Tweede GROOTE HENGELOSCHE VERLOTING Voor Maaglijders. Firma YME BAKKER. VRAGEN VAN DEN DAG. Aan Heeren Winkeliers. Bleekerij „Hel Vertrouwen'' bij KAMPEN. BRIEVENHOOFDEN (Waltgwm), Etiquetten enz. enz. Joustra’s Cognac sedert 1887 steeds m<t succes geannonceerd. Wed. S. Joustra Zoon, KERK-, KAMER-, HANG-, Wand- en Coop lampen, alsmede de losse Artikelen in. ’t Lampenvak in groote keuze in voorraad, billijke prijzen. Levensverzekering-Maatschappij „DORDRECHT.” 1000 Gulden in contanten. 181 Itfog Hitslnltflld HDBERTHLLBICH’SCHHKRHIDBNWIJN. S. L. VAN LOOY. Vraag BOOMüAARD’s fijne Grower Koek en zijn overheerlijke KRUIDKOEK- SMPPERTJESZEEP Redacteur Dr, H. BLINK. Firma F. van der Vegt. Steendrukwerk, B. FALKEKA Mzn. te HENGELO (Geld.) HOOFDPRIJS: Hubert Ullrich’sche Kruidenwijn. r iiiiiSO:? Prijs per lot Prijs per lot Oosterdijk 65, SNEEK. I- Populair Tijdschrift voor Nederland. Prijs per jaargang van 12 afleveringen met fraaie gekleurde platen f 5.40. C. de Honing Tilly, Achterstraat 1315, Haarlem. I ’s GRAVENHAAGSCHE ALGEMEENE VOORSCHOTBANK. Stationsplein 7. ’s Gravenhage. Bankiers: De TwentscDe Bankvereenigingde Heeren B. W. Blijüenstein en Co., Amsterdam. Aanbevelend, Schraal bleek uitzien, bloedarmoede, verval van krachten J tr ~g." .-■• -J (EDM. EM. CROïN. (J. A. J. VAN de VEN. 50 Cent. 50 Cent. 1 h V V met het ANKER. De Heeren Dr. VAN HAMEL ROOS HARMENS, onder wier contróle onze zeep staat, schrijven: „Op grond der expertise verklaren wij dat deze zeep uit het oogpunt van deugdelijkheid en zuiverheid alle aanbeveling verdient. Gebr. DOBBELMANN, NIJMEGEN. 0^*** Men teekent in bij eiken boekhandelaar en bij den uitgever AMSTERDAM, Keizersgracht 198. Naar aanleiding van de her haaldelijk voorkomende geval len, dat men bezocht wordt door personen, die zich uitgeven als reiziger voor mijne HAARLEM MER OLIE fabriek, deel ik U hierdoor mede, dal ik voor mijne fabriek nimmer laat reizen. Alleen, wanneer U rechtstreeks aan mijne fabriek bestelt, kunt u verzekerd zijn, de echte HAARLEMMER OLIE te ont vangen. Munt uit door nette en vlugge be handeling der Wasschen in zuiver rivier- en bronwater. Alle voorkomend wordt zeer voordeelig geleverd door Franco proefflesch f L20 Afgehaald - LI O Scheikundig onderzoek op aanvraag voor onze rekening. SNEE K. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL ƒ.500,000. Verstrekt VOORSCHOTTEN op langen termijn. Geeft 41/, pCt. OBLIGATIES uit groot 1000, 500 en 100 a 100 °/0, verkrijgbaar ten kantore en bij de Heeren Bru- nings en ten Cate en Egbert Veen te Sneek. De Directie, 5 Koeien of malen, minstens P/a jaar oud. 5 Paarden. 5 Vette Varkens. 5 Schapen. 10 Heeren- of Dames-rijwielen naar keuze. 10 Kinderwagens of Sportkarren. 50 Harmonica’s. 300 Horloges. 200 Wekkers. De trekking zal plaats hebben op Woensdag 30 October 1901, door Notaris SCHE PERS van Zelhem, bij WITTE in het «Hotel de Carper te Hengelo (G.) De trekkings- lijst zal zoo spoedig mogelijk bij iederen depothouder kosteloos ter inzage liggen en tevens verkrijgbaar zijn a 10 cent, franco per post 11 cent. De LOTEN zijn a 50 cent per stuk verkrijgbaar bij iederen depothouder en deze heeft het recht cp zijn plaats wederverkoopers aan te stellen tegen percenten. De hoofdprijs van de Eerste Verloting is gevallen op het nummer 9336, dat in bezit was bij den heer T. C. MANTEL, Prinsengracht 81 te Amsterdam, die tevens schriftelijk heeft bedankt aan den ondernemer D. J. Jansen te Hengelo voor de prompte uitbetaling van den hoofdprijs door hem getrokken op 12 Juni 1900 bij de Eerste Groote Hen- gelosche Verloting. Door D. J. JANSEN te Hengelo (Gelderland) worden gevraagd in alle plaatsen van Neder land solide Wederverkoopers, van goede getuigen voorzien. Gevestigd te Dordrecht. Opgericht in 1873. Sluit contracten af volgens alle in gebruik zijnde tarieven. Maatschappelijk kapitaal (volteekend): Twee millioen gulden. Verzekerd bedrag: ongeveer 44 millioen gulden. Gezamenlijke reserven: ruim 7 millioen gulden. Agenten in alle plaatsen van Nederland. Adres van den Inspecteur voor dit gedeelte des lands: J. TUINSMA, Willemskade 63, Leeuwarden. VERDER: 200 Gestikte of gewatteerde Beddedekens of Paardedekens. <309 Prijzen, zeer geschikt voor iedere huis houding. Mocht de winner liever geld hebben dan een van die 309 prijzen, zoo zal op het verzoek ook 2 gulden per post wor den gezonden door den ondernemer D. J. JANSEN, Hengelo (Gelderland). A AN allen, die zich door het vatten van koude of overlading van de maag, door het gebruik van slechte, moeielijk te verteren, te warme of te koude spijzen of door onregelmatige levenswijze een maaglijden als MAAGKATARRH, MAAGKRAMP, MAAGPIJNEN, MOEIELIJKE VERTERING of VERSLIJMING op den hals gehaald hebben, zij hiermede een goed huismiddel aanbevolen waarvan de voortreffelijke werkingen reeds sedert vele jaren bewezen zijn. Het is de Deze Kruidenwijn is uit voortreffelijke, geneeskrachtig bevondene kruiden met goeden wijn gemaakt en versterkt de spijsverterings-organen van den menseh zonder een laxeer middel te zijn. Kruidenwijn geneest storingen in de bloedvaten, zuivert het bloed van bedorven, ziekte veroorzakende stoffen en werkt bevorderend op de vorming vangezondbloed. Door het op juisten tijd gebruiken van Kruidenwijn worden maagkwalen meest reeds in ’t begin onderdrukt. Men moet dus niet talmen er alzoo te doen. Symp tomen als hoofdpijn, oprispen, zuur in de maag, opzetting, misselijkheid met braken, die bij chronische maagziekten des te heviger optreden, worden dikwijls na eenige malen drinken genezen. VprQtnnninO' en onaanKename gevolgen daarvan als benauwdheid, koliek- Vcl pijnen, hartkloppingen, slapeloosheid, aambeien worden door KRUIDENWIJN dikwijls snel genezen. KRUIDENWIJN heft verstopping op, be vordert de spijsvertering en verwijdert door een zachten stoelgang onbruikbare stof fen uit maag en darmen. zijn meestal de gevolgen van een slechte vertering, onvoldoende bloedvorming en een ziekelijken toestand van de lever. Bij gebrek aan eetlust, evenals herhaalde hoofdpij nen, slapelooze nachten treedt een voortdurend ziekelijken toestand in. KRUIDENWIJN wekt de verzwakte levenskrachten op. KRUIDENWIJN verhoogt den eetlust, be vordert de spijsvertering, prikkelt de stofwisseling, bespoedigt de bloedvorming, brengt de geprikkelde zenuwen tot rust en schenkt den zieke nieuwen levenslust. TAIKOS AI1ISM II 0AIKBSTTOMH DIT KRUIDENWIJN is te verkrijgen in flesschen a Fl. 1,50 en 2,in de Apotheken van Sneek, foure, Heerenveen, Gorredyk, Drachten, Bols- ward, Workum, Makkum, Franeker, Harlingen, Wolvega, Leeuwarden enz., alsook in alle groote en kleine plaatsen van de provincie Friesland en geheel Nederland in de Apotheken. Ook verzendt de heer JOH. W. MBIJBB>, fabrikant te Sneek, 3 en meer flesschen Kruidenwijn tegen origineele prijzen naar alle plaatsen van Nederland. Voor namaak wordt gewaarschuwd. Mijn Kruidenwijn is geen geheimmiddel, zijn bestanddeelen zijn: Malagawijn 450,0, Wijngeest 100,0, Glycerine 100,0, Roode Wijn 240,0, Atlas Bessensap 150,0, Kersensap 320,0, Manna 30,0, Venkel, Anijs, Alantswortel, Amerik. kraehtwortel, Gentiaanwortel, Kalmoeswortel 10,0. Deze be standdeelen worden vermengd. J I S.' -- Technikum Mittweida Sachsen. Masohlnen-lngenleur-Schu'ie Werltmolater-Sohule Elsktnrtechnholie» PraktHum. ft v tasMw. ALS 1

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1901 | | pagina 4