De firma X Wou da Veol Nieuws HOOI! HOOI! Taai Taai. i Mond- en Blaas- Harmonika’s. ALBOïD, f® De Schippers AarflauDBlnieelfatirieK „WILHELMINA”, te Foxhol, Nederlandsch-Amerikaansche HYPOTHEEKBANK, Grasverkooping te SNEEK. HoisliüiiMih- e» ftrliditiis-ArlihleD, Grootzand, Sneek. X. Zandhuizeri, Wijde Burgstraat, SNEER Vertegenwoordiger voor Sneek en Omstreken, tegen flinke Com missie en vergoeding van onkosten. XX Handelaren MBiistBrzakïBn met Patontslniting, welke het lastige gebruik van Papierbin- ders geheel voorkomt en bovendien tijd en geld bespaart. Dames-KauDea en Hoofd wscto heeft ingericht. Wesllandsche Hypotheekbank, gevestigd, te !s Gravenhage. GREIDLAHD - Hijhuizum. QUO VADIS, een verhaal uit den tijd van Keizer Nero, door Henryk Sienkiewiez. Dienstbode eene bekwame Keukenmeid, Rijks-La ndbou w- Wintersehool R. J. Boomgaard, BANKETBAKKER, SuupmarM Sl\EEh. Ad vertentiön te UITHUIZEN, Zie uitstalling! Dames Attentie! LEEUWARDEN. Boomgaards bekende heerlijke Sijbrigje Pieters Eijsma, O. van HEMMEN Mz, in FOURAGE’S, Groningen. Billijke prijzen. Ruime keuze. B. F ALKEN A Mzn.. 367ste Staatsloterij. COLLECTE FRIESLAND VIJFDE KLASSE. e IN HET Baljeéstraat 10. 9918 247 3649 7387 4157 42.060.67 63.636.41 4111 98.146.60 192 Sneek. Alkmaar. Workum. Bolsward. r 268 293 3456 248 266 9944 9946 12513 12524 12526 12530 12494 12606 13712 12643 13763 13776 13785 13705 13706 13718 13724 13771 13772 64 96 e t i t i MOSTER STROO en KARWEI STROO fr. op de wagon per 1000 K.G. 14. - De Directeur, C. R. Brinkman. n ij e r 3 Maatschappelijk Kapitaal Geplaatst en volgestort Reserves op 31 December 1900 Verschuldigde rente van Pand brieven in 1900 Gekweekte rente van Hypo theken in 1900 (netto) (ECHT NIKKEL). te Aanbevelend, wil Heden overleed in den ouderdom van 64 jaar onze geliefde Moeder en Behuwd- moeder Wed. van SIPKES GERBENS ZUI- DERBAAN. Sneek, 27 Sept. 1901. D. BOOMGAARD ZUIDERBAAN. A. J. BOOMGAARD. D. VAN DER VEER— ZUIDERBAAN. R. G. V. D. VEER. G. J. ZUIDERBAAN. S. ZUIDERBAAN— Blijstra. I. VEEN—ZUIDERBAAN. A. VEEN. 7284 9921 9951 7385 9938 9980 9982 9983 12480 12582 7272 7346 7395 12633 12639 13735 13737 13740 13749 13753 Reclames. Goede nieuwstijding uit Nijverdai. bericht onder dankbetuiging aan hen, die hunne diensten aanbo den, dat in de vacature is VOOR ZIEN. 4134 4185 7217 f 1.000,000.- - 200.000.- DER kunnen 1, 2 en 3 October ORDERS bekomen; de FABRIEK begint 7 October te werken. Er kunnen nog eenige SCHIPPERS geplaatst worden. PROVINCIE GRONINGEN. Ie Kwaliteit KLEI-HOOI te bekomen bij Monsters en Prijsopgaven worden fr. toege zonden. Onder controle van het Gemeentebestuur van Schiedam. Verkrijgbaar in de Grossierdery van Eene Distillateurs-firma zoekt een Fr. Brieven onder Lett. Z. D. S. Algemeen Advertentie-Bureau NIJGH VANDITMAR, Rotterdam. PANDBRIEVEN der Bank i 500, met Coupons per 1 De heer Harmeling teNijverdal (Overijsel) deelt ons met groote blijdschap ’t volgende mede. Mijne dochter was lijdende aan bloedarmoede, zware hoofdpijn en hartkloppingen, hoegenaamd geen eetlust en een tegen zin in alles. Wij hoorden dikwijls door onze buren met zooveel roem over Uwe Pink Pillen spreken dat wij tot het gebruik ook overgingen, en wij betreuren zulks niet, want na ’t gebruik van eenige doozen is mijne dochter een geheel ander mensch geworden, zij heeft een ge zonde kleur terug gekregen, heeft geen hoofdpijn meer en eet met smaak. Mijn geluk is niet te beschrijven en zal Uw reddend middel een ieder ten zeerste aanbevelen. Dusdanig waren de bijzonderheden die de Heer Harmeling ons mededeelde. Het is zeker dat de Pink Pillen die ontegenzeggelijk de beste hersteller van het bloed, de krachtigste versterker der spieren zijn, de bloedarmoede bij zijn dochter hebben doen verdwijnen; eveneens zijn vele Personen genezen door hun geregeld gebruik van bleekzucht, neurasthénie, rheumatiek en heupjicht, kortom alle ziekten voortkomende uit een arm of slecht bloed. Prijs f 1,75 de doos, f 9,— per 6 doozen. Verkrijg baar bij Snibilik, Steiger 27, Rotterdam, hoofdepöt- houder voor Nederland en Apotheken. Franco toezen ding tegen postwissel. Ook echt verkrijgbaar voor Sneek en Omstreken bij JOH. W. MEIJER. Wacht U evenwel voor de namaaksels, verschaft u de echte Pink Pillen alleen bij den Heer Snabilié te Rotterdam of by de depothouders die onder de attesten in de couranten zijn aangegeven. Alle andere personen verkoopen goedkoopere zoogenaamde Pink Pillen, zulks is slechts om het publiek te bedriegen. Onze verslag gever vernam op verschillende plaatsen in Nederland hoe de personen er ingeloopen zijn, en hoegenaamd niet de minste uitwerking dezer nagemaakte Pink Pil len ondervonden hadden, onnoodig te zeggen dat deze personen spoedig, met het gebruik der echte Pink Pillen weder zyn begonnen. Het namaaksel der Pink Pillen heeft nog nooit iemand genezen. Hiernevens Afbeelding der doos met de echte Pink Pillen. AANGIFTEN van nieuwe leerlingen, die minstens 16 jaar oud moeten zijn, worden vóór den 5den October a.s. ingewacht bij den ondergeteekende, die gewenschte.. inlichtingen verstrekt en Programma's op aanvrage gratis tcezendt. DINSDAG 1 OCT. e. k. ’s nam. 2 uur in »de nieuwe Doelen» te Sneer, van circa 34x3634 a. hooiland a/d Houkesloot, 't Kruis- water en de Modderige Geeuw, in 6 perc. NOTARIS HAAGSMA vraagt Prijsopgaaf en Modelboek van Deze Monsterzakken zijn uitnemend geschikt, voor het verzenden van monsters Graan, Zaad, Koloniale producten enz. Wanneer men eenmaal de Patentsluiting heeft ingevoerd, zal men geene andere meer willen gebruiken. SINGEL, SNEEK. De ondergeteekende heeft de eer U te be richten, dat zij een Salon, speciaal voor Tevens beveelt zij zich beleefd aan voor de levering van alle soorten HAAKWERKEN. Ook met uitgevallen haar kunnen alle kap sels tegen zeer billijken prijs, in den kortst mogelijken tijd, vervaardigd worden. Specialiteit in Fransen’S TOILET- ARTIKELEN. Minzaam aanbevelend, Wed. E. de Vries, Sneek. De Bank verkoopt 4 pCt. Pandbrieven in stukken van f 1000.f 500.—, f 100.— en f 50.tot den koers van 100 Verkrijgbaar te Sneek bij de Heeren BRUNINGS TEN CATE. De Directie, J. HOOFT GRAAFLAND. J. A. van ERPERS ROIJAARDS 9969 12583 12508 12584 12567 De Notaris H. J. SIEREVELT te Leeu warden zal op Vrijdag 4 October 1901, des avonds 7 uur, in het «Hotel de Wijnberg« te Workum, finaal verkoopen Twee stukken uitmuntend vruchtbaar GREID- LAND, gelegen onder Nijhuizum aan het Vaarwater »de Grens«, samen groot 13 X 363/4 are, thans, tct November a.s., behoudens de Schapenweide tot Maart 1902, in huur bij Sjoerd Kramer c. s. te Workum, voor eene totale som van f 490. Bod 6*/, X f 580, 61/, X 560. De beide perceelen zijn sedert jaren met puike Terpaarde gestrooid. Aanvaarding en betaling 12 November a.s. HB H Mondharmonika's 32 toonen 30et id. dubbele id. driedubbele id. vierdubbele 128 id. zesdubbele H Alles le kwaliteit. Bij W. P. v. STOCKUM ZOON te 's-Gra- venhage verschijnt binnenkort: GOEDKOOPE UITGAVE Vertaald door H. Pijttersen Tzn. Prijs /1.50, in fraaien band ƒ1.90. Van dezen wereldberoemden, boeienden ro man die in alle talen vertaald werd, werden in de eerste drie maanden na de uitgave 800.000 Exemplaren in Engeland en Amerika verkocht. In eiken Boekhandel verkrijgbaar. 3584 3676 279 3590 283 3603 295 3613 3450 3620 4195 7289 3459 3649 4234 7331 3532 3652 4239 7337 7de Trekking Donderdag 26 Sept. 1901. Prijzen van f 70. 3470 3 577 3483 3626 9690 3518 7358 9916 NIETEN. 7243 7330 4224 7256 7390 7268 9222 4244 7271 9683 3654 4245 7274 9694 12560 3664 7231 7284 9921 12575 7234 7323 9951 12591 236 3583 253 3588 297 3589 4233 3476 3644 3487 3561 3570 Wegens ziekte der tegenwoordige wordt direct eene flinke gevraagd, bij Mej. de Wed. E. DE VRIES, Peperstraat. Mevrouw SCHUURMAN, Bovenbergstraat, Arnhem, verlangt met Mei: P. G., ook genegen huiswerk te verrichten. 60 1.20 1.50 2.50 Prachtige toon. BLAASHARMONIKA’s 6 toonen en 2 bassen f 0.70 8 - 1, 10 1.20 id. van f 1.30, f 1.40, f 1.50 f 1.75, f 1.85. Franco toezending tegen inzending van Postwissel met 15 ct. verhooging voor porto. Exporthandel JOH. DE HEER, Rotterdam. Vraag Harmonika-eatalogus gratis. Wederverkoopers hoog rabat. 5de Trekking Dinsdag 24 Sept. 1901. Prijzen van f 70. 3549 3648 4161 3636 3670 7290 9932 NIETEN. 4124 7 257 9664 4250 7285 9695 4348 7308 9913 4375 7322 9943 4393 7397 7203 9221 7214 9235 9963 242 3515 4124 7257 9664 9999 245 3597 4250 7285 9695 12434 273 3625 4348 7308 9913 12484 277 3631 4375 7322 9943 12504 299 3667 4393 7397 9944 12539 3486 3668 7203 9221 9946 12580 3506 4112 7214 9235 9963 12608 6de Trekking Woensdag 25 September 1901. 3655 f 400. Prijzen van f 70. 3475 3511 3692 NIETEN. 4374 4137 7204 4168 7206 4183 7223 De 47, »/0 groot f 1000 en Mei en 1 November, zijn verkrijgbaar tegen den koers van 100 pCt. ten kantore der Bank en van de HH. VAN HARPEN RODENBERGte Amsterdam, JAN KALFF Co. te Amsterdam, MESDAG ZONEN te Groningen, A. BLOEMBERGEN ZONEN te Leeuwar den, EGBERT VEEN Co. te Sneek, FÜCKEMA VAN KLEFFENS te Dokkum, P. POSTHUMA ZOON te Franeker en Harlingen. UHL VAH RIESEN te Heerenveen, en bij HH. Agenten der Bank in de overige Provinciën des Rijks, ook door bemiddeling van H.H. Effectenhandelaren. DE DIRECTIE, ts I, I t l l 3 t 3 1 3 r i 3 a e iW.xn.ts i iKK b O U R PI RS ONNES t DOKKUMER TAAI is weder gereed. JDH. M ZOON, MAGAZIJN van pprrriw— r^-_1rrOTT-ri r mtrynir-rr-- r«i ScWiBlis Jenever, vervaardigd uit zuivere GRAAN-MOUTWiJN a -n-ran ar. üi.iwi i ii ,u - w11 t, niHliiWI '■-rir-v-,. LL a rarnUTI lil. *1-nrTIf-r-ir'»»-II' I'M - r -r-

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1901 | | pagina 3