H.H. Coiffeurs. Bier- Kroningsfeesten. raa leerlingen. 2 Augustus 1898. Nieuw! W. BAKKER. Opkomst onder de Wapenen. Nieuw! J. SMIT Ezn., KEUKENMEID. Jongmaatjes, WIJZIGING Advertentiën. BEKENDMAKING. Burgerlijke Stand. Ex. Portret van H. M. KONINGIN WILHELMINA a f 1,25. r> t, g Handels- en Marktberichten. Otto von Bismarck, j* SpanjeAmerika. HUWELIJKSVOLTREKKING. ?e- M. van der Meer, H. Bergsma, Terhorne. d. Hoop, Ter- M. J. H0UW1NK en H. J. VOLKERS. n Ondertrouwd 28 Juli 1898. n De ondergeteekende wenscht te ontvangen WOONPLAATS NAAM: d P. IJPES Jzn. ÉN N. KOERSE. Artikelen voor Versieringen en Illuminatie. ien st- len we jlk eg rk >e- ijn re de ts- te K. !t n it n n k !t Sneek Leeuwarden a e n il it en de je 3U et in g> n. e- >g le it- voor School no. 3. t V. d. a- :n k. of m :n g n i. in ‘g te ot Ia in rij in van den 23 April 1879 Wordt gevraagd tegen 15 Augustus aan staande of eerder, een Bediende, goed kun nende scheeren en haarknippen. Brieven franco onder letter Z. Bureau Gratis Advertentieblad, Enschedé. SNEEK, 2 Aug. Boterprijs le keur f 37,50. Aanvoer 392/4, 34/s Vereeniging: le keur f 37,00 a f38,00. 2e keur f 36,a f 37,3er keur f 35,a f 36,4e keur f Hf-,Laagste keur f Fabrieksboterf 38.00 a f 38.50. Aanvoer 17/s, 58/8. Nagelkaas f 17.— a f 29.00. Kanterkaas f a f Aanvoer 10405 Kilo. Aan de Veemarkt waren heden aangevoerd: 200 Koeien, 6 Stieren, 210 Kalveren, 34 Nuchteren kalve ren, 233 Schapen, 83 Lammeren, 26 Varkens, 500 Biggen, 2 Paarden. Prijs der Koeien f 50 a 185; Stieren f60 125; Kalveren f13 a 32 Nuchteren Kalveren f 3 a 8.00 Schapen f 7 a 30; Lammeren f 5 a 15 Varkens f30 a 85Biggen f7 A 40Paarden f 00 a f 000. van den Burgerlijken Stand der ge- Meldden alle telegrammen, dat de groote Kanselier Zaterdagavond 11 uur is overleden, wij vernamen zoo even van een heer, die dien avond in de Rijnstre ken was, dat allen daar reeds te ruim 7 uur het doodsbericht ontvingen en alle openbare gelegenheden sloten of rouwden. KIEL, 1 Aug. De Keizer, die te Bergen (Noorwe gen) het bericht van Bismarck’s dood ontving, is hedenavond te half tien aan boord van de Hohenzol- lern alhier aangekomen. BERLIJN, 1 Aug. Het Staatsblad Reichsanzeiger verscheen in rouwrand en deelde den inhoud van des Keizers telegram van rouwbeklag mede. De slotwoor den waren: »Ik zal hem een laatste rustplaats geven in den Dom te Berlijn aan de zijde mijner voorvaderen.” De Keizer heeft bevolen, dat het Hof 10 dg., het leger 8 dagen zal rouwen. Van alle rijksgebouwen zal tot na de begrafenis de vlag halfstoks hangen. De dagen gaan voorbij, de zonnen spoeden over, Maar niet wat in ons leeft en werkt, dit blijft een [blijvend wonder. Als de vrouwenhand de draden, Stikt en schikt naar vorm en trant. Bloem en bladen op gewaden, Borduurt en haakt, op doek en kant. Als haar vingertoppen zweven; Langs de toetsen van ’t klavier; Harmonisch klankgeluiden geven, Grootsch, meeslepend, vol en fier O dan streelt zij ziel en zinnen! Als Koningin ’t leven minnen Kracht kroost nieuw frisch jong leven Aan ’t Nederlandsche volk te geven. Hoe schaarsch voor vrouwen weggelegd, Is aan Adel niet ontzegd! W. v. d. MEÜLEN. VOOR DE geabonneerden op de SNEEKER COURANT. Door mijne nieuwe BAND AFNEMERS is het thans mogelijk voor elke leek, de banden van een rijwiel te nemen binnen een minuut, en ze in even korten tijd weer om te leggen. Prijs per stel 3 stuks vernikkeld f 0.90. 3 blauw - 0.60. Verkrijgbaar bij Burgstraat, SNEEK. JOURE. Woensdagmorgen jl. te 10 ure werd alhier overgegaan tot publieken verkoop van de meubelen van den vrachtrijder P. v. d. W., door den gemeente-ontvanger wegens achter stallige hondenbelasting in beslag genomen. Nadat de deurwaarder het proces-verbaal van verkoop had voorgelezen, sprak een zwager van den belastingschuldige de volksmenigte die zich bij de woning had verzameld, toe, zeg gende, dat hij de meubelen zoude koopen en verzocht dat niemand der aanwezigen daar op een bod zoude doen dan hij alleen. Alzoo kennelijk ten doel hebbende den verkoop te doen mislukken. Hij had echter buiten den waard gerekendde genomen maatregelen waren zeer doeltreffend. Een paar nieuwe stoelen werden aangeboden: eerste bod 2 cent; door een veldwachter werd meer geboden. Het resultaat was, dat de gemeente en nog enkele andere koopers eenige meubelstukken kochten tot een bedrag als voor belasting en kosten verschuldigd was. Tijdens den verkoop liet ook de rljksontvanger eene vordering be- teekenen wegens personeele belasting, die even eens op voorschreven wijze werd ingevorderd. De gemeentepolitie was versterkt met een paar marechaussees. Alles liep, zeker ten spijt van velen, in de beste orde af. Het leger van generaal Shafter moet reeds 4300 zieken hebben, waarvan meer dan 3400 aan gele koorts lijdende. En dit bericht is van Zondag. Dus nu zal ’t nog wel erger wezen. De Am. hebben troepen ontscheept op Portorico. De stad Ponce, niet te verdedigen, werd door de Sp. verlaten en in haast. De inwoners haalden de Am. met vreugde in. Eene uitstekende weg leidt van Ponce naar de hoofdstad San Juan. Omtrent de ziekte (mazelen) van den jongen Sp. Koning hoort men niets meer. WASHINGTON, 1 Aug. De heeren Alger en^Long confereerden hedenmiddag langen tijd met Mc. Kinley over den toestand op de Philippijnen. De regeenng heeft belangrijke dépêches ontvangen, doch deelt niets mede. Merritt, de Am. generaal, seint, dat het met de opstandelingen tot een openlijke breuk komt. Hij zal, handelend met Dewey, de overgave van Manilla vragen. WASHINGTON, 1 Aug. Merritt verzoekt zijn troe penmacht tot 50.000 man te versterken. De oorlog moet aan Am. reeds tusschen 1000 en 1500 millioen gulden hebben gekost. van jhr. A. J. van Sminia, De BURGEMEESTER van Sneek, Gelet op de missive van den Heer Commissaris der Koningin in Friesland, dd. 28 Juli 1898 1ste Afdee- ling M/S no. 1053, betreffende wijziging in de data van opkomst in werkelijken dienst van miliciens-verlof gangers der lichtingen 1894, 1895 en 1896 Overwegende, dat het dientengevolge noodzakelijk is, zijne kennisgeving van de opkomst onder de wa penen van den 31sten Mei 11. gedeeltelijk te wijzigen ROEPT BIJ DEZE OP: de in deze gemeente gevestigde verlofgangers, behoorendê tot de hieronder vermelde lichtingen en korpsen, om zich op de hierna aangegeven en gewijzigde tijdstippen uiterlijk ’s mid dags ten 4 ure bij hun korps in werkelijken dienst te begeven, te weten A. de Verlofgangers der lichtingen 1894 en 1895, behoorende tot het le, 2e, 3e en 4e Bataljon van het le, 2e, 3e 5e, 6e en 8e Regiment Infanterie, in plaats van 25 Augustus op 1 September a.s.; B. de Verlofgangers der lichting 1895, behoorende tot: het 5e Bataljon van het le, 2e en 3e Regiment Infanterie, het 5e Bataljon van het 5e en 6e Regiment Infanterie en de le, 2e, 3e en der 4e Compagnie van ’t 5e Bataljon van het 8e Regiment Infanterie, in plaats van 2 September op 5 September a.s. de 2e en 3e Compagnie Hospitaal-soldaten, in plaats van 22 Augustus op 29 Augustus a.s.- de le, 5e en 6e Batterij van het 3e Regiment Veld-Artillerie, in plaats van 19 Augustus, op 22 Augustus a.s. de 2e Compagnie van het korps Pontonniers, in plaats van 24 Augustus op 25 Augustus a.s.; de le, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e en 8e Compagnie van het korps Genietroepen, in plaats van 16 Augustus, op 26 Augustus a.s. Sneek, den 1 Augustus 1898. De Burgemeester voornoemd, ALMA. Toelating den len September e. k. Aan belanghebbenden wordt bekend ge maakt dat de aanvrage tot toelating van leerlingen op bovengenoemde School moet plaats hebben op Zaterdag den 6 Augustus e. k., des namiddags van 6y2 tot 8 uur, in een der lokalen van het Armenhuis alhier. Sneek, den 1 Augustus 1898. Wordt gevraagd een bekwame, fatsoenlijke KEUKENMEID, te Voorburg bij den Haag, van goede getuigen voorzien en muts dragen vereischte. Loon ƒ150,’s jaars. Br. fr. lett. E. aan den boekhandelaar R. van DER VELDE, Leeuwarden. Fürst Otto Eduard Leopold von Bismarck-Schon hausen is Zaterdagavond om 11 uur vrij haastig, doch kalm overleden. Ons bestek laat niet toe, het leven van dien kolossus te schetsen. Zijne geschie denis is de geschiedenis van Duitschland gedurende de laatste halve eeuw. Hij was de schepper van het Duitsche Rijk, de verheffer van Pruisen, de bedwin ger van Denemarken, Oostenrijk en Frankrijk. Hij was de ijzeren kanselier. Hij werd geboren den 1 April 1815, werd dus ruim 83 jaren oud. Den 1 April 1885, toen hij zijn70sten verjaardag vierde, hadden groot- sche huldebetuigingen plaats. Twaalfmaal 100,000 mark werd bijeengebracht, om het stamgoed Schonhau sen in zijn vollen luister te herstellen, een gelijke som voor een Schönhausen-fonds (voor Duitsche stu denten). Keizer Wilhelm I stierf den 9 Maart 1888, na eene regeering van 3 maanden stierf ook keizer Friedrich en werd opgevolgd door Wilhelm II. Ten gevolge daarvan trad Bismarck in Maart af als Rijks- kanselier, trok den 29 Maart naar Friedrichsruh en werd «de kluizenaar van het Sachsen wald.” Drie mannen hebben Duitschland gebouwd: Wil helm I, Moltke en Bismarck. Wilhelm en Moltke gingen reeds henen. Birmarck, misschien de grootste der drie, is hen nu gevolgd. SNEEK. Van den 26 Juli tot den 2 Augustus. Geboren: Bernard Arnold Lampe, d. Hendrik Koopmans, z. Jan de Boer, z. Sake van Bergen, z. Sjoerd de Boer, d. Overleden: Baukje Dijkstra, 4 mnd. WONSERADEEL. Van 27 tot en met 29 Juli. GeborenMaaike, dv. Floris van der Berg en Gretske Roedema, te Makkum Eerde, zv. Willem van der Meer en Grietje Nauta te Hichtum. Jaitske Trijntje, dv. Jacob Borger en Hinke Stremler, te Makkum. Feike, zv. Tjerk de Boer en Grietje Bakker, te Burg- werd. Geertje, dv. Sjoerd Alkema en Reiske Reitsma, te Tjerkwerd. Geertje, dv. Marten Tiemstra en Foekje de Boer, te Pingjum. Overleden: Cornelia Rombout 40 jr., echtg. van Doeke Tolsma, te Arum. Antje Andela, 2 mnd. te Arum. De Ambtenaren meen te Sneek, Gelet op artikel 4 der Wet (Staatsblad no. 72); Maken bekend: dat met wijziging van hun besluit van den 24 Februari 1883, er in het vervolg gelegenheid zal worden ge geven tot kostelooze huwelijksvoltrekking: des Zaterdagsnamiddags één uur en des Maandags- middags twaalf uur. Overigens blijven van kracht de door den Gemeen teraad vastgestelde en Koninklijk goedgekeurde bepa lingen, dat huwelijken worden voltrokken Vrydagsmiddags 12 uur tegen betaling van fo. Donderdagsmiddags 12 uur tegen betaling van f 10. Op een ander tijdstip ter keuze van belanghebbenden, tegen betaling van f 15. Sneek, den SOsten Juli 1898. De Ambtenaren voornoemd, ALMA. KINGMA. P. FENNEMA. T. H. WIELINGA. Ter STOOMDRUKKERIJ van POUWELS FALKENA bestaat gelegenheid tot plaat sing van goed kunnende Platzetten. goo’s 50-jarig bestaan is goed geslaagd. Het vuurwerk was aangeboden door ingezetenen alhier. De lijst van deelname bevatte niet minder dan 58 aangiften. Alleen de zesde klas kon niet doorgaan, wegens onvoldoende deelname. De uitslag is als volgt: KI. I. Beurtschepen (12 inschrijvers). Winnaars «Dorp Grouw” van M. W. Peekema, alhier. «Vijf gebroeders” van A. v. d. Bos, Appel scha. «Drie gebroeders” van W. de Jong, Koudum. «De Rot” van van der Meulen en van Dijk, Rottevalle. KI. II. Vrachtschepen (10 inschrijvers). Winnaars: «Drie gebroeders” van Oudega (H. O. en N.) Wier gebroeders” van M. de Vreze, Bakhuizen. «De Fluessen” van S. Meinesz, Nijega (H. O. N.) «Nooit Gedacht” van KI. III. Boeiers (4 inschrijvers). Winnaars «Constanter” Oudkerk. «Bever” van J. Velsink, Sneek. KI. IV. Open jachten (4 inschrijvers). Winnaars «Mercurius”, J. H. W. Wachtels, Leeuwarden. «Annie”, F. K. de Vries, Londen. KI. V. Booten (5 inschrijvers.) Winnaars «Wilhelmina”, B. D. Hoogterp, Warga. «Njord”, mr. T. IJ. Kingma Boltjes, Jorwerd. KI. VII. Vischaken (8 inschrijvers). Winnaars Wrijheid”, H. Coehoorn, Lemmer. «Ziet op u zelven”, J. A. Visser, Lemmer. «De jonge Jan”, D. Coehoorn, Lemmer. KI. VIII. Schouwen, niet wijder dan 1.8 M., (7 inschrijvers). Winnaars «Snel”, J. G. Kalsbeek, Warga. J. IJ. Beeksma, Goïngahuizen. KI. IX. Booten met sprietzeil (5 inschrijvers). Winnaars: «De jonge Otto”, D. H. v. home. «De jonge Geert”, A. Visser, Sneek. KI. X. Schouwen, niet wijder dan 1.55 M., (3 inschrijvers.) Winnaars «Marianne”, Jan de Boer, Hooidammen. «Krekt klear”, Tjeerd W. de Jong, Grouw. gebruikers in huis, die een best en lekker glas bier verlangen en van uiterst zindelijk bottelen verzekerd wenschen te zijn, betrekke uitsluitend van SM H3S BON i i e i. i V-

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1898 | | pagina 3