Coiicer I HOOI en STROO n Mast- en Blokmakersknecht, zijn werk geheel of gedeeltelijk verstaande, bij Firma S. J. DE VRIES Zn. Lemmer-Heeg. f ft 2 8 APRIL a. s. I C. 1 BRENMIKKMEMEft. Theeverbruik Vereeniging I Dames! Laai I I 1 If C. 611 SfflffllfflJEE, TWEEDE ZENDING Muziekkorps der dd. Schutterij, Sneek. I Molenmaker. B I I I I SICCAMA, HEEREN HUIS, Drukkerij en Grond TE SNEEK. HOEDEN, PETTEM, BARETS, ENZ. Advortentiën. Groote voorraad STOFFEN voor KLEED1JMG naar MART. Br H. TIMMER, te Meppel. Vanaf 1 Januari 1901, ont vangt men voor 15 omslagen 1 nummer. N oord-N ederlandsche HYPOTHEEKBANK te GRONINGEN. GEVRAAGD: HYPOTHEKEN EN VOORSCHOTTEN worden op billijke voorwaarden en rente verstrekt. Centrale Credietbank, Nieuwegracht 147, UTRECHT. Wegens teleurstelling wordt het geannonceerde CONCERT van lï APRIL uitgesteld tot Aanbevelend, om h HOLLANDSCHE 1 Nieuwe HEEREN-en JONGEHEEREN- en WETHOUDERS B Getrouwd voor- 4 K_-S- 28 Augus- - en -•< - SE? Eg Gevraagd een MOLENMAKERSKNECHT, zijn vak verstaande, tevens Timmerman, (vast werk), door 55 ct. 60 75 100 om direct of met MEI in dienst te treden, een Brieven worden ingewacht bij J. S. DE VRIES, Heeg. L Inlichtingen met postzegel voor antwoord. V SPECIALITEIT IN Heeren Jacquet- en Colbertcoslumes. Jongeheeren- en Kinder-Costumes. ZIE ÉTALAGE. OOSTERDIJK, SNEEK. AMSTERDAM. 65 ct. 75 100 Geeft geld op eerste hypotheek. Correspondenten de H.H. EGBERT VEEN Co. te Sneek. in geperste pakken, bij Waggon- Scheepsladingen, levert billijkst Zuider park 25. GRONINGEN. <1 De Notarissen H. J. SIEREVELT te Leeu warden en M. SCHOTMAN te Bolsward, zul len door het ministerie van eerstgenoemde, op Vrijdag 19 April 1901, des avonds zeven uur, in het Hotel »Buuma” te Sneek, finaal verkoopen De HEERENHUIZINGE met achtergele- gen FABRIEKSGEBOUW en BOUWTER REIN, alles staande en gelegen te Sneek, tegenover het Tramstation, thans in eigen gebruik bij den heer D. Pouwels, behou dens samenvoeging, in 5 perceelen. Geboden: Huis f4615; Fabrieksgebouw f1791; Bouwterrein f405, Bouwterrein en Straat f505; idem f361. JOHs. WILMES Wzn. en T. NIEVEEN, die, mede namens wederzijdsche familie, har telijk dank zeggen voor de bewijzen van be langstelling bij hun huwelijk ondervonden. Sneek, 8 April 1901. Prijsnoteering per 5 ons. Thee 50 en 55 65 80 dit toch niet ontglippen. Voor slechts f 1.95 zend ik franco door geheel ons Rijk a rem bours: 4 moöie gr. fantasie Matten, grijs met rood, 1 gr. grijze vierk. gewelfde Gangvoor- deurmat, 1 ronde Spaansche Tafelmat, 1 mooie Naaimand, 1 flinke Groentenmand, 1 Mand met hengsel, 1 gr. witte Mand, v. alles ge schikt, samen 10 stuks! en wie v. acht dagen een briefkaart zendt, ontvangt nog geheel Cadeau: 1 Bloemtafeltje v. 6 p. of 1 lief Werk tafeltje, of 1 Bloemstel v. 1 p. of een Stoel- kussen of een flink Tafelkleed. Rietwerk-Magazijn, Prinsengracht 146, AMSTERDAM. vh. il I r van politie, wonende te i BURGEMEESTER der Gemeente Sneek, Gelet op de hun toegezonden schriftelijke verklaring van den Heer Dr. R. WARTENA, geneeskundige te Sneek, dd. 6 April 11., waar uit blijkt, dat ten huize van wijlen JANKE BOOSMAN, laatstelijk weduwe van Klaas Dijkstra, vroeger van Durk van der Meer, alhier, besmettelijke ziekte met name Phthisis Pulrnonum heeft geheerscht, dat de navolgen de GOEDEREN, als: Een veeren Bed met Peul, drie veeren Kussens, twee wollen Dekens, een bonte De ken, Bedsgordijnen, vier Lakens, vijf Kussen- sloopen, twee Nachtjakken, een wollen Jak, een zwarte Japon, een wollen Muts, twee wol len Doeken, twee Boezelaars, twee paar Kou sen, twee wollen Rokken, een rieten Stoel met Zitkussens, twee Onderhemdjes, twee Broeken, twee Borstrokken, twee Lijfjes, een zwarte Rok en zes Zakdoeken in aanraking zijn geweest met de lijderes en dat het in het belang der openbare gezondheid noodzakelijk is, tot ont eigening dezer goederen onverwijld over te gaan, opdat de voortgang der besmetting worde gestuit Overwegende dat het geval van zeer drin genden aard is; Gelet op art. 69 der Wet van tus 1851 {Staatsblad no. 125); BESLUITEN: 1. te onteigenen de hierboven vermelde goe deren, in eigendom toebehoorende aan FEIKE VAN der MEER, zonder beroep, wonende te Sneek, Wijk 4 no. 1011 met bevel tot onmid dellijke inbeslagneming en vernietiging door verbranding 2. te benoemen tot deskundige om voormel de goederen te waardeeren, CORNELIS WIELSMA, agent van politie, wonende te Sneek. En zal, ter voldoening aan gezegd wetsar tikel, dit besluit op de gebruikelijke wijze ter openbare kennis worden gebracht en worden geplaatst in de Sneeker Courant, terwijl af schrift daarvan zal worden gezonden aan Hee ren Gedeputeerde Staten van Friesland. SNEEK, den 10 April 1901. Burgemeester en Wethouders voornoemd, ALMA, Burgemeester. JAC. VAN der LAAN, Secretaris. BURGEMEESTER der Gemeente Sneek, Gelet op de hun toegezonden schriftelijke verklaring van den heer Dr. G. Boüma, ge neeskundige te Sneek, dd. 6 April 11., waaruit blijkt, dat ten huize van PIETJE KUIPERS, Weduwe van Albert Wiersma, te Sneek, besmettelijke ziekte met name tuberculosis intestionorum et pelvis heeft geheerscht, dat de navolgende GOEDEREN, als: Een veeren Bed, een veeren Peluw, zes veeren Kussens, vijf Lakens, drie zeewier Kus sens, een zeewier Peluw, twee wollen Dekens, een molton Deken, een kleine Deken, drie wollen Broeken, drie wollen Doeken, vier lin nen Doeken, zeven linnen Sloopen en twee Hemdrokken in aanraking zijn geweest met den lijder en dat het in het belang der open bare gezondheid noodzakelijk is, tot onteige ning dezer goederen onverwijld over te gaan, opdat de voortgang der besmetting worde gestuit Overwegende dat het geval van zeer drin genden aard is Gelet op art. 69 der Wet van 28 Augustus 1851 {Staatsblad no. 125); BESLUITEN: 1. te onteigenen de hierboven vermelde goederen, in eigendom toebehoorende aan PIETJE KUIPERS, Weduwe van Albert Wiersma, zonder beroep, wonende te Sneek, Wijk 5 no. 55, met bevel tot onmiddellijke inbeslagneming en vernietiging door verbran ding 2. te benoemen tot deskundige om melde goederen te waardeeren, CORNELIS WIELSMA, agent Sneek. En zal, ter voldoening aan gezegd wetsar tikel, dit besluit op de gebruikelijke wijze ter openbare kennis worden gebracht en worden geplaatst in de Sneeker Courant, terwijl af schrift daarvan zal worden gezonden aan Hee ren Gedeputeerde Staten van Friesland. SNEEK, den 10 April 1901. Burgemeester en Wethouders voornoemd, ALMA, Burgemeester. JAC. van der LAAN, Secretaris. en WETHOUDERS China Congo Stof Lekkere Geurige BURGEMEESTER en WETHOUDERS der Gemeente Sneek, Gelet .op de hun toegezonden schriftelijke verklaring van den heer L. Hertzberger, geneeskundige te Sneek, dd. 6 April 11., waar uit blijkt, dat ten huize van PIETER HOF- STRA te Sneek, besmettelijke ziekte met name tuberculosis pulrnonum heeft geheerscht, dat de navolgende GOEDEREN, als: Een springveeren Matras, een veeren Bed, een veeren Peluw, een zeegras Peul, zes vee ren Kussens, een wollen Deken, een bonte gestikte Déken, drie Lakens, zes Kussensloo- pen, een Bedovertrek, een Peulovertrek, drie paar wollen Kousen, een Nachtjak, twee Sluit- lakens, een Hemd, een Broek en twee Onder hemdjes in aanraking zijn geweest met de lij deres en dat het in het belang der openbare gezondheid noodzakelijk is, tot onteigening dezer goederen onverwijld over te gaan, opdat de voortgang der besmetting worde gestuit Overwegende dat het geval van zeer drin genden aard is Gelet op art. 69 der Wet van 28 Augustus 1851 {Staatsblad no. 125); BESLUITEN; 1. te onteigenen de hierboven vermelde goederen, in eigendom toebehoorende aan PIETER HOFSTRA, van beroep zadelmaker, wonende te Sneek, Wijk 16 no. 59 met bevel tot onmiddellijke inbeslagneming en vernieti ging door verbranding 2. te benoemen tot deskundige om voor melde goederen te waardeeren, CORNELIS WIELSMA, agent van politie, wonende te Sneek. En zal, ter voldoening aan gezegd wetsar tikel, dit besluit op de gebruikelijke wijze ter openbare kennis worden gebracht en worden geplaatst in de Sneeker Courant, terwijl af schrift daarvan zal worden gezonden aan Hee ren Gedeputeerde Staten van Friesland. SNEEK, den 10 April 1901. Burgemeester en Wethouders voornoemd, ALMA, Burgemeester. JAC. VAN DER LAAN, Secretaris. Geeft 41/, °/0 Pandbrieven uit tegen den koers van 10iy4 en 4 o/o dit0 d 99 °/o- - Grof Souchon Bijzonder wordt aanbevolen: OntbijtThee Namiddag Extra fine China Congo Uitsluitend verkrijgbaar bij JOH. W. MEIJEB, Fabrikant, Sneek. BBSS SS 1 .1 .r Sunlight Zeep LOTERIJ. 1 g JI - 2--

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1901 | | pagina 3