HOOI en STROO Mmiisr 01. ZEEPPOEDER BEIEVBNHOOFDBN UsjWam), Etiquetten enz. enz. Theeverbruik Vereeniging Groote Jaarlijksche OPRUIMING in KINDERSCK0ENTJB3 foot Spotprijzen. I - 9 De echte Kinadruppels Paling in Gelei. PROGRAMMA'S en STROOIBILJETTEN, worden spoedig, doelmatig en goedkoop ge leverd ter Stoomdrukkerij van Goedkoop en best Veevoeder. 11S TII A's IS VERPLAATST Hooid-Agentschap van HABRY’s POULTRY MEAL Wetenschappelijk kippen Wen. RlRRÏ's-MERICl.Vl’WLTRT-MJL, onder openbare Controle van alle Rijkslandbouw-Proefstations. IIRHOIIHR SPOOR. HH.Kerkvoogden,Aannemersenz. s r Steen drukwerk, VOORSCHOTTEN worden op billijke voorwaarden en rente verstrekt. SICCAMA, L tegen buitengewoon lage prijzen. GROENTEN in BLIK, dagelijksche en fijne merken. Aanplak- B. Falkena Mzn., SUUPMARKT, SNEEK. S. G. RUITER. i§. FALRENAMzn., 0. de Honing Tilly, Achterstraat 1315, Haarlem. Bij L. R. VEEN, Meubel-, Bedden-en Matrassenfabriek beveelt zich beleefdelijk aan voor de levering van alle het vak betreffende Artikelen. Eierlegvoeder voor Hoenders, I V GEBR. DOBBELMANN, HYPOTHEKEN HET ANKER HOLLAND8CHE AMSTERDAM. 5 Prijs: f 0.70 r F I AMERICAN 1 Cray on - Port rette n naar ie fiere Pliotogr apliie, in bust e-formaa t. Afmeting36 X centim. f 3.50 HOF-KUNST ATELIERS, MAASTRICHT. C. REMKES, Hndergeteekende maakt door dezen aan zijne begunstigers U bekend dat zijn ZAAK maarden overkant QOSTHHDIJIE naast den Heer f. GROENE VELD en zich verder beleefd houd aanbevolen voor alle voorkomende Werkzaamheden. t 1.30 t 2.90 f 5.50 te BARNEVELD. x a ra k 11 a n J SIGCAMA, P. KOOLSTRA ZONEN, xt xt xs X* xt a Prijsnoteering per 5 ons. Alle voorkomend en Xf Xf XS Xt Xt Xt Xt Xf Xt X? Xt Grof Souchon Zeepfabrikanten, NIJMEGEN. 1 1 verdient door hare deugdelijke samenstelling verre de voorkeur boven andere goedkoopje soorten. Inlichtingen met postzegel voor antwoord. Centrale Credietbank, Nieuwegracht 147, UTRECHT met wordt zeer voordeelig geleverd door Suupmarkt, SNEEK. in geperste pakken, bij Waggon- Scheepsladingen, levert billijkst Zuiderpark 25. GRONINGEN. Thee 50 en 55 ct 60 75 100 75 100 Zakjes van 5 kgr. VRACHT0.25 Bij bestelling door bemiddeling Aangezien ik dagelijks brieven en mondelinge mededeelingen ontvang van menschen, wien door den eenen of anderen rei ziger of door eenen anderen tus- schenpersoon onder den raam van oprechten Haarlemmerolie een namaaksel daarvan is ver kocht maak ik hierdoor H.H. Winkeliers er op attent, dat uit sluitend bij mij de echte HAAR LEMMEROLIE verkrijgbaar is en dat, wil men verzekerd zijn, let echte fabrikaat te ontvangen, men zich direct tot mij heeft te wenden, daar ik voor mijn fabri kaat, onder welk voorwendsel ook, geene reizigers uitzend. 55 65 ON VERG ANKELIJKE 50 X 60 - 5.— Ingelijst in prachtige Passepartout. Port en verpakking inbegrepen. Uitsluitend tegen rembours met recht van inzage. Ingezonden Photographie volgt on beschadigd retour. Het M EL A S SE-V OE DE RMEEI», samengesteld in de Suikerraffinaderij v/h SPAKLER TETTERODE te Amsterdam, uit 75 Melasse en 25 °/o Turf- meel, (Controle Rijksproefstations) is bij de tegenwoordige hooge veevoederprijzen onge twijfeld het voordeeligste voeder. Door het gebruik daarvan worden belangrijke winsten verkregen (ca. f 20.per paard per jaar, ca. 5,per koe per halfjaar stal tijd, ca. 5.per varken in 5 mestmaanden, ca. f 7.per mestrund in 4 mestmaanden). Brochures met de gedetailleerde berekeningen dier voordeelen zijn op aanvrage kosteloos te bekomen bij bovengenoemde Suikerraffinaderij. van Dr. ÜE VRIJ ter bestrijding van bloedarmoede, bleekzucht, Malaria (binnenkoorts) en algemeene zwakte, worden uitsluitend verkocht in vierkante ver zegelde flacons met mijn naam buiten op de roode doos. Alom verkrijgbaar a 1.en tegen toe zending van postw. a f 1,15 rechtstreeks en franco uit de Chemische Fabriek van H. NAN NING, Den Haag. KREEFT, ZALM, SARDINES, LUNCH- TONG, GETR. KALFSGEHAKT, PATÉ’S en GALANTINES. Soepen en Sausen. Banketbakker, GROOTZAND, SNEEK. Puik KIPPENVOEDER, bestaande uit Tarwe, Gerst, Haver, Maïs, enz. per HL. f 3.40. VOERROGGE, per HL. f2.90, iets lich ter 1 2.60. OCHTENDMEEL voer Kippen, per 50 Kilo f2.90. Gewoon MESTMEEL, Gemalen ROGGE, GERST en WIKKEN, per 60 Kilo f 2.80. Licht VOERMEEL z.g. fijne ZEMELEN, per baal van 40 Kilo f 1.10. Zulderkerkstraat 10, GRONINGEN. Grootste keuze. Billijkste prijzen. 10 kgr. 25 kgr. 50 kgr. van soliden Kruidenier, Drogist of Veevoederhandelaar in Uwe plaats betaalt U alléén den prijs en geen vracht. Gerst, Tarwe, Maïs bevat 10 13 en 12 °/0 Eiwit en Vet. HARRY’s POULTRY-MEAL bevat 40.8 Eiwit en Vet en is dus verreweg het voordeelig ste Voeder. Kippen die met geen ander voeder aan de leg waren te Hijgen, legden door HARRY’S POULTRY MEAL binnen 8 dagen, en ondanks de felle koude in. Januari jl. werden van 15 Kippen 6 en 8 Eieren per dag verkregen. Voedermethode gratis en franco op aanvrage. Depóts: te Blauwhuis bij P. JORNALemmer bij B. R. OOSTEN Oldeboorn bij B. F. H0LTR0P. Overal solide Depöthouders gevraagd. Let op Fabrieksmerk, op het zakje, en op loodje gestempeldHarry's Poultry-Meal", bedrog is voorgekomen. Vervolg van ons blad van Woensdag 30 Januari jl. (H.H. Landbouwers en Kippenhouders gelieven dit uit te knippen). De in den handel voorkomende Oohtendvoeders zijn wel is waar niet allen van bepaald slechte kwaliteit, maar de MEESTEN bevatten eon moeielijk verteerbaar MAÏSMEEL en ALLEN zonder uitzondering veel te min VET, nl. 5 a 6 °/0, en minstens 10 VET is noodig voor DOOIERVOR- MING. Bij slechts 5 a 6 Vet in het Oehtendvoeder verminderde de Eieropbrengst tot op de HELFT. Voorts TE VEEL ZETMEEL: inplaats van HOOGSTENS 30 bevatten ze 45 ZET MEEL, waarvan de KIPPEN VET worden. Ze zijn daardoor MOEIELIJK VERTEERBAAR en van daar de vele klachten in de Vakbladen over VETTE KIPPEN en GEEN of WEINIG EIEREN. met GEGARANDEERD: 30.5 °/0 EIWIT, 10.3 VET en slechts 27 ZETMEEL, zal hierin verande ring brengen, voldoet volgens JARENLANGE PROEFNE MINGEN aan de STRENGSTE eischen en werd wegens BILLIJKEN PRIJS en GECONTROLEERD LEGRESUL- TAAT van 214 EIEREN gemiddeld per Kip in ’t jaar (in rennen) met EERSTEN PRIJS BEKROOND. Om verder den Kippenhouders de GROOTST MOGELIJKE ZEKER HEID te bieden van een EERSTE KLASSE KRACHT- VOEDER te ontvangen is HARRY’s-AMERICAN-POULTRY- MEAL gesteld Gedeponeerd Handelsmerk. Zakjes van 5 kgr. 10 kgr. 25 kgr. 50 kgr. Stalen Rails, Wissels, Draaischijven, Kipkarren, Stalen Kruidden (op den duur veel voordeeliger dan houten) ten behoeve van Carton-, Aardappel meel- en Steenfabrieken, Veenderijen, Landontginningen, etc. ’t best bij Zuiderpark 25, Groningen. Xf X? China Congo Stof Lekkere Geurige Ondergeteekenden bevelen zich bij voort during aan, voor de hun vak betreffende werkzaamheden tot liei’Stellillg van Ker ken en Torens, enz. enz. Soiled werk en behandeling. Lood-, Zink- en Leiwerkers, enz., Leeuwarden. Bijzonder wordt aanbevolen: OntbijtThee Namiddag Extra fine China Congo Uitsluitend verkrijgbaar bij JOH. W. MEIJER,, Fabrikant, Sneek. f I V i 1 1 1 1 EN aan r T j jm. Jamw^iK.yrrM'rrrrira laamm ALS I Technikum Mittweida Sachsen. Masohlnen-tnj»nleur-Soliule Workmeliter-Scluile Elektrotechnische» Praktlltum. Q o o O£ Q K P O ST 2 P co CL <-t- o m 2 P* P P W CD 65 ct. 00 bD S A £m P 2 5 o0 o JOHs. SMOTff SCHOENWINKEL Wijde Burgstraat, SXTBEH. 80 VEEVOEDER. 0.30 030 0.35 X* KY

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1901 | | pagina 4