Concertzaal - Sneek, DRAAGBAAR SPOOR. HOOI en STROO BRIEVENHOOFDEN (ftSDlialtSraWfl), Etiquetten enz. enz. tfh, W. Dood korte, Grootzand SNEEK Hoek Suupmarkt. Glacé- en Zomer-Handscboenen. Jongelui, die gaan trouwen, GELEGENHEIDS-COSTUMES. BOELGOED Het leven eener vrouw. Goedkoop en best Veevoeder. WWIIIKFIKI De echte Kinadruppels van Dr. DE VRIJ r Steendrukwerk, W. BAKKER. SICCAMA, HYPOTHEEKBANK te GRONINGEN. TRUFFELS. BH L. R. VSSff, Advertentiën. HYPOTHEKEN EN VOORSCHOTTEN worden op billijke voorwaarden en rente verstrekt. F ALKENA Mzh., Suupmarkt, SNEER Colporteurs of Agenten gevraagd, tegen flinke provisie. Zich te vervoegen, schriftelijk of in persoon, a/h kan toor (tusschen 9 a 10 uur voorm.) v/d Vereeni- ging van Veeteelt, Land- en Tuinbouw, ter be vordering der Heideontginning in Nederland, te Watergraafsmeer No. 1. SPECIALITEIT IN: HEEREN BOORDEN EN MANCHETTEN. Hoeren STRIKKEN, AGREMENT voor STOELEN enz. (diverse kleuren). Zie Etalages T T JAN DE VRIES, Kruizebroederstraat. C. REMKES, SICCAMA, SAUSE ROBERT. De Oorlog in Zuid-Afrika. Handels- en Marktberichten. Reclames. Centrale Credietbank, Nieuwegracht 147, UTRECHT Vanaf 1 Januari 1901, ont vangt men voor 15 omslagen 1 nummer. Dames Boorden en Manchetten. Garneer- en Blouse Zij, WStOW 6D MonsellDB LÓS. Zwart met Wit Mouseline Laize, (Rijke Patronen). Burgerlijke Stand. De Heer JOH. SCHMIER, Concertzanger. De Heer FR. PHLIPPEAU, Concertzanger. De Heer J. H. BECK, Violoncellist. Mejuffrouw MARIE EGGERS, Declamatrice en Mejuffrouw FR. FRANSMAN, Concertzangeres. ENTREE f 1.00. AANVANG te 8 URE. N oord-N ederlandsche Grootzand. Banketbakker. P.S. Vriéndelijk aanbevelend. 1 en doeningen, lendenpi verzwakking zoowel LEEUWARDEN, 15 Maart. Marktprijs Boter f 43.50. Ie keur f a f 2e keur f af- Inlichtingen met postzegel voor antwoord. Alle voorkomend wordt zeer voordeelig geleverd door Dinsdag seinde Kitchener uit Pretoria, dat De Wet zich ten N. van Brandfort bevindt. (Brandfort ligt aan de spoorlijn ten N. van Bloemfontein.) Kruitsinger en Scheepers zijn met hunne commando’» nog altijd heen en weer trekkende in de buurt van Cradock. De Engelsche colonne’s achtervolgen telken» die twee «benden», die zoo nu en dan nog al eens wat uitrichten aan den spoorweg. Wat er van de onderhandelingen en een wapenstil stand waar is, (dezer dagen namen de Boeren bij Bal moral nog een spoortrein,) weten wij nog niet? En of ’t waar is, dat De Wet zoo snel naar ’t N. trekt, om zich met Botha te vereenigen en dan mee te beslissen over de onderhandelingen? De algemeene indruk, die de Eng. bladen en berich ten geven, is, dat men zich van dien kant niet meer eene onvoorwaardèljjke overgave der Boeren voorstelt. Chamberlain durft nog wel over de toekomst te spreken volgens onderstaande telegrammen en Gene raal Pest begint steeds meer te heerschen. Volgens de Times van gisteren zijn de geruchten juist, dat de militaire overheid de Johannesburger Kamer van Mijnwezen machtigde om 350 stampers (voor de goudindustrie) in gebruik te stellen, zoodra dit mogelijk is. (N.B. Dit laatste »zoodra dit mogelijk is« is wel curieus.) Londen, 14 Maart. Op een hedenmiddag gehouden bijeenkomst van de «Women’s Emigration Association» prees Chamberlain haar werk zeer. Hij verwachtte een spoedige beëindiging van den oorlog. Dan zouden waarschijnlijk nijverheid en handel zich meer dan ooit ontwikkelen. »Wij zullen dan tienduizenden van onze beste mannen naar Afrika zenden, die blijvende bewo ners zullen worden; vandaar de noodzakelijkheid om geschikte vrouwelijke metgezellen uit te zenden. De quaestie was èn van politiek, èn van sociaal belang.» Chamberlain besloot met een motie in te dienen, waarin hij aandrong op de stichting van een speciaal fonds voor emigratie naar Zuid-Afrika van bekwame en nette vrouwen. Kaapstad, 14 Maart. De pest breidt zich op onrust barende wijze uit. De autoriteiten stellen voor de troepen in kazernes te consigneeren. Het aantal gevallen onder Europeanen is thans ge stegen tot vier. Heden werden vier kleurlingen aange tast. Tot nog toe hadden zeven en dertig sterfgevallen plaats. De pest is eveneens uitgebroken te Malmesbury. Met de algemeene inenting is een aan vang genomen. Twee duizend inboorlingen zijn heden gevaccineerd. Perth, West-Australië, 14 Maart. Twee nieuwe ge vallen van pest zijn heden geconstateerd, waaronder een bij een afgevaardigde. Door geheel NEDERLAND nette AANBEVELEND, Voor gebruik in huis, zoomede voor eventueel bezoek, bijzonder aan te bevelen. DAMES- en KINDER-CORSETS f 1.50-f 4. (Fraaie en Ruime keuze). een Wacht U evenwel voor de namaaksels, verschaft u de echte Pink Pillen alleen bij den Heer Snabilié te Rotterdam of by de depothouders die onder de attesten in de couranten xyn aangegeven. Alle andere personen verkoopen goedkoopere zoogenaamde Pink Pillen, zulks is slechts om het publiek te bedriegen. Onze verslag- gever vernam op verschillende plaatsen in Nederland Nieuwste Garneeringen voor Ontvangen eene ruime keuze van de nieuwste modellen MEUBELEN, als Lin nenkasten, Spiegels en Buffetten, Tafels, Penant kastjes, alle soorten Stoelen. Concurrentie ónmogelijk. N. B. Koopt en verkoopt nette halfsleten MEUBELEN. WYMBRITSERADEEL. Van deu 8 tot en met 14 Maart 1901. Geboren: Hinke dv. Ekke Boontje en Hiltje v. d. Weide. Gerben zv. Eeltje Stilma en Murkje Hilverda, beiden te Oosthem. Tietje dv. Harmen Haringa en Hiske Tuinstra te Heeg. Aukje dv. Willem de Jong en Riemke Piebersma te Woudeend. Pietertje dv. Tiede Klijnstra en Akke Bouma te Indijk. Aukje dv. Wouter Bakker en Antje Tiersma te Offingawier. Rim- mertje dv. Atze Hettinga en Riemke Cnossen te Op penhuizen. Grietje dv. Urne van Dijk en Froukje IJbema te Westhem en Wiebe zv. Jan Zijlstra en Hotske van Dijk te Langweer (geb. te Oppenhuizen). OverledenJetske Harstra 69 jr., echtg. van Egbert Tjeerdsma te Oosthem. Franskje Hofma 45 jr., echtg. van Jentje Baarda teNijland. Watze v. d. Veen 63 jr. te Oppenhuizen. Beitske de Boer 71 jr., echtg. van Fol- kert Brouwer te Nijhuizum en Murk de Jager 67 jr., laatst echtg. van Janke Visser te Jutrijp (overl. te Sneek). WONSERADEEL. Van 5 tot en met 12 Maart 1901. GeborenGeorges Hermanns zv. Hubertus Galama en Sjieuke IJdema te Greonterp. Antje dv. IJsbrand Zandstra en Trijntje Leenstra te Parrega. Marijke dv. Rinze Vermeer en Geiske Bijlsma te Kimswei-d. Broer- kje dv. Durk Bakker en Lijckeltje Haitsma te Ferwoude. Sietze zv. Anne Zwart en Reinskje Reitsma te Makkum. Gehuwd: Hilbrand Postma 24 jr. en Jeltje Roosma 22 jr. te Kimswerd. op DONDERDAG den 21sten MAART e.k. van de verstaande Panden van de BANK VAN LEENING, ingebracht vanaf 1 Juli tot en met 31 Decem ber 1899, in de Voorzaal van de Maatschappij „Amicitia”. FAe Heer en Mevrouw FENNEMASlL- u levis geven kennis van de geboorte van een ZOON. Snoek, 13 Maart 1901. in geperste pakken, bij Waggon- Scheepsladingen, levert billijkst Zuiderpark 25. GRONINGEN. Wie kent de uitdrukking niet: Ik heb als een mar telaar geleden? Evenwel de folteringen van een mar telaar duren gewoonlijk niet lang; nauwelijks een oogen- blik, op z’n hoogst een uur. Op de een of andere wij ze verdwijnt het lijden spoedig. In meer dan een ge val van marteling bestaat er zelfs geen pijn. Dit komt door dat de grootste lichamelijke aandoeningen met meer of minder geduld verdragen worden. Wij zijn menschelijker dan onze voorouders, wij verbranden onze gelijken niet meer. De onmeedoogendc Natuur faalt evenwel nimmer ons te bestraffen, telkens wanneer wij ons niet aan hare wetten houden, zij heeft zulks steeds gedaan en zal zulks blijven doen. Hoevele personen zijn er niet die niet door de na tuur begunstigd zijn en ondanks een geregeld leven veel lijden te doorstaan hebben, zoo was het ook met de volgende persoon gesteld. Niet gedurende een uur, niet gedurende een geheele dag, maar gedurende jaren verdroeg Juffr. de Wed Ver vers te Kaatsheuvel (Noordbrabant), zoo goed mogelijk als zoo vele anderen, de folteringen van het kwaad, pijnen in de ingewanden en zijden, benauwdheden en maakten haar het leven ondragelijk. Zij leed ook aan maagpijn, op die wijze ontbrak het voedsel aan haar lichaam. Op zekeren dag vernam zij door het lezen der vele genezingen dat er een middel tot redding bestond, dat in gevallen als het hare onovertreffelijk was. Zij had reed» zoovele middelen genomen, dat zij aarzelde ook dit nieuwe middel te nemen, doch zij besloot er toe over te gaan en bestelde eenige doosjes der echte Pink Pillen van Dr. Williams. Nauwelijks had ik een doos genomen of ik gevoelde mij wat beter. Oordeelt mijne vreugde, want na verloop van eenigen tijd nam deze beterschap toe en werd ik van dag tot dag dikker. Dank de Pink Pillen kan ik mij met meer lust om mijne zaken bekommeren; ik zal ze een ieder aanraden voegde zij onzen verslaggever toe, die zich van hetgeen hier voorafgaat persoonlek overtuigd heeft. De Pink Pillen zijn een zoo wel werkdadige als krachtige spierversterker, zij doen eveneens verdwij nen, bloedarmoede, bleekzucht, neurasténie, maagaan doeningen, lendenpijnen, rheumatiek en algemeene verzwakking zoowel bij den man als bij de vrouw. Verkrijgbaar 4 f 1.75 de doos, f 9.per 6 doozen, bij J. H. I. Snabilié, Steiger 27, Rotterdam, hoofddepot houder voor Nederland. Franco toezending tegen post wissel. Ook echt verkrijgbaar voor Sneek en Omstreken bij JOH. W. MEIJER. Puik KIPPENVOEDER, bestaande uit Tarwe, Gerst, Haver, Maïs, enz. per HL. f 3.40. VOER ROG GE, per HL. f2.90, iets lich ter f2.60. OCHTENDMEEL voor Kippen, per 50 Kilo f 2.90. Gewoon MESTMEEL, Gemalen ROGGE, GERST en WIKKEN, per 60 Kilo f 2.80. Licht VOERMEEL z.g. fijne ZEMELEN, per baal van 40 Kilo f 1.10. Zuider kerkstraat 10, GRONINGEN. hoe de personen er ingeloopen zijn, en hoegenaamd niet de minste uitwerking dezer nagemaakte Pink Pil len ondervonden hadden, onnoodig te zeggen dat deze personen spoedig, met het gebruik der echte Pink Pillen weder zyn begonnen. Het namaaksel der Pink Pillen heeft nog nooit iemand genezen. Hiernevens Afbeelding der doos met de echte Pink Pillen. TE GEVEN DOOR: Plaatsbespreking op Maandag 18 Maart tot 12 uur, daarna loten. Geeft 4 °/o Pandbrieven uit tegen den koers van 1011/* en 4 0/o dit0 99 Geeft geld op eerste hypotheek. Correspondenten de H.II. EGBERT VEEN Co. te Sneek. DJLLI1UJJJ1JUIJUÏU11U i j zoekt uw voordeel en vergeet dus niet D© Bier0!! van onderstaand bezoek te brengen in het Meubelmagazijn van adres, munten zeer gunstig uit, door kwaliteit en door uiterst correct en zindelijk bottelen. ter bestrijding van bloedarmoede, bleekzucht, Malaria (binnenkoorts) en algemeene zwakte, worden uitsluitend verkocht in vierkante ver zegelde flacons met mijn naam buiten op de roode doos. Alom verkrijgbaar a/Len tegen toe zending van postw. a f 1,15 rechtstreeks en franco uit de Chemische Fabriek van H. NAN NING, Den Haag. Stalen Rails, Wissels, Draaischijven, Kipkarren, Stalen Kruidelen (op den duur veel voordeeliger dan houten) ten behoeve van Carton-, Aardappel meel- en Steenfabrieken, Veenderijen, Landontginningen, etc. ’t best bij Zuiderpark 25, Groningen. CHAMPIGNONS. MADERA SAUS. SAUCE AUX CHAMPIGNONS. PIQUANTE SAUS. TOMATE SAUS, enz., enz. ALS Sunlight Zeep LOTERIJ. Een enkel CONCERT, op DINSDAG 19 MAART 1901,

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1901 | | pagina 3