I L Binnenlandsch Nieuws. De Oorlog in Zuid-Afrika. Plaatselijk Nieuws. Reclames. r Dit is te lang lijden. Toen gistermiddag de LEEUWARDEN. Bij ’t ringfietsen te Sijbrandaburen op Maandag j.l. werden de cadeaux gewonnen: 1ste E. Thümler, 2e G. Visser, beiden alhier, 3e L. Veenema te Sijbrandaburen. 1 l I 1 I F l. Maatschappij «Helpt elkander*, vroeger woon achtig te Franeker, thans te Rotterdam. L. C. Door wijlen mej. de wed. Jaarsma, de zer dagen te Nijland overleden, is aan de Doops gezinde gemeente te Bolsward een legaat van f 1000 vermaakt. Bij de op 18 Sept. j.l. door het departe ment van koloniën gehouden aanbesteding was voor perceel 30, diverse verlichtingsmiddelen) de laagste inschrijver de firma Louwmans en Co., alhier, voor f 4271,90. Het paard «Martin*, van den heer J. Wijtsma te Gauw, pikeur J. Hielkema, won bij de draverij te Bergum op Dinsdag jl., den prijs van f 60. Zulks was de klacht die de Heer G. J. ten Harkel, Mr. Kleermaker te Goor, onophoudelijk herhaalde en werkelijk ze was gegrond. In zijn plaats had ik honderd maal het bestaan vervloekt, dat mij zoo had doen lijden en mij zoo lang dit wondervolle geneesmiddel onbekend gelaten had, dat mij geheel en al genezen heeft. Ik was, zoo zeide hij, gedurende lange jaren door eene maagaandoening aangetast, die mij gedurende dien tijd eene ware marteling deed ondergaan. Het was mij ón mogelijk het minste voedsel te gebruiken zonder hevige pijnen of benauwdheden te hebben, die het bewijs waren eener moeielijke spijsvertering. Ik was natuurlijk door dezen toestand zeer verzwakt en kon geene verbetering vinden, ondanks al de geneesmiddelen die ik gebruikte, al de behandelingen die ik volgde. Eindelijk kwam ik ertoe om met de Pink Pillen te beginnen en zulks had een volkomen succes, want ik heb mijne pijnen zien verdwjjnen, mijn eetlust zien te rugkomen en de spijsvertering had op regelmatige wijze plaats. Ik ben thans geheel genezen. Als spierversterker en als hernieuwer van het bloed moeten de Pink Pillen bij voorkeur boven elk ander ge neesmiddel genomen worden; want zij herstellen de goede werking der maag en der ingewanden, versterken het lichaamsgestel. De mannen,vermoeid door overdreven arbeid of andere oorzaken, vinden door de Pink Pillen hunne lichamelijke en moreele kracht terug, de vrouwen die door het moeder schap verzwakt zijn, zullen sterk worden en zullen aan hunne zuigelingen een gedeelte hunner levens kracht geven. De grijsaards zelfs, die de Pink Pillen zullen gebruiken, zullen door hen een tweede jeugd bekomen. Prijs f 1,75 de doos, f 9,per 6 doozen. Verkrijg baar bij Snkbilié, Steiger 27, Rotterdam, hoofdepöt- houder voor Nederland en Apotheken. Franco toezen ding tegen postwissel. Ook echt verkrijgbaar voor Sneek en Omstreken bij JOH. W. MEIJER. Terwijl de knecht S. van den heer v. W., smid alhier, Woensdagmorgen een paard wilde beslaan en juist den staart van ’t dier vastbond, sloeg dit met beide pooten achteruit, waardoor de rechterknie van S. ernstig, 't lin kerbeen minder ernstig getroffen werd. De ijzeren afsluitboom brak gelukkig den slag, anders ware ’t minder atgeloopen. »Wij hebben hier overvloed en we zouden ze tot dien prijs wel wat willen leveren,* zeiden de Boeren. Van Colombo, op Ceylon, weer ander nieuws. Honderd en acht Boerenkrijgsgevangenen hebben zich daar als vrijwilligers aangeboden voor het Engelsche leger. Het is nog niet bekend of dit aanbod zal worden aangenomen, maar voorloopig heeft men hen toch van de andere Boeren, die natuurlijk woedend zijn, afge zonderd. Als ’t waar is, en Engeland nam ze aan, wat zouden die 108 spoedig overloopen naar de Boeren troepen Nog eens kiezen. In de Woensdag gehouden zitting der nieuwe Tweede Kamer werd besloten tot toe lating van al de gekozen leden, behalve van den heer dr. Schokking, chr. hist., gekozenjvoor ’t district Har lingen, aangezien door den burgemeester ten onrechte geweigerd is een lijst voor candidaatstelling van den heer W. P. G. Zeilmaker (vroeger te Sneek woonachtig), thans wonende te Nijmegen, en de candidatenlijst dus onvolledig was, hetgeen van invloed kon zijn op de stemming. (Er was een lijst met 45 namen aangeboden, welke geweigerd werd, omdat er ook 3 namen van niet-kiezers en 2 namen van kiezers zonder aanduiding der gemeente op stonden. Trok men echter die namen er af, dan bleven er nog voldoende namen van kiezers over, die den heer Z. wilden candideeren.) Gisteren is de vermoorde president Mac Kinley te Canton (Ohio), waar hij vroeger woonde, begraven. Eerst was ’t lijk van Buffalo naar Washington ge voerd en in ’t Kapitool ten toon gesteld; daarna werd ’t naar Canton gebracht. Geval Ter Laan. Uit goede bron verneemt het «Cen trum*, dat Gedep. Staten van Zuid-Holland afwijzend hebben beschikt op het bekende verzoek van den heer Ter Laan om bij zijn betrekking van hoofd der school het Kamerlidmaatschap te mogen bekleeden. Gedep. Staten gaan daarbij van de overweging uit, dat be hoorlijke waarneming der beide betrekkingen door één persoon niet mogelijk is, terwijl het Delftsch gemeentebestuur zich niet in staat acht een schikking te treffen, waardoor zonder nadeel voor het onderwijs het Kamerlid als hoofd der school te behouden is. Tot voorzitter der Tweede Kamer werd gekozen baron Mackay, het hoofd van het vorige christelijke ministerie. De grootste uientapper van ons land is gewis de Haagsche briefschrijver der Prov. Gron. Crt. Die leukert heeft ’t verzonnen, dat ’t groote plein te ’s-Hage, waar thans Barnum speelt, zou worden om- heimd met een plankenschutting van 2 M. hoogte. Alle bladen namen ’t bericht over en meldden er vooral bij dat 't karweitje in 5 uren zou geschieden en er is niets, niets van waar. ’t Was ’n mooie! Even een terrein als onze kunst ijsbaan in 5 uur tijde te omheinen, 2 meter hoog Bij de heden gehouden herstemming voor een lid van den Raad onzer gemeente werden uitgebracht 778, van onwaarde 12 stem men. Geldige st. dus 7 66 volstrekte meerder heid 384 st. Hiervan verkreeg de heer A. Bakker 401 st., de heer F. Blok 365 st.; zoo- dat gekozen is de heer A. Bakker. Volgens loopende geruchten zal door de justitie een onderzoek worden ingesteld naar het ongeval van Zondag 8 Sept., op ’t SI o- termeer bij Woudsend, waarbij de jeugdige schipper K. te Hemelum het leven heeft ge laten. Terwijl de Czaar en Czarina van Rusland Woensdag te Duinkerken landden en ’t vermaarde kasteel te Com- piègne tijdelijk tot woonplaats hebben, terwijl Czaar Nicolaas toegejuicht wordt door de Franschen en hij gisteren de reusachtige legerrevue bij Rheims bijwoon de, waarbij de 150,000 soldaten hem begroetten, ter wijl de vredevorst van Europa feestviert-duurt de oorlog voort en-behalen de Boeren Over winningen, die het antwoord zijn van Botha en van de anderen op de beruchte proclamatie. En geen papieren antwoord, zooals Kitcheners geschrijf van broos papier is, maar een antwoord, dat wee en ach verwekt in de harten der regeeringsmannen, in ’t hart-pardon, de hersens van Chamberlain. Gisteren morgen kwam reeds een telegram uit Durban (18 Sept.), meldende, dat in Natal talrijke man schappen worden opgeroepen. Botha’s inval in Natal schijnt men te vreezen. Bij ’t lezen der volgende telegrammen moet men be denken dat ’t Engelsche telegrammen zijn. Groote Boeren-overwinning. Londen, 19 Sept. Lord Kitchener seint uit Preto ria d.d. 18 dezer: Drie compagniën bereden Infanterie met drie kanonnen, onder bevel van majoor Gough, die ten zuiden van Utrecht op verkenning was, kregen bij De Jagersdrift ongeveer driehonderd afgezadelde Boeren in ’t gezicht. Zij stegen af en trokken naar een heuvelreeks om den vijand te kunnen bespieden. De beweging der Boeren was een list. Majoor Gough werd plotseling aangevallen in het front van zijn rechterflank door de Boeren, die aanzienlijk in aantal waren en onder bedekking vochten. De Engelsche troepen werden na een hevig gevecht overwonnen en verloren hunne kanonnen. Gedood werden twee officieren en veertien man, gewond vijf officieren en vijf en twintig man, gevangen genomen vijf officieren en honderd vijftig man. Majoor Gough en een ander officier ontsnapten in den nacht naar De Jagersdrift. Be richt wordt dat de Boeren meer dan 1000 man sterk waren en onder bevel van Botha stonden. Ik zend versterkingen naar generaal Lyttelton. Nog seinde Lord Kitchener: Generaal French rap porteert, dat generaal Smuts, ten einde door een cor don heen te breken van colonnes, die hem trachtten in te sluiten, een escadron lanciers bij Elandsrivierpoort,|ten westen van Tarkastad, bestormde, waarbij drie officieren en twintig man werden gedood en een officier en dertig man werden gewond. De vijand was gekleed in khaki en leed zware verliezen. SNEEK. Aan de Woensdag alhier gehou den Naj aarspaarden markt waren aangevoerd 369 paarden en 44 veulens, samen 413 stuks. De prijzen waren1ste soort van f 250 tot 1 500, 2de soort f 150 tot f250, 3de soort f40 tot 160, veulens 160 tot f 110. Handel in alles stug. Dinsdagmorgen geraakte in de drukkerij van den heer W. alhier de bediende I. B. met zijn rechtervoet bekneld tusschen de snelpers, waardoor de groote teen bijna werd afgesne den en geheel gescheurd, terwijl twee teenen daarnaast en de voet erg werden verminkt. De heer dr. Bouma verleende geneeskundige hulp en amputeerde den grooten teen. Maandag een botsing op ’t Kleinzand tusschen een der zware wagens van de Ame- can Petroleum Company en een kar met graan. Koopman B. K. van Leeuwarden geraakte be kneld tusschen den wagen en een boom en meende, dat z’n onderdanen gebroken waren. Na onderzoek bij den heer dr. Posthumus bleek alleen ’t eene been ietwat gekwetst, zoodat de koopman zijn reis kon vervolgen. Het concert van 15 Sept, wegens on gunstig weder uitgesteld, zal a.s, Zondag 22 Sept., des middags te 12 uur bij gunstig weder in het Wilbelminapark gegeven worden. Jan S., alhier, die, terwijl hij in dienst was bij Koopman S. alhier, zich aan verdui stering van eene geldsom schuldig maakte, werd door de Rechtbank te Leeuwarden veroordeeld tot 6 mnd. gevangenisstraf. De eisch was 8 mnd. De onteigening van perceelen gelegen aan de geprojecteerde stoomtramlijn FranekerArum is reeds in vollen gang. De directeur der Nederlandsche Tram- weg-Maatschappij vergadert zooveel mogelijk met de betrokken eigenaren, ten einde den aanleg te be spoedigen. Geschorst. De ontvanger in het district Borameler- waard boven den Meidijk is geschorst. Er is een groot tekort in zijn kas ontdekt. Het parket uit Tiel stelt een onderzoek in. De aan den dijk gezette grijsaard. De firma Krijns te Joure heeft den 92-jarigen Glas doen weten, dat zij voortaan in zijn onderhoud zal voorzien. Zij wenschte niet, dat hij bedeeling genoot van de diaconie der Hervormde Gemeente. Nog verneemt men dat bij den burgemeester aldaar eene aanbieding van eene Ver zekeringsmaatschappij was ingekomen om voor het levensonderhoud van den grijsaard te zorgen. Ontvlucht. Gisteravond gelukte het aan een ver pleegde uit het krankzinnigengesticht aan de Lange Nieuwstraat te Utrecht te ontvluchten. De persoon, die omstreeks 30 jaren oud is en zich in den tuin be vond, was een oogenblik alleen gelaten, waarvan hij onmiddellijk gebruik maakte om over den tuinmuur heen te klimmen en zoo te ontsnappen. Juist op het laatste oogenblik nog werd de ontvluch ting gezien, zoodat een wilde jacht tusschen oppas sers en verpleegde waarschijnlijk gevolgd zou zijn, wanneer het aan een daar gestationeerd zijnd politie agent niet gelukt was den vluchteling aan te houden en zoolang te bepraten, totdat de achtervolgers hem weer meenamen. Leerplitht-varia. Voor de school-commissie te Bosch- kapelle was ook opgeroepen een lid van die commissie, wegens verzuim van zijn kind. Onder de vele branden der laatste dagen noemen we de volgende: Dinsdagavond brak een hevige brand uit in de fabriek der Delftsche distilleerderij, voorheen T. van Meerten en Zoon.. De brand ontstond in de droogkamer en was zeer fel. Alles was op beurspolis verzekerd. De nabijgelegen huizen leden eenige schade, maar overigens verbrandde alleen de oude fabriek met een groote voorraad melasse. Woensdagochtend vroeg ontstond brand in de Een- hoornstaat te Rotterdam, in ’t dubbele pand de Een hoorn. Een paar minuten over 4 uur ontdekt, was men den brand te ruim 6 uur meester. Verschillende verdiepingen eener rijwielfabriek waren vernield en groote waterschade toegebracht aan een grooten voor raad machine-onderdeelen, en een gasmotor van 10 P.K. Van een ander pand is de graanzolder op de derde verdieping, alsmede de naaizolder van dekkleeden ver woest, terwijl de schade op de 1ste en 2e verdieping nog niet geschat is. De rijwiel-firma Bingham en Co. was voor ruim een halve ton op Rotterdamsche beurs polis verzekerd. Het eerstgenoemde pand was voor f 40.000 verzekerd. Te ’s-Gravezande verbrandde Woensdagavond ’t ge- heele huis met inboedel van den kleermaker A. de Winter. Alles verzekerd. Gisterenochtend 4 uur brak een hevige brand uit in de fabriek van machinale houtbewerking der heeren Scholten te Almeloo, gelegen aan den kanaal weg, tegenover den spoorweg naar Zwolle. Het gebouw van 2 verdiepingen, machines en houtvoorraad werden een prooi der vlammen. Alles verzekerd. Oorzaak onbe kend. Een groot aantal arbeiders zullen door dezen brand tijdeljjk zonder werk zijn. Buitengewone costumes. Verschillende leden van Barnum en Bailey’s gezelschap hebben zich te Am sterdam in het Magazijn «Nederland*, Dam hoek Nieu- wendijk, een nieuw pak aangeschaft. Nu is dit op zich zelf niets bijzonders, maar twee costuums hiervan ver dienen de aandacht wegens hun buitengewone af meting. Het zijn die voor James Coffey, het levend skelet, en John Mc Donald, den menschelijken mastodont, we gende 229 kilo, beiden behoorende tot Barnum’s abnormaliteiten. Het vervaardigen dezer twee costuums bood natuur lijk eenige eigenaardige moeilijkheden. Zoo kon de pantalon behoorende bij James Coffey’s jacquet niet zoo nauw gemaakt worden of hij was nog te wijd voor dengeen die hem dragen moest, waarom de pijpen met flanel gevoerd werden. Werd voor den dunnen man aan stof 2 M. 20 ge bruikt, de dikke man Vereischte een lapje van 6 M. 10. De centimeter bleek te kort om de maat te nemen, daarom moesten er twee gebruikt worden. Van het rok-costuum van Mc Donald is de bovenwijdte 176, de onderwijdte 200 cM., beide maten van het costuum van James Coffey zijn respectievelijk 72 en 66. Blijkens het dezer dagen uitgekomen jaarverslag der Vereeniging «Trouw aan Koning en Vaderland*, bedroeg het aantal oud-strijders, dragers van het Meta len Kruis of van de Citadel-medaille, welke door die Vereeniging ondersteund waren, in 1900 nog 232 en thans niet meer dan 179. Van dat getal wonen in Noord-Holland 24, Zuid-Holland 34, Zeeland 9, Noord- Brabant 14, Limburg 1, Gelderland 17, Overijsel 7, Utrecht 2, Drente 6, Friesland 17 en Groningen 13. Boeren-humor. Een Engelsch Kapitein en een sol daat werden met de beruchte proclamatie van overgaaf voor 15 Sept, naar een afdeeling Boeren gezonden. Deze weigerden natuurlijk en waren zelfs, zegt een Eng. blad, zoo onbeschaamd naar den prijs der eieren te Johannesburg te vragen, wetende dat die daar zeer Xoog was. sneltrein, welke te 4.42 uur alhier aankomt, op de hoogte van Wolvega gekomen was, ging een tweede klas-reiziger in de retirade naast de coupé waarin hij gezeten was. Toen de trein te Leeuwarden aankwam en de reiziger nog steeds niet weer voor den dag was geko men, gaven zijn medereizigers hiervan kennis aan den stationschef. De deur van de retirade werd geopend en toen bleek, dat de vreemde ling gestorven was, wat onmiddellijk daarop door den ontboden geneesheer, den heer J. Plet, werd geconstateerd. Oorzaak hartverlamming. Uit betrouwbare informaties is ons gebleken, dat de zoo plotseling overledene was de heer De veehouder D. R., van Abbega óver kwam Dinsdag op den weg van IJsbrechtum naar hier een ongeluk. Nadat hij een vracht wagen van Nijland had ingehaald en (dezen wilde voorbijrijden, moet zijn paard daarbij ge schrikt zijn voor het slaan der zweep van den vrachtrijder, waardoor de chais met een boom langs den weg in botsing kwam, met gevolg dat stokraam en kap der chais werden verbrij zeld en R. eenige bloedende schrammen opliep. Jan W. te Offingawier en Tj., zijn broer te Sneek, worden beschuldigd in den laten avond van 30 Juli in de herberg van Zonder- van alhier den scheepsbevrachter R. Schaap vrij ernstig te hebben mishandeld. Eisch van ’t O. M. van de Rechtbank tegen J. 14 dgn., te gen T. 7 dgn. Het 20-jarig jongmensch T. M. van R.,_ J. T., mede-direeteur van de Levensverzekering- opzichter in de zeepfabriek van den heer N. te Leiden, dat met een som van f 50 uit de kas van zijn patroon er van door ging en zich, toen hij de vertering in een café alhier niet betalen kon, in handen der politie begaf, werd onder politiegeleide naar Leiden terug gebracht. Nader verneemt men omtrent ’t verdrin ken van K. in ’t Woudsendergat, dat van een voorgenomen onderzoek der justitie niets be kend is. Het schip van R. KI., was op de helling geweest en lag te Woudsend aan wal. Zater dagavond 7 Sept, zat R. met 5 andere varens gezellen in de herberg aldaar en na ’t sluitings uur (10 uur) ging men samen naar ’t schip, waarop ’t luidruchtig, maar toch prettig toe ging. Samen ging 't naar Balk op weg. Voorop ging een der 3 Woudsenders spek braden en de 3 gingen aan ’t eten. R. ging nu naar voren om voor zich en de beide anderen ook wat te halen. Na den fokkeman iets gegeven te hebben, ging hij met de pan in de hand naar achter, viel toen buiten boord en zonk weg. Pogingen tot redding waren vruchteloos. De vijf makkers gingen toen met ’t schip aan wal en den volgenden morgen half 10 werd ’t lijk aangebracht onder politie-geleide. Het is geschouwd door dr. M. en niets gaf aan leiding tot kwade vermoedens. Niemand is dus ook van opzet verdacht. De drank zal wel een der oorzaken van ’t ongeluk zijn geweest. Niet veel deelname Woensdag j.l. te Grouw. Ie kl. (beurt- en vrachtschepen) 3 deelne mers (4 weggebleven)prijs De «jonge Antje* van W. de Vreeze te Bakhuizenpremie A. v. d. Veen te Oosterwolde. 2e kl. (vischaken) 2 deelnemers; prijs »De jonge Akke* van F. Doorn te Lemmer. 3e kl. (booten 5.75 M. en minder) geen deelname. 4e kl. (schouwen beneden 1.80 M. Wijdte) 3 zeilers. Prijs» Snel* van J. Kalsbeek, Warga; premie «De jonge Hubert* van J. Westerhuis te Poppingawier. 5e kl. (schouwen beneden 1.55- M.) 6 zeilers. Prijs «De jonge Jan* van S. de Boer te Pean; le premie «Polleschouw* van H. Postma te Grouw. 2e premie «De twee Gebroeders* van J. R v. d. Berg te Grouw. 6e kl. (booten en jollen, niet langer dan 4,40 M. en niet wijder dan 1.80) 6 zeilers. Prijs »De Meeuw* (jol) van P. G. Halbertsma, pre mie «De twee Gebroeders (boot) van G. van Dorssen. I I IS I I 1 t i 2 i

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1901 | | pagina 2