JIMS- EN llimWIWLll) De aanslag op Mac Kinley. Paardenmarkt te Sneek. De dochter van de goudgravers. Procesverbaal Stemming. Woensdag 11 September 1901. 56e Jaargang. Ho. 73. Officieele Advertentien. i: w Uitgever: B. FALKENA Mzn., Singel, Sneek. BEKENDMAKING. FEUILLETON. N aj aar s-Paardenm arkt aldaar, zal gehouden worden op Woensdag den 18 Sep tember e.k. 1 4 Mislukte aan- Mexico, den 19en Juli 1 Hit blad verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. ABONNEMENTSPRIJS voor Sneek f 0,40 per 3 maanden, franco per post f0,50. Abonnementen worden te allen tijde aangenomen. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Sneek, brengen ter openbare kennis, dat de Sneek, den 7 September 1901. Burgemeester en Wethouders voornoemd, ALMA, Burgemeester. JAC. van der LAAN, Secretaris. Novelle van E. de Vanigny. De Candidaten, in alphabetische volgorde, die de meeste stemmen bij de op 9 September j.l. gehouden stemming hebben verkregen, zijn: A. BAKKER. F. BLOK. Voorts brengt hij onder de aandacht Artikel 128 van het Wetboek van Strafrecht, luidende: «Hij die opzettelijk zich voor een ander uitgevende, aan eene krachtens wettelijk voorschrift uitgeschreven verkiezing deelneemt, wordt gestraft met gevangenis straf van ten hoogste een jaar. Sneek, den 10 September 1901. De Burgemeester voornoemd) ALMA. k k hij bij Brewer’s deur staan, vroeg een beschuit met een glas water, at en dronk als een man die lang gevast beeft, betaalde zijn gelag en informeerde of hij in Los- Angeles ook werk zou kunnen vinden. Brewer keek hem aan en trok de schouders op; daar hij echter de verantwoordelijkheid niet op zich wilde nemen, riep hij Frank Morgan, Palmer, Dexter en nog een vijf- of zestal anderen. Toen dezen het verlangen van den vreemdeling ver nomen hadden, verwonderden zij zich over zijn vraag. Zij namen slechts krachtige, sterke mannen aan, ge schikt om te werken, en geen stumpers als die daar. Maar: men kon in elk geval wel hooren wat hij te zeggen had; Zondags werd er toch niet gewerkt en door ’t vertellen van zijn geschiedenis kon hij hen althans den tijd verdrijven. Hij heette Burton. Te New-York geboren had hij al heel vroeg zijne ouders verloren, was landmeter, com mies en schoolmeester geweest en gedurende een dier perioden, waarin ’t hem betrekkelijk wèl ging, getrouwd. Maar toen had het ongeluk hem weer te pakken ge kregen, zooals de kat de muis weer pakt na haar een oogenblik op adem te hebben laten komen. Alles had hij beproefd om zijne vrouw, die eveneens zwak en ziekelijk was, en zijn dochtertje te onderhouden. Zijn vrouw was gestorven; de last des levens was te zwaar voor hare krachten. Wanhopig had hij de reis naar San-Franqisco aanvaard en zijn schoonzuster had zich laten vinden het kind zoolang bij haar te houden tot hij ’t bij zich zou kunnen laten komen. Sedert acht maanden bevond hij zich in Californië, verdiende zoo nu en dan eenige piasters en had goeden moed maar weinig kracht. Hij kwam nu van Mormon- Hill, waar voor hem geen betrekking te vinden was. Men had hem afgewezen, zonder hem zelfs te willen aan- hooren. 1 I. Onder al de kampementen der goudzoekers, die aan de oever s van de .American River« te vinden waren, was er geen zoo pittoresk dan dat van Los-Angeles, en in Los-Angeles geen flinker werkman en trouwer mak ker dan Frank Morgan. Daarentegen zou men te ver geefs heel Californië hebben kunnen doortrekken om een hartstochtelijker speler en bij gelegenheid een ster ker drinker te vinden. Hoe ’t dan ook zijn mag, on danks zijn fouten, of misschien ook wel dóór zijn fouten, evenals door zijne goede hoedanigheden, bewonderden zijne makkers hem en zijn wil was wet. Brewer, de eenige bezitter van een kroeg in de plaats, paste er wel op hem crediet te weigeren, en daar deed hij wel aan, want Morgan betaalde altijd royaal, zij ’t dan ook wat ongeregeld. Palmer en Dexter, de beide andere stijfkoppen van het kamp, gaven zich gewoonlijk néér onder zijne meening, of vermeden althans openlijk te gen hem op te treden. Er heerschte dus de beste har monie in Los Angeles, toen het kamp door een onver wacht voorval in beroering gebracht werd. Op een Zondag kwam een kleine, magere man, die er ziekelijk uitzag en gekleed was in een lange afgedra gen jas, te Los-Angeles. Hij kwam uit het naburig kamp van Mormon-Hill en droeg op een stok een bun deltje goed, zijn geheele bezitting. Beschroomd bleef Een verschrikkelijke aanslag, Vrijdagmiddag op de tentoonstelling te Buffalo (Vereenigde Staten van Noord-Amerika) gepleegd, heeft de wereld weder in beroering gebracht. Leon Czolgosz, van Duitsch-Poolsche afkomst en te Detroit geboren, schoot daar, terwijl hij een gesprek met den President der Vereenigde Staten was aangevangen, dezen met kogels uit zijn vuurwapen, dat hij in de hand hield en door een zakdoek aan ’t oog onttrokken had. ’t Anarchisme heeft dus weer een slachtoffer gevonden, dat zijn wraak trof. Weer want hoe kort-nog- zijn de beide laatste aanslagen op vorstelijke en hooggeplaatste personen geleden. De wereld werd dus weder in beroering ge bracht; de wereld. Want niet alleen de mach tigen der aarde zullen met droefheid en vreeze ’t bericht over den jongsten aanslag ontvangen hebben, ook de volkeren, ’t menschdom siddert bij de gedachte, dat niets meer veilig is voor ’t niet te keeren geweld van hen die zich anarchisten noemen. ’t Menschdom siddert bij de gedachte, dat ’t anarchisme, oordeelende en werkende vol gens grondstellingen, die niet de zijne kun nen wezen, hooggeplaatsten treft, zonder dat men de juiste redenen aan kan geven. Verloste ’t anarchisme b.v. door zijne gru welijke aanslagen ’t menschdom alleen van de slechte machthebbers, werden alleen zij getrof fen, die van hun gezag misbruik maken en volkeren of gedeelten van volken uitroeiden of ongelukkig maakten om hun persoonlijk idee te verwezenlijken men zou die daden even hard moeten afkeuren, maar men zou toch Herstemming voor den Gemeenteraad van Sneek. De BURGEMEESTER der gemeente Sneek, brengt ter openbare kennis, dat op Vrijdag 20 September e.k., van des voormiddags acht tot des namiddags vijf uur, in de voorzaal van het gebouw der Maatschappij «Ami- citia«, op Leeuwenburg alhier, eene herstemming zal plaats hebben ter benoeming van een lid van den Ge meenteraad. Koningin Isabella van Spanje. Tusschen 1847 en 1856 drie mislukte moordaanslagen. Koningin Victoria, vijf mislukte aanslagen tusschen 1840 en 1882. Koning Frederik Wilhelm IV van Pruisen, mislukte aanslag in 1850. Napoleon III, drie mislukte aanslagen, waar onder de laatste, die door Orsini, in 1854 ge pleegd, bijzonder bekend is. Frans Joseph van Oostenrijk. slag in Febr. 1853. Wilhelm I van Pruisen. Mislukte aanslagen in Juli 1868 en in Mei en Juni 1878. President Lincoln van de Vereenigde Staten, den 14n April 1865 in den schouwburg dood geschoten. Amadeus, koning van Spanje. Mislukte aan slag in Juli 1862. Sultan Abdul Aziz van Turkije stierf in Juni J.876 een gewelddadigen dood. Alphonso XII van Spanje. Twee mislukte moordaanslagen, in 1878 en in 1879. Czaar Alexander II van Rusland stond ze ven keer aan een moordaanslag bloot, werd den 13en Maart 1882 te St. Petersburg door een bom gedood. Alexander III van Rusland. Twee mislukte aanslagen, in 1887 en 1888. Nicolaas II werd in Mei 1891, terwijl hij als kroonprins een reis door Japan maakte, door een Japannees aangevallen. President Garfield van de Vereenigde Sta ten, in Juli 1881 vermoord. De Emir van Afghanistan, mislukte aanslag in 1888. President Carnot, 24 Juni 1894 doodgesto ken. Nasr-Eddin, Shah van Perzië, 2 Mei ’96 ver moord. Canovas, eerste minister van Spanje, in 1897 vermoord. Keizerin Elisabeth van Oostenrijk, in Sept. 1898 door Luccheni vermoord. Prins van Wales; mislukte aanslag door Sipido, den 5en April 1900 te Brussel gepleegd. Koning Umberto van Italië, den 29en Juli 1900 vermoord door Bresci. Shah van Perzië, mislukte aanslag door Sal- son, 1900. President McKinley 6 Sept. 1901. De Republiek der Vereenigde Staten van N.-Amerika bestaat nog maar nauwelijks een eeuw; zij is een republiek en geen vorsten tro- Een dof, maar goedkeurend gemompel volgde op Morgan’s voorstel en William Palmer voegde er na eenige aarzeling nog bij »Los-Angeles is geen wespennest zooals Mormon-Hill, en ’t mag niet gezegd worden dat men hier een on gelukkiger! werkman onderdak, voedsel en een be trekking geweigerd heeftBrewer, een rondje whis kyIk betaal De goudzoekers zetten groote oogen op van verras sing en verwondering Volgens de gebruiken in het kamp beteekende een rondje whisky op de gezondheid van een vreemdeling, zooveel als het opnemen in hun korps; van dat oogenblik af werd hij burger van Los- Angeles en had hij recht alszoodanig aan het goudgra ven in de «placer* deel te nemen. Morgan begreep hem, ging opstaan en zei, Palmer de hand toe stekende «Palmer heeft gelijk. We zijn ’t allen met elkaar ééns. Burton; gij rijt een der onzen. Morgen zal men je een «claim* aanwijzen, en ’k wensch je veel succesEr is hier wel wat uit den grond te halen en ’t zou mij drommels verwonderen, als je er niet eenige oneen uithaalt voor de kleine Maud, die de hemel moge zegenen!... En nu, kameraden, op de gezondheid van onzen nieuwen makkeren op die van Maud Burton Die toost werd met luide jubelkreten begroet, en alle goudzoekers herhaalden opstaande«Op Mand Burton Burton keek hen verrast en bewogen aan, als iemand die in de war gebracht is door eene welwillende ont vangst en geheel van streek raakt door zoo’n onver wachte uitkomst. Een paar tranen liepen over zijn gerimpelde wangen. Hij bedankte en stak zjjn paar piasters en het portret weer in den zak, na nog eerst een ontroerden blik te hebben geworpen op ’t gezicht van zijn kind. Wordt vervolgd. ADVERTENTIëN 4 cent per regel. Bij abonnement van 500 regels 3 cent en van 1OOO regels 21/, cent. Groote letters naar plaatsruimte. I I zeggen of denkenzij hebben ’t verdiend; de wrekers der onschuld al kwam hun de wrake niet toe hebben de wereld van een on- mensch verlost; zij hebben loon naar werken gekregen. En misschien zou dit heilzaam werken op latere of andere grooten der aarde, die, al zouden ze ook daden willen bedrijven, welke velen ongelukkig zouden maken, daar van teruggehouden zouden worden door de vrees voor de geheime wrekers der onschuld. Maar helaas, de anarchisten zijn niet de ge heime wrekers der onschuld. Zij treffen de hooggeplaatsten, omdat zij ’t gezag willen tref fen; zij dooden de regeerders omdat zij anar chie willen; zij treffen de bloedverwanten der regeerders, omdat ja, wie geeft ’t juiste antwoord. En dan treffen zij, zonder dat men kan zeggen: er is een slecht mensch getroffen, of er is een regeering vernietigd. En kwamen de aanslagen der anarchie nog maar zelden voor. Maar neen, menigvuldig zijn de reeds gepleegde, en nog vele misschien de te wachten aanslagen. Want ’t anarchisme is niet meer een geheim wezentje, klein door zijne weinig talrijke aanhangers; neen, ’t heeft talrijke aanhangers, die b.v. in een stad als Paterson (N.-Amerika) met velen samenleven, weinig bevreesd voor de speurhonden der politie; t volvoert zijne daden, zonder dat deze zijn tegen te gaan. Want wat geeft ’t dat de machthebbers omringd zijn door een drom van agenten en rechercheurs; als de dolk ’t slacht offer niet kan bereiken, treft de kogel of de bom Werden reeds vele vorsten in vorige eeuwen en ook vóór onze jaartelling gedood; dit was doorgaans, omdat persoonlijke wraak de drijf veer was; er was doorgaans eene reden voor te vinden. Maar, al die aanslagen uit vorige eeuwen wat beteekenen ze bij wat in de laatste tientallen jaren is geschied. Een opsomming van wat in de 19e eeuw alleen gebeurd is zal dit duidelijk maken. De voornaamste aansla gen op vorsten en presidenten in die eeuw zijn de volgende Napoleon I, helsche machine, 24 Dec. 1800; mislukt. Paul I, Czaar van Rusland, 24 Maart 1801, in zijn paleis vermoord. Iturbide, keizer van 1824 doodgeschoten Louis Philippe. Tusschen 1835 en 1846 19 moordaanslagen, die alle mislukten. Hier? misschien! Neen? Hij zag ’t wel, ook hier zou men hem niet kunnen aannemen Welnu, dan zou hij elders gaan zoeken Waar? Dat wist hij nietMaar hij was uitgeput en moê. Zou men hem althans willen toestaan, den nacht hier in ’t leger door te brengen Hij zou niemand tot last zijn. Hij had nog eenige piasters «om eten en nachtver blijf te betalen En zijn magere hand haalde uit den zak een schrale lederen beurs met 't weinige wat hij bezat, en liet daar bij een photografie op den grond vallen, die hij weer haastig opraapte. »Dat ’s zeker een portret van jou?« vroeg Frank Morgan. «Neen, dat ’s van mijne kleine Maud.« «Laat eens zien!« Aarzelend, als een vrek die van zijn schat moet scheiden, gaf hij hem ’t portret over van een blond, bleek meisje met krulhaar en een peinzend gezichtje, dat verhelderd werd door een paar groote, mijmerende, don kere oogen. Zonder een woord te zeggen overhandigde hij ’t aan de anderen. Hunne ruwe, grof-beenige handen raakten voorzichtig het kinderportret aan en hunne oogen, die afwisselend de trekken van het kleine meisje met die van den vader vergeleken, vonden er dezelfde uitdrukking in terug van triestheid en geduldige hoop. «Nu, we zijn immers geen wolvenzei Morgan ten slotte, zich tot zijne kameraden wendende, «en ik zou dan ook werkelijk niet inzien, waarom men Bürton niet zou kunnen toestaan den nacht hier door te brengen. Gij zijt niet rijk, kameraad,» ging hij voort, naar de enkele piasters ziende, die de vreemdeling op tafel ge legd had, «en als niemand er iets tegen heeft dan bied ik u graag gastvrijheid aan onder mijn dak. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Sneek Gelet op de eerste zinsnede van art. 98 der Kieswet; Brengen ter algemeene kennis, dat is aangeplakt en ter Secretarie der gemeente voor een ieder ter inzage nedergelegd, afschri ft van het procesverbaal van de zi tting van het Hoofd-Stembureau, waarbij is vastgesteld de uitslag der op 9 September j.l. plaats gehad hebbende Stemming ter benoeming van een lid van den Gemeen teraad. Sneek, den 10 September 1901. Burgemeester en Wethouders voornoemd, ALMA, Burgemeester. Jac. van der LAAN, Secretaris. die zich met 1 October a.s. op I I dit Blad abonneeren, ontvangen de nog v°ór dien tijd verschijnende - nos. gratis. 1 I OU RAN ïooii m ei oimm

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1901 | | pagina 1