Uk KJ MSÏffiEJ. Kasteleins! Keukenmeid Sterken’s Thee, verkrijgbaar bij HMSSEUTEEMLADES, BIJ Zuivelfabriek - Nijezijl. Bekendmaking Hinderwet. Visscherij-Artikelen. Firma IJME BAKKER. De echte Kinadruppels van Dr, DE VRIJ HH.Kerkvoogden.Aannemersenz. J. RINSEMA, hoek Leeuwenburg. J. AUKEMA, Advertenties. STOKKEN SNOEREN. DOBBERS, HARETT enz. Handels- en Marktberichten. Burgerlijke iStand. Vanaf 1 Januari 1901, ont vangt men voor 15 omslagen 1 nummer. Nieuwz. en Geelkoper De Oorlog in Zuid-Afrika. P. KOOLSTRA ZONEN, 366ste Staatsloterij. LEEUWARDEN, 31 Mei. Marktprijs Boter f 42.—. KENNISGEVING. Dr. a. e. beuzekamp. zoo 5641 1310 1322 1335 1379 1491 1496 1511 1519 1331 1332 1366 1367 1380 1386 1306 1309 1388 1485 1488 1497 2230 1393 1558 1531 1565 2203 2215 2257 2621 2626 2674 2255 2290 2293 2624 2656 2658 2659 2678 2686 2681 2696 2831 2865 2899 5510 5520 5536 2669 2792 2828 2842 2908 5548 5561 2875 5509 5519 5532 5564 5596 5648 5692 7825 10050 10065 11748 11781 11789 20782 20819 20853 20772 20797 20812 20821 20847 20851 20891 20986 20996 20905 20916 20956 20979 20982 20993 10054 10076 10081 11713 11722 11754 11769 11774 20788 20881 20907 2<>924 20990 WVMBRITSERADEEL. Van den 24 tot en met 30 Mei 1901. Geboren; Fokje dv Doeke Wijngaard en Grietje Er wordt TE KOOP aangeboden, een goed als nieuwe WINDBUKS. Te bevragen bij J. TJALSMA, Gauw. GEVRAAGD tegen 1 AUG., goed kunnen de koken en flink werken. Loon f 120. Adres: Mevr. REINDERS, Weverstraat 33, Arnhem. 1377 1413 1430 2607 1308 1359 2877 10078 20883 11762 20938 11791 20833 20843 20880 10073 20980 10088 De BURGEMEESTER der Gemeente SneeA:, brengt ter openbare kennis, dat het Kohier no. 4 der Bedrijfsbelasting, dezer gemeente, dienstjaar 1900/1, door den Directeur der Directe Belastingen enz. te Groningen goedgekeurd den 29 Mei 1901, aan den Ontvanger der Rijksbelastingen te SNEEK ter invorde ring is ter hand gesteld en dat een ieder verplicht is j zijnen aanslag, op den bij de wet bepaalden voet, te voldoen. Sneek, den 30 Mei 1901. De Burgemeester voornoemd, ALMA. In de gisteren gepubliceerde verlieslijst wordt o. a melding gemaakt van een hevig gevecht op den 22en 23en, 24en en 25en Mei, waarschijnlijk met de achter hoede der Boeren tusschen Standerton en Bethel, waar - in de Engelschen één officier en vijf man verlo ren, terwijl 24 manschappen gewond werden. Len 23en en 24en Mei sneuvelden te Bethel twee man en vier werden er gewond. Vijftien man werden gewond f’ bij Witpoortje, bij Potchefstroom op 23 Mei, en te Ventersdorp werden 23 Mei, één man gedood en zeven gewond. Twee officieren van de Rifle Brigade werden ernstig gewond te Zandrivierpoort op 21 Mei. Vierman van de South African Constabulary werden 1415 2634 5560 1465 2647 1482 2660 1528 2679 5653 1570 2823 5659 2252 2907 7021 gedood bij Engelb regt’s Drift, aan de Vaal ten Oosten Bij akte op 11 Mei 1901 verleden voor ondergeteekende, is opgericht de Coöp. Ver- eeniging ^Coöperatieve Stoomzuivelfabriek DE HEM" gevestigd te Nijezijl, onder Oosthern, Gemeente Wymbritseradeel. De akte van oprichting is in haar geheel opgenomen in de Staatscourant van 25 Mei 1901 nommer 120, Namens het Bestuur, W. WIERDA, Notaris.' Een telegram van 28 Mei uit Den Haag naar Brussel geseind, meldt van een groote overwinning op 2 Mei te Kalkheuvel bij Pretoria. De Boeren onder Beijers en Breitenbach versloegen de Eng., die 49dooden, 159 gewonden, 600 gevangenen en 6 kanonnen verloren. Zou ’t waar zijn Een later bericht geeft ’t vermoeden, dat Kitchener huis-toe wil en vervangen zal worden door generaal Blood, die in de laatste maanden in den omtrek van Middelburg aan ’t >schoonvegen< was. Zou ’t waar zijn Zeker is, dat er veel, zeer veel wordt verzwegen en ’t kan zijn, dat Kitchener ’t land heeft aan dat eeuwig zenden van valsche telegrammen, ’t Kan ook zijn, dat Kitchener, die niet best met »Lord« Milner terecht kan, voor dezen vriend van Chamberlain moet wijken. De verlieslijst der beide laatst vermelde dagen wijst (dus in 2 dg. tijds) een groot aantal Eng. dooden, ge wonden, gestorvenen aan ziekten aan. En er is blijk baar op alle deelen van ’t uitgestrekte oorlogsterrein gevochten, want die verliezen komen van een groot aan tal verschillende plaatsen. En ze zullen wel niet overdreven zijn De laatste vegerij van Blood in Oost- Transvaal is op niets uitgeloopen. Botha is met zijne commando’s uit de klem. ’t Is ons onmogelijk al de gevechten aan te geven, maar overal wordt gestreden en in de Kaapkolonie niet ’t minst. Natuurlijk komen er ook weer berichten van wagens, vee, Boeren gevangen, Boeren gedood. Maar die zijn te dwaas om te ver melden. Kruitzinger en de anderen heeten de aan voerders in Kaapkolonie te zjjn en waar de Wet is, weet niemand. Wat een verschil tusschen broeders. Christ, de Wet is de schrik der Engelschen; hij lijkt hun een spook- generaal. En Piet de Wet, zijn broeder, de verrader van zijn land, is nu met een vriend in Oostenrijk en dacht daar ovaties te krijgen, maar een contra-mani- festatie was ’t eenigste, waarop hij kans had. Queenstown (Kaapkolonie), 29 Mei. De stadswacht bracht den nacht in de verschansingen door en blijft in actieven dienst. Tot nader order blijft het passagiers- verkeer naar het Noorden verbroken. Naar gemeld wordt, bevinden de Boeren zich in versterkte stellingen achter Bailey. Men gelooft, dat Kruitzinger hen aanvoert. In de gisteren gepubliceerde verlieslijst wordt o. a. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Sneek- Gelet op de desbetreffende bepalingen der HIN DERWET Brengen bij deze ter openbare kennis, dat ter Secreta rie dier Gemeente ter visie ligt een bij hun college ontvangen verzoekschrift met bijlagen van JOHANNES W. MEIJER, fabrikant te Sneek, strek kende tot het erlangen van vergunning tot het op richten eener bewaarplaats van vluchtige producten, met name Brandspiritus, Terpentijn en Reukwaters, in het gebouw, plaatselijk gemerkt wijk 10, no. 6, kadastraal bekend Gemeente Sneek, sectie B, no. 2450, staande op Leeuwenburg. Dat op Zaterdag, den 15 Juni e.k., des middags te 12 uur, ten gemeentehuize aldaar gelegenheid zal worden gegeven om tegen het gedaan verzoek be zwaren in te brengen en deze mondeling of sehriftelijk toe te lichten en dat zoowel de verzoeker als zij, die bezwaren hebben in te brengen, gedurende drie dagen voor evengemeld tijdstip ter Secretarie der gemeente, in de gewone bureau-uren, van de ter zake ingekomen schrifturen kennis kunnen nemen. Sneek, den 1 Juni 1901. Burgemeester en Wethouders voornoemd, ALMA, Burgemeester. JAC. TAN DER LAAN, Secretaris. Aanbevelend, ter bestrijding van bloedarmoede, bleekzucht, Malaria (binnenkoorts) en algemeene zwakte, worden uitsluitend verkocht in vierkante ver zegelde flacons met mijn naam buiten op de roode doos. Alom verkrijgbaar a/1.en tegen toe zending van postw. a f 1,15 rechtstreeks en franco uit de Chemische Fabriek van H. NAN NING, Den Haag. 4 cent per regel. Bij abonnement van 500 n 1OOO regels 21/, cent. Groote letters naar Bruinsma Dina dv Klaas Breeuwsma en Dina de Jong Regina dv Pieter Put en Grietje v d Heide allen te Heeg Jan zv Pieter Postmaen Hendrikje Jelsma te Gaastmeer Jentje zv Hans Tromp en Anneke Douma te Woudsend. GehuwdBokke Stremler van Tjerkwerd met Eli zabeth Francina Gerarda Breeuwsma van Abbega Hotze Wiersma van Abbega met Jeltje Vellinga van Tjerkwerd Dirk Dijkstra van Burgwerd met Fokje Wiersma van Abbega Tjeerd Algera van Gauw met Tjitske van Gosliga van Nijland Durk van der Zee met Johanna Feenstra van Oppenhuizen Albert Kooistra van Heeg met Grietje v d Zee van üitwel- lingerga Marten Gerbrandij met Geertje Visser van Nijland - Cornelis IJpma van Qreönterp met Sjoerdje Huitema van Westhem Bokke Meindersma van Gaast meer met Antje v d Goot te Idzega Tjamme de Vries van Oosthern met Sjieuwke Bavius van Sneek Reinder Alkema van Achlum en Wimkje Postma te Jutrijp Hidde de Koe met Durkje de Jong van Woudsend. Overleden Tjipke Wildschut 29 jr wedn v Sjoukje Jikke Dam te Gaastmeer Oege Breeuwsma 27 jr te Oosthern Jacob Eizenga 2 jr te Ubrechtum. WONSERADEEL. Van 22 tot en met 28 Mei 1901. Geboren Sjoukje dv Jan Hoekstra en Jeltje Poog te Makkum TJep zv Pieter Kamstra en Johanneske de Boer te Tjerkwerd Dirk zv Dirk Martinus Timme en Antje Ronduite te Idsegahuizum Meile zv Har- men Salverda en Gerbrigje de Jong te Makkum Sijtske, dv Otte Brune en Tjitske Krikken te Lollum Tjitske dv Douwe Westendorp en Sijtske Nauta te Makkum Waltje dv Gerrit Bokma en Grietje Wiarda te Ferwoude Rienk zv Jan Nadema en Trijntje van der Meer te Arum. GehuwdEize Boonstra 27 jr te Nijega en Aafke Oosterveld 25 jr te Parrega Andries Wijnjeterp 26 jr te Hichtum en Joukje Plantinga 24 jr te Exmorra Gerrit Deinum 26 jr en Sijtske Dek 23 jr te Makkum Freerk van der Veen 27 jren Geertje Andela 28 jr. te Makkum Herre Terpstra 27 jr te Cubaard en Ma rijke de Jong 24 jr te Tjerkwerd Jan Bus 22 jr. te Arum en Jantje Alberda 20 jr te Midlum Klaas Jenema 24 jr te Witmarsum en Nenske Nieuwenhuis 25 jr te Achlum Gerrit van der Schel 24 jr te Pingjum en Grietje Nieuwenhuis 19 jr te Achlum Eelke Wiersma 41 jr te Kimswerd en Ernkje Hilarides 34 jr te Pingjum Hendrik Bouwhuis 28 jr te Exmorra en Riemke van der Ark 26 jr te Westhem Foppe Teernstra 27 jr te Dedgum en Trijntje Bouwhuis 23 jr te Greonterp Barend Abma 25 jr te Rotterdam en Aukje de Jong 25 jr te Makkum. OverledenKlaas Salverda 76 jr wedn van Akke van der Zee te Wons Jantje Westendorp 24 jaar te Makkum Sjeuke Brandsma 43 jr echtg van Sijbren Wesselius te Wons. 7802 20800 10100 20801 7006 7007 7035 7057 7066 7085 7320 10051 11de Trekking Donderdag 30 Mei 1901. Prijzen van f 70. 1385 5584 7301 5645 7307 NIETEN. 7325 7810 10041 10045 10047 10059 I van Johannesburg, op 24 Mei. Den 20en en22en Mei verloren de Engelschen een doode en vier gewonden in het gevecht bij Kroonstad. In de Kaapkolonie is gevochten bij Doornhoek, waar bij weder zes Engelschen het leven hebben gelaten. Kleinere gevechten zijn geleverd bij Harrismith, Vrede- fort Road, Smithfield, Lijdenburg, Bethlehem, Jagers- fontein Road, Muller’s Pas en Cradock. Men ziet, dat overal eigenlijk gevochten wordt. Uit Kaapstad wordt gemeld, dat generaal Knox bijna het slachtoffer geworden is van den aanslag op een gepantserden trein bij Kroonstad. De wagen, die de locomotief voorafging, reed over dynamiet en weid verbrijzeld. Een officier brak zijn beide beenen en een sergeant werd ernstig gekwetst. Knox zat natuurlijk in den achtersten wagen en kwam, er dan ook met den schrik af. Ondergeteekenden bevelen zich bij voort during aan, voor de hun vak betreffende werkzaamheden tot herstelling van Ker ken en Torens, enz. enz. Soiled werk en behandeling. Lood-, Zink- en Leiwerkers, enz., Leeuwarden. COLLECTE FRIESLAND. VIJFDE KLASSE. 8ste Trekking Vrijdag 24 Mei 1901. 20795 f 400. Prjjzen van f 70. 1304 1504 2700 7054 7074 10032 11740 20958 1470 1515 2897 7061 7812 10055 20870 20978 NIETEN. 5568 5585 5615 5643 5666 5668 5673 9de Trekking Dinsdag 28 Mei 1901. 1547 f 400. Prijzen van f 70. 2895 5654 5686 10035 20901 5685 7028 20854 NIETEN. 5619 7037 7038 10097 10027 10040 10048 Eerste toelatingsexamen voor den Cursus 1901 1902 op Donderdag, 11 Juli 1901, ’s voorm. 9 uur. Aangifte uiterlijk 7 Juli d. t. v. Inlichtingen en programmata verkrijgbaar bij den Rector De vlammen grepen zoo snel om zich heen, dat genoemde bergplaats weldra in lichte laaie stond en eene daar naast staande schuur van den veehouder B. IJntema eveneens door de vlammen werd aangetast. Intusschen waren de beide brandspuiten aan gerukt, en kon thans, dank zij het krachtige optreden der brandweer en het gunstige weêr, de brand bij deze twee gebouwen worden be perkt. Woning en inboedel zoowel van IJntema als van Tijsma bleven gespaard. Er had slechts een weinig wind behoeven r te zijn, en ook de belendende gebouwen wa ren aangetast. Naar men zegt, is ook wederom in dit ge val, de oorzaak van den brand toe te schrij ven aan het spelen met lucifers door kinderen. Rectificatie. De in het vorig nummer ge plaatste mededeeling als zou door de leden der Ned. Herv. Gem. alhier met algemeene stem men zijn besloten een kiescollege uit hun mid den te benoemen, is in zooverre onjuist, n.l. dat dit voorstel niet met algemeene maar bij volstrekte meerderheid van stemmen is aange nomen. 1348 1552 2635 2853 1364 2217 2648 1370 2220 2657 2229 2777 2253 2796 2827 10de Trekking Woensdag 29 Mei 1901. 7303 f 100. Prijzen van f 70. 1396 2223 7002 7317 10085 11772 20873 20944 1475 5538 7060 7328 11769 20813 20885 20985 NIETEN. 5557 5573 5577 5587 5627 5629 5664 5676 SS Sunlight Zeep LOTERIJ. Gymnasium te Sissl

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1901 | | pagina 3