Oranje-Nassau-Hypotheekbank. BRIEVENHOOFDEN (ÈSjWüïlirs), Etiquetten enz. enz. Bekendmaking. Lompen en Metalen, zijn thans aanmerkelijk verhoogd in prijs. M Blindeman Co. TE KOOP AANGEBODEN een Winkelhuis GROOTE of Si. MARTINIKERK, Snoek. De Nieuwe Bolterflainsche Conrant. Dienstmeid, Joustra’s Cognac sedert 1887 steeds met succes geannonceerd, Franco proefflesch f 1.20 Wed. S. doustra Zoon, SNEEK. Bleekerij „Hel Vertrouwen” bij KAMPEN. HÏÏ.Kerkvoogden.Aannemersenz. Firma F, van der Vegt. Steendrukwerk, FALKENA Mzn. in Zuid-Afrika. i Advertentiön. Burgerlijke Stand. Handels- en Marktberichten Kennisgeving. Kitttagstnat 16s ’s^BAVimO. Vraag BOOMGAARD's fijie Groraof Koek en zijn overheerlijke KRUIDKOEK- Reclames. Uitslag Verkiezing Gemeenteraad. Belangrijke mededeeling voor Vrouwen. C. de Koning Tilly, op Zondag 7 Juli a.s. door den Heer PAUL GAILLARD. f4.5O per kwartaal. B. FALKENA Mzn.. 4 en 4% PANDBRIEVEN, gedekt door ruim vijf millioen aan hypothe ken met aanzienlijke overwaarde, alsmede door gestort en opvraagbaar maatschappelijk kapi taal, statutaire en buitengewone reserves, en ingevolge de statuten der Bank niet of even tueel met premiën uitlotende. De Oorlog P. KOOLSTRA ZONEN, T^r wordt GEVRAAGD, in een klein ge- LEEUWARDEN, 5 Juli. Marktprijs Boter f44.— Juffr. Boomgaard, volgens portret. 512 368 193 363 479 481 416 402 428 420 398 op goeden stand te SNEEK. Voor inlichting brieven franco lett. Y Z., Bureau dezer Courant. Verder zal er herstemming moeten geschieden tus- schen de heeren Kingma, Okma, Schijfsma en v. d. Steele. Ondergeteekende blijft zijn Inrich ting bij het geachte publiek min zaam aanbevelèn. Bijkantoor: Wijnhaven 151, Rotterdam. Alle voorkomend wordt zeer voordeelig geleverd door J 1^ Een gevaarlijk man, Daar kan ieder op ’an. 4 Juli. Bij den verkoop aan Franschen zoo ’t heet, maar vrij zeker voor Engeland bestemd, waren bij den heer S. Molenaar 13 exemplaren aangevoerd, waar van slechts één goed genoeg was. Wist men zeker dat de opkoopers in dienst van Enge land zijn, dan zou zeker geen rechtgeaard vee houder zijn paarden ten verkoop hebben aan geboden. van paarden vrij ALLE SOORTEN WYMBRITSERADEEL. Bij de heden gehouden stemming voor 5 leden van den Raad dezer gemeente, werden uitgebracht 749 stemmen. Van onwaarde 7 Volstrekte meerderheid 372 Uitgebracht werden op de heeren K. Anema 185 A. F. de Boer 565 R. F. Hettinga 466 S. S. Kooistra 564 H. D. Oppedijk 566 D. L. Tromp - 552 A. B. Visser 122 IJ. v. d. Werf 182 J. Wijtsma 169 Gekozen alzoo de aftr. leden, de heeren de Boer, Hettinga, Kooistra, Oppedijk: en Tromp. Het aantal kiezers bedraagt 1673. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeen te Sneek, brengen ter voldoening aan art. 8 der Hin derwet ter openbare kennis, dat aan JOH. W. MEIJER te Sneek en zijne rechtverkrijgenden vergunning is verleend tot het oprichten eener bewaarplaats van vluchtige producten, met name brandspiritus, terpen tijn en reukwaters, in het gebouw, staande op Leeu wenburg, wijk 10 no. 6, kadastraal bekend gemeente Sneek, Sectie B no. 2045. Sneek, den 5 Juli 1901. Burgemeester en Wethouders voornoemd, ALMA, Burgemeester. JAC. van der LAAN, Secretaris. SNEEK. Bij de heden gehouden stemming voor 5 leden van den Raad onzer gemeente werden uitgebacht 942 stemmen. Van onwaarde 9 Volstrekte meerderheid 467 Uitgebracht werden op de heeren: Dr. G. Bouma A. Brenninkmeijer Th. Camphuis (aftr. lid) K. J. P. Dwarshuis D. Gorter (aftr. lid) J. Huges H. Jz. Kingma (aftr. lid) Mr. H. Okma Joh. H. Schijfsma Tj. J. v. d. Steele F. de Wolf Gekozen alzoo de heeren Bouma, Gorter en Huges. - (Verklaring van een Agent van Politie). De heer P. G. Boomgaard, Agent van Politie, van Gervenstraat te ’s-Hertogenbosch, stelt ons in kennis met de onaangenaamheden die hij gedurende 3 jaren ondervonden heeft, omtrent zijne echtgenoote, die, na een operatie ondergaan te hebben, vreeselijk zenuw achtig was geworden en zij leed zoodanig, dat de personen barer omgeving het ergste vreesden. Evenwel thans kan ik mij gelukwenschen, schrijft hij, dat ik mijne vrouw, 32 jaar oud, welke sedert 3 jaren ongeregeld was, er toe overgehaald heb, de behandeling met de Pink Pillen te volgen. Dezelve hebben verrassende werkingen teweeg gebracht. Voor heen heeft zij deswege eene operatie ondergaan, doch zulks mocht niet baten, zij was er zoo zenuwachtig van geworden, dat zij niet meer dacht te genezen. Daar men zich niet ontziet, op mijnen naam rond te reizen met een artikel, hetwelk men Haarlemmerolie noemt en waar mede men een fabrikaat van de hand zet, dat nadeelige gevolgen moet hebben, deel ik door dezen aan H.H. Winkeliers mede, dat voor mijne Haarlemmerolie- fabriek nimmer wordt gereisd, en dat men alleen dan de echte Haarlemmer-olie ontvangt, wanneer men ze betrekt uit mijne fabriek. Alle andere is beslist namaak. A chter straat 13 15, Haarlem AANVANG NAM. 2 UUR. TOEGANGSPRIJS 10 CENTS. Wij hoorden met zooveel lof over de wereldbe roemde Pink Pillen van Dr. Williams spreken, dat zij er ook toe overging, en na ’t gebruik van 6 doo- zen was zij geheel genezen. Wij blijven u duizend maal dankbaar voor Uw uitstekend middel. De bloedarmoede is de eerste oorzaak der meeste ziekten, zooals bleekzucht, ongeregelde natuur, zenuw en maagziekten, en algemeene zwakte. Door de verrijking van het bloed kan men al deze ziekten op de werkdadigste wijze tegengaan en de Pink Pillen, deze krachtige hernieuwer van het bloed, zijn daartoe aangewezen. Het bewijs is hierboven geleverd, door de verklaring van den heer Boom gaard. Met ’t oog op het bovenstaande dienen de lezers te weten, dat wij niet voorgeven dat onze Pink Pillen een alles genezend middel zijn maar zij zullen werk dadig optreden in de gevallen waar alle hoop op herstel nog niet verloren is en vooral die ziekten, voortspruitende uit een slecht bloed, overspannen- den arbeid, algemeene verzwakking bij man en vrouw. Diegenen die gebruik maken van de Pink Pillen zullen er de beste resultaten van bekomen. Zij zijn krachtdadig voor bloedarmoede, verlamming, rugge- mergstering, rheumatiek, heupjicht, zenuwpijn, St.- Vitusdans, hoofdpijn, zenuwziekte, kliergezwellen enz. Zij zijn een hernieuwer van het bloed en een spier- versterkend middel. Zij geven schoone kleuren aan de bleeke gelaatskleuren, handelen in al de tijdper ken der verzwakking bij de vrouw en veroorzaken bij den man eene werkdadige werking tegen al de ziekten veroorzaakt door lichamelijke en geestelijke overspanning en door buitensporig-heden. Prijs f 1,75 de doos, f 9,— per 6 doozen. Verkrijg baar bij Smabilib, Steiger 27, Rotterdam, hoofdepot- houder voor Nederland en Apotheken. Franco toezen ding tegen postwissel. Ook echt verkrijgbaar voor Sneek en Omstreken bij JOH. W. MEIJER. kost thans- buiten Rotterdam, franco per post in 2 zendingen of per Agent: Men abonneert zich bij den Agent SINGEL SNEEK. Verstrekt HYPOTHEKEN naar omstandig heden a 4l/4 °/o of 4 */a rente s j aars, zonder vooruitbetaling, en geeft uit De Directie: J. G. D. WATELER. Mr. A. G. N. SWART, zin, eene zindelijke goed kunnende werken, boven de 22 jaren, om 1 Augustus in dienst te treden. P. G. Loon f 100 h f 110. Franco brieven worden ingewacht bij L. BOERSMA, Middenstraat 205, WHE&P, bij Amsterdam. De Heer en Mevrouw NIEVEENVan Boven betuigen hunnen hartelijken DAIVK voor de vele bewijzen van belangstelling, ondervonden bij de geboorte van hunnen ZOON. Kraamvisites voorden bij voorkeur af gewacht Woensdag en Donderdag a. s. van 24 uur. Sneek, 5 Juli 1901. Afgehaald - 1.10 Scheikundig onderzoek op aanvraag voor onze rekening. De leider der lang niet eensgezinde Eng. liberalen heeft een redevoering gehouden, waarin hij o.a. zegt, dat de Republieken vrijheid moeten hebben. Fouché schijnt zich in de Kafferdistricten van ’t Oos ten der Kaapkolonie goed voorzien te hebben. De En gelschen heetten hem toen van 3 zijden in de klem te hebbenmaar Fouché heeft de 4de zijde gekozen, die Boeren als De Wet en Kiuitzinger en Fouché altijd kiezen. De Engelschen doen hem niets. Verdere oorlogsberichten zeggen, dat De la Rey en Kemp zich in de buurt van Rustenburg bevinden en dat 400 Boeren te Oranjepan, ten N. van Bloemfontein, ’t den Engelschen onder kolonel Pilcher nog al kwaad maakten. Verder onbeteekenend nieuws. We nemen ’t volgende op uit Londen Londen, 4 Juli. In het Lagerhuis had een discussie plaats over de te sluiten leening. De discussie werd na een heftig debat voortgezet. Minister Brodrick zeide te midden van tallooze onderbrekingen, dat hij den toon van sommige redevoeringen afkeurde, als zijnde er op berekend, den oorlog te doen voortduren. Hij vertelde, dat onlangs generaal Botha verlof had ontvangen, met President Kruger cijfertelegrammen te wisselen en dat daarop een proclamatie, door Pre sident Steyn geteekend, was gevolgd, waarin deze het volgende mededeelde: «Kruger bericht ons, dat hij en de deputatie nog zeer veel hoop koesteren voor een bevredigend einde van den langen strijd en na alle buitengewone stoffelijke en persoonlijke opofferingen moeten wij den oorlog voort zetten. En van zijn kant, en van dien van de deputatie, zijn alle mogelijke stappen gedaan en zullen nog ge daan worden voor het heil van vrouwen, ki nderen en gevangenen. Het besluit, den oorlog voort te zetten, was op een vergadering genomen onder leiding van Botha, De Wet en De la Rey, die verklaarden, dat een vrede, welke ten koste der onafhankelijkheid zou verkregen zijn en evenzeer ten nadeele der koloniale medestrijders, niet kon worden gesloten.» De heer Brodrick besloot met de verklaring, dat hij zeer tevreden was over den voorspoed der Engelsche wapenen gedurende de laatste drie maanden en de regeering dacht er niet aan, thans gehoor te geven aan het verzoek van een deel der oppositie, evenmin als het dit een jaar geleden had willen doen. De heer Campbell Bannerman zeide, als tolk van het meerendeel der .oppositie, dat de regeering een ganseh verkeerde methode volgde. De oorlog moest tot voldoening der Engelschen eindigen, doch deze beëindiging kon worden verhaast door vriendschappe lijke schikkingen. De heer Balfour verklaarde daarop, dat de heer Campbell Bannerman zich zelf als een pro-Boer had doen kennen. Bij tweede lezing werd het wetsvoorstel aangenomen met 267 tegen 87 stemmen. WYMBRITSERADEEL. Van den 28 Juni tot en met 4 Juli 1901. Geboren Hielke, zv. Johannes Visser en Wiepkje Vellinga te Heeg. Siebren, zv. Hessel van der Velde en Dirkje Veeninga. Lucretia, dv. Siebren de Witte en Waltje Schukken, beiden te Nijland. Herre, zv. Wijbe Speelman en Heije Glashouwer te Oppenhuizen en Eelkje, dv. Jentje Bootsma en IJ beitje Wiersma te Offingawier. OverledenLuutske Gaastra, 77 jr., wed. van Hid- de rankena te Nijland en Douwe Oppedijk, 62 jaar, echtg. van Korneliske de Boer te Woudeend. WONSERADEEL. Van 26 Juni tot en met 2 Juli 1901. GeborenUilkje dv Anne Fortuin en Kersje Wou wenaar te Arum Douwe zv Jan Sieswerda en Ruurdje Visser te Pingjum Jan zv Dirk v. d. Tol en Ytje Douma te Hichtum Henderina dv Sijbren Kuipers en Baukje de Vries te Kimswerd Ate zv Auke Smit en Hendrikje de Boer te Lollum Pie- tertje dv Cornelis de Jong en Hesseltje Jagersma te Arum Daniël zv. Jacob Hettema en Geertje Zood- sma te Witmarsum Nieske dv Siebolt de Boer en Grietje Schuurmans te Makkum Harmen zv Jetze de Haas en Trijntje Jorritsma te Tjerkwerd Har men zv Douwe Visser en Dieuwke Zijlstra te Mak kum. Ondergeteekenden bevelen zich bij voort during aan, voor de hun vak betreffende werkzaamheden tot herstelling van Ker ken en Torens, enz. enz. Solied werk en behandeling. Lood-, Zink- en Leiwerkers, enz., Leeuwarden. /’Anzen hartelijken DANK aan allen voor ''J de menigvuldige bewijzen van belang stelling en deelneming, tijdens de ziekte en bij het overlijden van onzen geliefden Vader SIETSE MOURITS ondervonden. Sneek, 5 Juli 1901. D. MULLER—Mourits. JOH. MULLER. X 4 i-Z Sfesaa’iii iM Waarsdniw. 5 A ALS ORGELBESPELING iiT

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1901 | | pagina 3