Grootste lnrichtiiiü roor Uitsluitend Eigengemaakte Enorme keuze Stoffen voor JCleeding naar JYfaat. en VOOR SSBBB BS MSTKEÏES. Capes, O verj assen, No. sa i. Zaterdag 12 October 1001. 56e Jaargang. Op het laatste oogenblik. ke L. Uitgever: B. FALKENA Mzn., Singel, Sneek. k. FEUILLETON. T- - DERDE HOOFDSTUK. 'X :rd, >or Hit blad verschijnt WOENSDAGS en ZATERDAGS. ABONNEMENTSPRIJS voor Sneek f 0,40 per 3 maanden, franco per post f0,50. Abonnementen worden te allen tijde aangenomen. Roman van Henriette v. Meerheimb. de L ip- tst ten het vertrek vulde, en Hilmar nog altijd het stil zwijgen bewaarde, klopte Königseck hem vriendschap pelijk op den schouder: »Nu, komaan, kom er maar meê voor den dag, ik weet toch heel goed, wat je den geheelen avond al in de keel zit. De een of andere boodschap van mevrouw uwe tante, is ’t niet? Waar schijnlijk, dat ik hare heilige hallen niet weer betre den mag?* «Maar hoe weet ge dat toch, Horst vroeg Hilmar verwonderd. •Nu, daar behoort nu juist geen buitengewone gave van profetie toe. Op de versteende gelaatstrekken der waardige dame stond duidelijk genoeg te lezen •Ongelukkige, gij hebt heden voor de laatste maal de dikke melk in mijn huis versmaadHoe gij ove rigens, dat goed en daarbij ooms sigaren gebrui ken en thans nog in levenden lijve voor»mjj zitten kunt, gaat mijn begrip te boven, Hilmar. •Mjjn tante verzocht mij inderdaad, je te zeggen, waarde Horst,*stotterde Hilmar, »dat zij ter wille van Baby of ter wille van je zelf ’t beter vond niet verder te gaan, daar zij je niet als schoonzoon verlangen zou.* •Heb ik dan al gezegd dat ik dit worden wil ant woordde Königseck kalm. »Je diplomatieke talenten heb je zeker van je tante geërfd? Zij schjjnen overer felijk, even als de struisvogelmagen en de ijzersterke zenuwen Rondweg gezegd ik vind die vrouw ver schrikkelijk. Ik kan zoo’n zelfbewuste vrouwelijkheid niet uitstaan. Ook staat zij altjjd, figuurlijk ge sproken met uitgespreide rokken voor hare dochter smakeloos 1 Haar kuiken zou volkomen veilig voor mij geweest zijn, als zij maar niet altijd zoo luid kake lend te hulp snelde. Nu zou ’t mij inderdaad kunnen prikkelen, haar eens te toonen, dat ik, als ik er lust in heb, ondanks haar tegenstand, haar dochtertje krijgen kan zoodra ik wil. Dat zou een verdiend lesje voor haar zijn. Zij zou er zich dan zeker wel een beetje over verwonderen, hoe ik later met haar vertroetelde lieveling zou omspringen! Een gehoorzame schoon zoon als de Rotenburgs en Hakes, die waarschijnlijk eerst aan schoonmama gaan vragen of zij hunne vrou wen wel een kus mogen geven, word ik in elk geval niet.* •Dat ’s al een heel wonderlijke reden om te trou wen Alleen om de schoonmoeder te ergeren, en het arme, lieve kleine schepseltje wilt gij om diezelfde reden slecht behandelen •Slecht behandelen? Daar denk ik niet aan Neem nu alles toch niet zoo woordelijk op, waarde Hilmar. En alleen maar om uwe ongenadige tante te ergeren, zou het huwelijk ook niet plaats hebben. De kleine is allerliefst, vermogen moet er ook zijn, de familie is goed-en daar ik waarschijnlijk in ’t een of ander beroerde nest in garnizoen gestopt word, is dat mis schien nog beter te verdragen als men getrouwd is, dan als vrijgezel. Overigens, hoe lam ’t ook is plagen mijne schuldeischers mij om een paar ellendige duizend mark, die ik hen schuldig ben. Vroeger was mijn crediet onuitputtelijk; maar nu schijnen zij ten slotte de hoop op een rijk huwelijk voor mij op te geven. De toelage van mijn ouden heer is geheel afhankelijk van zijne onzekere speelwinsten, kort en goed, dat alles begint mij te vervelen. Ik kan ook niet eeuwig wereldburger zijn we zullen dus maar weer eens pro- beeren, onbekwame recruten rijden en het waarschijn lijk nog onbekwamer kleine meisje liefde te leeren. Ik hoop echter voor beiden, dat zij het maar spoedig zullen begrijpen, want mjjn geduld is niet zoo bijzon der groot.* ADVERTENTIëN 4 cent per regel. Bij abonnement van 500 regels 3 cent en van 1000 regels 2 7, cent. Groote letters naar plaatsruimte. •Ik moet bekennen, Horst,* zei Hilmar ontstemd, »dat met dergelijke beschouwingen een huwelijk van jou met mijn nicht mij ook al geen bijzonder geluk toe schijnt. Om de moeder te ergeren om schulden te betalen! Dat zijn toch meer dan lichtzinnige beweeg redenen om een huwelijk aan te gaan. Niet enkel uit een gril toch verbindt men het lot van een ander wezen aan het zijne.* •Niet? Nu, als gij eens wist om welke redenen de meeste huwelijken gesloten worden, dan zou er ook wel niet veel beters voor den dag komen. Je nichtje bemint mijn uiterlijk, dat haar, als ele gant en interessant, buitengewoon imponeert. Wat zou dat kuikentje trouwens van mijn innerlijk weten? Ik ben voor haar een boek met zeven zegels. En toch is zjj bereid zich blindelings in mjjne armen te wer pen Welnu, ook mij bevalt momentelijk haar aller liefst persoontje. Ik kan haar geest, haar hart even nauwkeurig taxeeren, als de waarde harer blonde ha ren en roode lippen, die ik bezitten wil. Daarin ben ik haar dus een heel stuk vooruit.* •Misschien wel in alles,* viel Hilmar bitter in. »Arm kindEn zij meent dat gij haar bemint 1 Zjj moet het immers wel gelooven! Met wat vuur gij dat lied voor haar zongtIk zelf was vast overtuigd, dat gij uwe gevoelens nauwelijks kondt bedwingen.* Königseck begon luidkeels te lachen»Nu, dat zelfs gy u daardoor liet betooverenBij dames maakt dat lied altjjd een kolossaal effect, maar u beschouwde ik dan toch niet als zoo naïf.* Hjj stak een nieuwe sigarette op. Wordt vervolgd. 6.) De beide vrienden spraken op den terugrit heel wei nig met elkaar. Hilmar praktiseerde over den zachtsten vorm dien hij aan de woorden zijner tante zou kunnen geven, en de heer van Königseck begon slechts een paar malen even te lachen, alsof hij zich inwendig vroolijk maakte over iets. Daar de paarden naar den stal verlangden, legden zjj den zelfs gedurende het goede jaargetijde slechten weg spoedig af. •Kan ik nog een sigaar bij jerooken Horst?* vroeg Hilmar bijzonder vriendelijk, toen zij te Sandhagen aangekomen waren en Königseck naar zijn kamer wilde gaan. •Zeker, heel graag.* De logeerkamer, die Königseck bewoonde, zag er door de vele dekkleeden, tapijten en andere rariteiten, waarmee zijn tegenwoordige bewoner haar had opge sierd, echt origineel en gezellig uit. Daar hij hoogst waarschijnlijk hier nog verscheidene weken blijven zou, had hij het een en ander van zijne vele reisherinneringen laten komen en hier uitgestald, opgehangen, neergeworpen, al naar den aard van ’t voorwerp of naar den gril van den bezitter. Toen de fijne geur van heel dure turksche sigaret- sms- bs jimmsïiBBLiii s IERVOETS, fj je- HEEREN EN KINDERKLEEDING. DEMISAISONS, PANTALONS, l OU RANT.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1901 | | pagina 1