HOOI en STROO JOHs MULI SNEEK. SPOTPRIJZEN Kruizebroederstraat, SPOTPRIJZEN 1 17 oortzetting' S STOOM-SIELPÏÏKSDKUKKEKIJ l s v3. Halkena Iftïzn., I dg Vlumsche Gazet" Theeverbruik Vereeniging AMSTERDAM. PROGRAMMA'S en STROOIBILJETTEN, worden spoedig, doelmatig en goedkoop ge leverd ter Stoomdrukkerij van B. Falkena Mzn.f SUUP MARKT, SNEEK. Hoofd-Agenlschap van HiRliY’s POULTRY MEAL te BARNEVELD. Goedkoop en best Veevoeder. I De echte Kinadruppels van Dr. DE VRIJ Wetenschappelijk kippen Voeden. BARRÏS-AHERICAS-POULTRT-IIEAL, Eierlegvoeder voor Hoenders, onder openbare Controle van alle Hijkslandbouw-Proelstations. in den SCHOENWINKEL van o t JF SICCAMA, Ranplak- VOORSCHOTTEN worden op billijke voorwaarden en rente verstrekt. t 2.90 C ray o n - Po rt rette n naar iedere Photograpliie, in buste-formaat, Afmeting36 X 43 centim. f 3.50 DER. f 1.30 S3 o o «s oO o HOLLANDSCHE I 1 A I I C. REMKES, NOTA’S, BRIEFKAARTEN, TEN, -BOEKJES en J. VOLBEDA. HOF-KUNST-ATELIERS, MAASTRICHT. ITSTFOTHEEZEIT f 5.50 Levering van alle soorten DRUKWEREEN 2 tegen billijke prijzen. 0 KWITANTIES, WISSELS, ENVELOPPEN, 8 BESTEKKEN, VERKOOPBILJET- -TEEKENINGEN, enz. enz. Beleefd aanbevelend. Prijs: f 0.70 C. de Koning Tilly, en a Prijsnoteering per 5 ons. I I r Geurige in geperste pakken, bij Waggon- Scheepsladingen, levert billijkst 0.30 VAN BRUSSEL. Dagblad voor Zuid- en Noord N ederland. Oplaag 75000 exemplaren. 0 30 8 .u S g k, O ja ft Overal solide Depothouders gevraagd. TToudt zich beleefd aanbevolen voor de levering van alle soorten TABAK en SIGAREN. Centrale Credietbank, 0.35 Thee 50 en 55 ct. 55 60 65 75 55 65 80 100 Bijzonder wordt aanbevolen: s Kantoor: SUUPMARKT, SNEEK. S (H.H. Landbouwers en Kippenhouders gelieven dit uit te knippen). K AMERICAN VRACHT: 025 7CCPPnC(T|-D ver(lient door hare deugdelijke samenstelling verre L,LLl i ULOLH de voo.keur boven andere goedkoopare soorten. met GEBR. DOBBELMANN, HET ANKER Zeepfabrikanten, NIJMEGEN. GROOTE JAARLIJKSCHE OPRUIMING 4 8 3 Haarlemmer Olie. T Lekkere Grof Souchon 8 8 28 .1 rent gem maa hebl mar men .1 A tien »I zoo hem tege het »I Ebei de t over gift tuur dat een *k Zuiderpark 25. G RON IN GEN. 25 kgr. Verschenen: Abonnement voor Noord-Nederland f 10 per jaar. Verkrijgbaar bij alle Kiosken en Spoorweg- boekhandels h 5 cent per nummer. Bureel voor N.-Nederl.Keizersgr. 258, Am sterdam. 10 kgr. Q o o O ft o w P- o St 2 tl o O m P. B bö o DO Si 8 65 ct. 75 100 China Congo Stof 1 1 Ne var lijs j laa bel grc me ste doe bilj gro dee gul gift mei I A VOO gin woi den wo< k hui geb bev ben ond dez van o zelf of f 2 late vol; gen kin; oud dat inw in a in plaats betaalt U alléén den prijs en geen vracht. Gerst, Tarwe, Maïs bevat 10 13 eu 12 70 Eiwit en Vet. HARKY’s POULTRY-MEAL bevat 40.8 °/0 Eiwit en Vet en is dus verreweg het voordeelig- ste Voeder. Kippen die met geen ander voeder aan de leg waren te krijgen, legden door HARRY’S POULTRY MEAL binnen 8 dagen, en ondanks de felle koude in Januari jl. werden van 15 Kippen 6 en 8 Eieren per dag verkregen. Voedermethode gratis en franco op aanvrage. Puik KIPPENVOEDER, bestaande uit Tarwe, Gerst, Haver, Mals, enz. per HL. f 3.40. VOERROGbE, per HL. f2.90, iets lich ter 1 2.60. OCHTENDMEEL voor Kippen, per 50 Kilo f 2.90. Gewoon MESTMEEL, Gemalen ROGGE, GERST en WIKKEN, per (50 Kilo f 2.80. Licht VOERMEEL z.g. fijne ZEMELEN, per baal van 40 Kilo f 1.10. Zuider kerkstraat 10, G RONIN GEN. Nieuwe Siprenwintel Gekruistebroederstraat, tegenover ’t WEESHUIS. ONVERGANKELIJKE 50 X 60 - 5 Ingelijst in prachtige Passepartout. Port en verpakking inbegrepen. Uitslaitend tegen rembours met recht van inzage. Ingezonden Photographie volgt on beschadigd retour. ter bestrijding van bloedarmoede, bleekzucht, Malaria (binnenkoorts) en algemeene zwakte, worden uitsluitend verkocht in vierkante ver zegelde flacons met mijn naam buiten op de roode doos. Alom verkrijgbaar a/1.en tegen toe zending van postw. A f 1,15 rechtstreeks en franco uit de Chemische Fabriek van H. NAN NING, Den Haag. OntbijtThee Namiddag Extra fine China Congo Uitsluitend verkrijgbaar bij JOH. W. MEIJER, Fabrikant, Snibk. SN Inlichtingen met postzegel voor antwoord. Nieuwegracbt 147, UTRECHT S 50 kgr. Bij bestelling door bemiddeling van soliden Kruidenier, Drogist of Veevoederhandelaar in Uwe Vervolg van ons blad van 'Woensdag 30 Januari jl. De in den handel voorkomende Ochtendvoeders zijn wel is waar niet allen van bepaald slechte kwaliteit, maar de MEESTEN bevatten een moeielijk verteerbaar MAÏSMEEL en ALLEN zonder uitzondering veel te min VET, nl. 5 4 8 en minstens 10 VET is noodig voor DOOIERVOR- MING. Bjj slechts 5 a 6 Vet in het Ochtend voeder verminderde de Eieropbrengst tot op de HELFT. Voorts TE VEEL ZETMEEL: inplaats van HOOGSTENS 30 bevatten ze 45 MEEL, waarvan de KIPPEN VET worden. Ze zijn daardoor MOEIELIJK VERTEERBAAR en van daar de vele klachten in de Vakbladen over VETTE KIPPEN en GEEN of WEINIG EIEREN met GEGARANDEERD: 30.5 °/0 EIWIT, 10.3 VET en slechts 27 »/0 ZETMEEL, zal hierin verande ring brengen, voldoet volgens JARENLANGE PROEFNE MINGEN aan de STRENGSTE eischen en werd wegens BILLIJKEN PRIJS en GECONTROLEERD LEGRESUL- TAA i van 214 EIEREN gemiddeld per Kip in ’t jaar (in rennen) met EERSTEN PRIJS BEKROOND. Om verder den Kippenhouders de GROOTST MOGELIJKE ZEKER HEID te bieden van een EERSTE KLASSE KRACHT- VOEDER te ontvangen is HARRY’s-AMERICAN-POÜLTRY- MEAL gesteld Gedeponeerd Handelsmerk, Zakjes van 5 kgr. De HAARLEMMER-OLIE van A chterstraat 1315, Haarlem, welke de eeuigo echte is, is het geneesmiddel, dat meer dan 200 jaren het beste succes heeft ter wereld en aan vele lijdenden verzachting van lijden en genezing heeft ver schaft. Verkrijgbaar bij P. K. GROENVELD en TH. D. JAARSMA, beiden te IJlst. VEEVOEDER. Het MELASSE-VOEDERMEEL, samengesteld in de Suikerraffinaderij v/h SPAKLER TETTERODE te Amsterdam, uit 75 °/0 Melasse en 23 °/0 Turf- meel, (Contröle Rijksproefstations) is bij de tegenwoordige hooge veevoederprijzen onge twijfeld het voordeeligste voeder. Door het gebruik daarvan worden belangrijke winsten verkregen (ca. f 20.per paard per jaar, ca. f 5,per koe per halfjaar stal tijd, ca. 5.per varken in 5 mestmaanden, ca. 7.— per mestrund in 4 mestmaanden). Brochures met de gedetailleerde berekeningen dier voordeelen zijn op aanvrage kosteloos te bekomen bij bovengenoemde Suikerraffinaderij.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1901 | | pagina 4