Thee Rookt Zandhuizen’s TABAK SPONTURF, ffroaloger Sl&awe, VRIJLAND. Een Droombeeld van de Toekomst LUCULLUS. Pelsgarnituren in de fijnste Parijzer genres. Rekeningen, kwitantiën, Wissels, ENVELOPPEN, BRIEFKAARTEN, BESTEKKEN, VERKOOP BIL JETTEN en -BOEKJES, VISITEKAARTEN, enz. enz. Joustra’s Gognac. Wijnhandel, Grossierderij. THE MUTUAL Life Insurance Company of New-York. Grootste en belaDorfikste LevonsverzekorinD-Maatscliaiipij. Yertade’s Mne Mttasjes t zijn hoogst eenvoudig in de behan- deling. Gij plaatst ze op een schotel- tje zonder water, buigt de pit recht, steekt ze aan en gij hebt u verder om niets te bekommeren, want ze branden rustig het aangegeven aantal uren, zonder te flikkeren bij het uit- gaan. 30 ct. per doos inhoudend 12 zesuurs of 10 achtuurslichtjes. POUWELS F ALKEN A, Sneek, leveren in den kortst mogelijken tijd alle voorkomende DRUK WERKEN als Wörisliofener Alllieil Stift S T A A T S L 0 T E R IJ. EEN SCHEPPINGSDROOM Programma's en Tekstboekjes, HUWELIJKSCIRCULAIRES EN ROUWBRIEVEN Vraag overal Steendrukkerij. Boekdrukkerij, Zenuw- en Maaglijders wordt uit overtuiging, als een werkelijke hulp in den nood, het boek a E. SANDERS. WsaaiMs „Sanitas” Amstada®. 359ste Steenwijker Gebrs. LASSCHE, De Koning der Kookboeken. Hollandsche Theeverbrnik-Vereeniging AMSTERDAM. uit de Stoom-Tabaksfabriek „Het Wapen van Sneek.’ LEVERTRAAIT van de Firma WESTERHOF, SNEEK. per flacon 40 ct. 1/ï 20 Wed. S. JOUSTRA Zoon. Wijde Burgstraat, Sneek. Beleefd aanbevelend. Zuiver onderling. Opgericht in 1843. Wed. S. JOUSTRA ZOON. <3> - 50 1 FRAMBOZENWIJN BESSENWIJN BESSENSAP CITROEN LIMONADE ORANJE LIMONADE LEMON SQUASH (kwast) 70 45 70 75 75 Lekkere Geurige Fijne Coster's Fietsloten. 5 stuks geldig 5 Klassen 25 ets. is het heste heilmiddel voor wonden, insectenbeten etc. dus voor touristen, wielrijders en allen die zich veel in de open lucht ophouden, onmisbaar. Prijs 5 stuks f 0.75; Winkeliers rabatt. Hoofd-depót voor Holland en Koloniën 1ste trekking op Maandag 21 Nov. e. k. LOTEN of GEDEELTEN daarvan te beko men bij Bij P. C. WEZEL te Haarlem is verschenen Fantasie op bekende theorieën door Vrouwe C. L. J. M. THORBECKE, Oeb. Van Cats barones de Baet. Prijs 50 Cent. Geen 2e Soort, doch le Soort 4.50, per duizend (kosten voor den kooper), ƒ5,franco in huis. Tevens le Soort tegen scherp concurreerenden prijs. A anbevelend, Koopmansgracht. Bij P. C. WEZEL te Haarlem is verschenen Het Beeld eener Toekomst-Maatschappij. Prof. Dr. THEOD. HERTZKA. 366 pag. compresse druk met portret van den schrijver. Ingenaaid f 1,50; In prachtband f 2,25. (Vervolg op VRIJLAND.) Prof. Dr. THEOD. HERTZKA Ingenaaid f 1,50; In prachtband f2,25. Uiterst boeiende politiek-staatkunflige romans. Bij P. C. WEZEL te Haarlem is verschenen: CULINAIRE RECEPTEN Vrouwe C. L. J. M. THORBECKE, geb. Van Cats barones de Baet. Ruim 1100 beproefde recepten, tal van wen ken omtrent voedingsleer en warenkennis 420 pag. compresse druk. Prijs I 1,25. FRAMBOZEN BRANDEWIJN FRAMBOZEN LIKEUR MORELLEN BRANDEWIJN v/h DE JONG ZANDHUIZEN, Hoek Wijde Burgstraat, Sneek, PRIMA MEDICINALE Sedert 1887 steeds met succes geannonceerd, Franco proefflesch f 1,20. Afgehaald - 1,10. Scheikundig onderzoek op aanvraag voor onze rekening. SNEEK. Alleen verkrijgbaar bij H. ZANDSTRA, bij de Waag. PRIJSNOTEERING. 45 en 50 ets. 55 60 90 100 125 Java Stofthee grof Souchon grof Pecco Souchon grof 75 f 2,329,936,558,78. - 134,732,856,29. 89,860,848,23. - 631,309,546,42. 88,328,842,26. 40 30 20 Ledige flesch terug of 5 cent verhooging. voor lijders aan chronische long- en keelaan doeningen Door doctoren aanbevolen, uitstekend mid del tegen aandoen, der longen en der keel. Tering, Asthma en aandoen, van het strotten hoofd. De brochure over het gebruik van deze thee en daaruit gevolgde genezingen gratis ver krijgbaar. Ieder pakket thee is toereikend voor twee dagen. Prijs M/2 f 1,20. Centraal depót, A. WOLFFSKY, Berlijn No. 37, Weissenburgerstrasse 79. per fl 70 cent. RAADGEVER, aanbevolen. Na ontvangst van adres per briefkaart wordt dit boekje franco per post toegezonden door BLOKPOEL’S Boekhandel, Zaltbommel. Verzekerd kapitaal en Lijfrente Ontvangsten in 1897 Uitgaven in 1897 Bezittingen op 1 Januari 1898 Surplus of extra-reserve Directie voor Nederland Inspecteur voor de 3 Noordel. Provinciën Gebouw Mercurius, Spui hk. Kalverstr. Amsterdam. J. S. KRAUS, Groningen, Ossenmarkt H. 258. V ertegenwoordigers: W. DEINUM en W. van GORKUM SneekA. J. van MESSEL van der WERFF J.Hzn. Leeuwarden S. H. KAMSTRA FranekerIJ. van der VEEN, Hallum; L. STÜUT, DokkumANT. CORN. SCHIERE Bovenknijpe B. S. GAASTRA, WorkumH. F. van der WERF Dzn., Bolsward; A. VENEMA, Dantuma- woude; E. BEIJER, Meppel. Verkrijgbaar bij Firma H. WESTERHOF. Firma J. W. HINGST. H. BRENNINKMEIJER ZONEN. sc s' I OQ g o 1O o 04 DOOR EN DOOR DOOR I EXTRA FIJNE KEUZE PELS-ARTIKELEN, I Boa’s, Kragen, Cols, Moffen en Garneering. K. ZANDHUIZEN,

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1898 | | pagina 4