn over, met eene groote vracht boter en eieren. Juist kwam er een trein aan. De machinist blies dapper op zijn hoorn, maar de boer hoorde hem niet. Tachtig dozijn eieren en vijftig pond boter werden verpletterd, en de spoor wegmaatschappij moest den boer de waarde van boter en eieren en van zijn paard en wagen betalen. Daarop ging een directeur naar George Stephenson om hem te vragen of hij niet iets kon uitvinden, dat beter waarschuwde. Het gevolg was de uitvinding van de stoomfluit met haar oorverdoovend gegil. Wegens noodzakelijke reparatie zal de toe voer van gas naar de Stad Zondag 17 Juli, ’s morgens 4 uur, worden AFGESLOTEN, om ’s middags zoodra mogelijk weêr te worden geopend. Men zij er op bedacht alle gaskraan tjes te sluiten. IE1IAM KAN ZICH: BEROEMEN nooit ziek geweest te zijn of op ’t minst lijdende, zon der er den schijn van te hebben. Men gevoelt een zeker onwelzijn dat zich kenmerkt door zenuwpijn of door eene algemeene zwakte te wijten aan gebrek aan eetlust en de onvoldoendheid van eene herstellende voeding. Zonder werkelijk ziek te zijn, heeft men ech- Ur een spier versterkend middel noodig om zijne ge zondheid te herstellen. Laat ons het voorbeeld verhalen van Mme Mar- guerie, vrouw van een brigadier der douanen te Val- deblore (Alpes-Maritimes) Frankrijk: deze persoon was sedert twee jaren lijdende aan eene algemeene zwakte en aan gebrek aan eetlust, nam bijna geen voedsel; zij was ook ten prooi aan hevige schele hoofdpijn. Mme Marguerievan dag tot dag verzwakkende, besloot er een middel tegen te nemen, en koos de Pink Pil len voor bleeke personen van Dr. Williams: na de eerste doozen kon zij er over oordeele<n, door eene spoedige verbetering, hoe werkdadig en heilzaam dit middel ishet algemeen onwelzijn dat zij gevoelde is geheel verdwenen en met de eetlust is de gezondheid teruggekomen. De Pink Pillen zijn den onovertreffelijken spierver- sterker: zij hergeven kracht aan de zwakken en kun nen voor niemand nadeelig zijn zelfs niet voor de teer- gevoeligsten. Zeer werkdadig tegen bloedarmoede, rheumatiek, zenuwpijn, geven zij de schoone kleuren terug en handelen in al de zwakteverschijnselen bij de vrouw, en oefenen op den man eene werkdadige uitwerking tegen al de ziekten veroorzaakt door te veel arbeid of buitensporigheden. Prijs f 1.75 de doos, f 9.per 6 doozen. Ver krijgbaar bij Snabilé, Steiger, 27, Rotterdam, eenig depothouder voor Nederland en Apotheken. Franco toezending tegen postwissel. 4e Trekking Donderdag 14 Juli. Prijzen van f 20. 3e Trekking Woensdag 13 Juli. er het volgende van HARLINGEN. De boel is in de war. Falb de weerprofeet, of misschien de weerbestierder, heeft danig de verdeeling der jaargetijden in de war gebracht. Geen ijs in den winter en sneeuw in den zomer. Wij hoorden van sneeuw in Duitschland; op den Harz stond de thermometer onder vries punt. Nu, dat was zoo ver weg. We hoorden van een weinig sneeuw, dat in Groningen zou gevallen zijn. Och, dachten we, dat kan verbeelding zijn geweest. Maar, zoo waar, we hebben hier Woensdag j.L, ’s middags 5 uur, terwijl de kermis in volle fleur was, sneeuw, echte sneeuw zien vallen. Een persoon had met de kermis geldgebrek en wilde zijn winterjas naar >Oome Jan” bren gen. »Och, doe dat niet, zei een vriend, >houd de winterjas en breng de demisaison naar den lombard.* ’t Kan best waar zijn. BARTLEHIEM. Toen Maandagavond de veehouder W. Noordenbos alhier met een wagenvracht hooi, waarvoor een jong, vurig paard was gespannen, huiswaarts keerde, schrikte het dier voor een ander paard, dat los op den weg achterop kwam hollen en in vliegende vaart voorbij snelde. De jonge een- hoever ging er nu ook met den bevrachten wagen van door en het geval liet zich voor den bestuurder, die op het voorplankje zat, 4 dreigend aanzien. Deze spande al zijn krach ten in om het paard los te maken, doch toen dat niet gelukte, bezat hij de tegenwoordig heid van geest zich tusschen de voorwielen plat op den grond te werpen, met het geluk kig gevolg, dat hij ook door de achterwie len niet werd overreden. Wagen en hooi kwamen in de sloot terecht, doch het bespannen paard rukte door den schok los. Het andere los hollende paard maakte ook eene onderdompeling in de sloot. WASHINGTON, 13 Juli. Geen tijdingen van San tiago. De Raad van oorlog vergaderde heden middag om 2 uur in het Witte Huis. Er moet over den ge zondheidstoestand der troepen en over de gele koorts gesproken zijn. MANILLA, 13 Juli. De insurgenten en de Am. werken afzonderlijk. Het hoofd der insurgenten, Aqui" Pleit niet om een koe: Geef er liever één op toe. Aan het verslag der Indische Rekenkamer is het volgende verhaal ontleend De nalatenschap van een Europeaan, die eene in- landsche vrouw had benoemd tot erfgenaam zijner in Indië aanwezige goederen en tot executrice van den boedel, werd door de Weeskamer te Soerabaja als onbeheerd aanvaard. Van daar proces wie executrice zijn moest. De raad van justitie te Soerabaja stelde de inlandsche vrouw in ’t gelijk, maar in hooger beroep besliste het hoog gerechtshof dat zij ongelijk had. Kos ten der beide processen fl437,611/i. Aangezien de inlandsche vrouw niets bezat, konden de kosten niet op haar worden verhaald en kwamen zij ten laste van ’s lands kas. De totale waarde der nalatenschap be droeg ƒ3.98, niet eens voldoende om de kosten van beheer te dekken. COLLECTE FRIESLAND. EERSTE KLASSE. 2e Trekking Dinsdag 12 Juli. 2108 f 200. Prijzen van f 20. 3113 3124 3432 3445 4608 zag er koffertje in de hand, zwierig in zijn optreden en goed Een echte kwakzalver van waar hij zijne waar misschien kon Wat wist hij overal eene rij van kwa- kwaaltjes op te disschen, waarvoor tusschen worden we gewaar. Bedoelde onderwijzer verzond dikwijls kleine pakjes als monsters zonder waarde. De brie vengaarder vertrouwde het zaakje niet; hij zond eenige pakketten naar de bevoegde macht op en het bleek, dat ze genees krachtige kruiden bevatten. De politie kwam er bij te pas. Nu moest echter nog geconstateerd worden, dat de kruiden werkelijk verkocht werden. Een slimme maréchaussee van de brigade te Buitenpost er op af. Hij verkleedde zich en zag er uit als een echte wonderdokter: een koffertje in de hand, zwierig van kleedij en in zijn optreden en goed van de tong riem gesneden. Heel spoedig had hij eenige adressen huizen, slijten, len en zijn geneesmiddel hielp. Maar het baatte hem niet. Hij vischte achter het net. Al spoedig wist hij, dat de meester zijn concurrent was. Spoedig ook wist hij te be werken, dat men hem die kruiden van den meester eens liet zien. Een weinigje er van op de hand, nauwkeurig bekijken en betas ten o, wonder, precies dezelfde krui den, die hij ook met zich voerde. Zie maar Dus kan ik hier niet terecht. Bij het heengaan vroeg de wonderdokter*: »A propos, mag ik ook weten, wat die krui den kosten?* De lui vertelden, dat meester er niets voor b rekendealleen de vracht moest betaald wor den. >Zoo, zoo, nu, dat is een zeer royale wonderdokter, want het zijn dure medicamen ten.* En de man der wet vertrok, om aan meer adressen zijne kruiden te presenteeren Bij anderen was hij gelukkiger. De eenvou dige menschen geraakten door den handigen maréchaussee-wonderdokter op hun praatstoel en deze verkocht nog aardig. Met de namen van verschillende getuigen kon hij huiswaarts keeren. HET BILDT. Te Oude-Bildtzijl wordt 27 Juli het telegraafkantoor, ingericht met telefoon dienst, voor het verkeer geopend. Te Lieve vrouwen-Parochie geschiedt dit 7 Augustus en te Sint Jacobi-Parochie 12 Augustus. De drie kantoren komen in verbinding met Franeker. REPETITIE Dinsdag 19 Juli, ’s avonds te 7 voor de solisten, te 81/i uur voor het koor. toonen een zes a achtduizend maal grootere intensiteit te geven, dan die eener gewone piano. Men zal dit instrument kunnen gebruiken tegelijk met de groote fonograaf waaraan Edison bezig is en die bij gunstige omstandigheden op tien K. M. afstand kan gehoord worden. Zijn geheim. Een vreemdeling bezocht eens een Goudsche pijpenfabriek en vond er alleen maar een knaap Ik geef u een gulden als gij me eens laat zien, hoe gij die pijpen fabriceert, zeide hij. Ik kan alleen maar neuswarmertjes maken, mijn heer, antwoordde de knaap. Wat zijn dat, neuswarmertjes? Wel, korte pijpjes. Nu goed, ik geef je een gulden maak er eens een. Eerst de gulden, was het antwoord. De vreemdeling gaf het geldstuk, en toen nam de jongen een lange pijp, brak een stuk van den steel af en zeide: Kijk, dat is nu een neuswarmertje. Het spinnewiel in eere hersteld. Als men doo r de straten van Berlijn wandelt, dan ziet men voor bijna alle uitstalramen der meubelmagazijnen het an tieke werktuig het spinnewiel, waarmee onze groot moeders zoo handig wisten om te gaan, En werke lijk komt het spinnewiel weer bij de dames in eere, niet alleen als sieraad, maar inderdaad als praktisch werktuig. Gretchen am Spinrade is thans geen zeld zaamheid meer. De dochters der Berlijnsche aristocratie houden zich thans weer bezig met het zelfvervaardigen van garen yoor fijne linnenstoffen, ’t geen zeker met het oog op de emancipatie van het tegenwoordige vrouwelijke geslacht een verblijdend teeken is. De wederinvoering van het spinnewiel hebben de Duitschers te danken aan de Engelsche dames, bij wie de gewoonte om de wol voor huishoudelijk gebruik zelf te spinnen, op het land tenminste, nergens uit gestorven was. De trotsche ladies hebben deze ge woonte uit den patriarchalen tijd weder ingevoerd en zoo heeft deze huisindustrie ook reeds weder haar intrede in Duitschland gedaan. Voor zoover wij weten, bestaat zij hier nog niet. Ut it Amenkaensk. en liet 17 kamielen nei. er de helt oan syn aldste twade soan en in njuggende part oan syn trêdde soan fa. Do ’t eist syn deel krjje scoe fornamen se dat dit net sa maklik gyng. Do ’t se de harsens fen hjar swarte koppen der yette drok oer oan ’t skrabjen wieren, kaem der krekt in kamieldrjuwer lansensei: Wacht, ik scil jim’ üt de myt helpe, ik lien jimme ien fen myn bocheldragers. Do gyng it maklik. De earste krige 9 kamielen, de twadde krige 6 en de trêdde krige 2 kamielen, krekt op e kop ou 17. De driuwer naem syn liende kamiel wer en reisge fieder. Eltse soan krige mear as syn faer him neilitten hie 1 hoe koe dat naldo, wordt niet door ieder als hoofd erkend, vooral niet door de inwoners buiten Luzon. De andere eilanden wenschen de Am. slechts te gebruiken tot de Spanj. verjaagd zijn. Den 8 Juli heeft de Sp. gouverneur aan de bevolking de zelfregeering beloofd, en de rebellen worden aangezocht, zich met de Sp. te vereenigen. Niet ver van sche kanonneerboot Irene weigerde den opstandelingen de Spanj. op het Grande Eiland aan te vallen. Adm. Deweij zond onmiddellijk de Raleigh en de Concord. De Raleigh opende bij het binnenstoomen der baai vuur op de Sp. forten. De Sp. macht, 500 man, gaf zich over. De Irene stoomde uit de baai en keerde naar Manilla terug, waar hij verklaarde uit menschlievend- heid te hebben gehandeld. De kapitein bood aan de vluchtelingen aan boord van de schepen van Dewey over te brengen, maar deze weigerde. WASHINGTON, 13 Juli. De Am. generaals wach ten tot morgen met bombardement. Onderwijl zal Sp. generaal Toral instructies uit Madrid vragen. Veertien gevallen van gele koorts zijn onder de ambte naren der transportbooten geconstateerd. Brieven van 9 Juli melden dysenterie onder de Am. troepen bij Manilla. Duitsche officieren zijn gezien bij Sp. versterkingen van Manilla. WASHINGTON, 13 Juli. Minste eisch der Am. moet zijn algeheele ontruiming van Portorico en Cuba. Heden plan goedgekeurd om Santiago tot eiken prijs te nemen. Honderd gevallen leger geconstateerd. PLAYA DEL ESTE. Opperbevelhebber Miles heeft bevel over het leger op zich genomen. Am. eischen behalve overgave der stad ook de overgave der geheele provincie Santiago met inbegrip van de garnizoenen der andere steden. NEW-YORK, 13 Juli. Am. regeering heeft tele grammen ontvangen, die niet gepubliceerd worden. Men denkt, dat het over de gele koorts is. TAMPA, 14 Juli. Gisterenavond vertrok een trans portschip met drie detachementen cavalerie, een bat terij zware artillerie, genie-soldaten en Roode-Kruis- verpleegsters. SANTIAGO, 13 Juli. Adm. Sampson meldde aan generaal Shafter »Geen overgave van Santiago, zonder dat de Spanj. beloven de mijnen in de baai weg te ter nemen. Ook moeten zij alle forten aan de baai ver- nietigen. WASHINGTON, 14 Juli. Aan Shafter is geseind Sla alle voorwaarden af, behalve onmiddellijke en on voorwaardelijke overgave. Te 11 uur 40 min. zond Shafter een telegram, meldende, dat de Sp. commis sarissen hadden benoemd om de voorwaarden der over gave van Santiago op te stellen. WASHINGTON, 15Juli. Santiago heeft zich overgegeven. De Sp. soldaten zullen op Am. schepen naar Spanje worden overgebracht. Aan de Am. wordt het geheele Oostelijk deel van Cuba afge staan. Deze bewoordingen zijn echter vrij onduidelijk. NEW-YORK, 15 Juli. De verscheping van troepen van Charleston is tot nader orde uitgesteld. MADRID, 14 Juli. Volgens een dépêche uit Ma nilla hebben de Am. zich meester gemaakt van Faso- Maria-Nos, waar zij een Am. gouverneur hebben achter gelaten. De regeering heeft aan Blanco te Havana geseind, om tot het uiterste vol te houden. sud 1 o If r i. i i j l l 3086 3094 3097 3119 3144 3414 3421 4009 4610 4622 5347 9745 9768 9832 9892 4637 5317 9744 9846 9881 17128 17230 19900 19911 19974 10038 19937 10060 19984 17055 17198 19925 2050 2095 2097 2101 2124 2920 2923 2963 3046 3112 17028 17056 17070 17083 17101 2034 2064 2164 2167 2169 2125 2137 2141 2149 2974 3450 9746 9763 10035 10069 10083 17029 9905 9945 10056 10061 17002 10018 f 100. Prijzen van f 20. 9899 9943 9959 10001 10026

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1898 | | pagina 3