Smeè-, Hek- en Kachelwerk. MAAIEN. C. S. H°utstra. Zilversmid. Huishoudster. STREMMING der scheepvaart en passage voor Bij- eu Voertuigen- Sneek in Beeld. Friesche Groenten Nieuwstijding uit Rosendaal. Advertentiön. Reclames. OPROEPING. S. v. d, MF.ULEN Sz., KLEINZAND. Gevraagd, te Huur, een HUIS, Handels- en Marktberichten. F. W. Wielenga. Vanaf 1 Januari 1901, ont vangt men voor 15 omslagen 1 nummer. Burgerlijke Stand. 12 prachtige LICHTDRUKKEN, in Geïll. Omslag, prijs f 1.50, 366ste Staatsloterij. De Oorlog in Zuid-Afrika. Jt 1423 11795 t. a H gele- LEEUWARDEN, 17 Mei. Marktprijs Boter f42.—. Leeuwarden. I V. iSgiWtSs" s 1302 1417 142G 1432 1442 1466 2906 5504 5611 5658 5690 5694 11716 11764 11778 20792 20818 20923 11749 20933 20940 20967 1318 1340 1343 1397 1439 1401 1412 1436 1451 1477 1510 5651 5661 5669 7322 7803 7821 10009 10013 10015 10061 20921 11735 10058 10098 11775 20930 20928 •20936 20941 20960 20984 ,r il s e r e r r t 3 t 1 1521 1551 2235 2603 2614 2666 P. A. BRUINSMA, Ruiter skvoartier G. 103. 5677 5622 7011 7025 7034 7321 Uitgever, r d :e )t a. d g Adres aan den Aannemer aldaar. I, I- 2 MAAIERS, genegen om te z.amen bij een boer te maaien in de omstreken van Sneek, bieden zich aan. Adres: ANNE DE BOER, bij Munneke- zijl, (Friesland). N.B. Voor net werk wordt ingestaan. De ondergeteekende houdt zich be leefd aanbevolen voor alle soorten Tevens voorradig een partij K O O K- KACHELS, desverkiezende op afbetaling. Werkplaats onder den timmerwinkel van den heer Rondema. 10096 20887 11786 20704 20717 20774 20864 20865 2851 7308 NIETEN. 7008 7012 7020 7062 7327 7819 10077 Ieder die iets te vorderen heeft van of ver schuldigd is aan wijlen den heer L. H Röben, in leven tandarts te Leeuvoarden, wordt ver zocht hiervan opgave of betaling te doen vóór 1 Juni a. s. aan van 28 Augustus LEKKERE GRUISTHEE a 60 ct. HEERLIJKE BROCKEN PECCO a 80 ct. Onderzoek de zuiversmakende GROVE THEE a 75 ct. en de fijn geurige PECCO a f 1.20 de 5 ons. Verkrijgbaar bij Gevraagd een DRIJVER (Ciseleur), voor direct, tegen vast iverk. AdresD. DE JONG, Violenstraat 9, GRO NINGEN. ams aan te wenden. En werkelijk kan ik thans be vestigen dat zij uitstekend gewerkt hebben. Mjjn been was op de ziekelijke plaats hard en vertoonde verschil lende kleuren en ik kan thans weder loopen en mijne werkzaamheden verrichten, dank Uwe wondervolle Pink-Pillen. Ik gevoel mij gelukkig zoowel voor mij zelve, als voor de lijdende menschheid, U te machtigen mijne ongehoopte en onmogelijk verklaarde genezing te pu- bliceeren. Het rheumatiek, dat veelvuldig veroorzaakt wordt door de koude of de vochtigheid, wordt ook nog ver oorzaakt door eene oorspronkelijke of door ongeval ont stane verarming van het bloed. Deze uiterst pijnlijke ziekte heeft eene kwade invloed op den algemeenen toestand. De eetlust en slaap verdwijnen, men verliest de krachten en de algemeene zwakte wordt zoodanig, dat men verplicht is te bed te blijven. De Pink Pillen van Dr. Williams door het bloed te hernieuwen geven aan het lichaam eene nieuwe kracht terug, en doen alle ongemakken verdwijnen. Zij handelen met de zelfde werkdadigheid tegen bloedarmoede, bleekzucht, neu- rasthéniehoofd- en maagpijnen, zinkingen en algemeene verzwakking bij den man en bij de vrouw. Prijs f 1,75 de doos, f 9,per 6 doozen. Verkrijg baar bij Snabilié, Steiger 27, Rotterdam, hoofdepót- houder voor Nederland en Apotheken. Franco toezen ding tegen postwissel. Ook echt verkrijgbaar voor Sneek en Omstreken bij JOH. W. MEIJER. Men geve acht dat de echte Pink Pillen van Dr. Williams zich in een houten kokertje bevinden, met rooskleurig papier omwikkeld, waarop met blauwe letters gedrukt staat: Pilules Pink pour Personnts Pales du Dr. Williams. Verder moet zich op ieder uitwendig omhulsel bevinden een wit strookje papier over de lengte der étui geplakt waarop staat: Prijs: 1,75 Gld.de doos, 9 Gld. per 6 dooien. Eenig depot houder voor Nederland: Snabilxë, Steiger 27, Rotterdam. Voor de gebruikswijze raadplege men de ingeslo- tene Hollandsche Circulaire. Het wordt nu duidelijk, dat de Engelschen onder gen. Elliot, geholpen door gen. Broadwood, kolonels De Lisle en Bethune aan ’t vegen zjjn geweest van Vrede- fort Road naar Lindley, terwijl Bethune onderwijl eene omtrekkende beweging maakte langs Vechtkop en Heil bron. (Dus in ’t noorden van den Vrijstaat.) Den 25 April reeds begon de vegerij. Bij Lindley een achter- hoede-gevecht van Broadwood met de Boeren, die zich in drie colonne’s verdeelden. Den 5 Mei bevonden de Eng. colonne’s zich ook bij Frankfort (in dezelfde streek) en willen vandaar naar ’t oosten rukken, naar Stander- ton, om levensmiddelen. Piet de Wet (o schande zijner natie), de broeder van generaal Christiaan de Wet, ge leidde de colonne’s van Broadwood. ’t Jongste telegram vertelt nu nog, dat Elliot een zeer goed geslaagde marsch van Kroonstad in de richting van Vrede gedaan heeft (dus altijd nog in ’t Noorden van den Vrijstaat). Hij ontruimde ’t noordoosten van den Vrijstaat, dreef Boeren voor zich uit, die al weer geen stand wilden houden. President Steyn verliet Vrede, juist twee dagen voordat Elliot daar aankwam. De gevolgen van dezen veegtocht zijn dus voor de Engelschen gelijk aan nihil. Alleen zullen een groot aantal Tommy’s wel doodaf zijn. Van generaal Broad wood wordt ten minste gemeld, dat deze ziek is en naar Kaapstad vertrok. Wanneer alles eens zoo wat bekend woidt van ’t geen in Z.-Afrika is gebeurd, zal wel olijken, dat de Britsche censors zeer veel, wat in ’t nadeel der En gelschen was, verzwegen hebben. Nu komen we, van uit Transvaal teruggekeerden, reeds spoorwegongeluk ken van de lijn Pretoria—Delagoabaai te weten, die verleden jaar gebeurd zijn en nooit werden vermeld. Londen, 14 Mei. Een officieele mededeeling wijst aan, dat er in Zuid-Afrika 634 hoeven in de asch gelegd zijn van Juni 1900 af tot Januari 1901, n 1. in Juni 2, in Juli 3, in Augustus 12, in September 99, in Octo ber 189, in November 226, in December 6, in Januari 3. Van 90 is de datum niet bekend. Rosmead, 15 Mei. Niet officieel wordt bericht, dat De Wet de Kaapkolonie weer binnentrok en zich nu bevindt in de Zuurbergen met een «Long Tom«. Kleine troepjes Boeren verschijnen wederom in dit district. Nauwpoort, 15 Mei. Een nieuw commando, honderd man sterk, onder Lategam, een opstandeling uit Coles- berg, trok eenige dagen geleden de Kaapkolonie binnen. Het transportschip «Kildonan Castle«, van Kaap stad komend, is te Las Palmas aangekomen met zeven tienhonderd gewonden en zieken van het leger van Kitchener, op weg naar Engeland. Een Weduwnaar vraagt zoo spoedig moge lijk een flinke HUISHOUDSTER, P. G., leef tijd omstreeks 35 jaar, (klein burger gezin). Brieven franco, onder lettor C, aan het Bureau dezer. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Sneek, brengen ter algemeene kennis, dat de brug over de Stadsgracht bij de Water poort alhier, de zoogenaamde «Lemmerbrugc voor de Scheepvaart en voor de Passage van rij- en voertuigen zal zijn GESLOTEN op WOENSDAG, den 22 MEI a.s., vanaf 's mor gens 3 tot ’s middags 12 uur. Sneek, den 14 Mei 1901. Burgemeester en Wethouders voomoemd, ALMA, Burgemeester. JAC. VAN der LAAN, Secretaris. De Heer VEGHEL volgens portret. dag er ook toe overging de Pink Pillen van Dr« Willi- in nabijheid van spoor en water, waar genheid tot Zeilen bestaat. Brieven met opgave van grootte-huis en prijs, letters D D, Alg. Adv.-Bureau NIJGH VAN D1TMAR, Amsterdam. WYMBR1TSERADEEL. Van den 10 tot en met 16 Mei 1901. Geboren: Jelle zv Jisse Palsma en Rijkje Hoekstra te Tirns. Ane zv Willem Monkel en Jeltje Anema te Oudega. Janke dv Jan Suiërveld en Befje Schotanus te Loënga. lemkje dv Thomas Bakker en Antje IJestra te Gauw. GehuwdSijbren Piersma van Parrega met Froukje Doting van Oppenhuizen. Freerk de Boer van Oppen huizen en Akke Baarda te Sneek. Watte de Boer van Ferwoude en Tjitske Scheepsma te Hommerts. Thomas Bakker van Gauw en Akke van Wijngaarden te Terzool. Jaring Zoethout en Nantje van Hasinga, beiden te Fols- gare- Jan v. d. Wal van Nijega (H. O. en N.) en Wimke Scholten van Woudsend. Haije Postma van Goënga en Tjipkje Feenstra van Scharnegoutum. Sierk Andela met Pietje Rijpma, beiden van Nijland. Tjitze Gerben de Jong met Lijckje v. d. Schuit, beiden van Heeg Klaas Feenstra van Terzool en Trijntje de Groot van Goënga. OverledenRichtje Speerstra bijna 8 mnd te Tjal- huizum en Saakjen de Koe 85 jr wed. van Barteld Kuiper te Woudsend. WONSERADEEL. Van 8 tot en met 14 Mei 1901. GeborenSijke dv Klaas Westra en Aaltje Abma te Witmarsum. Minne zv Klaas de Vries en Sijbrigje Ane ma te Makkum. Rinske dv Johannes Hoekstra en Elske van Wier te Arum. Jan zv Anne Reitsma en Catharina Faber te Witmarsum. Tjebbe zv Jozef Witteveen en Oeke van der Werf te Wons. Bankje dv Hendrik Prins en Pietertje Feenstra te Tjerkwerd, (woonplaats Bols- ward). Gehuwd: Pieter Radersma 30 jr te Makkum en Hinke Posthumus 36 jr te Makkum. Schelte Rijpma 24 jr te Pingjum en Hiltje van Popta 23 jr te Pingjum. Egbert Kooijenga 45 jr te Arum en Sijtske Kok 36 jr te Cubaard. Sjouke Kuipers 27 jr te Makkum en Sjieuwke van Vellinga 22 jr te Bolsward. Jelle Reitsma 30jrte Exmorra en Maaike van Wieren 27 jr te Allin- gawier. Sjoerd Scheltinga 31 jr te Bolsward en IIbeitje Posthuma Smit 22 jr te Witmarsum. Oepke Waarden burg 26 jr te Wons en Antje Visser 24 jr te Wons. Johannes Schurer 23 jr te Sneek en Jantje van der Zee 20 jr te Kimswerd. Hermanus van Vaals 25 jr te Peper- ga en Aukje Stegenga 24 jr te Tjerkwerd. Johannes Hooghiemstra 23 jr te Arum en Jeltje Anema 30 jr te Arum. Rein Jaarsma 29 jr te Koudum en Lolkje Cou perus 26 jr te Allingawier. Aiso Lijcklama a Nijeholt 22 jr te Arum en Janna Bokma 25 jr te Lollum. Tjeerd Hofstra 27 jr te Wons en Haebeitje de Boer 25 jr te Parrega. OverledenAaltje Elgersma 4 w. te Zurich. Hendrik Duiker 56 jr echtg. van Ytje de Boer te Makkum. Fettje Schaap 9 jr en 10 mnd te Idsegahuizum. is een zeer geschikt cadeau bij verschillende gelegenheden. 2616 2784 2628 2785 COLLECTE FRIESLAND. VIJFDE KLASSE. 1ste Trekking Maandag 13 Mei 1901. 1472 f 100. 2207 f 100. Prijzen van f 70. 1398 2274 2819 7026 20836 NIETEN. 7015 7053 7059 7097 10029 10063 2232 2244 2689 2786 2815 2894 2de Trekking Dinsdag 14 Mei 1901. 10026 f 100. Prjjzen van f 70. 1344 1495 2216 2646 2821 5646 20937 VRAAGT: van de Conservenfabriek «DE EER STELING te Marrum. Verkrijgbaar bijFirma Ten Cate, Sneek, U. Kuipers, Scharnegoutum, J. Bijlstna, Bozum, Koopmans, Oppenhuizen, S. v. d. Zee, Woudsend, F. Stokjes, Heeg, Groeneveld, Ijlst, A. Walsweer, Rauwerd, J. de Graaf, Oosterwierum. Dat de Eng. telegrammen «liegen dat zij scheel zien”, ia reeds lang onze overtuiging, ’t Is zelfs zóó erg, dat een correspondent van een der Eng. bladen, die nu te Pretoria is, aan een vriend te Londen schreef: «Als de Eng. bladen hier komen, herken ik mijn eigen telee-ram- men niet”. Alleen de verlieslijst helpt nog iets; maar die is ook nog maar half betrouwbaar, want later wordt ze telkens met oude, soms zeer oude gevallen, aange vuld. Nooit had ook een Eng. telegram gemeld, dat Hoopstad(in ’t noordwesten van den Vrijstaat) belegerd werd door de Boeren en dezer dagen bleek, dat ’t Eng. garnizoen daar acht maanden belegerd is geweest en nog erger dan Mafeking. Over dwaze plannen, zooals bv. de Daily Mail weet te berichten, als zou ’t nieuwe Eng. plan nu zijn: «Alle gras verbranden en dan de Boeren in een driehoek insluiten«, is eigenlijk te dwaas om te spreken. In de\Kaapkolonie is ’t nog niet rustig, zooals de re- geering te Kaapstad zelf geliefd te erkennen; volgens Kaapstadsche berichten trekken nog kleine commando’s in de districten Murraysburg, Richmond en Middel burg heen en weer. (Pak die kleine benden dan toch, dappere Engelschman!) Twintig Boeren plunderden twee winkels te Paerston en Fouché voert de hoofd macht aan, terwijl Kruitzinger nu terug is naar den Vrijstaat. De Engelschen hitsen Zoeloe's tegen de Boeren op. Op verschillende vragen van een parlementslid, ant woordde de Eng. minister van oorlog, dat aan gewapen de Zoeloe’s behoorde te worden toegestaan, zelf hun grenzen tegen de invallen der Boeren te beschermen en dat ongewapende Zoeloe’s, onder officieren, buiten hun grenzen «vee mochten verzamelen.* Met deze woorden heeft die minister dus in zeer bedekte termen erkend, dat de Zoeloe’s, op aandrijven en onder aanvoering van Eng. offieren, het zuidoosten van Transvaal afstroopen. BURGEMEESTER der Gemeente Sneek, Gelet op de hun toegezonden schriftelijke verklaring van den heer Dr. R. W aktena, geneeskundige te Sneek. dd. 14 Mei 11., waar uit blijkt, dat ten huize van R. K. STILMA, te Sneek, besmettelijke ziekte met name tu berculosis pulmonum, heeft geheerscht, dat de navolgende GOEDEREN, als: een bed van doesbout met overtrek, een stroozak, drie peulen van zeegras, een veeren peul, 4 veeren kussens, 2 wollen dekens, 1 ge watteerde deken, 4 lakens, 8 sloopen, 3 peul- zakken, 3 stel bedgordijnen, 3 hemden, 2 flanel len, 1 wollen hemdrok, 2 witte hemdrokken, 3 witte onderbroeken, 2 sporthemden, 2 flanellen boezeroenen, 2 jasjes, 2 vesten, 2 broeken, 1 broek, 1 blauwe kiel, 1 overjas, 5 paar kousen, 2 hoeden, 1 pet, 2 paar Schoenen, 6 zakdoeken, 4 witte jassen, 3 handdoeken. 1 paar sloffen, in aanraking zijn geweest met den lijder en dat het in het belang der openbare gezondheid noodzakelijk is, tot onteigening dezer goede ren onverwijld over te gaan, opdat de voort gang der besmetting worde gestuit; Overwegende dat het geval van zeer drin genden aard is Gelet op art. 69 der Wet 1851 {Staatsblad no. 125); BESLUITEN 1. te onteigenen de hierboven vermelde goederen, in eigendom toebehoorende aan R. K. STILMA, van beroep slager, wo nende te Sneek, Wijk 4 no. 24 met bevel tot on middellijke inbeslagneming en vernieti ging door verbranding 2. te benoemen tot deskundige om voormel de goederen te waardeeren, CORNEL1S WIELSMA, agent van politie, wonende te Sneek. En zal, ter voldoening aan gezegd wetsar tikel, dit besluit op de gebruikelijke wijze ter openbare kennis worden gebracht en worden geplaatst in de Sneeker Courant, terwijl af schrift daarvan zal worden gezonden aan Hee- ren Gedeputeerde Staten van Friesland. SNEEK, den 17 Mei 1901. Burgemeester en Wethouders voomoemd, ALMA, Burgemeester. JAC. van der LAAN, Secretaris. 1500 2629 2774 5567 NIETEN. 5546 5550 5580 5599 5620 5647 1499 1506 1514 2675 2811 1541 2706 5571 1554 2727 1444 2259 2741 1447 2602 2747 2676 2772 2799 2859 2910 5528 3de Trekking Woensdag 15 Mei 1901. 1330 f 200. 20804 f 1000. 7009 f 100. Prijzen van f 70. 1321 2212 2281 2699 2851 7811 1486 2260 2665 2767 7308 10017 Van uit Rosendaal komt ons een bericht dat wij niet nalaten kunnen onze lezers mede te deelen, om te bewijzen dat het woord, onmogelijk, een verdichtsel is en dat men met eenige volharding en goeden wil er toekomt zulks aan te toonen. De Heer H. van Veghel te Rosendaal bevestigt ten zeerste de waarheid van het geen wij zooeven zeiden. Sedert een jaar, zoo zegt hij, had ik eene ziekte in mijn been en zulks werd zoo erg, dat ik moest te bed blijven. Met zalf gesmeerd en nog eens met andere middelen, niets mocht baten. Tot dat ik op zekeren en WETHOUDERS i i t, j 1 1 3 l l 1 r Sunlight Zeep LOTERIJ. Bekwame Tiiimerlieten drankvrij, kunnen dadelijk werk bekomen aan het Gesticht voor Krankzinnigen, te Warns veld, bij Zutphen.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1901 | | pagina 3