Rookt Zandhuizen’s Een oeflKooD Italiclil SPONTURF, VLEESCHMEEL. J. v. I. DEÜRE te EiMzen. Sronlnger Blauwe, tegen scherp concurreerenden prijs. EENIG TECHNISCHE BOEKHANDEL Nanning's Kinadruppels van Dr. DE VRIJ Droog gewaterd Zeeuwsch Iepen Plaathout alsmede dtoogbeuken PlaMout in diverse dikten en breedten in voorraad bij J. LOENEN, KWEEKER te HALLUM. H. KOLKERT, Amsterdam, Joustra’s Gognac THE MUTUAL Life Insurance Company of New-York Groolsle 8D iJBlaiiBriikstB LsïëiisïerzehriiiHaalsciiaiiiiij. Visitekaarteii, ZONDERALCOHOL Jöddy Mxmst. SINGER-MAATSCHAPPIJ. l VAANDELSI j J. W. Muller, JOH. G. STEMLER Cz„ Haarlemmerstraat 2. Amsterdam. Worisliofener Tormentill Zeep IS DE BESTE ZEEF DER TIJD Vraag overal PRIMA MEDICINALE LEVERTRAA1T van de Zenuw- en Maaglijders wordt uit overtuiging, als een werkelijke hulp in den nood, het boek Lijders JpfT* MODELBOEK ter inzage. GEERT JONGBLOED, SNEEK. POUWELS FALKENA. I Gezonde boomen zijn vruchtbaar. Naaimachines voor huishoudelijk gebruik en alle mogelijke industrieele doeleinden. Eenig Depót te SNEEK Grootzand 50. Steenwijker bijzonder zacht en geurig. Gebrs. LASSCHE, Nieuwjaars- (felicitatie-) KAARTEN, met Frieschen tekst. Goedkoopste en snelstwerkende Lichtdruk-lnrichting. H. VAN BRUGGEN, HOUTHANDEL, Groningen. Het tanden krijgen der Kinderen, Firma H. WESTERHOF, SNEEK. per flacon 40 ct. 1/a 20 Wed. S. JOUSTRA Zoon. Zuiver onderling. Opgericht in 1843. Wed. S. JOUSTRA ZOON. RAADGEVER, aanbevolen. in BOEK- en STEENDRUK. Ruime keuze. Spoedige levering. Aanbevelend, w er, om bet tanden krijgen der kim or CITROEN LIMONADE ORANJE LIMONADE LEMON SQUASH (kwast) r -x In Nederland vertegenwoordigd door 37 eigen Magazijnen. Amsterdam-Kalverstraat 62. Leeuwarden-St. Jacobstraat 29. Geen 2e Soort, doch le Soort Decoratieve, Heraldieke en Kerkelijke Kunstbor- duurwerken. Artistieke uitvoering, zeer concur- reerende prijzen. L. H. KISCH ZOON. Groningen. Aan te bevelen als het beste VOEDER voor Koeien, Varkens en vooral voor Kippen, te bekomen met gebruiksaanwijzing bij f 4.50, per duizend (kosten voor den kooper), ƒ5.franco in huis. Tevens le Soort A anbevelend, Koopmansgracht. v r Verschenen Druk van de Algraphische Drukkerij, Sneek. Per stel van 8 stuks fr. p. p. f 0.45. Bij alle boekhandelaren verkrijgbaar. Firma H. PIJTTERSEN Tz. SNEEK. Voorhanden Boekwerken over Ingenieurs-Wetenschappen, Werk- en Stoomwerktuig-, Schei en Wiskunde, Chemische Technologie (petroleum, zeep, gas, steenkool, enz.), Mechanische Techno logie (spinnen, weven, metaalbewerking, enz.), Motoren, Spoorwegen, Automobielen, Afkoeling- en Hijschmachines, Centrale Verwarming, Rioleering, alsmede alle werken op gebied van Electriciteit. worden uitsluitend verkocht in verzegelde cartons, dragende mijn naam buiten op; men eische deze, daar namaaksels in omloop zijn. Alom verkrijgbaar a 1 en tegen toe zending van postw. a f 1,15 franco aan de Chem. Fabriek van H. NANNING, Den Haag, FRAMBOZEN BRANDEWIJN FRAMBOZEN LIKEUR MORELLEN BRANDEWIJN De ondergeteekende belast zich opnieuw voor Sneek en Omstreken, evenals voor Fries land, met aanleggen van Buitenplaatsen, Tui nen en Boomgaarden. Levert alle soorten VRUCHTBOOMEN en HEESTERS. Ver richt het snoeien van Vruchtboomen en brengt ze in de meest vruchtgevende vormen; verbete ren van Kanker, Gommen en Huidziekte; ver drijft alle kwade Insecten, enz., welke zich voor doen aan genoemde boomen. Is ten allen tijde te ontbieden. Technisch Bureau, levert fijnste kwaliteit Engelsch gegoten Staal-, Schaatsenstaal, gesmeed Bessemer- en Veerenstaal, Vijlen, gesmede Cirkelzagen, Hout schaaf-, Papier- en Tabakskerfmessen. Ze wordt bij gesprongen huid, bij alle uit slag, vlekken, gelaatsvlekken, crinons, hoofd- scruppen met succes gebruikt en maakt de huid week en zacht. PRIJS 5 stuks 1.50. WINKELIERS GENIETEN RABAT. Hoofddepót voor Holland en Koloniën VerzeniMs „8ANITAS” Amsterdam. BELANGRIJK VOOR OUDERS! Zoodra bij het kind het tanden krijgen een aan vang neemt komen vooreerst de speekselklieren evenals alle deelen van den mond in ongewone werkzaamheid; het kind kwijlt en brengt, als wilde het de plaats aanduiden waar het pijn voelt, alles wat het in de handjes krijgt naar den mond! Bij teedere en zwakkere gestellen, waar het doorkomen der tanden onder moeielijke omstan digheden geschiedt, ontstaan dikwijls koorts, ontstekingen aan het hoofd en aan het tand- vleesch, opzwelling en ontsteking aan de oor speekselklieren, krampen en meestal storingen in de onderlijfs- en spijsverteringsorganen, die dikwijls het leven in gevaar brengen. Nu zijn er, om bet tanden krijgen der kinderen gemak kelijker te doen plaats hebben, verschillende middelen aanbevolen en aangewend, doch van al die verzachtende en pijnstillende voorschriften heeft zich nog geen zoo uitmuntend in zijne werking bewezen als de door Robert Holtz vervaardigde ELECTROMOT ORISCHE TANDHALSBANDJES, zoodat deze een groote bekendheid hebben verkregen, en zoo als uit de voor ieder ter inzage liggende getuig schriften blijkt in het gebruik uitstekend hebben voldaan. Men lette vooral op den naam van den fabrikant Robert Holtz, Nijmegen. Deze bandjes worden alleen na ontvangst van postwissel ad 95 cent, of gelijk bedrag in post zegels verzonden. Verkrijgbaar bij Titus Postma, Hofleverancier, Leeuwarden. R. Vos, Bols ward. J. Drager, Franeker. Mirandet Co., Harlingen. S. Potma, in Galanterien, Sneek. per fl 70 cent. Sedert 1887 steeds met succes geannonceerd, Franco proefflesch 1,20. Afgehaald - 1,10. Scheikundig onderzoek op aanvraag voor onze rekening. SNEEK. Vertegenwoordigers: W. DÊINÜM en W. van GORKUM Sneek; A. J. van MESSEL van der WERFF J.Hzn. Leeuwarden S. II. KAMSTRA FranekerIJ. van der VEEN, Rallum; L. STUUT, DokkumANT. CORN. SCHIERE Bovenknijpe B. S. GAASTRA, Workum H. F. van der WERE Dzn., Bolsward; A. VENEMA, Dantuma- woude; E. BEIJER, Meppel. Verzekerd kapitaal en Ontvangsten in 1897 Uitgaven in 1897 Bezittingen op 1 Januari 1898 Surplus of extra-reserve Directie voor Nederland Inspecteur voor de 3 Noordel. Provinciën Gebauw Mercurius, Spui hk. Kalverstr. Amsterdam. J. S. KRAUS, Groningen, Ossenmarkt H. 258. W. DEINUM en W. van GORKUM SneekL. I. T_17 Lijfrente f 2,329,936,558,78. 134,732,856,29. 89,860,848,23. 631,309,546,42. 88,328,842,26. FRAMBOZENWIJN 40 BESSENWIJN 30 BESSENSAP >20 Ledige flesch terug of 5 cent verhooging. Na ontvangst van adres per briefkaart wordt dit boekje franco per post toegezonden door BLOKPOEL’S Boekhandel, Zaltbommel. aan long-, keel-, strottenhoofdaandoen. en asthma. Wie zeker genezen wil worden van long- of strottenhoofdaandoeningen, zelfs de hardnek kigste, wie verlost wil worden van asthma, al is deze verouderd of schijnbaar ongeneeslijk, drinkeIhee voor lijders aan chronische long en keelaandoen. van A. Wolffsky. Talrijke dankbetuigingen garandeeren de groote geneeskracht van deze thee. Een pakket Mk. 1.20. Brochure gratis. Alleen echt te verkrijgen bij A. WOLFFSKY, Berlijn, No. 37, Weissenburgerstrasse 79. is Ver fl kade’s Waxine theelicht dat in een A glaasje moet branden, want een doos V met 12 lichtjes a 30 cent is voldoen- A de voor circa éen maand. Geen olie- vlekken zijn te duchten, walmen is geheel uitgesloten en wanneer het uit- 1 geblazen is, staat het weder voor een volgend gebruik gereed, zonder dat het eenig onderhoud behoeft. Glaasjes 7 cent, (slechts éénmaal aan te schaffen.) A Verkrijgbaar bij Firma H. WESTERHOF. Wordt gedronken met heet water, op dezelfde manier als Punch en is een heerlijke winterdrank. Per flesch f 0.60, buiten de flesch weêr- verkoopers rabbat. Verkrijgbaar bij Handel in Wijnen, Gedistilleerd enz. Fabriek van Limonades. G. van der MEULEN Sz. U' -«T 5 Ondorrlcht gratis -- ook in hat moderne borduren zonder verplichting om te koopen. HEEREBAAI TABAK, 70 75 75 70 45

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1898 | | pagina 4