ÏJ sve re enigingen Aanplakbiljetten en Lijsten STOOM-SUELPERSDRUKKEKIJ 1 &alkena &tzn„ Joustra’s Cognac Wed. S. Joustra Zoon, de Vlnamsche Gazet" VAN BRUSSEL. De echte Kinadruppels van Dr. DE VRIJ 'f Paauwe’s Reclamegedicht Voor Ei gros bij fle Firma IJME BAKKER Ie SNEEK. F. PAAUWE Co., Wijnstraat 47, Rotterdam. Chemische Fabriek van Specialiteits-Artikelen. f 100.000. hypotheken EN VOORSCHOTTEN worden op billijke voorwaarden en rente verstrekt. voor HARDRIJDERIJEN B. FALKENA Mzn., Centrale Credietbank, Nieuwegracht 147, UTRECHT. Tweede Hollandsche Maatschappij VAN LEVENSVERZEKERING, gevestigd te UAARLEJU. Koninklijk goedgekeurd. h Winkeliers vraagt gratis prijsopgaaf. 5 Levering van alle soorten DHXTKVTEEH^EIT 2 Z tegen billijke prijzen. Z Z NOTA’S, KWITANTIES, WISSELS, ENVELOPPEN, 2 BRIEFKAARTEN, BESTEKKEN, VERKOOPBILJET- 2 TEN, -BOEKJES en -TEEKENINGEN, enz. enz. X Beleefd aanbevelend. Z Voordeelen der Kippenhouderij door voedering met CLEVELAND’S EGG’SMEAL, HaofdageMachap van CUvaUid’s Egg'smaal ta Baramld. Het groote aantal zenuwkwalen Voor hoofd, voor mond, voor teen of hand, c« Het wordt als nieuw zoo sterk. Zijt gij met hoofdroos aangedaan, Dat ’t haar breekt of valt uit, Victoriawater kan bestaan; Men roemt het overluid. Is 't, dat U rheumatiek beheerStht, Of jicht in arm of been, Met Paauwe’B balsem U gesmeerd En U loopt uren heen. Voor vlekken in Uw rok of kleed, Al is ’t met smeer of vet, Is ’t vlekkenwater ook gereed, En maakt als nieuw zoo net. Waarvoor men het bekomt In ieder oord of stad, ot waar Een spoor of tram zich kromt. Heeft hij tinctuur of smeeren. Voor zenuwpijn in tand of kies Is zijn tinctuur de eerste, De prijs veroorzaakt geen verlies, Men is voldaan ten zeerste. Voor eelt of doorn aan Uw voet, Is zijne zalf de beste; Wat ieder ondervinden moet, Die ten laatste niets meer restte. Bij kind’ren, die ter schole gaan, Is men verplicht te jagen, Men laat dan alle waters staan, Maar Paauwe’B steeds te vragen. Heeft men gebroken vaas of kan, Of een geliefkoosd werk, MAANDAG den 14en JANUARI begint de vijfde of laatste klasse der 365ste Staatsloterij, waarin al de volgende hcoge prijzen en pre- rnieën moeten uitkomen als: f 100.000, f 50.000, f30.000, t 25.000, f 15.000, f 10.000, f 5000, f2000, 3 van f1500, 55 a f1000 enz„ Zoolang de geringe voorraad strekt, LOTEN te bekomen bij E. SANDERS. Sneek. Half lot f 35, vijfde lot f 14, tiende lot f 7, twintigste lot f 3.50. Naar buiten tegen toezending postwissel met 5 ets. voor frankeeren. GEBR. DOBBELMANN, Zeepfabrikanten, NIJMEGEN. worden spoedig, doelmatig en goedkoop geleverd ter Stoomdrukkerij van Kantoor SUUPMARKT. Indien het niet verkrijgbaar was, CLEVELANDS; EBÖSMEALof EIERMEEL.J 1 met HET ANKER Inlichtingen met postzegel voor antwoord. sedert 1887 steeds met succes geannonceerd. Franco proefflesch f 1.20 Afgehaald - 1.10 Scheikundig onderzoek op aanvraag voor onze rekening. SNEEK. Verschenen: Dagblad voor Zuid- en Noord Nederland. Oplaag 75000 exemplaren. Abonnement voor Noord-Nederland f10 perjaar. Verkrijgbaar bij alle Kiosken en Spoorweg- boekhandels 5 cent per nummer. Bureel voor N.-Nederl.Keizersgr. 258, Am sterdam. yrrODflfZOITD verdient door hare deugdelijke samenstelling verre LULI I U LU Lil de voorkeur boven andere goedkoopere soorten. Als men ’t maar altijd weten kan Waar of men juist moet zijn, Om ’t ware van de rechte man, Het huishoudelijk medicijn. Of een artikel waar men vaak Wel om verlegen is, Men kocht het dan maar niet zoo raak Van elk een, da’s gewis. Die door zijn drukte en groot geraas En hoog op-hemelarij, Boven allen meent te zijn de baas, En bedriegt de heel partij. Wilt ieder hooren dan naar mij De beste raad is deze: Indien U wilt verzekerd zijn En niets behoeft te vreezen. Koopt dan van Paauwe te Rotterdam Al wat gij mocht begeeren ter bestrijding van bloedarmoede, bleekzucht, Malaria (binnenkoorts) en algemeene zwakte, worden uitsluitend verkocht in vierkante ver zegelde flacons met mijn naam buiten op de roode doos. Alom verkrijgbaar a f 1.— en tegen toe zending van postw. a f 1,15 rechtstreeks en franco uit de Chemische Fabriek van H. NAN NING, Den Haag. Is hij een speculant, Met Paauwe’B lijm maakt men het dan, -'S* Wat nimmer men vermelden zag, Om uit te knippen! Vraagt ’t Paauwe te Rotterdam, Hij zendt ’t gevraagde dan heel ras, Franco per spoor of tram. Z Kantoor: SUUPMARKT, SNEEK. Z Doet hij aan de hand. Vraagt daarom, wat men ook begeert, - 3 Met zijn adres vermeld, p=a Het is voorzeker men beweert ’t Een en ander navertelt. Men is voor weinig centen klaar, algemeen erkend als het eenigste Kraohtvoeder, dat door zjjne beproefd wetenschappelijke samenstelling de sterkste kuikens levert, die op een leeftijd van 8 a 4 maanden leggen en waardoor overal bij goede verzorging, volgens Brochure, zijn verkregen 200 tot ruim 230 eieren van vastzittende kippen per jaar (in 1899 te Uitgeest b.v. van 18 vastzittende kippen 4041 eieren) of eene HOOGERE EIEROPBHENGST dan van alle andere Ochtendvoeders van 80 tot 1OO eieren a 3 ets. f 2.40 A f 3. een kip gebruikt per jaar aan Cleveland’s-Egg’smeal voor 1.80 1.80 men bespaart dus de uitgave voor andere oohtendvoe- ders plusf 0.60 a 1.20 per kip in ’t jaar: in vergelijking met andere Kippenvoeders kost het Cle veland’s-Egg’smeal dus minder dan niets; het verdringt daardoor met succes alle andere dure Opfokvoeders en Ochtendvoeders en wordt thans het meest gebruikt. Geheele voedingskosten slechts één cent per dag en per kip. Ruim 4000 Attesten waaronder van de WelEd. Heeren Dr. W. J. M. Engelberts, den Ham; Van Gorsil, Dijkgraaf, Waterschap Poortvliet; N. H. van Roggen, 2e Luitenant, Naarden; I. Ger man, Hoofd der School te Dinteloord; H. F. Moorman, lagerhuis, Wehl enz. enz. Eiervormende bestanddeelen staan onder voortdurende Contréle van het Chemisch Laboratorium, Keizersgracht 291, te Amsterdam, Directeuren Dr. van Hamel Koos en Barmens en zijn de zakken, behalve van Handelsmerk en loodje C. E., van Contröle-garantiezegel dezer Inrichting voorzien. Brochure en Attesten gratis en francowaar geen Depothouders zijn, levering rechtstreeks en franco naaste Station door Depóts: 8. KOOPMANS, Tuinier, Sneek; S. W3STRA, Gaastmeer. Alom verkrijgbaar. Verlangt zakjes, voorzien van Handelsmerk. Met Paauwe’B meubelpolitoer Boent men kast en mefabel fijn, Op licht en donker, zelfs de vloer 'S) Verkrijgt men glans en schijn. 'pVoor kloven in de stramme hand, Voor winterhanden of voeten, Munt zijn zalf van allen uit, Om pijnen te verzoeten. ^=a Voor ieder, die hardlijvig is, Of d’ eetlust is benomen, De maag met slijm bevangen is, Zijn z’n pillen te bekomen. Voor te poetsen, boenen en zoo meer, Te schrijven en te merken, Ook voor ’t kantoor en voor de leer, Heeft hij om mee te werken. Om te verdrijven ongediert’, Voor ratten en voor muizen, Ook iets wat het kleed ontsiert, Voor in de wand de 1 zen. Voor desinfectie in de kast, Of in bedompten kelder, Heeft hij de midd’len toegepast, Waardoor ’t wordt frisch en helder. Voor ’t branden aan ’t gezicht of lijf, Aan armen of aan been, Met wonden of met blaren stijf, Geneest men iedereen. Voor uitslag aan den hals of hoofd, Of verontreinigd bloed, Wordt ook zijn wonderzalf geloofd, Die het genezen doet. In meer wat men verlangen mag CommissarissenMr. H. ENSCHEDE, Oud-Wethouder der gemeente Haarlem. Mr. A. A. LAND, Griffier der Staten van Noord-Holland. G. C. MERENS, Notaris. Dr. J. NIEUWENHUIJZEN KRUSEMAN, Wethouder der Gemeente Haarlem. Directeuren: J. C. VAN BEMMELEN, H. M. VAN BEMMELEN. Informatiën en prospectussen zijn te bekomen bij den Inspecteur, den heer B. S. HlJI>- KBMA te Leeuwarden en bij de Agenten voor Sneek en omliggende Gemeenten, de Heeren A. Ii. HANSMA Grossier en D. J. P. POUWJ3LS, tegenover ’t Tramstation. „OVER ZENUWLIJDEN EN BEROERTE" IB Ui o= ’tJ I TT-.A -- os CO c» wwvvmgaas—MlMwlewvn IB III III e I n ii i 111 i—imrinw. v.tii zenuwhoofdpijn af, tot de voorafgaande fcenteekenen van apoplexie(hersenberoerte) toe, trotsoeren nog stead alle middelen door de medische wetenschap aangewend. Eerst aan den nieuwen tijd komt de eer toe7dat zij door het gebruik maken van den eenvoudigsten weg, namelijk langs de huid, eene physiologisohe ontdekking gedaan heeft, die n{i honderde proefnemingen thans over de geheele wereld verbreid is, en terwijl zij in weten schappelijke kringen de hoogste belangstelling wekt, tevens eene weldaad blijkt te zijn voor de aan zenuw kwalen lijdende menschheid. Deze geneeswijze is uitgevonden door den gewezen Officier van Qezondheit Dr. Boman Weissmann te Vilshofen, en berust op de ondervinding opgedaan in eeno 50-jarige praktijk. Door wassching van het hoofd eenmaal per dag, worden daartoe geschikte stoffen door de huid onmiddellijk aan het zenuwgestel mede gedeeld. Met deze geneeswijze werden werkelijk schitterende resultaten verkregen, en zij maakte zooveel opgang, dat van een door den uitvinder geschreven werkje kan workomlat en genezing binnen korten tjjd reeds de 27e druk verschenen is. Dit boekje bevat niet alleen ver het groote publiek ver staanbare verklaringen omtrent het wezen der nieuwere therapie, en de daarmede zelfs in wanhopige gevallen verkregen uitwerking, maar ook vindt men daarin wetenschappelijke verhandelingen uit de medische bladen, die aan deze geneeswijze gewijd zijn, zoomede afschrift van tal van getuigschriften van hooggeplaatste geneeskundigen onder walke P. Ménière, med. dr pretester aan de polyklinlek te Parlja, rue Rougemont 10 Stelngrebar, med. dr. praktlseerend geneesheer aan het krankzinnigen gesticht de Charenton; SanltStsrath Or. Cohn te Stettin; Grossmann, med. dr. arrond. arts te JhhllngenOr. P. Forestier, geneesheer-dlrecteurran het hospitaal te Agen; Geheim- rath Dr. Schering, kastaal Gutenfels, Bad EmsDarses. med. dr. geneesheer-directeur der galvano-tharapeutlsche Inrichting voor zenuwlijders te Parijs, rue St. Honoré, 334; Consul von Aschenbach. med. dr. te Corfu; Dr. Busbach, arrond. arts te ZirknitzÖber-stabsarzt Jechl, mad. dr. te Weenan; Dr. C.Bongavel te La Farrière (Eure) lid van den Consell Central d’hyglène et de Santé, In Frankrijk en vele anderen. Aan allen wier zenuwgestel meer »t minder aangedaan is, of aan zoogenaamde zenuwachtigheid lijden waarvan de kenteekenen zijnchronische hoofdplln, migraine (schele hoofdpijn), bloedandrang, groots prikkelbaarheid, gejaagdheid, slapeloosheid, lichamelijke onrusten onbehagelljke toestand; verder alle zieken die door beroerte getroffen werden, en nog lijden aan de gevolgen daarvan, zooals verlammingen, onvermogen tot spreken, zware tongval, moelelljk slikken, stijfheid der gewrichten met voortdurende pijn, plaatselijke zwakte, verzwakking van geheugen, enz., en zij die reeds, onder geneeskundige behandeling geweest zijn, maar door de bekende middelen, als onthoudingsen-en koudwaterkuur, wrijven, eleotriseeren, stoomlooi- of zeebadengeen genezing of leniging hunner kwaal ge vonden hebben, en ten slotte zij, die vree, gevoelen voor beroerte, en daartoe reden hebben wegens ver schijnselen als: zloh aanhoudend angstig voelen, verdoovlng In het hoofd, hoofdpijn met duizeligheid, flikkeringen en donker worden voor de oogen, drukkende pijn onder het voorhoofd, suizing In de ooren, het voelen van kriebeling In, en het slapen van handen en voeten, aan al deze drie categorifin van zenuwlijders, als ook aan jonge meisjes lijdende aan bleekzucht en krachteloosheid, ook aan gezonde zelfs aan jonge personen die veel met het hoofd werken, en geestelijke reactie willen voorkomen, wordt dringend aangeraden, zich het boven vermelde werkje aan te schaffen, hetwelk op aanvrage kosteloos en tranoo verzonden wordt door: Amsterdam, door M. CI.BBA111 Co., Heiligeweg 42. Rottordam, n F. B. ran SANTEN KOZEP, Apotheker Korte Hoofsteeg 1. VtreeM, n JMBRT PORTON, Oudegraoht bij de Gaardbrug F. 22. Op de jongste hygiennisoh-medicinale tentoonstelling ie de Dr. WeéssmaBn’sohe Geneeswijze door de Medischs Jurij met de Zilveren Medaille bekreoad.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1901 | | pagina 4