I Loon- en Afrekenzakjes, onontbeerlijk voor groote fabrieken, bij uitbetalingen aan het personeel en voor Zuivelfabrieken bij het afrekenen der melkleveringen. k 118 T li I's WIJIHAWEL- iïROSSIERDEiïlJ. Theeverbruik Vereeniging AMSTERDAM. Friesch-Groningsche Hypotheekbank, gevestigd te GRONINGEN. Vorstenhuis en Vaderland. Joustra’s Cognac sedert 1887 steeds met succes geannonceerd. Franco proefflesch f 1.20 Wed. S. Joustra Zoon, SNEEK. Volksharmonika’s. I Viering van Nationale, Provinciale en Sledelijke Feestdagen, noodigt beleefd alle Wielrijdsters en Rijders uit, de deze week aan te bieden lijsten ter inteekening, voor deelname aan den De echte Kinadruppels HYPOTHEEKBANK te GRONINGEN. A. L. Hansma. B. palkena Mzn., b A. J.BOOMGAARD, BANKETBAKKER, Suupmarkt, SNEEK. Op de Fiets men wel iets verfrisschcnds onder hot Ik ben er in DE HAARLEMSCHE HYPOTHEEKBANK 3 Joh. de Heer, Rotterdam, NOörlfflOlBIlStraat 71.2 Optocht van Versierde Rijwielen, algemeen te teekenen, opdat dit feest in aantal en verscheidenheid van Fietsen zoo luis terrijk mogelijk worde. Voor de mooiste efi doelmatigste versierde Fietsen zijn 2 ZILVEREN en 2 VERGULD ZILVEREN MEDAILLES en 6 LUXE KUNSTVOOR WERPEN disponibel gesteld. Er bestaat ook gelegenheid zich aan te geven bij het com missielid, den heer Rotterdam. Meubel-, Bedden-en Matrassenfabriek beveelt zich beleefdelijk aan voor de levering van alle het vak betreffende Artikelen. Nieuwe Morellen Brandewijn, Nieuwe Framb. Brandewijn, Technisch. Bureau. H E. OVIXTG Jr. IJZERCONSTRUCTIE. C. de Koning Tilly. Achterstraat 1315, Haarlem. Hu.iSVrOU.W6H-! De COMMISSIE tot 3 N oord-N ederlandsche Nieuwe BESSEN JEN EVER. HOLLANDSCHE De bekende heerlijke 4°|0 Pandbrieven a 100l|2 Vermeerderd, verfraaid, in prijs verminderd. de tweede, vermeerderde GOEDKOOPE uitgave Verkrijgbaar bij B. FALKENA Mzn., Singel, Sneek. (jEBR. DOBBELMANN, Nijmegen. f J. SMIT Ezn., Burgstraat. M’jg’3k JV van Singel, Sneek. 60 75 100 Uw Dienaar, Elke fabriek moet deze zakjes gebruiken Verkrijgbaar bij Handelsdrukkerij, Grootste keuze. Bülykste prijzen. H. M. Koningin Wilhelmina met Z. H. Her- van Mecklenburg-Schwerin Aanbevelend, Het zijn mijn Geplaatst Maatsch. kapitaal f 1,500,000. Reserves ƒ130,538,42. De Bank verstrekt GELDEN op eerste hypotheek op zeer aannemelijke voorwaarden en geeft thans uit De Directie, Mr. R. P. DORHOUT MEES. Mr. P. B. J. REELING BROUWER. Overkappingen. - Bruggen. - Ijzeren Gebouwen. Geconstrueerde BALKEN, enz. Fabriekssporen Laodsea. Ctatral® verwaming. Installatie van Stoomwasscherijen. KANTOOR: Gelderschekade 31—33 (Plan C). WERKPLAATSENBinnenhaven O.Z. (Feijenoord). Aangezien ik dagelijks brieven en mondelinge mededeelingen ontvang van menschen, wien door den eenen of anderen rei ziger of door eenen anderen tus- schenpersoon onder den naam van oprechte* Haarlemmerolie een namaaksel daarvan is ver kocht maak ik hierdoor H.H. Winkeliers er op attent, dat uit sluitend bij mij de echte HAAR LEMMER OLIE verkrijgbaar is en dat, wil men verzekerd zijn het echte fabrikaat te ontvangen men zich direct tot mij heeft te wenden, daar ik voor mijn fabri kaat, onder welk voorwendsel ook, geene reizigers uitzend. Bij Jac. C. van DER Stal, Utrecht, verschijnt het prachtige, interessante werk, getiteld Gedenkboek door R. Rus en, A. A. Kleyn, P. J. Kloppers, H. B. van Lummel en G. Schutte. Het bevat de levensbeschrijvingen der Prinsen van Oranje-Nassau en van Hare Majes teiten Koningin Wilhelmina der Nederlanden met de Histcrie des Vaderlands uit hun tijd. Het boek is bijgewerkt tot op het huwelijk van tog Hendrik en met een belangrijk overzicht der geschiedenis door N. van Hesteren. Het is compleet in 26 afleveringen van 16 pagina’s, die om de 14 dagen ver schijnen in kwartoformaat, 121/st cent per aflevering, versierd met 16 prachtige portret ten en platen, waarvan 8 in fijnen kleurendruk. Het is ook onmiddellijk c o m p 1 e e t ingenaaid verkrijgbaar a f3,25 of compleet gebonden in prachtigen, smaakvollen stempelband a f 4,25. De prijs der eerste uitgave was f 4,80 ingenaaid en f 5.90 gebonden. Op aanvraag wordt het prospectus gratis en franco toegezonden. verstrekt galden op le Hypotheek tegen 4*/4 a 4'/a pet. rente en verkoopt 4 pets. Pandbrieven tot den koers van 1OO pet. en 3l/a pets. Pandbrieven tot den koers van 96Va pct. Men wende zich tot de Heeren BRUNINGS TEN CATE, Agenten te Sneek. Afgehaakl - 1.10 Scheikundig onderzoek op aanvraag voor onze rekening. Volgens nevenstaande teeke ning lever ik een solide Har-X monika hoog 35 Cm., 10 klep-B pen dubbeltonig (48 tongen) registers, open nikkel klavier met patent spiraal veeren, driedub bele balk met nikkel beslag, slui ting en hoekbeschermers. Schoone volle toon. In cartonnen doos, goed verpakt, franco door geheel Nederland Hetzelfde Instrument, 3-korige Orgelmuziek (octaaf en trémolo) f 4.50idem 4-korig (octaaf, terts en trémolo) f 5.50. Degelijke Harmonika’s, 1 register, 10 kleppen vanaf f 2.— franco. w Uitgebreide Catalogus gratis. Bestelt niet in het buiten- land, waar u geen verhaal of garantie hebten bovendien nog W vracht en recht betalen moet, doch zendt Postwissel aan 'a het gebruik van de Snippertjeszeep met het Anker neemt dagelijks toe. Wie zuinig is neme proef. Zonder er eerst zachte zeep van te maken kan men ook direct een uitstekend zeepsop verkrijgen door op een handjevol Snippers heet water te gieten. Wacht U voor namaak. Geeft4 °/0 Pandbrieven uit tegen den koers van 99l/s ®/0. Geeft geld op eerste hypotheek. Correspondenten de H.H. EGBERT VEEN Co. te Sneek, 65 ct. 75 100 Thee 50 en 55 ct. 55 65 80 van Spionkop” door L. PENNING verschijnt de volgende week. wil rijden in den mond hebben, geslaagd om u dit te leveren. heerlijke CITROEN BALLEN. Ik wil ze u niet verder aanbevelen; pro beert u een ons voor 10 cent en u beveelt ze zelf een ander aan, om ze zoo spoedig mogelijk te halen. Aanbevelend, Magazijn „Lemsterland”, Grootxand 18, Sneek. Prijsnoteering per 5 ons. China Congo Stof Grof Lekkere Souchon Geurige Bijzonder wordt aanbevolen: OntbijtThee Namiddag Extra fine China Congo Uitsluitend verkrijgbaar bij JOH. W. MEIJER, Fabrikant, Sneek. van Dr. DE VRIJ ter bestrijding van bloedarmoede, bleekzucht, Malaria (binnenkoorts) en algemeene zwakte, worden uitsluitend verkocht in vierkante ver zegelde flacons met mijn naam buiten op de roode doos. Alom verkrijgbaar a ƒ1.en tegen toe zending van postw. a f 1,15 rechtstreeks en franco uit de Chemische Fabriek van H. NAN NING, Den Haag. I Haarleinmer-OIie. 01 o - PolkaemmiieDuiinipes zijn weder gereed bij „DE HELD

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1901 | | pagina 4