Synode der Ned. Herv. Kerk. Burgerlijke Stand. Plaatselijk Nieuws. De Oorlog in Zuid-Afrika. van I I l: genotvol uit- waar STI Si d I Dat Kitchener niet alles seint, wat onprettig is voor de Engelschen, wisten we. Ook de verlieslost wijst niet alles uit. Een brief aan de «Standaard*, vermel dende een relaas van de gebeurtenissen tusschen 27 Juni en 4 Juli, spreekt van een overwinning der Boe ren, waarbij de Khaki’s ruim 100 gewonden en 400 gevangenen verloren. En hoeveel dooden? Want ’t vuur der Boeren was zoo hevig, dat de Engelschen zelfs niet dachten aan terugschieten, maar de handen voor ’t ge- Onze vroegere stadgenoot, de heer E. de Vries, onderwijzer te Enkhuizen, slaagde deze week voor de hoofd-acte. WI te on< bij vo< dei 1 Vei HEERENVEEN, 7 Aug. De uit Dalen (Dr.) en Twijzel, die Hier en I O' Zijsl Baul kum Dijk I vai G ster prij: 17 31 42 I hyp en 4 LEEUWARDEN, leen voordeelig voor Zondag a.s. herdenkt de Eerw. Heer W. F. Weitjes, pastoor te Joure, den dag, waarop hij voor 40 jaren tot priester werd gewijd. De Belgische Socialisten. Brussel 8 Aug. De alge- meene raad van de Belgische socialistische partij be sloot aan hot oordeel der Engelsche socialistische partij het voorstel te onderwerpen, betreffende het samenroepen van een internationaal socialisten-con- gres, waarop de plannen om een eind aan den Zuid- Afrikaanschen oorlog te maken, zouden worden be sproken. De nieuwbenoemde gouverneur van Curacao de heer De Jong van Beek en Donk gaat 15 dezer scheep naar de kolonie. H. M. de Koningin ontvangt den landvoogd a. s. Zaterdag ter aflegging van zijn ambtseed. Zijn ambtsvoorganger mr. Barge legt den 21 dezer het bestuur neder. Aan de »Lokal Anzeiger* wordt uit Londen ge seind, dat President Steyn bereid is zich over te ge ven, mits de Engelschen hem vrijen overtocht naar Eu ropa garandeeren. Dat de Engelschen deze offerte niet met beide han den aanvatten, begrijpen wij niet, en ook niet, dat men uit Londen zulke dwaze berichten seinen kan. Wanggunst, het vleesch gekeurd veearts.* nog niets ver hel we Bij de te Utrecht gehouden examens voor de vrije- en ordeoefeningen der Gym nastiek slaagde o. a. de heer W. Boonstra te Goënga. WONSERADEEL. Van 31 Juli tot on met 6 Augs. 1901. Geboren: Trijntje Janke dv Sijtze van der Kooij en Doetje de Haan te Makkum. Jan zv Marten van der Wal en Dieuwke de Vries te Exmorra. Jantje dv Rein Bonnema en Jeltje Zijlstra te Witmarsum. Oege en Anna zendv Tjalling Terpstra en IJtje Wiersma te Lollum. Jelle zv Hilbrand Postma en Jeltje Roosma IJLST. Van 2—9 Augs. 1901. Overleden: Jetze Post 77 jr echtg van Hendrika Boot. Hinne Stellingwerf! 66 jr echtg van Hinke van der Meulen. en jaar- Op de de Nieuw- maar De na-verkiezingen. Veendam. De uitslag van de stemming voor het lidmaatschap der Tweede Kamer in het kiesdistrict is de volgende üitgebracht werden 4984 geldige stemmen. Geko zen mr. E. A. SMIDT, vrijz.-democraat, met 2687 stemmen. Op mr. P. J. Troelstra, soc.-dem., werden 2297 stemmen uitgebracht. Weststellinguierf, uitgebracht 3222 geldige stemmen. Volstrekte meerderheid 1612. Uitgebracht werden op dr. Blink lib. 716 st., op den heer F. W. N. Hugen- holtz soc.-dem. 1432 st., op den heer Van der Molen ant.-rev. 1064 stemmen, op den heer Veenhoven 12 st. Zoodat herstemming moet plaats hebben tusschen de heeren HUGENHOLTZ en VAN DER MOLEN. Naar ons werd bericht, zegt de »N. C.«, waren een aantal ambtenaren van binnenlandsche zaken (de meesten behooren tot de afdeeling Comptabiliteit) Zon dagochtend j.l. om half elf aan het departement ontbo den, teneinde aldaar spoed werk, de staatsbegrooting be treffende, in ontvangst te nemen, dat met het oog op dr. Kuyper’s vertrek naar het buitenland op Maandag, nog dienzelfden dag moest worden verricht. De op tijd verschenen ambtenaren wachtten en wachtten, totdat zij eindelijk maar aan hun gewone werk begonnen. Ten slotte kwam het spoedwerk aan, dat denzelfden dag af moest. Groot gemopper onder de heeren over het gemis van den vrijen zevenden dag, waarop «gij rusten zult*. De een veronderstelde, dat de nieuwe minister de heeren eens flink had willen laten schrik ken na hun tijd van ruste. De ander schreef hem de boosaardige gedachte toe, dat die ambtenaren toch maar «allemaal liberalen* waren, die hun Sabbatsdag elders slijten dan waar het behoort en het dus evengoed op het departement konden doen. Maar het werk kwam af en Maandag vertrok de trein naar Gastein (een badplaats in Oostenrijk) op tijd. Door een snoek gebeten. In het Friesche dorp Ap pelscha werd een badende jongen door een snoek in een zijner kuiten gebeten, en wel zoo ernstig, dat de geneesheer de wonde moest naaien. Een giftmengster. De vrouw uit de gemeente De Werken en Steenwijk, wiens man, zekere Koek, tenge volge van het hem door haar toegediende rattenkruit is overleden, heeft bekend reeds voor zeven jaar gele den het voornemen te hebben opgevat zich van haar echtgenoot te ontdoen. Eene verbetering. Op alle jaarlijksehe vergaderingen van de schippersvereeniging «Schuttevaer* werd steeds een punt behandeld, dat verschillende afdeelingen, waaronder ook de afdeeling »Sneek*, op de agenda had den gebracht, n. 1. de verbetering van de «Boontjes*, het vaarwater in de Zuiderzee, dicht bij de Friesche kust benoorden Makkum. Daar moeten de schepen, in volle zee, laveeren als in een nauw zigzags gewijs loo pend vaarwater en is ’t vooral ’s nachts niet erg veilig. Thans komt ’t volgende, voor zoo vele schippers en stoombootkapiteins welkome bericht In de Boontjes zijn bij wijze van proefneming twee lichtboeien gelegd, nl. een zwarte lichtboei aan den Zuidelijken ingang op ongeveer 200 M. ZZO. van de spitse ton No. 6 en een rood en zwart horizontaal ge streepte lichtboei aan den Noordelijken ingang op on geveer 500 M. NO. van de spitse ton No. 1 met bol. Deze lichtboeien, klein model Pintsch, toonen 3 M. boven water een wit vast licht met verduisteringen, zichtbaar elke 10 sec. gedurende 7 sec. Het hooge licht van Harlingen in één met de rood en zwart gestreepte lichtboei geeft leiding door het Noordelijk gedeelte van de Boontjes tot in de lijn der geleidelichten van Zurich De moord te ’s Qravenhage. De schoenmaker, ver dacht van in de Nieuwe Molstraat te ’s-Gravenhage een messteek te hebben toegebraeht aan den man, die dood gevonden werd in het Rozenhofje, aan den Zuid-Bui- tensingel, is naar de gevangenis te Scheveningen over gebracht. Verschillende schoenmakersmessen zijn ten huize vaa den verdachte in beslag genomen. Het lijk van den versiagene is ter schouwing naar het Gemeentelijk Ziekenhuis overgebracht. Waarschijnlijk, zegt de N. Oron. Crt., behoeven we hier niet weder te stemmen wegens de vergeetachtig heid van professor Drucker. Er zal denkelijk geen te- gen-kandidaat gesteld worden. Iets bgxouders\ De Gemeenteraad van Gendringen heeft den heer Th. Göring te Essen, onlangs als Raads lid gekozen, als zoodanig toegelaten, hoewel de com missie tot onderzoek der geloofsbrieven wegens zijn Duitsche nationaliteit tot diens niet-toelating adviseer de. Men verwacht echter, dat deze beslissing door Gedep. Staten zal worden te niet gedaan. Enkele Engelsche bladen hebben, door te zeg gen dat er in ons land op de mailtreinen van Vlissin- gen geschoten werd, de verbinding Vlissingen Queensboro in discrediet trachten te brengen. Des ondanks neemt ’t personen vervoer met de prachtige Vlissinger booten toe. Morgen (Zaterdag) middag komen de Eng. Koning en Koningin met hun jacht te Vlissingen, om met een extra trein door ons land naar Homburg te vertrekken. (Begrafenis Kei- zerin-Friedrich, die ’n zuster van Koning Eduard VII is.) WYMBRITSERADEEL. Van den 2 tot en met 8 Augs. 1901. Geboren: Sjoerd zv Jochum Vos en Egberdina Meijerink. Jacobus Willem zv’Pieter de Bock en Jantje Westra, beiden te Heeg. Wiebe zv Wieger Zijlstra en Teetske Wijnja, Geertje dv Sijbe de Vos en Hotske Douma, beiden te Uitwellingerga. Dieuwke Beitske dv Andries Wijnterp en Tjitske Cuperus te Hommerts. Thomas zv Kerst Dijkstra en Leeuwkje Brouwer te Jutrijp. Ulbe zv Hendrik Pranger en Pierkje Wiersma teOudega. Jacob zv Homme Smink en Geertje v. d- Werf te Woudsend. Gehuwd: Foppe van Dijk van Scharnegoutum met Geertruida Valkema van Oudega. Overleden: IJkjen Wijnja 3dgn te Uitwellingerga. Huite Minnema 3 weken te Time. Een zeer groot deel van onzen tijd besteedden we, sedert verleden week, aan het leveren van allerlei rap porten. Deze werden voor de leden ter visie gelegd om later besproken te worden. Veel besloten werd er dus nog niet. Alleen werden eenige, in Juli j.l. in de Classicale Vergaderingen behandelde wetsvoorstellen, door de Synode vastgesteld of verworpen. De bepa ling «dat ook een vrouw als aanklaagster mag optreden’' en het nieuwe Art. 32* in het Regl. voor Opzicht en Tucht een, waarbij aan den Kerkeraad bevoegdheid wordt toegekend, om, bij een geruchtmakend bezwaar van ergerlijken aard, eene ontzegging van het H. Avond maal provisioneel uit te spreken” werden gearresteerd. Met groote meerderheid echter werden dat op de Wijk- gemeenten en dat op het Beheer verworpen. Wat deze laatste aangelegenheid betreft, werd evenwel aan stonds voorgesteld nog eenmaal eene poging te wagen en eene Commissie te benoemen aan wie zal worden opgedragen een nieuw concept tegen het volgende jaar ter Synodale tafel te brengen. Met meerderheid van stemmen werd hiertoe in de zitting van he den, 7 Augustus, besloten. Over de beginselen die in •lat Concept ten grondslag gelegd zullen moeten wor den, ontspon zich echter eene breede discussie die, we gens het ver gevorderde uur, moest worden afgebro ken en wellicht morgen zal worden voortgezet. Het meest uitvoerige rapport dat in deze dagen werd uit gebracht, was wel dat over wat de Tabellen A, B en C der schriftelijke Kerkvisitatie over 1900 aan het licht hadden gebracht. Zeer, en met reden werd er over ge klaagd dat menige Kerkeraad met zoo weinig nauw keurigheid die Tabellen invult. Hoogst interessant wa ren de rapporten over den arbeid in het Evangelie on der de Hervormde arbeiders, enz. in Duitschland, en dat over de oprichting van een Hervormd opvoedings gesticht, naar aanleiding der nieuwe wet op de Ge stichten waartoe de Synode verzocht werd het initiatief te nemen. Wat die eerste zaak betreft, vele Kerkeraden hebben aan het verzoek voldaan en collecten gehouden voor de Evangelisatie onder de Hollanders in Duitschland, doch menige gemeente zond nog steeds geene bijdrage voor dat toch zoo nut tig doel. Misschien is het niet onnoodig er aan te herinneren dat Ds. Jellema te Oppenhuizen, penning meester is van het Comité, aan ’t welk de leiding de zer zaak is toevertrouwd. De deliberation over de Generale Kas werden wel geopend, doch moesten verdaagd worden. De in de zen rapporteerende Commissie was niet tot eene be paalde conclusie gekomen, had geen concreet voorstel gedaan. Wel stuit zij op allerlei gevaren dat, naar haar hare meening, uit het Reglement verwijderd of er in opgenomen moest worden, maar wat zij wilde was niet duidelijk voorgesteld. Zeer duidelijk was echter dat zij «van oordeel was dat het tegenwoordig Reglement slecht werkte” en dat zeer zeker «het ver plichte” van de bijdragen er uit verwijderd moest worden. Besloten werd die Commissie op te dragen «hare denkbeelden in een geheel of gedeeltelijk nieuw reglement te belichamen.’' Met dien arbeid hoopt zij met een paar dagen gereed te zijn. Morgen komt ook de zaak-Warga nader ter sprake en zal in dezen een besluit genomen worden. Concurrentie is niet al- het algemeen, zij heeft ook hare vermakelijke zijde, zelfs daar ze op moderne leest is geschoeid. Zoohier j.l. Vrijdag. ’t Was tamelijk druk: weekmarkt dag van de Koninginne-Moeder. vleeschmarkt, de noordzijde van stad pareerde wel niet in uniform, toch met volle deftigheid een «ambtenaar* met een groot bord. In afgemeten passen ging het op en neer voorbij de slagerstent van zekeren Brinkhuis, naar wij meenen van Lekkum. Het wandelende bord bevatte eene waarschuwing om. daar kwam het ten slotte op neer geen vleesch te koopen van dezen Brinkhuis, aangezien het afkomstig was van een tuberculoos beest een dier aan gortigheid lijdende, als er bij stond. «Wat schadelijk is voor den een, is het ook voor den ander. Zecht het voort!* zei het bord en de wandelaar liep maar door. De venter Brinkhuis had de zaak blijkbaar begrepen. Zij scheen uit te gaan van de Leeu warder Slagersvereeniging tegen de Tubercu lose. Al spoedig had hij een groot papier bij de hand en daarop kon het geachte pu bliek lezen door een - Van een proces hebben we nomen. Maar om de geschiedenis van «zecht het voort* en «wanggunst* hebben hartelijk gelachen. En zeer gemodereerd stapte de betaalde banierdrager door. Nu is hij verdwenen. Frtso. Wat doet dat Ijlster muziekcorps toch met zoo’n gekke naam, dacht menigeen. We weten het nu «B.A.L.D.E.R.* vormen de voorletters Alaas ylltijd Zustig, .Duidelijk An 7?ein. Hedenmorgen vertrokken de kinderen der Jan-van-Nassauschool alhier onder geleide hun ner onderwijzers per tram naar Heerenveen, om ’t Oranjewoud te bezoeken. De 16 fanfarecorpsen, die Woensdag aan het festival te Leeuwarden deelnamen, ont vingen elk een groote zilveren herinnerings- medaille. Daarna werden er 5 luxe-voorwerpen verloot, waarvan ook ’t Sneeker fanfarecorps er een ontving. Medailles en luxe-voorwerpen waren ge schonken door de Vereeniging tot bevordering van Vreemdelingenverkeer te Leeuwarden. IJLST, Aug. 1901. Navolgenswaard. In de vorige week heeft Ds. P. Heimens Visser, predi kant bij de Ned. Herv. Gem. alhier, met zijne catechisanten (jongens en meisjes van 12 16 jaar), een reisje gemaakt naar Amsterdam. In de twee dagen daar doorgebracht, werd veel bezien en genoten. Zoo zijn o. a. de artis en het museum ook door hen bezocht. ’s Avonds bij aankomst der trein wachtten reeds vele ouders aan ’t station hunne kinderen. Na eene schoone reis te hebben gehad, be gunstigd door het prachtige weer, mochten al len in goeden v. elstand en zeer voldaan huis waarts keeren. Op deze wijze heeft Ds. Visser zijnen leerlin gen een niet minder leerrijk als stapje bezorgd. Door de marechaussee te Wolvega zija gevanke lijk naar Heerenveen overgebracht H. S. uit Dalen, P. F. en H. P. te Twijzel, allen venters, verdacht van bedreiging tegen het leven van een vrouw te Donker broek. Voor de behoorlijke inrichting van haar lager onderwiis is eene Riiksbüdraee verleend: aan West- SNEEK. Een heerlijk regentje, deze week! De ledige regenbakken zouden weer gedeelte lijk gevuld worden. Voor velen was ’t aange naam. Niet echter voor den heer S. alhier. Woensdag zou men water gebruiken uit den eenen bak. ’t Kon echter niet, ’t Rook erg naar petroleum. Stak men de hand in ’t water, dan geurde de hand ook zoo. Hoe kon petroleum in die bak komen De pijp, die ’t water moet aanvoeren komt van een «zaling*, waarin zich ’t hemelwater vanaf ’t dak verzamelt. Daar moest dus de fout schuilen. De politie werd met de zaak in kennis ge steld, want zoo’n petroleumlucht uit bak en pijpen te krijgen, is een heel werk. De zaling werd onderzocht, (in die zaling is toegang te verkrijgen door een dakvenster van den buurman,) en men kwam, na onderzoek van ’t water enz., tot de overtuiging, dat pe troleum, rood achtig vuil en misschien nog meer in de zaling was gekomen en door den laatsten regen door de pijpen naar den bak was afge dreven. Buurman en zijn knechtje werden over deze zaak ondervraagd, De heer J. A. Hammersma alhier, is be noemd tot onderwijzer aan de O. L. school te drie venters gisteren hier gevankelijk werden binnengebracht, verdacht van bedreiging tegen het leven eener vrouw te Donkerbroek, zijn na verhoor weder op vrije voeten gesteld. der. trein met eenige nieuwe kanonnen en 6000 daarbij behoorende projectielen. Botha-zelf nam op die lijn (Delagoa-lijn) een paar treinen met kost en vernielde een aantal blokhuizen. Zoo zal er wel meer verzwegen zijn Volgens een telegram aan de Times werken er thans 61 Britsche colonne’s in Zuid-Afrika. Er hebben ech ter weinig gevechten plaats en de Boeren worden, zegt dit bericht, slechts bij één of twee tegelijk gevangen of gewond. De beide Afrikaanders, Marais en Coetzee, onlangs ter dood gebracht, werden gevonnist, omdat zij een trein hadden doen derailleeren. Nu meldt echter Malan, dat zijn commando ’t ge daan heeft. De Engelschen hebben dus menschen onschuldig ter dood gebracht. Londen, 8 Augs. Uit Graaf Reinett wordt d.d. 5 dezer aan de Times geseind dat Fouché, in Noordelijke richting oprukkende, weer de Oranje-rivier is overge trokken. Waterkloof (district Cradock), 6 Augs. (Reuter) Lategan’s commando is bij Conway, ten Z. van Middel burg, in Noordelijke richting over den spoorweg ge trokken en volgt een der meest door de Boeren gevolgde wegen. Londen, 8 Aug. Lord Kitchener seint uit Pretoria d.d. heden dat commandant De Villiers en twee veld- cornets zich bij Warmbad hebben overgegeven. De Villiers was de plaatsvervanger van Beyers. Londen, 8 Aug. In een telegram uit Pretoria d.d. 8 Aug. seint Kitchener dat een post van 25 man, be hoorende tot Steinackers Horse aan Sabyrivier door de Boeren overrompeld en gevangen genomen is. Durban, 8 Aug. Kitchener’s proclamatie valt hier in goede aarde, daar hier begrepen wordt, dat krach tige maatregelen absoluut noodig zijn om een einde aan den oorlog te maken. (Reuter maakt hierbij de opmerking, dat de inhoud van deze proclamatie niet te Londen ontvangen is.) Naar aanleiding van de agitatie, die ontstaan is tegen de censuur in Engeland, schrijft de »Times*-corres- pondent te Pretoria, dat de correspondenten tot Juni volle vrijheid van handelen en Kitchener’s steun had den. Naderhand vond de Engelsche regeering echter goed de oorlogeensoren aansprakelijk te houden voor de juistheid van de telegrammen van de corresponden ten, hetgeen de tegenwoordige misstanden ten gevolge had, daar de censoren nu de juistheid van de dagblad- telegrammen moeten verifieeren. Zoodoende onder vinden de telegrammen vertraging of worden ze geheel achtergehouden daar de zienswijzen van de Engelsche legeraanvoerders zelden overeenstemmen met die van de correspondenten. De correspondent ontkent echter, dat er dientengevolge oorlogsnieuws achtergehouden wordt, daar de correspondenten ongecensureerde brieven naar Engeland kunnen zenden. Van Kitchener’s telegrafische rapporten heet het ver der, dat, aangezien 61 Engelsche colonnes in verschil lende districten opereeren, Kitchener niet bij machte is hare operaties eiken dag te detailleeren, te minder daar de krijgsverrichtingen meest onbeduidende voor- post-gevechten zijn. De Engelsche afdeelingen kam- peeren dikwijls dagen lang zonder dat er iets voor valt. Wat het oorlogsnieuws van de bladen betreft, verklaart de »Times«-correspondent dit grootendeels overdreven en onvertrouwbaar. De ambtelijke verliezenlijst over de afgeloopen maand vermeldt 8 officieren en 112 man als gesneuveld38 officierenen 377 manschappen als gekwetst; 5 officieren en 39 manschappen overleden aan wonden; 1 officier en 66 manschappen krijgsgevangen; een paar officieren en 188 man zijn overleden in de gasthuizen en 71 officieren en 1063 manschappen als invalide naar huis gezonden. Heemskerk (N.-Holl.). Bangma te Kimswerd. Take zv Anne de Jong en Mintje In die zelfde dagen nam Ben Viljoen een gepantser- stsllingwerf f 8000, aan Schiermonnikoog f 700. J I 353£ i G< en I* r 41

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1901 | | pagina 2