Bakkersknecht BB. B&niel&renl vraagt Prijsopgaaf en Modelboek van MonsterzakHen mei Patentsluiting, welke het lastige gebruik van Papierbin- ders geheel voorkomt en bovendien tijd en geld bespaart. Aan Heem Winkeliers. Joustra’s Cognac sedert 1887 steeds met succes geannonceerd, Franco proefflesch f 1.20 Wed. S. Joustra Zoon, SNEEK. Zuivere Bonte, R IJ N W IJ H E H Uitstekende COGNAC GEERT JONGBLOED. Mond- en Blaas- Harmonika’s. g Mondharmonika’s 32 toonen 30 ct. i id. dubbele 64 60 B. palkena JVlzn., H audels drukkerij, V Wijnhandel enz. ELIXER DANVERS SHERRY, CURASAO, f 1.25 per flesch. AcLvertontiën. Vraag BOOMGAARD’s Bs Gronimer Koek en zijn overheerlijke KRUIDBOEK. C. de Koning Tilly, Achterstraat 1315, Haarlem. Prachtige Morgendranken, Dewar’s Pert Whisky f 1.50, f 1.80, f 2.-, f 2.40, f 3.- p. flesch. De Oorlog in Zuid-Afrika. Plaatselijk Nieuws. Handels- en Marktberichten. Burgerlijke Stand. Advocaat a la Vanille, f 1.05 per flesch. 367ste Staatsloterij. Wed. H. MEIJER, 4389 MH Sneek. Singel, 9 Geboren: MARGARETHA, dochter van K. ZANDHUIZEN en A. ZANDHUIZEN—Sinnema. Sneek, 4 Aug. 1901. Algemeene kennisgeving. winnaars uit S. de Boer te Pean (Utingeradeel) en H. Postma te Grouw. De prijzen in de 2e, 3e en 4e klasse be stonden uit kunstvoorwerpen. Het Akkrumer muziekkorps luisterde den wedstrijd op en heeft zich goed van zijn taak gekweten. 257 3467 Bergerac Muscaat Frontignac Pedro Ximenos Cognac Vieux, fine Champagne SNEEK. Van den 31 Juli tot den 6 Augs. 1901. kan direct geplaatst worden bij A. DOKKUM, Kleinzand, Sneek. Deze Monsterzakken zijn uitnemend geschikt, voor het verzenden van monsters Graan, Zaad, Koloniale producten enz. Wanneer men eenmaal de Patentsluiting heeft ingevoerd, zal men geene andere meer willen gebruiken. Tiementje dv Fedde Meijer en Tjitske Koning. Sophia dv Gerrit de Haas en Wij take Hijlkema. Jettje zv Broer van Dijk en Hittje Bakker. Margaretha dv Klaas Zandhuizen en Antje Dirks Sinnetna. Abe zv Minne Zijlstra en Willemke Faber. Lieuwe zv Inte Huitema en Regina Laagland. GehuwdPieter Kieft en Sipkje van der Ploeg. Lou- rens Cornelis Bloemendaal en Geertje Sijbrandij. OverledenMarten Reidsma, 80 jr., wedn. van Dirkjen Bakker. Margaretha Vronica de Ree, 1 jr. SNEEK, Naar een voorloopig bericht meldt, zal op Donderdag 22 Aug. bij Bokma en Wierstra eene groote ringrijderij worden ge houden. f 1.00 p. fl. WIJN in diverse soorten en prijzen. By de flesch a contant. Goede Port Port, fijne kw. Fijnste kw. Madeira Fijne Likeuren Dubbel fijne Likeuren Van den 31 Juli tot den 6 Augs. 1901. Geboren: Atje dv Abraham van der Werf en Durkje Venema. Tjeerd zv Haije Stienstra en Wjjtske Giatama. 7320 7371 9976 12489 4394 12570 zijn schildwachten geplaatst, daar men voor kwaad willigen gewaarschuwd is. Een der spoorwegambtenaren heeft zijn woonwagen vlak bij een dezer tanks, (waterreservoir) en op reis geweest zijnde, weet hij bij zijn terugkomst niets van de pas sinds kort genomen maatregelen. ’t Is laat en donkerslechts de hoognoodige lichten branden op het station. Hij wil naar zijn verblijfplaats en is daar reeds dicht bjj, als een geheel onverwacht: «Wie is daar?« hem ter plaatse vastwortelt «Hé, dat lijkt of daar een wacht staat »Ja, en wie is jjj «Ik ben de man van de spoor, en ik woon dair in dien wagen.» «Gee die woord dan »Het wachtwoord 1 maar kerel, dat spijt me, ik weet het niet.» «Dan kan ek jou nie laat passeer nie.< >Maar man, ik woon daar in dien wagen, waar dat licht brandt; ik moet toch naar mijn huis «Kom een bietje nader, dat ek jou sien kan.* De ander gehoorzaamt. »Ja jij Ijjk daarom allright; en is jij die man van die spoor «Ja ou-vriend, ken jij mg dan niet «Nee, maar jij lijk daarom allright en ek sal jou daarom die woord maar sé, dat je hom weet voor een andere keer. Maar ’t is een groot geheim, hoor Kijk, as ek jou nou sie, roep ekKoel (kogel), en dan antwoor jij: halt, en dan weetek, dat 't recht is.< «Maar neen, ou vriend, nu geloof ik, dat je verkeerd bent; ik denk, jij moet halt! roepen en dan moet ik kogel zeggen. «Nee maat, jjj is fout, ek roep koll en dan roep jjj halt «Maar luister nouals ik aankom, dan moet jjj mij toch stoppen, niet waar, en daarom roep jijhalt! Dan sta ik stil en om nu te weten of ik geen vijand ben, vraag je mjj 't wachtwoord en dan zeg ik: kogel.» Na een oogenblik nadenken «Ja ou-neef, ek geloof daarom (toch) dat jij recht is. Ek siet, jij is alweer een van die geleerde Hollanders, nè Goe’n avend. Naar aanleiding van de her haaldelijk voorkomende geval len, dat men bezocht wordt door personen, die zich uitgeven als reiziger voor mijne HAARLEM MER OLIE fabriek, deel ik U hierdoor mede, dal ik voor mijne fabriek nimmer laat reizen. Alleen, wanneer U rechtstreeks aan mijne fabriek bestelt, kunt u verzekerd zijn, de echte HAARLEMMER OLIE te ont vangen. Zaterdagmiddag zag een koopman dicht bij de eerste brug in den Lemsterweg een knaap een paar meters van den grond aan een boom hangen. Met behulp van een wielrijder, die toeval lig passeerde, wist men nog intijds ’t jonge leven te redden. Reeds meermalen heeft dezelfde knaap getracht zich van ’t leven te berooven. Huiselijke tooneelen van droevigen aard, deelt men ons mee, moeten de oorzaak zijn, dat den elfjarige allen lust om te leven, is benomen. Een edel meusch heeft weer gesproken: Joe Cham berlain vindt, dat er strenger moet worden opgetre den en het wapenen der Kaffers tegen de Boeren weet hjj prachtig te bemantelen. De ministerieele bladen zjjn verrukt over hun edelen Joe. De Engelsche «Daily Mail» bevat een corresponden tie uit Kaapstad, waarin de toestand in de Kaapko lonie voor de Engelschen lang niet aangenaam ge noemd wordt. Er zjjn minstens 8000 rebellen. De Kaapsche regeering wil 30.000 man koloniale troepen, die in Transvaal en Vrjjstaat dienen, terug hebben in de Kaapkolonie. Rustige landbouwers van een jaar geleden zjjn nu rebellen. Sommige hebben al zulke uitnemende diensten bewezen, dat zjj reeds tot commandant, een zelfs tot generaal gekozen is. De telegrammen der laatste dagen bewijzen, dat de Boeren nog overal in de Kaapkolonie zijn. In ’t Noorden van den Vrijstaat, waar generaal Elliot met 4 kolonne’s een veegtocht heeft gehouden, waren nog overal Boerenscherpschutters, ofschoon er geen mensch bijna woonde. De Engelschen willen nu ook de Kafferkralen, waarin de Kaffers verblijven, opruimen, omdat zij denken, dat de strijdende Boeren zich in die kralen van voedsel voorzien. Ook ten Z.Wvan Bloemfontein zjjn in den Vrij staat nog Boeren. Vijfhonderd Boeren zjjn op Portugeesch gebied aangekomen, oprukkende naar Komatipoort. Een Por tugeesch legertje is uit Lorenzo Marquez vertrokken, om hen te verdrijven. Kroonstad, 4 Aug. Twee Boeren kwamen hier heden onder bescherming van de witte vlag aan met een brief van Stejjn. Reeds begin Juli moet L. Botha een samenkomst met de Engelschen hebben gehad. Een telegram daarover is een maand opgehouden door den censor en zóo verminkt, dat ’t niets beteekent. Er zjjn weer 600 Boerengevangenen op Bermuda geland. Middelburg, 5 Aug. Kolonel Gorringe heeft gerap porteerd, dat hij den 3den Augustus is slaags ge weest met Mijburgh’s commando. Hij bracht den Boeren eenig verlies toe, nam eenige Boeren gevan gen, maakte paarden en bagage buit. Londen, 5 Aug. Lord Kitchener meldt, dat tijdens de inspectie van de refugeekampen in de Oranjeri- vier-Kolonie de mannelijke bewoners te Kroonstad een zeer loyaal adres aangeboden hebben. De vredes beweging breidt zich in bijna alle kampen uit. De bewoners zjjn volkomen voldaan over alles wat wij voor hen doen. Afgehaald 1-10 Scheikundig onderzoek op aanvraag voor onze rekening. Geplaatst als cadet (voor den dienst hier te lande) aan de Cadettenschool, B. H. Bomme- zijn. Onze vroegere stadgenoot, de heer S. Huismans, cand. aan de Vrije Universiteit, be roepen predikant te Anjum, is door de Classis Dokkum toegelaten tot den dienst in de Gerei. Kerken. id. driedubbele id. vierdubbele 128 id. zesdubbele Alles le kwaliteit. BLAASHARMONIKA’s 6 toonen en 2 bassen f 0.70 8 - 1. 10 1.20 id. van f 1.30, f 1.40, f 1.50 f 1.75, f 1.85. Franco toezending tegen inzending van Postwissel met 15 ct. verhooging voor porto. Exporthandel JOH. DE HEER, Rotterdam. Vraag Harmonika-catalogus gratis. Wederverkoopers hoog rabat. Morgen, Woensdag, rijdt er een extra- trein van hier naar Leeuwarden, ’s middags 1 u. 40, stoppende aan alle tusschen gelegen stations en halten. ’s Avonds 11 u. (Greenwich-tijd) vertrekt een extra-trein van Leeuwarden naar Stavoren, ook overal stoppende. Dit alles ter gelegenheid van ’t Festival te Leeuwarden. AKKRUM, 3 Aug. In tegenwoordigheid van een talrijk publiek had hier heden onze jaarlijksche zeilwedstrijd plaats. De wedstrijd was verdeeld in 4 klassen. In de eerste klasse, vracht- en beurtschepen, werd de le prijs f 30 behaald door K. Visser te Koudum, de 2e prijs f15 door J. Zijlstra te Oppenhuizen, de 3e prijs f 10 door B. Zet- sema te Grouw en de 4e, 5e en 6e prijs elk f 5 werd resp. gewonnen door J. Beeksma te Akkrum, A. Veenstra te Oldeboorn en gebr. Weenings te Akkrum. In de tweede klasse, schouwen met platten bodem van 1.80 M. wijdte en daar beneden, werd de prijs behaald door Sj. Hoekstra te Warga en de premie door J. Hofstra te Nes (Utinger.) In de derde klasse, booten van 1.75 M. wijdte en daar beneden, getuigd met sprietzeil, werden resp. prijs- en premiewinnaar H. O. v. d. Hoop te Terhome en G. Rijpkema te Ter- kaple. In de vierde klasse, schouwen van 1.55 M. en daar beneden, kwamen als prijs- en premie- in verschillende prijzen vanaf f 1.15 p. flesch. f 1.50 per flesch. Aanbevelend, COLLECTE FRIESLAND. TWEEDE KLASSE. le Trekking Maandag 5 Aug. 1901. Pry zen van f 30. 3559 4132 3566 4208 3498 3650 4249 3509 3657 3541 3687 3554 4131 7294 12572 96 1.20 1.50 192 2.50 Prachtige toon. SNEEK, 6 Aug. Boterprijs le keur f 43.50. Aan voer 137/,, 6/,. Vereeniging: le keur f 43,<1 f 43,50, 2e keur f 42,a f 3e keur f 41,i f 4e keur f 40,— i f Laagste keur f Fabrieksboterf 46,a f 46,50. Aanvoer 43/„ 24/,. Nagelkaas f 37,i f Kanterkaas f a f Aan voer 1590 Kilo. Aan de Veemarkt waren heden aangevoerd: 210 Koeien, 11 Stieren, 268 Kalveren, 84 Nuchteren kalve ren, 280 Schapen, 115 Lammeren, 436 Varkens, vette en magere Biggen, 34 Kleine biggen, 1 Paard. Prjjs der Koeien f 100 a f 220Stieren f 70 f 200; Kalveren f 18 a f 55 Nuchteren Kalveren f 5 4 f 8; Schapen f 13 f 23; Lammeren f9 f 13Varkens, vette en magere biggen f 18 A f 75; Kleine Biggen f 7 a f 13 Paarden f af Vette koeien 24 a 29 ets. idem kalveren 25 a 32 ets. Idem varkens 20 a 21 ets. Idem biggen, Lon. densche Markt 17 a 18 ets. Idem schapen 22 a 25 ets. Alles per kilo. De handel in koeien behoorlijk. Vette kalveren stadig. Varkens behoorlijk; prijzen lager. Biggen Londensche markt idem. Schapen prijshoudend. Lammeren idem. «1.45 1.00' «1.00 1.45 Spaansche Wijn, zeer versterkend 1.25 Rijnwijn, Niersteiner 1.00 Binger, Schlosberger 1,00 ZOETE WIJNEN: f 1.00 p. fl. 1.40 1.35 1.25 Advocaat >1.05 Alles buiten de flesch berekend. Vriendelijk aanbevelend, Lemsterweg, Sneek. li Hl k tastaiu.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1901 | | pagina 3