look S.lllk LI MSÏllEkEJ. MEM- Eil JIIÏEMEÏTBLAD i De Gelukzoekers. Schutterij OPKOMST ONDER DE WAPENEN. Woensdag IB^Mei 1901. 63e Jaargang. BEKENDMAKING. tTo. 39. Uitgever: B. FALKENA Mzn., Suupmarkt, Sneek. Officieele Advertentiën. FEUILLETON. ;e 29 Juli tot I 10e Compagnie van 24 Juni tot 2e Regiment Veldartillerie: V. 30 Augustus. 1. er (Wordt vervolgd), K. t. Hit blad verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. ABONNEMENTSPRIJS voor Sneek f 0,40 per 3 maanden, franco per post f0,50. Abonnementen worden te allen tijde aangenomen. bij de opkomst onder de al de voorwerpen van klee- it 0. .<- 'g- :el o, L N niet geboren is, wordt aangemaand zich tijdig van een geboorteakte te voorzien en zich alzoo van zijnen juisten ouderdom te verzekeren, teneinde de inschrij ving naar behooren geschiede. Sneek, den 23 April 1901. Burgemeester en Wethouders voornoemd, ALMA, Burgemeester. JAC. van der LAAN, Secretaris. Ie Compagnie 2e ADVERTENTIëN 4 cent per regel. Bij abonnement van 500 regels 3 cent en van 1000 regels 21/, cent. Groote letters naar plaatsruimte. Roman van Dora Düncker. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Sneek roepen bij deze opalle manspersonen, binnen deze gemeente woonachtig, die op den 1 Januari 1901 hun 25ste jaar zullen zijn ingetreden en mitsdien allen, die geboren zijn in het jaar 1876, om zich voor den schutterlijken dienst te doen inschrijven, waartoe ter Secretarie dezer gemeente zal worden gevaceerd op Woensdag 15 Mei 1901. Verder wordt ter kennis van belanghebbenden ge bracht dat diegenen, welke vroeger in andere gemeenten ingeschreven, sedert de inschrijving van het vorige jaar, binnen deze gemeente zijn komen wonen, zich insgelijks op dien dag zullen moeten laten inschrijven, in het register, loopende over een der jaren 1867 tot en met 1875, waartoe zij volgens hun ouderdom be hooren, dat een ieder, hetzij hij al of niet vermeent tot de vrijgestelden of uitgeslotenen te behooren, tot deze inschrijving verplicht is; dat voor ingezetenen worden gehouden alle Neder landers, alhier hun gewoon verblijf houdende, alsmede alle vreemdelingen, binnen deze gemeente woonachtig welke hun voornemen, om zich binnen het Rijk te ves tigen, zullen hebben aan den dag gelegd, hetzij door eene uitdrukkelijke verklaring, hetzij door het werkelijk overbrengen van den zetel van hun vermogen of de hoofdmiddelen van hun bestaan; dat zij, die in meer dan eene gemeente hun gewoon verblijf houden of den zetel van hun vermogen hebben gevestigd, tot de inschrijving verplicht zijn binnen die gemeente, alwaar eene dienstdoende schutterij aanwe zig is; dat de registers ter inschrijving vanaf 15 Mei tot 1 Juni e.k. zijn geopend en dat allen, die bevonden worden, zich alsdan niet te hebben doen inschrijven, volgens art. 9 der wet op de schutterijen, door het Gemeentebestuur ambtshalve zullen worden ingeschre ven en door den Schuttersraad tot eene geldboete ver wezen, terwijl zij bovendien zonder loting bij de schut terij zullen worden ingeljjfd, indien het zal blijken, dat er tjjdens de verzuimde inschrijving, geene redenen tot uitsluiting of vrijstelling te hunnen aanzien bestonden dat eindelijk een ieder, die binnen deze gemeente niet al te best stond met dit jonge huwelijk, wist iedereen in huis. Wie zooveel in Berlijner huizen verkeerd had, als zij, verwonderde zich daarover niet zoo bijzonder. Maar zooals thans, totaal als versteend, neen, zoo had zij mevrouw de barones nog nooit gezien. Martha sloot zich in haar slaapkamer op. Thans, nu zij niet meer gedrukt werd door den uiterlijken dwang, zakte zij machteloos en weerloos in een. Zij viel voor haar bed op de knieën néér, verborg haar gezicht in de kussens en begon luid te snikken. Zij rilde van koude en walging. Bevuild, nooid weder schoon te wasschen zoo kwam zij zichzelf voor. Dat zij den man, dien zij niet beminde, een kind geschonken had, had haar reeds met diepe schaamte vervuld; nu zij vernam,dat het eenige, waar aan zij zich had opgebeurd: de liefde van haar man voor haar, een schandelijke leugen geweest was; dat die man haar niet bemind, dat hij haar ter wille van haar geld door een schandelijken handel gekocht had, nu geloofde zij niet langer te kunnen leven. In dien toestand vond haar vader haar, toen deze ’s avonds bij haar kwam. Haland was diep geschokt. Hij gaf zich zelven voor een groot deel de schuld. Hij had zich laten blinddoeken en misleide». Zijn zoon had gelijk gehad, toen deze hem voor zijn ouderwetseh idealisme gewaarschuwd had. ’t Was zijn schuld, als zijn dochter, zijn innig geliefd kind, te gronde ging. Maar ofschoon alles ineenstortte, dat mocht niet gebeuren. In geen geval zou Martha het offer mogen zijn Zij moest gered, aan ’t leven teruggegeven worden. De afrekening met Eberstein. De uiterste consequen ties, die uit den toestand zouden geboren worden, dat alles schoof hij verre van zich. In de eerste plaats le, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e en 8e Compagnie van 13 Juni tot en met 17 Juli. Van de 9e Compagnie: a. de Miliciens-vestingtelegrafisten, die niet hebben voldaan aan het bepaalde in den eersten volzin van artikel 6 van het Koninklijk besluit van 29 Februari 1884, no. 13, en de Miliciens-adspirant-vestingtelegra- fisten van 12 Augustus tot en met 14 September. b. de Miliciens, geen Vestingtelegrafist of Adspi- rant-vestingtelegrafist zijnde van 12 Augustus tot en met 14 September. C. De verlofgangers der lichting 1899, behooren- de tot het le Regiment Vesting-Artillerie. le, 2e, 3e en 4e Compagnie van 12 Augustus tot en met 11 September. 5e, 6e, 7e en 8e Compagnie van 13 Mei tot en met 12 Juni. le, 2e, 4e en 5e Batterij en Treinafdeeling van 26 Juli tot en met 29 Augustus. 3e en 6e Batterij van 30 Aug. tot en met 3 Oct. Korps Rijdende Artillerie le Batterij van 20 Mei tot en met 22 Juni. 2e >24 Juni 27 Juli. Korps Pontonniers: van 25 Juni tot en met 25 Juli. 30 Juli Korps Torpedisten le Peloton van de le Compagnie (plaats van op komst Fort de Ruyter), 2e Peloton van de le Com pagnie (plaats van opkomst Hellevoeisluis), le Peloton van de 2e Compagnie (plaats van opkomst Fort aan den hoek van Holland), 2e Peloton van de 2e Com pagnie (plaats van opkomst den Helder), van 6 Aug. tot en met 9 September. Korps Genietroepen. De Burgemeester van Sneek, Gezien de missive van den Heer Commissaris der Koningin in Friesland, van den 25 April 1901, le Af- deeling M/3 no. 596 (Prov. blad no. 48) betreffende opkomst in werkelijken dienst van verlofgangers der Nationale Militie, van de lichtingen 1897,1898 en 1899; Roept bij deze op de in deze Gemeente gevestigde verlofgangers van de Militie te land, behoorende tot de hieronder vermelde lichtingen en Korpsen, om zich dit jaar op de hierna aangegeven tijdstippen, uiterlijk ’s namiddags ten 4 ure en de miliciens-vestingtele grafisten vroegtijdig (vóór 1 uur namiddags), bij hun Korps in werkelijken dienst te begeven, te weten: A. De verlofgangers der lichtingen 1897 en 1898, behoorende tot het Reg. Grenadiers en Jagers le, 2e, 4e en 5e Bataljon van 5 Augustus tot en met 3 September. le Regiment Infanterie le, 2e, 3e en 4e Bataljon van 12 Augustus tot en met 10 September. 2e Regiment Infanterie le, 2e, 3e en 4e Bataljon van 29 Augustus tot en met 27 September. 3e Regiment Infanterie le, 2e, 3e en 4e Bataljon van 29 Augustus tot en met 27 September. 4e Regiment Infanterie le, 2e, 3e en 4e Bataljon van 16 Augustus tot en met 14 September. 5e Regiment Infanterie le, 2e, 3e en 4e Bataljon van 12 Augustus tot en met 10 September. 6e Regiment Infanterie le, 2e, 3e en 4e Bataljon van 29 Augustus tot en met 27 September. 7e Regiment Infanterie le, 2e, 3e en 4e Bataljon van 26 Augustus tot en met 24 September. 8e Regiment Infanterie le, 2e, 3e en 4e Bataljon van 12 Augustus tot en met 10 September. B. De verlofgangers der lichting 1898, behoorende tot het Regiment Grenadiers en jagers. 3e Bataljon, der 4e Comp, van 13 Mei tot en met 11 Juni. 3e Bataljon, der 4e Comp, van 1 Juli tot en met 30 Juli. 3e Bataljon, le, 2e en 3e Comp, van 2 September tot en met 1 October. le Regiment Infanterie 5e Bataljon van 26 Juli tot en met 24 Augustus. 2e Regiment Infanterie 5e Bataljon van 16 Juli tot en met 14 Augustus. 3e Regiment Infanterie 5e Bataljon van 16 Augus tus tot en met 14 September. 4e Regiment Infanterie 5e Bataljon van 1 Augus tus tot en met 30 Augustus. 5e Regiment Infanterie 5e Bataljon van 26 Juli tot en met 24 Augustus. 9e Compagnie van 20 Juni tot en met 20 Juli. 10e Comp, van 8 Augustus tot en met 7 September. 2e Regiment Vesting-Artillerie: le, 3e, 5e, 8e en 9e Compagnie van 24 Juni tot en met 24 Juli. 4e Compagnie van 9 Juli tot en met 8 Augustus. 6e Compagnie van 27 Juni tot en met 27 Juli. 2e en 7e Compagnie van 29 Juli toten met28 Aug. 10e Compagnie van 19 Augustus tot en met 18 Sept. 3e Regiment Vesting-Artillerie. le, 2e, 3e, 4e en 5e Compagnie van 28 Mei tot en met 27 Juni. 6e, 7e, 9e en 10e Compagnie van 26 Augustus tot en met 25 September. 8e Compagnie van 3 Juni tot en met 3 Juli. 4e Regiment Vesting-Artillerie: le, 5e, 8e, 9e en 10e Compagnie van 24 Juni tot en met 24 Juli. 2e, 3e, 4e, 6e en 7e Compagnie van 24 Juli tot en met 23 Augustus. Korps Pantserfort-Artillerie. le Compagnie van 24 Juni tot en met 24 Juli. 2e Compagnie van 1 Juli tot en met 31 Juli. 3e Compagnie van 29 Mei tot en met 28 Juni. 4e Compagnie van 1 Juli tot en met 31 Juli. Korps Genietroepen: le, 2e, 4e, 5e, 6e, 7e en 8e Compagnie van 3 Juli tot en met 6 Augustus. 3e Compagnie van 28 Augustus tot en met 1 October. van de 9e Compagnie a. de Miliciens-vestingtelegrafisten, die hebben vol daan aan het bepaalde in den eersten volzin van art. 6 van het Koninklijk besluit van 29 Februari 1884, no. 13 van 2 September tot en met 11 September. b. de Miliciens-vestingtelegrafisten, die niet hebben voldaan aan het bepaalde in den eersten volzin van art. 6 van het Koninklijk besluit van 29 Februari 1884, no. 13, en de Miliciens-adspirant-vestingtelegrafisten van 12 Augustus tot en met 14 September. de Miliciens, geen Vestingtelegrafist of Adspirant- vestingtelegrafist zijnde van 12 Augustus tot en met 14 September. Voorts worden debetrokken verlofgangers herinnerd aan hunne verplichting, om bij de opkomst onder de wapenen voorzien te zijn van al de voorwerpen van klee- ding en uitrusting, door hen bij vertrek met groot verlof medegenomen; b. hun verlofpas vóór het vertrek naar het korps te doen afteekenen, en c. zich een of twee dagen vóór den dag, waarop zjj bij hun korps moeten zijn, ter Secrectarie der Gemeente te vervoegen tot het bekomen van daggeld en vervoer- bewijzen, voor zoover daartoe termen bestaan. Zij die wegens ziekte niet aan deze oproeping op den bepaalden tijd kunnen voldoen, zullen van hunne opkomst in werkelijken dienst niet voor diligent wor den gehouden, maar zijn verplicht om: 1. van hunne verhindering tijdig ter Secretarie der Gemeente te doen blijken, door inlevering van een geneeskundige verklaring, en 2. om zich terstond na het herstel naar hun korps te begeven. Tevens brengt de Burgemeester nog in herinnering, 6e Regiment Infanterie 5e Bataljon van en met 27 Augustus. 7e Regiment Infanterie 5e Bataljon van 12 Augus tus tot en met 10 September. 8e Regiment Infanterie 5e Bataljon der 4e Comp. van 31 Mei tot en met 29 Juni. 8e Regiment Infanterie 5e Bataljon le, 2e, 3e en der 4e Comp, van 26 Juli tot en met 24 Augustus. le, 2e en 3e Compagnie Hospitaalsoldaten van 28 Augustus tot en met 26 September. le, 2e en 3e Regiment Huzaren van 30 Juli tot en met 2 September. le Regiment Veldartillerie: der le, der 2e, der 3e, der 4e, der 5e en der 6e Batterij van 5 Juni tot en met 9 Juli. der le, der 2e en der 3e Batterij van 22 Juli tot en met 24 Augustus. der 4e, der 5e en der 6e Batterij van 7 Augus tus tot en met 10 September. ‘4 der Treinafdeeling van 17 Juni tot en met 20 Juli. 22 Juli 24 Aug. */8 26 Aug. 28 Sept. 2e Regiment Veldartillerie: le. 3e en 5e Batterij en der Treinafdeeling van 10 Juli tot en met 13 Augustus. 2e, 4e en 6e Batterij en 1/, der Treinafdeeling van 26 Augustus tot en met 28 September. 3e Regiment Veldartillerie: naam. «Mejuffrouw Martha Haland, oudste dochter van directeur Haland op Lindenhaus in Neder-Silezie.« Een oogenblik staarde zij ongeloovig op heq papier. Wat kon haar naam te maken hebben met eene over eenkomst tusschen Lode wijk en den overleden agent Zou de een of ander zich misschien een scherts, eene dwaze miystificatie veroorloofd hebben? Zij boog zich over het vel papier heen en begon het geschrevene op merkzaam van voren af te lezen. »Ik, laatste ondergeteekende, verbind mij tegen de hier beneden nader aangeduide voor waarden tusschen heden en den eersten Juli van het loopend jaar eene huwelijksverbintenis te zullen tot stand brengen tus schen baron Lodewijk van Eberstein, geboren 1 Decem ber 18G6 op het slot Eberstein in Wurtemberg, en mejuffrouw Martha Haland- v erder kwam zij niet, ’t Begon haar voor de oogen te schemeren. Iets vreeselijks, iets geheel vreemds, scheen haar op borst en keel te drukken en haar den adem te benemen. Zij voelde, dat al het bloed haar naar ’t hart drong en met een luiden gil viel zij voor over op het vel papier. Nagenoeg een uur bracht zij door in totale be wusteloosheid, toen keerden langzaam besef, en ge dachten weder bij haar terug. Zij vouwde het vel papier dicht en stak ’t in den zak toen reed zij de kleine naar huis terug en gaf ’t aan de kindermeid over. Zij wilde niet meer gestoord worden. Zij had geen trek aan eten, en was voor niemand te spreken, behalve voor haar vader. «Ook voor mijnheer den baron niet, als deze soms teiug mocht komen?” «Ook voor mjjnheer den baron niet.” De kindermeid keek haar verwonderd na. Dat het moest Martha uit haar onbeschrijfelijke wanhoop gerukt worden, opgebeurd uit haar schandelijke vernedering. Hij sloot haar in zijne armen. Hij sprak haar troos tend en bemoedigend toe, en deed zjjn best, haar de achting voor haar zelve terug te geven. Den geheelen nacht week hij niet van hare zjjde, haar troostende, helpende, radende, zoo als eene moeder ’t niet teeder- der en met meer liefde had kunnen doen. Tegen den morgen viel Martha, uitgeput een poosje in slaap. Haland hield haar bij de hand en verroerde zich niet van zjjn plaats. De slaap scheen haar iets van haar gemoedsrust terug te geven. Haar verwrongen gelaatstrekken ontspanden zich. Hoe jong zjj er uitzag in den slaap Al het scherpe en verbitterde was weg gevaagd. Haland haalde in stilte ruimer adem. Er moest nog een nieuw, gelukkig leven voor haar be staan 1 ’t Was immers onmogelijk, dat dit het einde kon zijn Toen zy wakker werd, was zij veel bedaarder. Zij wilde weg, van daag nog, haar besluit stond vast; eene ontmoeting met hem, wiens naam zij niet meer noemen kon, was totaal buitengesloten. Maar zij wilde niet naar Lindenhaus. Haar moeder mocht haar kind niet zoo terugkrijgen. Naar een stille plaats, liefst met Klara, die haar dit offer wel zou willen brengen, ai had deze haar dan ook reeds sedert lang gemeden om zijnentwil. Haland vond alles goed. Hij zou zich voor een paar dagen vrij maken en zijn dochter naar een stille, vrién delijke, eenzame plaats brengen. Al 't andere zou hij met Ernst regelen. 54 Een diepe zucht kwam over hare lippen. Of dit kleine, ongeduldig schoppende1 knaapje ook eenmaal zoo lichtzinnig met het leven spelen, zich tot aan den rand van den afgrond versnjjten zou, evenals zijn vader? Of hij, evenals deze, 't heel gemakkelijk met de waarheid en het leven nemen zou Of deze ook niet voor hém, evenals voor haar, een groote heilige zaak wezen zou Of hij blindelings naar het geluk zou jagen, totdat hjj zou meenen het te hebben gevonden in eene liefde, die de vrouw, welke er meê begun stigd werd, noch kon begrijpen noch beantwoorden? Met de linkerhand drukte zij het kind tegen haar borst, terwijl zij met de rechter een paar malen over haar vochtige oogen streek. Op dat punt werd zij altijd weder week. Dat Lodewijk haar beminde, dat hij uit liefde tot haar gekomen, uit liefde aanzoek om haar gedaan had, dat was het eenige punt, waarom haar echt vrouwelijk gemoed zich niet geheel voor hem sloot. Zij kon zijn liefde wel niet beantwoorden, maar zij kon hem beklagen, dat hij deze niet bij haar gevonden bad. De kleine had zich weer neêrgegeven. Hem zachtjes in de armen wiegende, lei zij hem wéér in de kussens neer en keerde zij naar haar zitplaats terug, het vel papier opnieuw opnemende. Het eerste, wat haar thans opviel, was haar meisjes- ourant. 1 -ï ie- 0

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1901 | | pagina 1