l Nederlandsch-Amsrikaansche HYPOTHEEKBANK, gevestigd te Uithuizen. n «te Vlaamsehe iïazet" VAN BRUSSEL. Smeè-, Hek- en Kachelwerk. De Riem Rotterfiainsche Courant. GROENTEN in BLIK BRIEVENHOOFDEN (Asphaltgravnre), Etiquetten enz. enz. Joustra’s Cognac Wed. S. Joustra Zoon, KIESVEREEN1GINGEN! Vleezen, Soepen. SOEPTABLETTEI, SAXJCEN. Bij L. R. VEEN, Banketbakker. Volksharmonika’s. MÜZIEK-lilSTIlUMEiVrEN C. S. Houtstra. Steen drukwerk, Joh. de Heer, Rotterdam, NOOrdWOleUStraat 71 Aanplakbiljetten en DOELMATIGE STROOIB1LJETTEN, worden spoedig geleverd ter Stoom-Snelpersdrukkerij van Hoogenstraaten en - Wouterlood (merk Sier). Kurrijpowder. ZALM, KREEFT. Vraag BOOMGAARD’s fijne Grower Koek en zijn overheerlijke KRUIDKOEK- FALKENA Mzn., B. FALKENA Mzn. Sardines, enz. Friesche Groenten I o I r SOCIËTEIT f“£.SO per kwartaal. B. FALKENA Mzn., Suupmarkt, SNEEK. GRAVENHAAGSCHE ALGEMEENE VOORSCHOTBANK Stationsplein 7, ’s G-ravenhage. Bankiers: De Twentscüe Bankvereenigingde Heeren B, W. Bliidenst&in en Co, Amsterdam. JOH. DE HEER, Rotterdam. Noordmolenstr. 71. MAGGI’s C. de Koning Tilly, Achterstraat 1315, Haarlem. Mlïr^ 1 De Directie, 1 338.000. - 28 675.90 101.901.36 63.636 41 1 I v j ;r <A. J - - - L (EDM. EM. CROïN. (J. A. J. VAN DE VEN. PROVINCIE GRONINGEN. r; Verschenen: Dagblad voor Zuid- en Noord Nederland. Oplaag 75000 exemplaren. Abonnement voor Noord-Nederland f 10 per jaar Verkrijgbaar bij alle Kiosken en Spoorweg- boekhandels a 5 cent per nummer. Bureel voor N.-Nederl.: Keizersgr. 258, Am sterdam. De ondergeteekende houdt zich be- *5®** leefd aanbevolen voor alle soorten Tevens voorradig een part ij KOOK KACHELS, desverkiezende op afbetaling. Werkplaats onder den timmerwinkel van den heer Rondema. kost thans buiten Rotterdam, franco per post in 2 zendingen of per Agent: Men abonneert zich bij den Agent A. BL0ËM3ERGEN ZONEN te Leeuwar den, De Bank geeft thans 41/ BRIEVEN uit, groot C ZZ Geeft 41/, pCt. OBLIGATIES uit en 0- Deze Pandbrieven zijn verkrijgbaar ten kan tore van de H.H. VAN HARPEN RODENBERG te Amsterdam, JAN K'LFF Co te Amsterdam, MESDAG ZJN: N te Groningen, ’8 f 1.000.000 - 200.00 J- Deze maatschappij heett ten- doel: Vennootschappen van welken aard ook op te richten en daarin deel te nemen. Inlichtingen te verkrijgen ten Kantore der Sociëteit Van Woustraat 10, Amsterdam. Inschrijving op aandeelen groot f 1OOO in deze Sociëteit is tot 10 Mei a.s. opengesteld. Storting heeft plaats 1 Juli a.s. Inschrijvers op 4 aandee len hebben recht op een oprichtersbewijs. Inschrijvingen worden aangenomen te: Heerenveen bij de heeren Boschloo en Pothaar. Leeuwarden den heer B. L. C. de Haan. Sneek bij de heeren Ten Gate Fennema en Alma. 1 Alle voorkomend wordt zeer voordeelig geleverd door Suupmarkt, SNEEK. MAATSCHAPPELIJK' KAPITAAL /500.000. Verstrekt VOORSCHOTTEN op langen termijn. groot 1000, ƒ500 en ƒ100, verkrijgbaar bij de Heeren Brunings enten Cate Egbert Veen te Sneek. Gevestigd te Dordrecht. Opgericht in 1873. Sluit contracten af volgens alle in gebruik zijnde tarieven. Maatschappelijk kapitaal (volteekend): Twee millioen gulden. Verzekerd bedrag: ongeveer 44 millioen gulden. Gezamenlijke reservenruim 7 millioen gulden. Agenten in alle plaatsen van Nederland. Adres van den Inspecteur voor dit gedeelte des lands: J. TUIHSMA, Tiveebaksmarkt S3, Leeuwarden. sedert 1887 steeds met succes geannonceerd. Franco proefflesch f L20 Afgebaald l-l® Scheikundig onderzoek op aanvraag voor onze rekening. SNEEK. EGBERT VEEN Co. te Sneek, FOCKEMA VAN KLEFFENS te Dokkum, P. POSTHUMA ZOON te Franeker en Harlingen. UHL VAN RIESEN te Heerenveen, en bij de H.H. Agenten der Bank in de ove rige Provinciën des Rijks, ook door bemidde ling van H.H. Effectenhandelaren. DE DIRECTIE. 'Hetzelfde Instrument, 3-korige Orgelmuziek (octaaf en trémolo) f 4.50idem 4-korig (octaaf, terts en trémolo) f 5.50. Degelijke Harmonika’s, 1 register, 10 kleppen vanaf f 2.— franco. I Uitgebreide Catalogus gratis. Bestelt niet in het buiten- 1 land, waar u geen verhaal of garantie hebt; en bovendien nog vracht en recht betalen moet, doch zendt Postwissel aan S VIONSHARP. Die van 1 tot 10 kan tellen is in I ij 5 minut. harpspeler 1 Prijs com- g pleet f 12,50. VIOOL ZITHER. Die lezen kan is onbetwist I in ééne avond violistT compl. ƒ12.50. H70N9ERHARM0NIKA. Door middel van W cartons is iedereen in staat gesteld direct te spelen. Prijs compleet ƒ5,—. MONDHARMONIKAHARP. Effectvol Instru- |l| ment, mondhar- monika met daaraan verbonden harp met 3 accoorden; gemakkelijk voor iedereen te leeren. Prijs compleet 4,—. Verzending geschiedt na toezending van postwissel. Vraagt gratis Prospectus. Op termijnbetaling alléén bij de Agenten en Filialen. O SUUPMABKT, SNEEF. van Commissarissen D. K. WELT, Lid van de Eerste Kamer der Staten Generaal, te Usquert. Mr. A. BLOEMBERGEN Ezn, Lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, Lid der firma A. Bloembergen Zonen, te Leeu- *u)ar den Jhr. Mr. D. B. DE MAREES VAN SWIN- DEREN, Wethouder der Gemeente Gro ningen, Lid der firma Geertsema, Feith Co, te Groningen. A. J. A. GILISSEN, Bankier, te Rotterdam. Directeur R. P. DOJES, Lid der Provinciale Staten, te Uithuizen. Financieele Adviseurs MESDAG ZONEN, te Groningen. Volgens nevenstaande teeke-X ning lever ik een solide Ilar-W monika hoog 35 Cm, 10 klep- pen dubbeltonig (48 tongen) 2^ registers, open nikkel klavier met patent spiraal veeren, driedub bele balk met nikkel beslag, slui ting en hoekbeschermers. Schoone volle toon. In cartonnen doos, goed verpakt, franco door geheel Nederland VRAAGT: van de Conservenfabriek »DE EER- STEEING« te Marrum. Verkrijgbaar bij: Firma Ten Cate, Sneek, U. Kuipers, Scharnegouturn, J. Bijlsma, Bozum, Koopmans, Oppenhuizen, S. v. d. Zee, Woudsend, F. Stokjes, Heeg, ï- Groeneveld, Ijlst, A. Walsweer, Rauwerd, M J. de Graaf, Oosterwiarum. Aangezien ik dagelijks brieven en mondelinge mededeelingen ontvang van menschen, wien door den eenen of anderen rei ziger of door eenen anderen tus- schenpersoon onder den naam van oprechte* Haarlemmerolie een namaaksel daarvan is ver kocht maak ik hierdoor H.H. I Winkeliers er op attent, dat uit- sluitend bij mij de echte HAAR LEMMER OLIE verkrijgbaar is en dat, wil men verzekerd zijn, het echte fabrikaat te ontvangen, men zich direct tot mij heeft te f wenden, daar ik voor mijn fabri kaat, onder welk voorwendsel ook, geene reizigers uitzend. j die WEINIG geld, weinig geduld en weinig tijd kosten. o/o PAND BRIEVEN \it, groot f 1OOO en f 500 voorzien van halfjaarlijksche Coupons per Mei en 1 November tegen den koers van 100 Maatschappelijk kapitaal Geplaatst en volgestort. Pandbrieven in omloop op 31 Dcc. 1900 Reserves op 31 December 1900 Gekweekte rente van Hypo theken in 1900 Verschuldigde rente van Pand brieven in 1900 I, V) y> 3 ÜWC H TOT BEVORDERING VAN Kationalen Handel en Industrie. ll 1 1 ALS Haarlemmer-Olie. ll wi'

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1901 | | pagina 4