Nieuwjaarscommissie. Verpachting. B Advertentiën. c. e. a. b. Plaatselijk Nieuws. d. Zestigjarige Echtvereniging SINT-NICOLAAS. g. de brug met woning, aan den Laatsten Stuiver, in gaande 12 Mei 1899, en de heffing van rechten voor het gebruik van Wa teren, Kaden en Wallen, ingaande 1 Januari 1899 de Aanplakborden de Regenwaterbakken, en het Marktgeld voor het uitstallen van koopwaren enz. Laatste berichten. Publiek verpachten: Handels- en Marktberichten. 359ste Staatsloterij. COLLECTE FRIESLAND. Burgerlijke Stand. INGEZONDEN. A. het BAKHUIZEN. 3 Dec. Een pasbeginnend jager uit Hemelum heeft heden middag den onderwijzer E. alhier in den nek getroffen. Een deel van het schot, dat voor een konijn bestemd was, stuitte gelukkig af op den hals boord, waardoor het ongeluk minder ernstige gevolgen zal hebben dan men aanvankelijk vreesde. l a. een JOHAN FREDERIK REPKO JANTJE GERRITS DE LEEUW, hetwelk zij in allen eenvoud hopen te herdenken teSneek den 21 Dec. a. s. Hunne Kinderen, Klein- en A chterkleinkinderen. A’ Als vorige jaren wenscht de Nieuwjaarscom- missie alhier op den Nieuwjaarsdag eene uit- deeling van warme spijs enz. te houden aan behoeftigen dezer gemeente. De Commissie besloot daartoe dit jaar geen circulaires rond te zenden, doch noodigt bij deze de ingezetenen uit, iets voor het goede doel af te zonderen en het vóór of op 15 De cember e. k. te laten bezorgen bij één der ondergeteekenden, die zich voor de ontvangst gaarne beschikbaar stellen. Sneek, 1 December 1898. R. FEENSTRAJOHZ. CARL STOCKMANN. J. TERWISSCHA VAN SCHELTINGA. W. H. VEEN. Mr. T. K. DORAMA. De VOORWAARDEN liggen ter Secretarie ter lezing. De gezegelde INSCH RIJVINGSBILJETTEN voor de onder sub a en b bedoelde perceelen, geteekend door den inschrijver en twee bor gen, moeten ’s daags vóór de verpachting ter Secretarie worden ingeleverd. Sneek, den 6 December 1898. Burgemeester en Wethouders voornoemd, ALMA, Burgemeester. JAC. VAN DER LAAN, Secretaris. bij opbod, gaande Daar woonde eens in ’t Spaansche land Een bisschop vroom en vroed, In weldoen vond die beste Sant Zijn lust, want hij was goed. Alom, waar hij verscheen in ’t rond Werd zegening verspreid. Hij reed te paard en uit zijn mond Klonk steeds weldadigheid. Maar bovenal was zijne hand Steeds open voor het kind Daarom werd dan ook Sint-Niklaas, Door kinderen zeer bemind. Het kind, gehoorzaam, leerzaam, zoet, Kreeg lekkers in zijn mand. Alleen ’t ondeugende gemoed Ontving slechts scha en schand. Wel duizend jaar is 't al geleên, Maar wat op aard verkeer; Hoewel Sint-Nicolaas verdween, Zijn goedheid blijft in eer. Op zijnen sterfdag wordt zijn naam Door groot en klein genoemd. En niemand, die niet luid den naam Des goeden bisschops roemt. Ook wij gedenken d’ ed’len man, Al leeft hij ook niet meer. Wij zien in eiken gever hem, En zingen hem ter eer. Wij danken dan op dezen stond, Voor ’t geen hij aan ons brengt; En hopen dat nog menig jaar Sint-Nicolaas aan ons denkt. R., 6 Dec. 1898. wijl heden een inplaats van 40, Door de huizer Zand twee tjalkschepen vergaan. De opva renden, samen 17 personen, zijn behouden te Broe- kerhaven aan wal gebracht. Een vischdief. In de Leidsche vaart onder Heem stede is een vischotter gevangen, wegende 12 kilo, en één meter lang, De otter werd aangekocht door den heer Slager, bontwerker te Haarlem. De Vaderlander meldt, dat het Koninkl. jacht de Walk” zal worden verkocht. Nu vinden wij dit niet verkeerdhet ding was wel wat min voor koninkl. jacht; het liep zoowat half zoo hard als een snelloo- pend stoomschip. Het werd ’t laatst gebruikt, toen H.H. M.M. voor eenige jaren Engeland bezochten. »Door arbeid tot verbetering.Bij het hoofdbestuur van de Friesche vereeniging «Door arbeid tot verbete ring” zijn belangrijke voorstellen ingekomen, en wel de volgende: 1. De afdeeling Wonseradeel stelt voor aan de al- gemeene vergadering, het hoofdbestuur ten vriende lijkste uit te noodigen: a. een onderzoek in te stellen naar de in de provincie Friesland onbewoonbaar ver klaarde woningen; b. de afdeelingen met den uitslag daarvan, voor zooverre haar ressort betreft, in kennis te stellen en haar op te wekken pogingen aan te wenden om daarin verbetering aan te brengen; c. zijnen veelvermogenden invloed aan te wenden de daartoe benoodigde gelden voor aankoop en wederop bouw tegen 3 pc. te verkrijgen; d. eene zekere som beschikbaar te stellen voor eene uit te schrijven prijsvraag van eene degelijk geriefelijke, de financieele krachten van den arbeider niet te bovengaande, wo ning; e. pogingen aan te wenden tot het in het leven roepen van wettelijke bepalingen, in acht te nemen bij het bouwen van nieuwe woningen. 2. De afdeeling Wonseradeel stelt voor aan de al- gemeene vergadering, het hoofdbestuur ten vriende lijkste uit te noodigen, om het door het hoofdbestuur in het vorig jaar uitgebracht uitstekend rapport om trent het pachtstelsel, op te zenden aan de Hooge Regeering en er bij haar op aan te dringen dat er van regeeringswege pachtcómmissies in het leven wor den geroepen, aan wier oordeel verhuurder en huurder zich zullen moeten houden. Na daarover het advies te hebben ingewonnen van de verschillende afdeelingen, zullen voormelde voor stellen in de algemeene vergadering in behandeling worden gebracht. Te Enkhuizen wonen vier broeders en een zus ter, die te zamen 396 jaar tellen. Het zijn de gebroe ders Harder en hunne zuster K. Harder, weduwe De Wit. De jongste der vijf is 74, de oudste 86 jaar. Een buitenkansje Een arbeider aan de margarine- fabriek des heeren Simon van den Bergh te Kleef, die aldaar eerst als handlanger (opperman) gewerkt had, had de vorige week ’n buitenkansje. De man kreeg een erfenis van eenige tienduizenden, stak dadelijk de naald in ’t spek enkeerde naar zijn Holland terug. Beleediging der Justitie. Door de Delftsche politie is Zaterdagavond proces-verbaal opgemaakt tegen een te Rotterdam wonenden boekdrukker, wegens het op straat venten eener brochure, betreffende de zaak dér gebroeders Hogerhuis en het daarbij bezigen van voor de justitie beleedigende uitdrukkingen. 200 ex. der brochure zijn in beslag genomen. Ussport. Men schrijft aan de Telegraaf: De zachte winter van verleden jaar maakte het velen vereenigingen in Friesland onmogelijk om hardrijde rijen uit te schrijven. Daardoor verkeeren de meeste in gunstige financieele omstandigheden, want de contributie over 1898/99 ge voegd bij de batige saldo’s verleden winter verkregen, geeft «goede potten* zooals men zegt, ’t Lijdt dan ook geen twijfel, dat in den aanstaanden winter bij bruik baar ijs vele hardrijderijen met hooge prijzen zullen gehouden worden, want bijna elk dorpje in Friesland heeft een ijsclub. Andere vereenigingen gaan een gedeelte van de welgevulde kas gebruiken om den uiterlijken glans te verhoogen, door ’taankoopen van vlaggen, een sport- meter, terrein, enz. Sterk, mooi ijs zal drukte en leven digheid in Friesland brengen. voor den tijd van 1 jaar, in- 1 Januari 1899: LEMMER. De heer J. Heemstra, hoofd der O. L. school alhier, heeft, wegens verge- vorderden leeftijd, met ingang van 1 Mei a.s. eervol ontslag gevraagd. Rusland heeft zijn zin gekregen. De redder van de Tzaar, de mislukte admiraal der Grieksche vloot, de om zijn sterkte bekende Prins Georg van Griekenland, wordt bestuurder van Creta. Rusland, Frankrijk, Engeland en Italië zullen hem ieder een millioen francs voorschieten. Voor Italië is dat heel wat, dat is nu juist geen Nabobs-regeering. Een afgevaardig de heeft de regeering reeds geïnterpelleerd over die royaliteit. De Vredes-voorstellen van den Tzaar werken, naar het schijnt, in omgekeerde richting. Engeland versterkt zijne vloot, Rusland zelf versterkt zijne vloot, Duitschland zal zijn leger in vredestijd ver. Geboren: Maaike, dochter van H. SCHURINK W. SCHURINK—de Groen. Sneek, 3 Dec. ’98. SLOTEN. Onze Raad heeft bij de vast stelling van de begrooting voor het dienst jaar 1899 den hoofdelijken omslag met 22/10 percent verlaagd. De percentage bedroeg 7°/o- meerderen; was dit leger in 1890 bepaald op een sterkte van 486.983 man, in 1893 op 557,093 man, nu zal het gebracht worden op 578,000 manalles in vre destijd. De Reichstag zal deze vermeerdering wel weer goedkeuren. De toestand in Spanje. MADRID, 5 Dec, Onmiddellijk na de teekening van het vredescontract zal een Roodboek verschijnen. Sa- gasta zal dan de quaestie van vertrouwen aan de kroon stellen. Indien de Koningin-Regentes voortgaat de leiding aan Sagasta toe te vertrouwen, zullen de Cortes den 7 Januari bijeengeroepen worden. De Liberal zegt, dat generaal Weyler zich tegen de conservatieven verklaard heeft en vóór een ver eeniging met de liberalen. In militaire kringen te Weenen wordt beweerd, dat Oostenrijk een nieuw legercorps zal moeten vormen, met het oog op de versterking der Russische en Duitsche legers. Dreyfus Picquart. De Observer, het Engelsche blad, dat de aandacht heeft getrokken door de onthullingen van Esterhazy, bevat thans weer drie mededeelingen, welke ondertee- kend zijn door Dixi, het pseudonyme, waaronder Es terhazy in de Libre Parole schreef. Het eerste bericht heeft betrekking op het geheim dossier. Het dossier moet bevatten lo. het zoogenaamde bewijs dat Dreyfus reeds ver raad gepleegd had sedert hij de «Ecole militaire” ver liet; 2o. fotografieën van brieven van keizer Wilhelm II, vergezeld van rapporten en processen-verbaal, waarin de echtheid van die brieven zoogenaamd gegarandeerd wordt 3o. stukken, betrekking hebbende op een buitenland- schen militairen attaché, en een concentratie-plan van het 15e en 16e Duitsche legercorps, alles zeer duur door den generalen staf gekocht, omdat men veronder stelde, dat zij van den bewusten «attaché militaire” af komstig waren. 4o. copieën van stukken, welke door Dreyfus aan vreemde mogendheden moet zijn verstrekt. 5o. rekeningen, de bedragen bevattende, welke voor die stukken betaald zijn. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Sneek, zullen op Zaterdag den 17 December e. k., des middags ten 12 ure, in het Gemeentehuis, bij enkele inschrijving, voor den tijd van 1 jaar SNEEK, 6 Dec. Boterprijs le keur f 48,50. Aanvoer 83/4,26 /8 Vereeniging: le keur f48,00 a f49,00. 2e keur f47,00 a f3e keur f 46,a f4e keur 45.a f Laagste keur f Fabrieksboterf 00.00 a f 00.00. Aanvoer /0. Nagelkaas f a f Kanterkaas f a f Aanvoer 000 Kilo. Aan de Veemarkt waren heden aangevoerd: 95 Koeien, 5 Stieren, 48 Kalveren, 38 Nuchteren kalve ren, 145 Schapen, 950 Lammeren, 12 Varkens, 113 Biggen, 5 Paarden. Prijs der Koeien f 70 a f 180; Stieren f 60 a 120; Kalveren f 15 a f 50; Nuchteren Kalveren f5 a f9; Schapen f 12 a f 23; Lammeren f 10 a f 17 Varkens 45 a f 85Biggen f 16 a f 45Paarden f 30 a f 90- TWEEBE KLASSE. le Trekking Maandag 5 Dec. Prijzen van f 30. 4203 4356 5541 4242 4386 5690 4245 5535 7951 SNEEK. Voor de diergaarde werd o. door >Natura Artis Magistra« ontvangen; waterhoentje van K. Wierstra, alhier. De voordracht voor de betrekking van secretaris bij het waterschap «Vijfdeelen Bui tendijks” bestaat uit de heeren: mr. M. Gos lings, alhier, Houwman te Wolvega en M. Reijntjes te Assen. Friesche Ijsbond, krite XXI Sneek-Ylst. Benoemd tot president dezer krite de heer Jac. van der Laan (vroeger president der krite Weststellingwerf) en tot secretaris de heer dr. J. L: Chaillet. Blijkens achterstaande advertentie heeft de heer Paul Gaillard, wederom het plan a.s. Zondagavond in Amicitia een Volksconcert te geven. Als welwillende medewerkers zullen optre den Mevr. H.-D., zang, welke voor onze stad- genooten geen onbekende is, de heer Frits Gaillard, Cellist a/h concertgebouw te Am sterdam, welke bij verschillende concerten steeds met het meeste succes optrad, SNEEK. Van den 29 Nov. tot den 6 Dec. Geboren: Hette Terband, z. Martinus Josephus Visser, d. Sijtze Huitinga, z. Anne Schurer, d. Gehuwd: Hendrik Tekelenburg en Froukje van der Wal. Overleden: Meije Lanting, 19 jr. Johanna Adema, 28 jr. Willem Bouma, 42 jr. strijkorchest en voorts zal het Reciteercollege »Ons Genoegen” ten beste geven «Leen me je kamer”, oorspronkelijk blijspel in één be drijf door Mart L. Liket. De toegangsprijs is zeer laag gesteld, n. 1. 15 cents, met inbegrip van programma en tekst, welke vanaf Donderdag bij den heer E. Priester verkrijgbaar zullen worden ge steld. Zeer zeker zal men door een groote op komst toonen het streven van den energieken ondernemer op prijs te stellen. Van het kantongerecht te Bolsivard-. P. Z. alhier was den 26 Oct. op den Sneekerweg te Bolsward bezweken, doch door den vracht rijder Piso uit menschlievendheid op de kar genomen, en bij gebrek aan een ander adres bij het politiebureau gedeponeerd. Het bleek der politie terstond, dat zij hier te doen had met iemand, die te veel vergunning had ge bruikt, en van deze ontdekking moest een verbaal worden opgemaakt. Bij de behandeling kwam nog aan het licht dat hij bij het kantongerecht te Sneek reeds dikwijls was veroordeeld wegens dronken schap, zoodat nu, wegens 6e herhaling, 3 da gen hechtenis en bovendien 1 jaar opzending naar een rijkswerkinrichting geëischt wordt. HARLINGEN. Het gebeurt meermalen, dat lieden met hun vaartuig de zee opgaan, om te zien of zich iets wil opdoen, waaruit voordeel is te behalen. Zoo was ook vóór eenigen tijd onze stadgenoot C. P. uitgegaan, en daar het soort avonturiers, waartoe hij be hoort, gewoon zijn flink te proviandeeren te gen alle eventualiteiten, verwondert men er zich niet over, wanneer ze dagen afwezig blijven. Maar ditmaal bleef P. wel wat lang uit; hij was al vier weken afwezig, en daarom besloot de familie eens naar hem uit te kij ken, en allereerst zette men koers naar de ballastplaat Grint, en daar vond men werke lijk den zwerveling. Zijne schuit was in het wier geraakt en kon heen noch weer; ook was de proviand op, zoodat hij zich met gevangen vischjes moest voeden. Gelukkig werd hij nu uit zijn benarde positie gered. HEERENVEEN, 23 Nov. Onze rijkscom- miezen zijn in den laatsten tijd druk in de weer, het vervoerd wordende gedistilleerd te controleeren. Verleden week werd geconsta teerd dat een zending uit Akkrum die 40 procent moest wegen, slechts 361/2 woog ter- zending van iemand uit H. slechts 36 procent woog. afd. Heerenveeen van het »Ned. Onderw. Gen.« is aan den Raad der gem. Schoterland een verzoek gericht om de tractementen van sommige hoofden van scho len, die thans ƒ750 bedragen op ƒ800 te brengen. De gemeenteraad heeft besloten bij de begrooting, die eerstdaags wordt behan deld, daarop te .letten. BAARDERADEEL, 3 Dec. Voor de be trekking van gemeente-opzichter worden den Gemeenteraad ter benoeming aanbevolen: W. A. Visser, timmerman te Winsum, P. de Graaf, opzichter der gemeentewerken en tim merman te Rauwerd, D. Meintema bouwkun dige te Mantgum, en S. H. Zwarts, timmer man te Tjerkwerd. De aan de betrekking ver bonden jaarwedde bedraagt f 500 het getal sollicitanten is 62. •a* I V. D. W. 3 l ■y i i 2439 2583 18783 18896 18846 20568 18885 20644 j j L L L 3 L 1 a l 3 3 VAN EN 977 994 2421 4001 EM

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1898 | | pagina 3