NIEUWSTE CONSTRUCTIE S WEINIG GASVERBRUIK. Gegarandeerd REUKLOOS. ïï.iï. Handelaren Ruime keuze. Billijke prijzen. BRIEVENHOOFDEN (Asilialtgravure), Etiquetten enz. enz. Voor Maaglijders. Joustra’s Cognac sedert 1887 steeds met succes geannonceerd. Franco proefflesch f 1.20 Wed. S. Jouslra Zoon, SNEEK. De echte Kinadruppels van Dr. DE VRIJ k 118 T K A’s QUO VADIS, een verhaal uit den tijd van Keizer Nero» door Henryk Sienkiewiez. Bleekerij „Het Vertrouwen” bij KAMPEN. Levensverzekeringmaatschappij „DORDRECHT." ftii verlang «uitend ^hubebtullrigh'SCBëkrdidewijn. Steen drukwerk, 8. FALREKA Mza. Op de Fiets men wel iets verfrisschends onder het Ik ben er in Het zijn mijn L. R. VEEN, SNIPPERT JESZEEP met'het ANKER. A Hubert Ullrich’sche Kruidenwijn. 800.000 Exemplaren in Engeland en Amerika verkocht. Firma F. van der Vegt, B. FALKENA Mzn., SINGEL, SNEEK. Schraal bleek uitzien, bloedarmoede, verval van krachten ’s GRAVENHAAGSGHE ALGEMEENE VOORSCHOTBANK. Stationsplein 7. 's Gravenhage. Bankiers: De Twentselie Bankvereenw; de Heeren B. W. Blüdenstein en Co,, Amsterdam. en L n EB9 ONTVANGEN: ZALM, KREEFT, SUBMIS, Bouillon, enz. enz. Uitsluitend de beste constructies, Gevaarloos en Reukloos. Huishoudelijke en Verlichtingsartikelen, Qroat^and, Sneek. Gebr. DOBBELMANiï, Xeepfabi*ikantenf NIJMEGEN. Vraag BOOMGAARDs Ei Growor Koet en zijn overheerlijke KRUIDKOEK- |1 T' Meubel-, Bedden-en Matrassenfabriek Verstopping Groote voorraad STALLN BALKEN H, E. O VING Jr. UWE AMSTIl K dankbetuigingen bewijzen dit i I vraagt Prijsopgaaf en Modelboek van Monsterzakken met PaWsloilK, welke het lastige gebruik van Papierbin- ders geheel voorkomt en bovendien tijd en geld bespaart. Deze Monsterzakken zijn uitnemend geschikt, voor het verzenden van monsters Graan, Zaad, Koloniale producten enz. Wanneer men eenmaal de Patentsluiting heeft ingevoerd, zal men geene andere meer willen gebruiken. H w- Alle voorkomend - ■b „Op grond der expertise verklaren wij dat deze zeep uit het oogpunt van deugdelijkheid en zuiverheid alle aanbeveling verdient. - Draagbaar spoor 70 c.M. en Kipwagons, koop en te huur. ■w—T- arwini.TMri Cegalvanisoerde gegolfde platen. Complete ijmen Overkappingen. Munt uit door nette en vlugge be handeling der Wasschen in zuiver rivier- en bronwater. Gevestigd te Dordrecht. Opgericht in 1873. wil CITROEN BALLEN. Magazijn „Lems ter land”, Grcotzand 18, Sneek. r f Gaskachels kachels. eenige cztd - Petroleum- 1 l (EDM. EM. CROïN. (J. A. J. VAN DE VEN. te wii ha< tijc rin gr< me dig 2.) hee stal een I alle don ma: stal ken der blo B G Kon Hng B hen litie plaï den d tese kan van of 1 v diei of of I dag raai wo S I en zjjr I ziel vin op i haa kof ban BIJ JOH. VOLKERS ZOON, MAGAZIJN VAN ALS wordt zeer voordeelig geleverd door BANKETBAKKER. De Heeren Dr. VAN HAMEL ROOS HARMENS, onder wier controle onze zeep staat, schrijven: T. L? f L Afgehaald - L10 Scheikundig onderzoek op aanvraag voor onze rekening. ter bestrijding van bloedarmoede, bleekzucht, Malaria (binnenkoorts) en algemeene zwakte, worden uitsluitend verkocht in vierkante ver zegelde flacons met mijn naam buiten op de roode doos. Alom verkrijgbaar a f 1.en tegen toe zending van postw. a f 1,15 rechtstreeks en franco uit de Chemische Fabriek van H. NAN NING, Den Haag. beveelt zich beleefdelijk aan voor de levering van alle het vak betreffende Artikelen. Grootste keuze. Billijks te fryzen. ot door onregelmatige levenswijze een MAAGKRAMP, MAAGPIJNEN, MOEIELIJKE VERTERING of VERSLIJMING op den hals gehaald hebben, zij hiermede een goed huismiddel aanbevolen waarvan de voortreffelijke werkingen reeds sedert vele jaren bewezen zijn. Het is de Deze Kruidenwijn is uit voortreffelijke, geneeskrachtig bevondene kruiden met goeden wijn gemaakt en versterkt de spijsverterings-organen van den mensch zonder een laxeer middel te zi/n. Kruidenwijn geneest storingen in de bloedvaten, zuivert het bloed van bedorven, ziekte veroorzakende stoffen en werktbevorderend op de vorming van gezond bloed. Door het op juisten tijd gebruiken van Kruidenwijn worden maagkwalen meest reeds in ’t begin onderdrukt. Men moet dus niet talmen er alzoo te doen. Symp tomen als hoofdpijn, oprispen, zuur in de maag, opzetting, misselijkheid met braken, die bij chronische maagziekten des te heviger optreden, worden dikwijls na malen drinken genezen. Bij W. P. v. STOCKUM ZOON te ’s-Gra- venhage verschijnt binnenkort: GOEDKOOPE UITGAVE Vertaald door II. Pijttersen Tzn. Prijs ƒ1.50, in fraaien band ƒ1.90. Van dezen wereldberoemden, boeienden ro man die in alle talen vertaald werd, werden in de eerste drie maanden na de uitgave In eiken Boekhandel verkrijgbaar. Kantoor Gelderschekade 3133 (Plan C). Stapelplaatsen. Binnenhaven O.Z., (Feijenoordj. ROTTERDAM. Verstrekt VOORSCHOTTEN op langen termijn. Geeft 41/a pCt. OBLIGATIES uit groot 1000, Z500 en 100 a 100 verkrijgbaar ten kantore en bij de Heeren Bru ning's en ten Cate en Egbert Veen te Sneek. De Directie, Sluit contracten at volgens alle in gebruik zijnde tarieven. Maatschappelijk kapitaal (volteekend): Twee millioen gulden. Verzekerd bedrag: ongeveer 44 millioen gulden. Gezamenlijke reserven: ruim 7 millioen gulden. Agenten in alle plaatsen van Nederland. Adres van den Inspecteur voor dit gedeelte des lands: J. TUINSMA, Willemskade 63, Leeuwarden. cn de onaangename gevolgen daarvan als benauwdheid, koliek- pijnen, hartkloppingen, slapeloosheid, aambeien worden door KRUIDENWIJN dikwijls snel genezen. KRUIDENWIJN heft verstopping op, be vordert de spijsvertering en verwijdert door een zachten stoelgang onbruikbare stof fen uit maag en darmen. zijn meestal de gevolgen van een slechte vertering, onvoldoende bloedvorming en een ziekelijken toestand van de lever. Bij gebrek aan eetlust, evenals herhaalde hoofdpij nen, slapelooze nachten treedt een voortdurend ziekelijken toestand in. KRUIDENWIJN wekt de verzwakte levenskrachten op. KRUIDENWIJN verhoogt den eetlust, be vordert de spijsvertering, prikkelt de stofwisseling, bespoedigt de bloedvorming, brengt de geprikkelde zenuwen tot rust en schenkt den zieke nieuwen levenslust. AN allen, die zich door het vatten van koude of overlading van de maag, door het gebruik van slechte, moeielijk te verteren, te warme of te koude spijzen of door onregelmatige levenswijze een maaglijden als MAAGKATARRH, KRUIDENWIJN is te verkrijgen in flesschen a Fl. 1,50 en 2,in -LVJV je Apotheken van Sneek, joure, Heerenveen, Gorredijk, Drachten, Bols- ward, Workum, Makkum, Franeker, Harlingen, Wolvega, Leeuwarden enz., alsook in alle groote en kleine plaatsen van de provincie Friesland en geheel Nederland in de Apotheken. Ook verzendt de heer JOH. W. MBIJBB, fabrikant te Sneek, 3 en meer flesschen Kruidenwijn tegen origineele prijzen naar alle plaatsen van Nederland. Voor namaak wordt gewaarschuwd. Mijn Kruidenwijn is geen geheimmiddel, zijn bestanddeelen zijn: Malagawijn 450,0, Wijngeest 100,0, Glycerine 100,0, Roode Wijn 240,0, Atlas Bessensap 150,0, Kersensap 320,0, Manna 30,0, Venkel, Anijs, Alantswortel, Ainerik. krachtwortel, Gentiaanwortel, Kalmoeswórtel 10,0. Deze be standdeelen worden vermengd. rijden in den mond hebben. geslaagd om u dit te leveren. heerlijke Ik wil ze u niet verder aanbevelen; pro beert u een ons voor 10 csnt en u beveelt ze zelf een ander aan, om ze zoo spoedig mogelijk te halen. Aanbevelend, MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL ƒ.500,000. 4^^,

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1901 | | pagina 4