I r Binnenlandsch Nieuws. Plaatselijk Nieuws. I 14 he gi> tir Een zekere F. alhier, exportslager, werd 2. f6270-! f 250.— Ié. 1°. f 1,25 j f350.— Huur prijs. Uit de buitenlandsehe pers over Koningin Wilhel mina. Onder den eenroudigen titel «Wilhelmina* schrijft de particuliere correspondent van de Matin uit Den Haag een artikel aan zijn blad, waaraan wij het vol gende ontleenen: «Ik heb een oude koningin, de afgod van haar volk, zien sterven. Ik zal nu een jonge koningin, de bewon dering van haar volk, in het huwelijk zien treden. «Ik heb een reusachtig donker Babel verlaten, dat bedekt was met het violette purper, geheel verdoofd door het gedonder van het kanon, dat geheel en al sidderde van het geklikklak der wapenen. «Ik ben in een straatje gekomen dat geheel en al in een wit sneeuwkleed gehuld was waar het overal kalm en vroolijk was, waar groote vlaggen uit kleine ramen hingen, waar de microscopische balkons onder enorme wapenborden, met dennegroen versierd, verdwenen. Ik heb een droefgeestig en ongerust rijk verlaten, dat weende over den vorigen dag en angstig was voor den morgen. m vs de av tr< va en do ee hu on ga Cc ee int ge fal du kt vc ev na jei ve dil PC pl E. te aa Ze w; u s m hi O oi be pe wi co ini ag he lis de gi g{ he Vrije kost en UinUHHiK in artikel lnwoning 2. kr ve °F kt V, ze m va ne is se: K Mini mum in komen, bedoeld lé 2». nen zich naar het Nederlandsche gezantschap Begeven, waar zij door den gezant en zijne gemalin schitterend werden ontvangen. Hedenavond heeft in het hotel «Kaisershof* een groot feest plaats gehad, waarvoor de vereeniging «Nederland en Oranje* uitnoodigingen verzond. Aan dit feest nam de hier gevestigde vereeniging «Mecklenburger Abend* ook deel, zoodat Hollanders en Meclenburgers dit feest gemeenschappelijk vierden. Aan tafel presideerde de gezant Jonkheer Tets van Goudriaan, die een «hoch* op het jonggehuwde paar uitbracht. Na afloop van het diner volgde een geanimeerd bal. Schwerin, 7 Febr. Naar aanleiding van het huwelijk van Hertog Hendrik is de stad heden in feesteljjken vlaggentooi en zijn de scholen gesloten. Talrijke ver- eenigingen zonden gelukwenschen naar Den Haag. Aan het gisteren gehouden diner bracht de Staatsraad Arnsberg een «hoch* op het nieuwe paar uit. De nieuwe titel isZijne Koninklijke Hoogheid, Prins der Nederlanden, Hertog van Mecklenburg-Schwerin. Koningin Wilhelmina voegt aan haar naam den titel Hertogin van Mecklenburg toe. Weenen, 7 Febr. De «Wiener Abendpost* herdenkt op de warmste wijze het heden te ’s Gravenhage vol trokken huwelijk en verklaart, dat Koningin Wilhel mina overal vereering en sympathie geniet. «Tusschen onze monarchie en de Nederlanden,* zegt het blad, «be staan hartelijke, vriendschappelijke betrekkingen, op recht deelt men ook hier den wensch, dat het heden gesloten hartsverbond van het doorluchtig paar tot een bron van het reinste geluk voor het koninkrijk en zijn flink, ijverig volk, een waarborg voor een blijde toe komst moge worden.» Vrije wo ning of inwoning Het huwelijk der Koningin. Heerlijk was de dag van gisteren te ’s-Hage. De minister van justitie mr. Cort van der Linden kwam in het Paleis ter voltrekking van het burgerlijk huwelijk. De hofprediker dr. Van der Flier hield de feestrede en verrichtte de inzegening van het kerkelijk huwelijk. Onze ruimte laat niet toe ook maar zeer beknopt uit te weiden over de prachtige stoet van het Paleis naar de kerk; het groot aantal mi litairen, en haie opgesteld, om den weg, dien de stoet nam, af te zettenover de overweldigende geestdrift; over de schittering der toiletten, uniformen en staatsie- kleeden. De gouden koets, het geschenk der Amster dammers bij de kroning in 1898, werd door het Hooge Paar gebruikt. Op den tocht naar de kerk zat de Koningin-Moeder bij het Hooge Paar in de gouden koets, op dien van de kerk naar het Paleis, ging Koningin Emma in het rijtuig van de Moeder van Prins Hendrik, zoodat toen het Hooge Paar zich aUeen in de gouden koets bevond. Het vertrek (ongeveer 4 uur) gisterenmiddag van het jonge Vorstenpaar naar Het Loo, gaf nog eens aan duizenden gelegenheid hunne liefde tot het Oranjehuis te getuigen. Een oorverdoovend gejuich, toen de Koningin met Prins Hendrik het Paleis verlieten, terwijl al de vorstelijke gasten op het balcon standen. Zelfs de Engelsche bladen wijden sympathieke op- •tellen aan de voor ons land zoo heuglijke gebeurtenis. Enkele berichten uit andere landen volgen hier: Brussel. Ter gelegenheid van het huwelijk van Koningin Wilhelmina ontving de Nederlandsche gezant eene Belgische delegatie, die hem het geschenk voor de Koningin als een dankbetuiging voor de aan President Kruger verleende bescherming aanbood. Het geschenk, het resultaat van de inschrijving per «Petit Bleu*, be staat uit een bronzen beeld, van de hand van den beeldhouwer Dillen», voorstellende Minerva met schild, waarop Oedipus is afgebeeld, geleid wordendedo»r Anti gone. De Koningin had van te voren verklaard dit geschenk te willen aanvaarden en den Belgen haren dank be tuigd. Vervolgens ontving de gezant, den heer Beernaert, ex-president der Kamer en hoofdafgevaardigde ter vre desconferentie. Pari/s, 7 Febr. Het «Journal des Débats* wijst op de uitmuntende verhoudingen tusschen Frankrijk en Nederland, wiens liberalisme aan vervolgde denkers een toevlucht bood. Frankrijk heeft er het grootste be lang bij, dat de huidige positie van Nederland in Eu ropa gehandhaafd blijft en dat zijn koloniën, grenzende aan de Fransche bezittingen in Indo-China, nimmer in andere handen overgaan. »Wjj sluiten ons met de meeste oprechtheid bij de wenschen van geluk en voorspoed aan*, zegt het blad. Berlijn, 7 Febr. Het heden voltrokken huwelijk van Koningin Wilhelmina deed des middags tal van leden van het Corps diplomatique en hooggeplaatste perso- Gemeente of Deel der Gemeente. SNEEK. De formulieren tot het doen van aangifte zijn koste loos verkrijgbaar ter Secretarie der gemeente. De ingevulde formulieren kunnen kosteloos per post aan den Burgemeester worden toegezonden, met inacht neming van het volgend voorschrift: dat de omslagen met aangiften en stukken moeten dragen boven aan de voorzijde het opschrift «Vrq van briefport, ingevolge art. 50 der Kieswet* en in den linkerbenedenhoek de vermelding van den naam en de woonplaats van den afzender, gewaarmerkt door zjjne handteekening. Voorts wordt nog onder de aandacht gebracht, dat het opzettelijk doen van valsche opgaven, waarvan de plaatsing op de Kiezerslijst afhankelijk kan zijn, ge straft wordt als misdrijf, onderscheidenlijk met gevan genisstraffen van ten hoogste één jaar. Sneek, den 22 Januari 1901. De Burgemeester voornoemd, ALMA. Stellig verongelukt. Even vóór het invallen van de vorst, in het laatst des vorigen jaars, is in de Zuider zee (niet zoo heel ver van Edam) vergaan een praam- schip van schipper Zuidhoff uit Vollenhove; drie per sonen kwamen waarschijnlijk in de golven om. Dat vermoeden is vrijwel zekerheid geworden. Thans is daar nl. een wrak gesignaleerd en opgevischt een soldatenhemd. Het nummer was onleesbaar geworden. Daar een zoon van Zuidhoff aan boord was (een kor poraal), ligt het vermoeden voor de hand, dat dit kleedingstuk van hem afkomstig is. De lijken zijn nog niet opgevischt. Het ongeluk te Fejjenoord. Bij den overweg aan de Rozestiaat te Feqenoord, waar de 64-jarige melkverkoo- per Arie Barnard door den sneltrein gedood werd, werd Woensdagmiddag 3 uur door den rechter-com- missaris mr. G. W. baron van der Feltz, diens griffier mr. Thomas en den substituut-griffier mr. J. de Jos- selin de Jongh, een onderzoek in loco ingesteld. De overwegwachter heeft bekend dat de slagboomen niet gesloten waren, aangezien hq daartoe van het aangrenzend blokstation geen order ontvangen had. De locomotief reed tegen de kar op, waardoor Bar nard werd weggeslingerd. De machinist remde dade lijk en bracht het slachtoffer naar Rotterdam (Beurs). Als overtuigingsstuk was de wagen gisteren middag nog bij den overweg aanwezig. De betrokken spoor beambte is geschorst. Een laffe moord. De heer J. Eloff, broeder van den schoonzoon van President Kruger, heeft met de laatste mail bericht ontvangen, dat zijn schoonzuster op haar hoeve gefusileerd is door Engelsche soldaten. Deze wilden haar man gevangen nemen, waartegen zij zich verzette door hem met haar lichaam te dekken. De soldaten verloren hun geduld en doodden haar. Zij stierf in de armen van haar man, getroffen door twee kogels in het hoofd. De beide bladen «Het Volksdagblad* en «Het Volk» laken zeer d» gratie-verleening aan de gebrs. Hoger huis. Het eerste blad zegt aan het slot van zqn arti kel: «Tot de kalmeering der gemoederen zal de ge vallen beslissing zeker niet bqdragen.» Het tweede blad eindigt aldus, des ministers handelingen afkeuren de: «Groot zqn in alles, waarin een klein volk groot kan zijn*, was de leus van de Koningin bij hare troons bestijging. «Klein zijn in alles, waarin een klein volk groot kan zijn*, is de moraal van deze gratie, die geen recht is. Inhoud van het Friesche Tijdschrift «Sljucht en Rjucht*, de 9de Febrewaerje 1901. Mar sicht, M. Miedema. It wirk is for de dommen, K. de Jong. De Terhernster katten, fen Willem, Jo hannes en Th. v. d. Schaaf. Swol. Briefwiksel, J. V. Forkeard bisoarge (mei plaetsjes). Wij vernemen, dat aan Hertog Hendrik van Mecklenburg, Gemaal der Koningin, de titel van Prins der Nederlanden is verleend. Woensdagavond bracht de Hohenxollern den Duitschen Keizer uit Engeland naar VJissingen, van waar Z. M. per extra-trein naar Duitschland vertrok. Incident Pott. De Portugeesche gezant bij het Ne derlandsche Hof, graaf De Sélir, is sedert enkele dagen in de residentie teruggekeerd en heeft zijne functiën weder hervat. Naar wij vernemen zal thans ook jhr. mr. H. van Weede binnen zeer weinige dagen naar Lissabon terugkeeren, zoodat het incident Pott schijnt bijgelegd te zijn. Tel. Het geheele Y voor Amsterdam smaakt nu zoet. Woensdag toch zonk er eene schuit met 600 zakken suiker, doordat een sleepboot deze schuit tegen een boei liet stooten. minste één gulden) over het dienstjaar 1900, in de vermogensbelasting of in de bedrijfsbelasting van het dienstjaar 1 Mei 18991 Mei 1900of naar een of meer der vijf eerste grondslagen van de personeele belasting over het dienstjaar 1900 een en ander, mits het te dier zake verschuldigde t q d i g zij voldaan. In de tabel, bedoeld in de artt. 1 en 2 der Kieswet, is voor zoover deze gemeente betreft, het volgende bepaald Uit den Haag wordt geschreven Een menschenmassa, vullend de Wagenstraat, hos send in rijen, arm in arm, achter elkaar, ging gistermid dag de Oud-Hollandsche Kapel vooraf, die blazend en trom en pauken slaand, van het station waar zij blijk baar door den volksdrom was afgehaald, haar zegevie renden tocht door de stad hield, gaande naar het ge bouw voor Kunsten en Wetenschappen, waar zij gis teravond het publiek vermaakte. Oud-Hollandsch was zeker de dracht der muzi kanten: witte kragen, roode jassen met grijze mouwen en koperen knoopen op den arm, op het hoofd een breed gerande grijs vilten hoed met roode veer. Of de mu- liek ook oud-Hollandsch was? ’t Had er niets van. Maar het goedgeluimde publiek vóór en achter de bla zers, onder leiding van den vermaarden Wolf, 'n dood- gewonen modernen straatmarsch uitvoerende, vermaak te er zich des te beter om. Zoo was er ook in de stad een corps «Transvaalsche Boeren», dat op dien titel eveneens slechts door zijn dracht aanspraak mocht maken. Maar het publiek had sympathie voor de kerels. Tel. Droevig ongeluk. Men meldt uit Rotterdam van gisteren Hedenmiddag bij het afschieten van vreugdeschoten aan boord der stoomboot «William Egan 4 Co. No. 6«, liggende aan de Kous, werd een 21-jarig matroos, tq- dens het laden van de .mortier, de rechterhand ver brijzeld en het hoofd verbrand, zoodat hij totaal blind werd. Hij werd in deerniswekkende!! toestand naar het zie kenhuis gebracht. Amsterd. Hypoih. Waarborgmpy. Thans is ook de derde serie van obligatiën (iedere serie f 500,000) a 4 pCt. uitgegeven. De voorwaarden van aflossing bestaan ook voor deze 3e serie in algeheele aflossing op 1 Mei 1929;. Elk jaar wordt f 5000 gestort, om vaste goederen te koopen; het onderpand wordt derhalve jaarlijks sterker. Deze 4 procents-stukken zijn dus een rustige belegging. Bij deze 3e serie zijn, meer dan bij de twee eerste seriën, deelen van f 100 te verkrijgen. Het Technikum Mittweida, een onder staatstoezicht staand hooger technisch instituut ter vorming van electro- en machine-ingenieuren, technici en werk meesters, telde in 33 schooljaren 2734 bezoekers. Hst onderwqs in de electro-techniek is in de laatste jaren zeer uitgebreid, terwijl uitgebreide verzamelingen, werkplaatsen, machines, enz. het onderwijs bevorde ren. Het zomerhalfjaar begint 16 April. Van begin Maart kan men zich aangeven om van het op 26 Maart beginnende kosteloos vooronderricht te profiteeren. Uitvoerige programma’s worden kosteloos door ’t se cretariaat van ’t Technicum-Mittweida (Kon. Saksen) verzonden. Onlangs verwierf de instelling te Leipzig (Saksisoh-Thüringsche tentoonstelling) de hoogste on derscheiding, de Kon. Saksische staatsmedaille voor haar technisch onderwijs. fl.’M. de Koningin heeft aan Haren Gemaal den titel verleend van Prins der Nederlanden met het pre- dicaat: Zijne Koninklijke Hoogheid. Ook verleende H. M. aan Prins Hendrik het recht van zitting (met raadgevenden stem) in den Raad van State. Ik hen in een koninkrijk gekomen, dat gelukkig is en vertrouwen heeft, bij menschen die in de gelukwen schen van den dag van gisteren slechts eene belofte zien voor den dag van morgen.* Daarna schrijft hij over het bezoek aan Rqswijk «Dien namiddag om drie uur trok ik met mijn reisge noot dwars over onmetelijke ijsvlakten en door een Si- berischen wind naar een dorp, dat in de sneeuw ver loren lag «Geen versiering aan de vensters. Ik verwonderde mij daarover. Mevrouw Metman, die de traditioneels bouquet aan de Koningin ter hand zal stellen, ver klaarde mij de zaak: «Wij willen eerepoorten, versie ringen en banieren hebben, maar de Koningin heeft het verboden.* Ik wil niet, dat men overal den weg, waar ik slechts een paar minuten vertoef, versiert. Nog slechts enkele dagen geleden sprak men veel over eene bemiddeling van den Keizer van Duitschland in den Engelsch-Afrikaanschen oorlog, en men liet er bij doorschemeren, dat zij zou aangeboden worden bij ge legenheid van het huwelijk van Koningin Wilhelmina. Het zou stellig het schoonste geschenk aan de jonge souvereine zijn, maar de feesten in Den Haag zullen wel voorbqgaan zonder dat de Koningin tot den dolen den grqsaard kan zeggen: Verheug u met ons, het bloedvergieten zal ophouden in uw vaderland Het doet er niet toe; wij moeten niet wanhopen aan de zaak van het recht en wat er ook gebeure, men moet steeds rekening houden met de Koningin der Nederlanden, die den grooten grijsaard dorst te ontvan gen op het uur toen de machtige Keizer hem niet een wijkplaats wilde geven noch hem wilde ontmoeten. Over de officieele feesten en de officieuse ceremoniën, de galafeesten die beginnen en zullen voortgezet wor den, zal ik weinig schrijven. Ik houd niet van het ceremonieel der hoven. Wel houd ik van de menigte. Ik houd ervan het hart des volks te voelen kloppen, zijn stem te hoorenik houd er van het te zien glimlachen en weenen. Die gedachten bekende ik onomwonden aan den heer Jacques Deen, den secretaris van de Nederlandsche pers. Hij was er eenigszins door in de war gebracht. Wat wil u dan zien, zeide hij, en toonde mij een menigte gekleurde kaarten. Ik wil geen feesten zien bij gezanten en in schouw burgen, ik wil Koningin Wilhelmina te midden van haar volk zien. En daarom ging ik naar Rijswijk, zooals ik u hier boven meldde. Eindelijk hoorde ik de kerkklokstoonen ernstig, zeer zwaar en plechtig ernstig weerklinken. De politie, een brigadier en een agent, loopt heen en weer. De menigte komt in beweging. Stel u echter gerust. Indien de Hol- landsche menigte in golving geraakt, wordt zij niet on stuimig. Een briesje dat de wateroppervlakte beroert. Een gerucht in de verte wordt gehoord. Het komt steeds verder. Het zegt alleenlijk«Wilhelmina! Wilhelmina!* Een open rijtuig met vier paarden a la daumout, ge ëscorteerd door zestien ruiters, verschijnt. In dat rqtuig is een jonge blonde maagd gezeten. Of zij mooi is, weet ik niet, maar zij glimlacht zoo zacht, zoo goedertierend, dat alles rondom haar schijnt op te klaren en een aureool om haar hoofd zweeft. Zij draagt een blauw kapothoedje met blanke veer. En naast haar zit het ern stig gezicht der moeder, glanzende van geluk. Mevrouw Metman heeft haar witten ruiker aange boden. De stoet is weer voorbij. Nog sta ik op dezelfde plaats, op de stoep van het ge meentehuis van Rijswijk, en zie over de blanke vlakte de Koningin zich verwijderen. Zij hoort steeds nog: «Wil helmina! Wilhelmina!» langs den weg en ziet de kleine vlaggen wapperen en vangt de klankjes der zilveren klokjes opde liefde van een jonge maagd voor haar verloofde; de liefde van een volk voor een jong meisje. SNEEK. We mogen gerust zeggen, dat onze stad niet ten achter is gebleven in ’t feestvieren: overal vlaggen, overal oranje, blanche, bleu, als een bewijs dat Oranje en Nederland nog éen zijn. En al waren alle borsten niet versierd met genoemde kleuren, de teestelijke stemming was er niet minder om. De Vaandeloptocht, waarop nu niet zoo bij zonder viel te roemen, vormde met de vroo- lijke muziek van ’t Fanfarecorps voorop, een hoogst joligen stoet. Aan de wedstrijden namen in ’t geheel niet minder dan 90 jongelui deel. ’t Ging om zilveren en nikkelen horloges, waarvan de eersten werden behaald door Fedde de Ruiter (tonnetje kruien), H. Bondiëtti (hard- looperij met hindernissen) en Thomas Giliam (Sprietloopen). De premiën (nikkelen horloges) verkregenKlaas v/d Heide, J. Boeijenga en Frederik Ferwerda. Op de Marktstraat, die ruim 7 uur verlicht was door honderden van de schoonste lampi ons, was ’t recht gezellig. Vuurwerk en mu ziek hadden er honderden, ja misschien dui zenden toeschouwers gelokt, die tot bij elven zich dol vermaakten, zonder dat de orde op haar minst gestoord werd. In de Concertzaal, waar ’t Kader onzer Schut terij een feestavond had georganiseerd, ver maakten de vier a vijfhonderd aanwezigen zich allerprettigst met voordrachten en tooneelspel. En in de Buiten-Societeit smaakte men niet minder genot op de groote specialiteiten-voor stelling van het theatre Mullens met mede werking van ’t Orkest onder directie van den heer Hanewacker. Wie het binnen te duur was, kon op straat zijn hart ophalen aan de grimas sen van talrijke grappenmakers, die, ’t zij in optocht of alleen, den dag der dagen voor Sneek trachtten te vereeuwigen. Dat menigeen misschien zal zeggen: lang niet ’t feest, als voor ruin» twee jaren geleden, dat behoeft niemand te verwonderen. De laatste van Augustusmaand, of de zevende van Februari, verschilt zooveel. ’t Is nu een maal geen tijd van feestvieren, en dat in aan merking genomen, durven we gerust zeggen dat ’t huwelijk van Hertog Hendrik met onze geëerbiedigde Wilhelmina in Sneek alles be halve ongemerkt voorbij is gegaan. Daarvan voor een groot deel de eer aan de wakkere Feestcommissie, die we nog jaren lang als leiders bij teesten in onze stad wenschen te zien optreden. Vóór we ons kort verslag eindigen, nog een woord tot hen, die aan gebouwen en in straten, zoo’n keurige versiering hadden aangebracht. De Galigastraat was eenig, vooral toen het licht der lampions zoo’n keurig effect met ’t dennengroen maakte. Voor ’t middenraam van de sociëteit >Ami- citia» prijkte ’t vorstelijk paar te midden van een allerkeurigste collectie groen, en voor de winkelramen van den heer G. Jongbloed waa een eerepoort opgericht, waarboven H. M. met den Prins-gemaal. Aan weerskanten de góden van Handel en Landbouw met de opschriften: dat de handel bloeie en de landbouw groeie. m sii 4 W< Ki fe< ee lei stc en scl na Wi f I I

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1901 | | pagina 2