^7 O S* VAK OOSTEN's beroemde Pudding. REENIGIKGEN! IIESÏE Dames Sportstukken Roode Winkel. BRIEVENHOOFDEN (ISjhaMrawe), Etiquetten enz. enz. I k A1S T R I’s Theeverbruik Vereeniging AMSTERDAM. Visscherij-Artikelen. Firma ME BAKKER. 1 B te koop! De echte Kinadruppels van Dr. DE VRIJ HHKerkvoogden.Aannemersenz. Eierlegvoeder voor Hoenders enz. I I S§| Aanplakbiljetten en DOELMATIGE STROOIBILJETTEN, worden spoedig geleverd ter Stoom-Snelpersdrukkerij van KUSTERS’ VOLKSBIBLIOTHEEK. Steendrukwerk, FALKENA Mzn. B s DE HAARLEMSCHE HYPOTHEEKBANK 8000 Meter Bouwterrein. I Prijs: Groot© voorraad H. E. O VI N G Jr., ROTTERDAM. B. FALKENA Mzn.. w Een echt populaire volksuitgave. Meubel-, Bedden-en Matrassenfabriek beveelt zich beleefdelijk aan voor de levering van alle het vak betreffende Artikelen. §i* C. de Koning Tilly, Achterstraat 13—15, Haarlem. I BakrcQai Zilvttta medaille. HOLLANDSCHE Tweede Hollandsche Maatschappij VAN LEYEHSVEBZEIEBIIG, gevestigd te HAARLEM. STOKKEN, SNOEREN, DOBBERS, HAKEN enz. 1 ’8 GRAVENHAAGSCHE ALGEMEENE VOORSCHOTBANK, Stationsplein 7. ’s Gravenhage. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL ƒ.500.000. Bankiers: De Twentscbe Bankvereenigingde Heeren B. W. Blüdensteiii en Co., Amsterdam. S. v. d. MEULF.N Sz., KLEIN7.AND. Tegenover het Station, hoek Stationswegen, prachtig gelegen, met reeds aangelegde Straatwegen en rio- leering, te koop bij gedeelten of in eens, circa Te bevragen bij den Heer P. G. Bekinh te Sneek. P. KOOLSTRA ZONEN, AMERICAN II1 4 uit VERSCHENEN I 75 100 (EDM. EM. CROiN. (J. A. J. VAN DE VEN. Kantoor: GBLDERSCHEKADE 31—33 (Plan C). Stapelplaatsen: BINNENHAVEN O.Z. (Feijenoord). 'SINGEL, SNEEK. teg 4 19( 19( f de Sn< 7 bep 2 me 1 me 1 van vro 1 hoi 1 ter 1 onv 1 den Deel IX van Abonnementsprijs ƒ1.20. Prijs per deeltje 10 cents, franco per post 13 cents. Verkrijgbaar in iederen Boekhandel. worden voor SPOTPRIJZEN opgeruimd in de Alle voorkomend wordt zeer voordeelig geleverd door Prijsnoteering per 5 ons. China Congo Stof Lekkere Geurige 65 ct. 75 100 Thee 50 en 55 ct. 60 Grootste keuze. Billykste pryzen. K o n i n k 1' ij k goedgekeurd. met I ong te 1 ziet gek Ver tafe E zich dez< erg< brie Ik redt moe stei te e een dru. regt Aanbevelend, 75 M 55 65 80 verstrekt gelden op le Hypotheek tegen 4l/4 a 4’/a pet. rente en verkoopt 4 pets. Pandbrieven tot den koers van 993/4 pet. en 3‘/a pets. Pandbrieven tot den koers van 961/, pet. Men wende zich tot de Heeren BRUNINGS TEN CATE, Agenten te Sneek. I F Verstrekt VOORSCHOTTEN op langen termijn. Geeft 41/, pCt. OBLIGATIES uit groot 1000, ƒ500 en 100 a 100 °/0, verkrijgbaar ten kantore en bij de Heeren Bru- nings en ten Cate en Egbert Veen te Sneek. De Directie, 4 Maanden. 50 kg. 25 kg. 10 kg. 5 kg. f 5.50. f2.90. f1.30. fÖTZÖ. Reeds 300 Depots in Nederland, overal solide Depothouders gevraagd. Brochure wetenschappelijk kippen voeden gratis en franco. Hoofdagentschap van Har ry's Poultry-Meal te Barneveld. DepótsJOHs. B. POSMA, Wijde Noorder- horne, Sneek T. HIEMSTRA te Makkum; P. JORNA te Blauwhuis B. R. OOSTEN te Lemmer B. F. HOLTROP. Oldeboorn. LEKKERE GRUISTHEE a 60 ets. HEERLIJKE BROCKEN PECCO a 80 ct. Onderzoek de zuiversmakende GROVE THEE a 75 ct. en de fijn geurige PECCO a f 1.20 de 5 ons. Verkrijgbaar bij ter bestrijding van bloedarmoede, bleekzucht, Malaria (binnenkoorts) en algemeene zwakte, worden uitsluitend verkocht in vierkante ver zegelde flacons met mijn naam buiten op de roode doos. Alom verkrijgbaar a 1.— en tegen toe zending van postw. a 1,15 rechtstreeks en franco uit de Chemische Fabriek van H. NAN NING, Den Haag. Ondergeteekenden bevelen zich bij voort during aan, voor de hun vak betreffende werkzaamheden tot herstelling van Ker ken en Torens, enz. enz. Soiled werk en behandeling. Lood-, Zink- en Leiwerkers, enz., Leeuwarden. s Garantie: 30.5 pCt. Eiwit, 10.3 pCt. Vet en slechts 27 pCt. Zetmeel. Minstens 10 pCt. Vet is noodig voor dooier- vorming; méér dan 30 pCt. Zetmeel of Maïs meel in het Ochtendvoeder maakt de kippen vet en houden op met leggen. Legresultaat 214 eieren 3 ets. is f 6.42 Voederkosten 3/4 ets. p. dag x 365 is, 2.74 Winst per kip in ’tjaar gemaakt is f 3.68 Minder Voederkosten, méér eieren. Kuikens hiermede opgevoed leggen op leeftijd van Grof Souchon Bijzonder wordt aanbevolen: OntbijtThee Namiddag Extra fine China Congo Uitsluitend verkrijgbaar bij: JOH. W. MEIJER, Fabrikant, Sneek. De HAARLEMMER-OLIE van welke de eeuige echte is, is het geneesmiddel, dat meer dan 200 jaren het beste succes heeft ter wereld en aan vele lijdenden verzachting van lijden en genezing heeft ver schaft. Verkrijgbaar bij P. K. GROENVELD en TH. D. JAARSMA, beiden te Ijlst. CommissarissenMr. H. ENSCHEDE, Oud-Wethouder der gemeente Haarlem. Mr. A. A. LAND, Griffier der Staten van Noord-Holland. G. C. MERENS, Notaris. Dr. J. NIEU WENHUIJZEN KRUSEMAN, Wethouder der Gemeente Haarlem. Directeuren: J. C. VAN BEMMELEN, H. M. VAN BEMMELEN. Informatiën en prospectussen zijn te bekomen bij den Inspecteur, den heer B. S HIJL- KEMA te Leeuwarden en bij den Agent voor Sneek en omliggende Gemeenten, den Heer A. L. HANSMA, Grossier. Het nieuwste waschmidde). Spaart arbeid en geld. Beter en goedkooper dan de meest ge wilde waschzeepen. Het tijdroovende snijden in schilfers afdoend opgelost, Gebr. Dobbelmann, Nijmegen. Ui ‘-Ï—5 i fl Haarlemmer Olis. BOUWTERREIN - SNEEK 64 S’ rr i Snt C I |ILI llwll,| I 1 E J. i 1 Om k *55 Swjeröeszeep met het „ANKER’’ ALS >1 STALEN BALKEN -M S - Kippen kunnen het dubbel aantal eieren leggen bij goede verzorging en voedering met beroemd: h' Gedeponeerd Handelsmerk.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1901 | | pagina 4