Wscliwi. Bleekerij „Hel Vertrouwen" bij KAMPEN. Wesllandscbe Hypotheekbank, gevestigd, ta 'b Seavanhaga. Agent of Depothouder. PUBLIEKE VERPACHTING HET GRASGEWAS Smeè-, Hek- en Kachelwerk. Theeverbruik Vereeniging AMSTERDAM. Een RIJWIEL voor slechts f 4.10. Imperial Falirratl Me, Maastricht. Malta Aardappelen. Magazijn van WITGOED. HH Kerkvoogden, Aannemersenz. l Goedkoop en best Veevoeder. Jongelui, die gaan trouwen, zoekt uw voordeel en vergeet dus niet een bezoek te brengen in het Meubelmagazijn van Kippen kunnen het dubbel aantal eieren leggen bij goede verzorging en voedering met beroemd: «f Eierlegvoeder voor Hoenders enz. Pink Pillen Azijnfabriek C. S. H°utstra. Billards te koop. C. F. Nuboer, Hebben de eer te berichten dat hunne geheele sorteering NOUVEAUTÉ’s voor het aanstaande saisoen gereed is. Buitengewoon groot is dit jaar de collectie DAMES BLOUSES en GLACÉ HANDSCHOENEN. Prijs Advortontien. H F. van der Vegt. g s HOLLANDSCHE i V Vanaf 1 Januari 1901, ont vangt men voor 15 omslagen 1 nummer. Prof. ’T-IS-ME-EDSO, Billardfabriek »Het Noorden”, Schuitendiep, GRONINGEN. C. de Koning Tilly, a in P. KOOLSTRA ZONEN, Lood-, Zink- en Leiwerkers, enz., Q000004M) i O C. REMKES, JAN DE VRIES. HMMI S’ i Ondertrouwd 18 April 1901. Vriéndelijk aanbevelend. I 60 75 tijd bloed op. Thans doet zij geregeld haar huiswerk. De pijn in de borst is verdwenen. De hartkloppin- A. VEEN Hz. en I. ZUIDERBAAN. De Bank verkoopt 4 pCts. Pandbrieven in stukken van f 1000.f 500.f 100.en f 50.tot den koers van 99 °/0. Verkrijgbaar te SNEEK bij de Heeren BRUNINGS TEN CATE. De Directie, J. HOOFT GRAAFLAND. J. A. van ERPENS ROIJAARDS. zoekt te SNEEK een Adres, onder letters A. M., Bureau dezer Courant. s n >r xi- van den Mac-Adamweg van SNEEK naar BOLS WARD, op VRIJDAG den 26 APRIL e. k., ’s mid dags 12 uur, in hef, hotel het »Rood Hert», te Sneek. De ondergeteekende houdt zich beieefd aanbevolen voor alle soorten Tevens voorradig een part ij KOO K- K AC HELS, desverkiezende op afbetaling. Werkplaats onder den timmerwinkel van den heer Rondema. Thee 50 en 55 ct. Verscheidene TWEEDEHANDS BIL LARDS, geheel nieuw opgemaakt, met scher pe Amerikaansche banden, compleet met alle toebehooren W van af f 125.00. 65 ct. 75 100 Ontbijt Namiddag Extra fine China Congo Uitsluitend verkrijgbaar bij: JOH. W. MEIJER, Fabrikant, Sneek. Hoe is dat mogelijk? Dat zegt U onze prospectus, welke op aan vrage gratis en franco wordt verzonden. Zendt bestellingen per Ansichtskarte (prent kaart) aan Daar men zich niet ontziet, op mijnen naam rond te reizen met een artikel, hetwelk men Haarlemmerolie noemt en waar mede men een fabrikaat van de hand zet, dat nadeelige gevolgen moet hebben, deel ik door dezen aan H.H. Winkeliers mede, dat voor mijne Haarlemmerolie- Jabriek nimmer wordt gereisd, en dat men alleen dan de echte Haarlemmerolie ontvangt, wanneer men ze betrekt uit mijne fabriek. Alle andere is beslist namaak. A chterstraat 13 15, Haarlem, O Direct ontvangen van Malta met het stoomschip >Rodos« een prachtige MALTA AARD APPELEN in vaten. Eerste kwaliteit f 9 de 100 kilo. Tweede kwaliteit f 8,50 de 100 kilo met 10°/0 korting voor ’t vat. Per 25 kilo a 91/a cent per kilo, inclusief zak. Franco boot of spoor, tegen rembours. Extra korting bij partijen van 5 vat. Haarlemmerstraat 149, AMSTERDAM. I Ondergeteekende blijft zijne Inrich ting bij het geachte publiek min- zaam aanbevelen. Ondergeteekenden bevelen zich bij voort during aan, voor de hun vak betreffende werkzaamheden tot herstelling van Ker ken en Torens, enz. enz. Solied werk en behandeling. Leeuwarden. 50 kg. 25 kg. 10 kg. 5 kg. f5AÖ. f2.90. fL3Ö. f 0.70. Reeds 300 Depots in Nederland, overal solide Depothouders gevraagd. Brochure wetenschappelijk kippen voeden gratis en franco. Hoofdagentschap van Har ry’s Poultry-Meal te Barneveld. DepótsJOHs. B. POSMA, Wijde Noorder- horne, Sneek T. HIEMSTRA te Makkum; P. JORNA te Blauwhuis -, B. R. OOSTEN te Lemmer B. F. HOLTROP. Oldeboorn. Puik KIPPEN VO EDE R, bestaande uit Tarwe, Gerst, Haver, Maïs, enz. per HL. f 3.40. VOERROGGE, per HL. f2.90, iets lich ter f 2.60. OCHTENDMEEL voor Kippen, per 50 Kilo f 2.90. Gewoon MESTMEEL. Gemalen ROGGE, GERST en WIKKEN, per 60 Kilo f 2.80. Licht VOERMEEL z.g. fijne ZEMELEN, per baal van 40 Kilo f 1.10, Zuiderkerkstraat 10, GRONINGEN. Prijsnoteering per 5 ons. China Congo Stof Lekkere Geurige Kruizebroederstraat. Ontvangen eene ruime keuze van de nieuwste modellen MEUBELEN, als Lin nenkasten, Spiegels en Buffetten, Tafels, Penant kastjes, alle soorten Stoelen. Concurrentie ónmogelijk. N. B. Koopt en verkoopt nette halfsleten MEUBELEN. Grof Souchon Bijzonder wordt aanbevolen: Thee 'S -9 S 8 r 4? Garantie: 30.5 pCt. Eiwit, 10.3 pCt. Vet en slechts 27 pCt. Zetmeel. Minstens 10 pCt. Vet is noodig voor dooier- vorming; méér dan 30 pCt. Zetmeel of Maïs meel in het Ochtendvoeder maakt de kippen vet en houden op met leggen. Legresultaat 214 eieren it 3 ets. is f 6.42 Voederkosten 3/4 ets. p. dag x 365 is„ 2.74 Winst per kip in ’tjaar gemaakt is f 3.68 Minder Voederkosten, méér eieren. Kuikens hiermede opgevoed leggen op' leeftijd van 4 Maanden. 55 65 80 100 Bolsward, Sneek, AMERICAN !j: Juffrouw RUIK volgens portret. gen nog niet geheel doch zoo goed als over. Hare gezonde kleur is terug gekomen. Zij was voor 't ge bruik Uwer wondervolle Pink Pillen zoo zwak, dat zij niets meer kon verrichten. Hare krachten zijn terug gekomen. In alle gevallen van bloedarmoede, bleekzucht, zenuw ziekten, rheumatiek en algemeene zwakte zullen de eene zeer werkdadige uitwerking hebben en snel de verlorene krachten terug doen komen. Zij handelen op eene merkwaardige wijze op het zoo teergevoelige gestel der vrouw. Zij is meer als den man aan sto ringen van een bijzonderen aard onderhevig, die op ge makkelijke wijze door ’t gebruik der Pink Pillen worden tegengegaan. Zijjgeven aan het bloed eene nieuwe kracht en veroorloven het een geregelde omloop te hervatten, die zoo noodig is voor een goed lichaamsgestel. Prijs f 1,75 de doos, f 9,per 6 doozen. Verkrijg baar bjj Snabilié, Steiger 27, Rotterdam, hoofdepöt- houder voor Nederland en Apotheken. Franco toezen ding tegen postwissel. Ook echt verkrijgbaar voor Sneek en Omstreken bij JOH. W. MEIJER. it GEBRs.van BERGEN 3 i S? 3 I '3- 3 r 1 3 1 I l 1 0 0 0 1 1 4 't Q Sunlight Zeep LOTERIJ. VAN n Specialiteit in Uitzet- en Luiermand-Artikelen. n Gedeponeerd Handelsmerk.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1901 | | pagina 3