L I I k! Plaatselijk Nieuws. - s <•- - s» Wordt vervolgd. 1 1 I L Jt Spoorwegongeluk Twello. Uit Deventer wordt ge meld, dat de toestand van den heer J. Schreuders, uit Utrecht, die bij het spoorwegongeluk te Twello zoo ge kneusd is, hoogst zorgelijk is. bij den Huizerweg te Bussum het lijk opgehaald van den aldaar wonenden schipper G. Vermoedelijk is hij den vorigen avond op dien eenzamen weg door de duister nis misleid, te water geloopen en verdronken. 1 1 1 l l 1 1 1 1 l 1 1 5 1 t t 1< t t k I s l v -< o o e d t< it n 1( h ti n v Twee pseudo-Transvalers. Te Parijs hebben twee personen, zich noemende Leon B. Caspary, ancien offi- cier-Boer uit Springfontein (Transvaal) en Multerer, verschillende menschen opgelicht, onder voorgeven, dat zij in de Boeren-rijen gevochten hebben. Men zegt dat zij brieven op zak hebben, geteekend door Louis Botba en andere generaals. Hoogstwaarschijnlijk zijn deze brieven valsch. De zich noemende Caspary beweert in Rusland te zijn geboren, spreekt goed Fransch en Duitsch en heeft een glazen oog. De ander beweert Ooitenrijker te zijn. Hij spreekt zeer slecht Fransch. Daar deze oplichters op weg heeten te zijn naar Hol land en België, zij men op zijn hoede. De Fransche politie zoekt hen. Ongelukken. Een ernstig ongeluk is er te Oudendijk (N.-H.) gebeurd. Toen de vrouw van zekeren J. K. al daar de kachel aanmaakte vatte de petroleumflesch vlam en barstte uiteen. De inhoud stortte zich uit over hare kleederen. In een oogwenk was alles vlam. Deerlijk ge brand is de arme vrouw naar het gasthuis te Hoorn ge bracht. Haar dochter brandde zich bij het blusschen. Gisterennamiddag is uit de vaart aan de Zanderij na- Op een warmen avond aan het einde van Juni werd nog op een laat ongewoon uur aan de huisdeur van Horn aangescheld. Klara was alleen thuis. Zij zat in een lichte zomerblouse nog aan haar werk, een reiscos- tuum, dat de oude vriendin harer moeder bij haar be steld had. Vermoeid en onverschillig stond zij op van haar machine. Er kwam zelden iets goeds sedert Martha niet meer in Berljjn was. Nadat Klara voorzichtigheids- verlegenheid, waarin Friedberger zich op’t oogenblik bevond, was de kleine agent tot alles in staat-. Hij moest bij den eerstvervallen post in elk geval punctueel bevredigd worden. Eberstein had al lang vooraf alles geregeld voor eene stipte overzending van het geld. De stukken lagen ingevuld bovenop in zijn handvalies. Slechts een kwartiertje aan het postkantoor van het station was noodig, en de zaak was afgedaan dat wil zeggen, als de uitbetaling van het geld volgde. Hij werd plotseling overvallen door een zenuwachtigen angst, dat op ’t laatste oogenblik zich nog iets tusschen hem en zijn geluk zou kunnen plaatsen 1 Wat baatte hem dat mooie schepsel naast hem, als hij de middelen niet in handen kreeg, door ’t koopen van stilzwijgendheid van haar bezit verzekerd te zijn Zijn bezorgdheid was geheel overbodig geweest. Een half uur vóór het rijtuig voorkwam Martha was met hare moeder in haar meisjeskamertje ver dwenen volgde de directeur zijn schoonzoon naar diens logeerkamer, die Eberstein in een zijgebouw van het heerenhuis betrokken had. Hij telde hem de rente van een half jaar in bankbiljetten op tafel uit. Toen scheen 't alsof hij nog iets voor Eberstein op ’t hart had, maar na kort nadenken onderdrukte hij ’t. Eber- stein beminde zijne dochter en hij was een cavalier. Hjj-zelf moest den weg tot haar vinden. De Wet en zijn gevangenen. Een »Sherwood Fores ter*, die bjj Roodeval door de Wet was gevangenge nomen en nu thuis is, reeds op zijn 17de jaar invalide en voor zijn geheele leven verminkt, schrijft, om de verbreiding van ongunstige verhalen omtrent den Boerengeneraal tegen te gaan, aan de Star: •Zoo spoedig onze mannen zich aan de Boeren hadden overgegeven, namen dezen het eerst de muziekinstru menten van onze kapel af. Ik zag hen een trom nemen, de eene zijde inslaan en toen dit instrument als bak gebruiken om alles wat zij van de bagage van onze officieren buit maakten, als cigaretten, chocolade, fles- schen wijn en whisky, naar hun wagens te dragen. Toen kreeg ik voor de eerste maal in Zuid-Afrika ook chocolade. Terwijl wij in het veld lagen, bewoog De Wet zich vrij onder ons. Hij drukte zijn verbazing er over uit, dat er zoovele jongens onder ons waren en zijn spijt over het getal van onze gesneuvelden en gewon den, en ik zag hoe hij met eigen handen voorzag in de behoeften der gewonde of stervende mannen. Ik geloof, dat dit geen boosaardig en gemeen karak ter teekent. ’t Is waar, de Boeren ontnamen mij alles behalve mijn hemd, maar dit geschiedde toen De Wet reeds dat ge deelte van het veld waar ik lag, verlaten had. Maar ik zag hoe De Wet, toen een Boer een gewonde zijn overjas ontnomen had, den man naliep en hem be val, den jas terug te geven.* In de gisterenavond gehouden jaarlijksche vergadering van de kiesvereeniging »Sneek« in een der lokaliteiten van »Amicitia«, is de Ontsnapte Boerengevangenen. Uit St. Petersburg wordt geseind, dat te Theodosia aan de Zwarte Zee met de «Kherson* vijf ontsnapte krijgsgevangen Boeren van Ceylon zijn aangekomen. Zij waren te Colombo opgepikt door het Russische stoomschip. Onder de vluchtelingen moeten zich twee bloedver wanten van president Steyn en van generaal Botha bevinden. Zij werden hartelijk te Theodosia ontvangen en vertrokken van daar naar St. Petersburg. Men meldt verder, dat zij op reis zijn naar Holland, eerst naar Amsterdam zullen vertrekken, om vandaar waarschijnlijk te Utrecht een bezoek te brengen aan President Kruger. Eenige meelfabrikanten in Nederland hebben een circulaire van den volgenden inhoud verspreid Noodkreet van de Nederlandsche Maal in dustrie. In de vakbladen komt het volgende artikel voor om trent den achteruitgang der meelfabrieken in Nederland: Een nieuw slachtoffer. »De Weichsel, een der grootste inlandsche meel- •fabrieken, zal met weinige dagen ophouden meel te •fabriceeren. Ongeveer 50 hebben dit reeds moe- »ten doen en velen zullen binnen weinige jaren volgen. >Onwaarschijnlijk is het niet, dat met 14 a 15 jaren »in Nederland maar twee a drie fabrieken worden •aangetroffen. Zelfs is de waarschijnlijkheid niet uit gesloten, volgens iemand die van nabij bekend is met •de inlandsche maalderij, dat er een tijd komt dat »in Nederland geen enkele molen bestaat. •De vrije buitenlandsche concurrentie schijnt de in- •landsche maalindustrie, wier belangen tegenwoordig •door verschillende wetten en belastingen in niet ge- •ringe mate worden bemoeilijkt, geheel te vernietigen. •Zoo hoorden wij dezer dagen, dat eene der moderne •meelfabrieken, ten behoeve der ongevallenwet, ge- •noodzaakt was eenige duizenden guldens uit te geven •voor het aanbrengen van door die wet voorgeschreven maatregelen. •Of de Amerikaansche meelfabrieken zonder wette- •Ijjke bezwaren werken, daarmede heeft de Nederland- •sche wetgever geen rekening te houden, maar wel •heeft een ieder, die belang stelt en belang heeft bjj •onzen nationalen arbeid, en volkswelvaart, in ernstige •overweging te nemen, of er geen nadeelige gevolgen •uit kunnen ontstaan voor land en volk, wanneer wij volgende motie voorgesteld door den heer Jac. van der Laan, luidende: «De kiesvereeniging »Sneek«, overwegende •dat met het oog op de vele ernstige vragen, •die in het algemeen belang dringend voor- •ziening eischen, het niet gewenscht is, dat de •grondwetsherziening ten aanzien van algemeen •kiesrecht als partijleus voor de a.s. verkiezing •moet worden gesteld, gaat over tot de orde •van den dag.* Met 16 tegen 3 stemmen werd genoemde motie, na eenige discussie, aangenomen. Naar men ons mededeelt zullen vanwege het Provinciaal Friesch Hogerhuis-comité Zon- I dag 24 Februari te Leeuwarden en Maandag I 25 Februari, ’s avonds 8% uur in »Amicitia* vo’or de voeding der bevolking. Van de ander i alhier, vergaderingen worden gehouden, waarbij Slechts Martha’s aan den hals baars vaders uitge snikte tranen, werden hoorbaar. Daar hief Ernst het frissche glas op, dat hij zich inplaats van het gebrokene had laten geven. •In uen zin van mijn afwezigen vriend, in den zin en bedoeling van mijn vader, hef ik mijn glas op en drink het geluk, dat hij zijne kinders toewenschte!* Als van eene betoovering verlost stemden de gasten meê in. Luid gejubel klonk. Onder de stille gasten was een nieuwe geest ontstaan. Alleen Martha bewoog zich nauwelijks en zei niets meer als volstrekt noodig was om niet op te vallen. Zij keek ook niet naar Lodewijk. Slechts als zijn hand haar aanraakte, zgn arm langs haar streek, keek zij hem met die angstige schuwheid aan, welke haar in den eersten tijd harer verlovings-nacht zoo vaak bevangen had. Zij zag, dat de gloed in zijne oogen voortbrandde. Zij voelde eene ijskoude rilling. Was dat het geluk waarvan haar vader zoo pas gesproken had? Om zeven uur was het rijtuig besteld. Het zou het jonge paar naar het op ongeveer een uur afstand gelegen spoorwegstation brengen, vanwaar de aansluiting aan den sneltrein Breslau-Weenen volgde. In Weenen zou een paar dagen rust genomen worden en daarna zou men de bergen ingaan. Al heel spoedig na zes uur begon Eberstein onrus tig te worden en drong bij Martha herhaaldelijk aan op weggaan. Hij moest voor zijn vertrek bepaald nog eenige minuten rustig met zijn schoonvader doorbren gen, die hem, geheel tegen zijne anders zoo stipte ge woonte, de te beuren som van twintigduizend mark nog niet overhandigd had. Als Haland hem in den steek liet, als ook slechts een kleinigheid aan het bedrag ontbrak, dan raakte Lode wijk in de grootste verlegen heid, ja erger als dat. In den toestand van de uiterste Door het artisten-gezelschap »Troupe-Leo« werd Zondagavond jl. in de Buiten-Sociëteit de Harmonie* eene groote specialiteiten-voor stelling (zooals het programma luidde) gegeven, waarvan de hoofdschotel werd ingenomen door gymnastiek. Als inleiding voor den avond trad eerst op de Hollandsche karakter-komiek, de heer Joh., wiens voordracht bijval vond, De hoofd-equi- librist, de heer Eduard, verbaasde het publiek door zijne buitengewone toeren, op het hoofd staande, uitgevoerd. De Zweedsche jongejuf frouw Hjerta gaf aan de trapéze bewijzen van kracht en vlugheid. De achterwaartsche plank - stand werd door haar zuiver uitgevoerd. De drie lustige muzikanten bevielen minder goed. Beter voldeden de twee clowns athleten Jacenbab, en de zwevende vuurkoningin miss Mary. De drie parterre-acrobaten (2 heeren en 1 dame) hadden mede veel succes, evenals de pantomime, die tot slot gegeven werd. Aangename muziek luisterde niet weinig deze voorstelling op, die slechts door een klein publiek werd bijgewoond, waardoor het bal, na de voorstelling gegeven, ook niet druk was. SNEEK. Bij koninklijk besluit van 16 Fe bruari 1901 no. 58 is aan ónzen vroegeren stad genoot, den eersten luitenant H. van Dam, van het 6de Regiment Infanterie, vergunning ver leend tot het aannemen en het dragen van het ordeteeken der 4de klasse van het borstbeeld van den Bevrijder, hem door den president van de Vereenigde Staten van Venezuela ge schonken. halve de deur op een kiertje geopend had, schrikte zij zoo hevig, dat zij zich aan den denrpost moest vast houden. Meta, in een licht elegant reiscostuum, een koffertje in de hand, stond voor haar. Zij begon luid keels te lachen toen zij Klara’s onbeholpen ontsteltenis bespeurde. •Maar, mijn hemel, waarom zijt ge toch zoo ontsteld! Er is immers toch geen ongeluk gebeurd. Laat er mij althans eerst in, op de trap is ’t toch de plaats niet voor ophelderingen! Klara maakte plaats voor haar. •Is vader thuis?* •Neen.* •Zooveel te beter,* en daarmeê liep zij Klara vlug vooruit naarde eetkamer, waar het gas brandde. Klara keek haar zuster nog altijd wezenloos aan. Wat is er dan toch gebeurd dat gij zoo plotseling weer hier zijt? Heeft men je weggestuurd Zij haalde verachtelijk de schouders op. •Dat zou nog mooier zijn. Gij hebt al een aardige dunk van ’t geen ik presteer. Ik ben er eenvoudig uitgeruktdie boel te Helmstedt beviel mij niet Klara wist niets van contractbreuk en vastgestelde boetes; niets van de voortdurende schade welke voor Meta uit die kinderachtig willekeurige handeling ont staan kon, maar de omstandigheid dat haar zuster een gegeven woord niet gehouden, eene aangegane ver plichting niet vervuld had, was voldoende voor haar om Meta's handelwijze erg afk^urenswaardig te vinden. Meta zat met de armen achter het hoofd en over elkaar geslagen beenen op de canapé en luisterde naar haar. Zy zag er in die houding erg uitdagend, maai bij dat uitdagende toch allerliefst uit. Nadat Klara gedurende eenige minuten hare ontevredenheid had te kennen gegeven en nog altijd daarmee voortging, f telijk zangersfeest zal dit jaar op Vogelensangh-State bij Veenklooster worden gehouden, onder leiding van den heer Godefroy te Steenwjjk, en met begeleiding der muziek van het instructiebataljon te Kampen- Gisterenochtend arriveerde aan het Centraal station te Utrecht eene deputatie, sterk 38 personen, van het Transvaalcomité uit Lier (België) tot het aan bieden van een ijzeren lauwerkrans aan President Kruger. De aanbieding van den krans had plaats met warme toespraak van den heer De Wulf. President Kruger dankte met een enkel woord. De Liersche kunstsmid Van Boeckel behoorde ook onder de Comitéleden. Het Nederlandsche leger telt 1815 officieren, waaronder 13 generaals. Het Nederl.-Indische leger telt 1183 officieren, waar onder 5 generaals. Verder bestond de militaire administratie bjj het Nederl. leger uit 138 officieren, waarbij 1 generaal, en die van het Ned.-Ind. leger uit 134 officieren, allen beneden den rang van generaal. Uit goede bron verneemt de Londensche correspon dent van de «Birmingham Post* uit ’s-Uravenhage, dat de echtgenoote van President Kruger binnenkort naar Europa zal vertrekken. Zij erkent in haar brieven, dat de Engelschen haar allen eerbied betoenen, maar de oude dame staat er op, daar er voorloopig geen kans bestaat, dat de President spoedig naar Zuid-Afrika terug zal keeren, om verlof te krijgen zich naar Nederland te begeven, hoe zeer zij ook opziet tegen de reis. Keimpe Hogerhuis te Amsterdam. Gisterenavond was door het »Landeljjk Hogerhuis-Comité* in den Parkschouwburg te Amsterdam eene buitengewoon druk bezochte vergadering belegd, waarin als sprekers optraden M. Valk Lz., H. van Munster, mr. P. J. Troel- stra en Keimpe Hogerhuis, terwijl een zang- en een muziekvereeniging voor afwisseling zorgden. Diefstal bi) dr. Leyds. Zaterdagavond keerde dr. Leyds van de feesten te ’s-Hage, waar hij de Z.-Afrik. Republiek had vertegenwoordigd, terug in zijn gezant- schapshotel te Brussel. Een koffer, die in de gang staan bleef, werd wat later gestolen. Deze koffer was door zijn dochter uit ’s-Hage gezonden en bevatte lin nen, kleederen en juweelen. Deze koffer is later in een gracht opgevischt en bevatte niets meer dan zakdoeken en een juweelenkistje met het opschriftPretoria. hield zij zich de ooren met beide handen dicht. •Ik bid je, houd nu toch op. Wat weet jij nu van de geheele geschiedenis af. Hoegenaamd niets, zeg ik je. Gij zoudt misschien ook weggeloopen zijn, waarschijn lijk zelfs nog eerder als ik.* Klara slaakte een zucht. •Wat was er dan, spreek dan toch!* •Onbeschaamdheden, vuiligheden «God, God I* Meta haalde weder met groote gemoedsrust de schouders op. •Je behoeft je volstrekt niet ongerust te maken. Men waagt niet zoo gemakkelijk iets tegen mjj. Maar daarop wilde ik ’t niet laten aankomen. En dan zulke op drachten En die grofheden en die toon bij de repetities. Daartegenover ging ’t hier zoowaar nog beleefd toe. Ik bedank er hartelijk voor. En dat alles voor hon derd mark per maand. Zoo gek niet Zij sloeg de armen nog vaster over elkaar en vleide het slanke bovenlijf achterover tegen de leuning van de ouderwetsche canapé. •En wat moet er nu gebeuren?* Meta antwoordde niet. Klara lei haar de hand op den schouder. •Wellicht bedenk je je nu en geef je de zaak op.« Meta sprong op als een bom. •Begin je nu alwéér? Ik zeg je, nooit, nooit, nooit! Mij h ier te laten opsluiten tusschen deze stille, enge vier muren; opstaan, aankleeden, ontbijten, werken, wéér werken, naar bed gaan, vandaag, morgen en over morgen, liever dood!* als spreker zal optreden T. Luitjes van Blari cum, terwijl de in vrijheid gestelde Keimpe Hogerhuis, tegenwoordig zal zijn. Zaterdag jl. had ten Raadhuize de aan besteding plaats van de levering der leermid delen voor de openbare lagere scholen in de gemeente Sneek, gedurende het jaar 1901. Ingeschreven werd door de heeren F. W. Wielinga voor f 564, R. van der Meulen voor f 574.95 en G. J. de Vries voor f 590. Gegund aan den laagsten inschrijver. Door de H. IJ. Spoorwegmaatschappij werd gisteren te Amsterdam aanbesteed het maken van een woning voor den opzichter van den weg op het stations-emplacement al hier. De raming was f 7000. Ingekomen 12 biljetten. Laagste inschrijver de heer J. W. Matthijs, Amerongen, voor f 6747. Voor de Nuttige Handwerken slaagden Vrijdag jl. te Leeuwarden de dames T. van der Veen, J. van der Meulen, A. de Jong, M. M. van der Meulen, A. van Loon en J. Star kenburg, allen alhier. Den 17 Februari overleed op 90-jarigen leeftijd, in het algemeen Armenhuis alhier, Jan Bisschop, oud-strijder van 183031. In onze gemeente blijven nu nog slechts 4 oud-strijders over. - De 33-jarige E. J., van hier, oud-militair, (hij maakte o. a. den tocht op Lombok mee,) woonde laatst te Groningen. Huiselijke on aangenaamheden deden hem zijn woning ver laten. Zonder middel van bestaan, werd hij bedelende te Oosterwolde aangetroffen. De Rechtbank te Heerenveen eischte tegen hem 12 dagen hechtenis. In den nacht van Woensdag op Donder dag had te Harich een ernstig ongeluk plaats. De voerman K., van Wijckel, reed met eenige passagiers van eene kerkelijke vergadering, die alhier gehouden was, huiswaarts. Te Ha rich schrikten de paarden in de nabijheid van de boerderij van J. T. Het rijtuig kwam in een diepe, met ijs bedekte vaart terecht. De inzittenden wisten zich bijtijds te redden, maar de voerman kwam met de paarden in de vaart terecht. Het rijtuig werd erg gehavend. Met één der paarden had men meer dan een uur werk het te verlossen, zoodat het niet bij machte was den tocht voort te zetten. Het werd met den wagen bij genoemden T. ingé bracht. Met het andere paard werd de reis te voet vervolgd. De weg was zeer glad, wat veel tot het ongeluk heeft bijgedragen. Kort nieuws uit de Provincie. Ook te Bolsward heeft »De Woudkoningin», •ons uitsluitend hebben te voeden met brood, gebak- •ken van Amerikaansch meel en dus geheel afhanke lijk zijn van de fabrieken aan gene zijde van den oceaan.” W. H. N. Dit geeft ons aanleiding aan uw oordeel te onder werpen of U vindt, dat het in het belang van ons lano is, dat de hier te lande gevestigde meelfabrieken ach ter elkaar maar moeten stilgezet worden, totdat d< maalindustrie geheel zal hebben opgehouden te bestaan De maalindustrie toch is het grootste vak van nijver heid hier te lande wat het kapitaal en den omzet aangaat. De gronden voor het blijven bestaan dier industrie zijn meermalen aan de aandacht van de regeering on derworpen en waren hoofdzakelijk er op gebaseerd on ten allen tijde, vooral bij oorlog en blokkade, er voor te zorgen, dat er een voldoende voorraad meel aanwezig was gronden noemen wij het verlies van de ontzettende kapitalen, in deze industrie gestoken, toen zij zich nog staande kon houden. Wij bedoelen den tijd, waarop circa 25 jaar geleden, de invoer van buitenlandsch meel slechts plus minus twee procent bedroeg van het meel- verbruik in Nederland, terwijl die invoer thans circa 50 procent van het totale gebruik bedraagt. Wij ge ven U hierachter een lijst van de vele fabrieken, die hebben opgehouden te bestaan en een lijst van de wei nige fabrieken, die thans nog malen, maar niet eens al tijd volop kunnen werken. Mocht het ook U onge wenscht voorkomen dat de geheele maalindustrie in Nederland ten ondergaat, verzoeken wij U, zoover dit in uwe macht ligt, mede te werken om aan dezen on- gunstigen toestand een einde te maken. Eenige meelfabrikanten. (Volgen de namen der hierboven bedoelde 56 opgeheven en 26 nog bestaande meelfabrieken.) ■Mi 4 k 1 S 'l 1 I 1 1 t 1 t 1 i I 1 I t •i >i >i X >i >i >1

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1901 | | pagina 2