1 I Binnenlandsch Nieuws. De Oorlog in Zuid-Afrika. Plaatselijk Nieuws. i De storm. Nabij Alkmaar is Woensdag de dekknecht Jan Bouten, van het schip »Marianne«, over boord ge slagen en verdronken. te Scheveningen bereid is, op ’t gebied kleeding-hygiène inlichtingen te geven, dellen te toonen en raad te verschaffen Tot onderwijzeres te Kloosterveen, gem. Assen, werd benoemd onze vroegere stadge- noote, mej. E. P. Groenhuizen, onderwijzeres te Hijken. De Rechtbank eischte tegen P. d. J., te Nieuwezijl onder Oosthem, 14 dagen gevange nisstraf, wegens mishandeling van zijn buur man D. de J., stoffenverver aldaar. Zaterdag j.l. is bij Komatipoort gevochten en vlucht ten enkele Eng. soldaten over de Portugeesche gren zen. Sijtske, alhier, werd door de Rechtbank tot 2 mnd. veroordeeld. Er werd geappelleerd en mr. B. v. Loon verdedigde haar voor 't Hof, dat S. tot f25 boete veroordeelde. ’t Eerste beteekent, dat Kitchener nu in geheel Z.- Afrika de vrije hand heeftwe geen enkel vertrouw baar bericht krijgenen alles gedaan is om mogelijke invoer van wapens, enz. voorde Boeten te keeren. Over 't tweede zou zeer veel te zeggen zijn, als men alles precies wist. Terwijl vorige telegrammen be richten van omsingelen en ontwijken en van een strijd van Botha met Walther Kitchener bij de Pivaanbrug (grens TransvaalNatal) bereidt een telegram van gisteren Maandag jl. uit Dundee (Natal) aan de »Times« gezonden, ons langzaam voor op de algeheele ont snapping van Botha. Zondag was Botha, naar ’t heet, door ’t binnenste cordon heen en trok met de helft zijner mannen door de Jiniën der Britten. Een officieel telegram zegt, dat Botha de Pivaanbrug is overgetrokken en noordwaarts trekt. Een vreeselijke dood. Zondag is te Hedikhuizen (N.-Br.) de behuizing van zekeren A. v. d. Griendt af gebrand. Sedert werd deze persoon vermist. Toen men Woensdagavond bezig was met het wegruimen van het puin der woning, kwam het lijk van v. d. Griendt te voorschijn. Het was bijna geheel verkoold. Bij Houtkop pakten de Boeren een 7-ponder; ’t ka non werd later weer door kolonel Hicks heroverd. Scheepers’ commando heet uit elkaar geslagen door de vervolging en Woensdag hoorden 53 rebellen »die met Lotter’s commando waren gevangen genomen», te Cradock het doodvonnis voorlezen, dat door Kitchener in levenslangen dwangarbeid is veranderd. Twee ministers hebben in Engeland hun hart ge lucht. De oorlogsminister Brodrick heeft gezegd, dat er 200.000 man en 450 kanonnen in Afrika en nog 100.000 man gereed staan in Engeland. Enz. De geldminister Hicks Beach heeft verteld, dat ’t toegestane geld op is. In Friesland zijn thans 344 openbare en 134 bijzondere scholen. De heer Obbema alhier, etaleert heden in salon-forftiaat ’t portret van onzen hooggeachten stadgenoot Meester Visser. Wij twijfelen niet of de zeer gelijkende beel tenis van den bijna 86-jarigen grijsaard, op wien Sneek met recht trotsch is, zal met haar keurige encadreering wel aftrek vinden. Even als Mevrouw Bouman-de Lange van mo- aan allen, die daar lust voor gevoelen, zoo stelt zich ook mej. W. Pelsma alhier, schrijfster van »’t Beslist noodige voor het Handwerkonderwijs in de Lagere School”, eiken Woensdagavond van 6 tot 8 uur, gratis disponibel, om de dames op de Ter benoeming leeraar wiskunde a/d H. B. school te Nijmegen zijn aanbevolen de hee- ren Visscher, 1ste luit, artill. O. I. leger, gede tacheerd bij de krijgsschool en dr. v. d. Feen, leeraar gymnasium alhier. Bij een wielerwedstrijd te Beetsterzwaag werd de prijs f 10, gewonnen door den heer Osinga alhier; de premie, f 5, door korporaal Bouma van Leeuwarden. Twee dingen van groote beteekenis zijn uit Z.-Afrika te melden I. Kaapstad (met de environs) en de andere haven steden zijn in staat van beleg verklaard en II. Louis Botha, die zou omsingeld zijn door 25000 Britten onder Lyttelton als hoofdgeneraal, is bezig zich uit die teedere Eng. omhelsing los te ma ken of is al los. Te Amsterdam is de zaak der drie beschuldig den inzake het maken en uitgeven van valsche bank biljetten aanhangig. Het Op. Min. eischte gisteren tegen Bruggink 5 jr., Hauwert 5 jr. en Rasker 31/, jr. Het Op. Min. betreurde, dat het tegen den hoofd persoon, den steendrukker Schlette, geen straf kon eischen. Dit maakte voor dien persoon een nieuw proces noodig, maar ’t kon niet anders. De dagenlange storm heeft in de Zuiderzee minstens drie schepen doen vergaan en op de buiten gronden van Vlieland zijn twee schepen, eenZweedscb en een Noorsch vergaan. Gelukkig werd de beman ning van beide schepen, na een nacht in doodsgevaar te hebben verkeerd, gered. Enkele uren, nadat de bemanning van ’t Noorsche schip gered was, sloeg dit uit elkaar, zoodat spoedig overal hout dreef. Een bootsknecht van de «Nijverheid II« had Dinsdag ’t ongeluk, uit te glijden, toen hij langs den trap naar ’t ruim zou afdalen. In zijn val greep hij een der ijzeren liggers, waarop de luiken van ’t ruim rusten en kreeg zoo’n ligger op zich. Bloedend aan hoofd en oor werd hij naar een woonschip gebracht en kon natuur lijk de reis niet medemaken. hoogte te brengen met de verbeterde vrou- wenkleeding. Hare modellen sluiten zich geheel aan bij de bestaande kleeding en hebben bovendien dit voor, dat ze zeer geschikt zijn voor ’t lager onderwijs en voor zelfvervaardiging. Als we nog in ’t midden brengen dat de professoren Eijkman, Kouwer en Nijhof, hun ne volle tevredenheid hebben betuigd met de ideeën van mej. P., dan is dunkt ons, alle aan beveling hier overbodig. Ten slotte verzoekt mej. P. ons mee te dee- len, dat ze gaarne genegen is bij familiën aan huis te komen, natuurlijk tegen vergoeding van eventueel te maken onkosten. Majesteitsschennis. Voor de rechtbank te’s-Gra- venhage verscheen gisteren een bekend colporteur, die op de markt te Delft ergerlijke uitdrukkingen ge bezigd had tegenover leden van het Vorstelijk Huis. Bekl. ontkende het hem ten laste gelegde, be werende eene staatkundige rede te hebben gehouden, die hij aan de rechtbank overlegde. Het O. M. vorderde 6 maanden gevangenisstraf, meenende dat de ergerlijke en krenkende uitdrukkin gen daarin verre overschrijden de grondwettige vrij heid van het woord. SNEEK. Zooals men weet, vertrekt de heer R. v. d. Berg, hoofd van school 1 alhier naar Arnhem, alwaar hij met ingang met 1 Nov. zijn functie zal waarnemen. Woensdagmorgen wachtte het vertrekkende Nog altijd veesmokkelaars. Men schrijft uit Zuid- dorpe aan de F lis». Crt. Twee douanen te Selzaete vervolgden dezer dagen een zestal veesmokkelaars, die vier koeien met zich voerden. Geen uitkomst meer ziende, sprongen de mannen in het kanaal en trokken de koeien mee te wa ter, in de hoop aan genen kant van het kanaal aan de handen der douanen te kunnen ontsnappen. Ongelukkigerwijze waren hun touwen niet lang genoeg, om op deze plaats, waar het kanaal van Ter Neuzen naar Gent reeds verbreed is, met succes de koeien aan den overkant op het droge te brengen. De smokkelaars moesten twee der koeien loslaten, die daarna terugzwommen naar den kant, waar de douanen stonden. Twee smokkelaars, die niet voldoende zwem men konden, hadden zich aan den staart dezer koeien vastgehouden en moesten nu, wilden ze niet in handen der douanen vallen, den staart loslaten. Op het punt van te verdrinken, werden ze nog bij tijds door hun makkers, die met 2 koeien aan den over kant gearriveerd waren, gered; 2 koeien vielen direct in handen der douanen, terwijl de andere twee den vol genden dag te Gent in beslag genomen zijn. Daar de smokkelaars bekend zijn, is van een en ander proces verbaal opgemaakt. Het drietal voor den Hoogen Raad. Terwijl al de bladen van beteekenis kolommen wijden aan de be spreking der formeering van ’t drietal -voor een lid van den Hoogen Raad, en zelfs enkele Duitsche bladen er een hartig woordje over meenen te moeten zeggen, was een verbetering der keuze door de Tweede Kamer noodig. Zooals men weet, had de Hooge Raad een 6-tal op gemaakt, maar werden na tal van stemmingen als no. 1 en 2 door de 2e Kamer twee heeren daar buiten gekozen, nl. de heeren O. Q. van Swinderen (a. r.) te Groningen, en Sassen (r. k.) te Breda. Als derde op ’t 3-tal werd mr. Baud, van’t 6-tal, gekozen, maar -er waren minder dan 51 stemmen uitgebracht. Toen de Tweede Kamer nu eergister opnieuw vergaderde, erkende Voorzitter Mackay de verkeerde stemming, meldde dat ’t 3-tal nog niet aan H. M. de Koningin was voorgedragen; waardoor dus alleen een stemming van no. 3 noodig was. Met 48 tegen 26 stemmen (samen dus voldoende) werd mr. Baud ge kozen. Thans meldt de N. R. Ct.dat jhr. van Sw. niet voor de betrekking in aanmerking wenscht te komen. Een geschenk aan de Koningin. Kapitein Verséle- wel de Witt Hamer te St. Helena heeft,'volgens »de Midd. Ct.» onlangs aan het Middelburgsche Dames comité, namens zijne mede-krijgsgevangenen een door den heer L. J. van den Merwe vervaardigden dames- wandelstok gezonden, met verzoek dien aan te bieden aan H. M. de Koningin. De fraai gevormde stok is donker gepolijst; van lichter kleur is de knop, die gevormd woidt door twee saamgevouwen handen; op de eene hand staat gegraveerd Z. A. R., op de an dere O. V. S. Aan het boveneinde van den stok is met vergulde lettertjes ingesneden «Koningin Wilhel mina Nederland L. J. v. d. Merwe, K. G. V. Deadwoodkamp, St. Helena 1901. H. M. de Koningin heeft het geschenk aanvaard. Gisteren werd President Kruger 76 jaren oud. 1 Tot 2e luitenant bij de infanterie is be noemd de sergeant O. P. Bennewitz. Maandag jl. werd de nieuwe ambachts school te Harlingen geopend; de inspecteur van middelb. onderwijs, de heer H. J. de Groot, was tegenwoordig. Maandag a.s. begin nen de lessen met 35 leerlingen, nl. 16 tim merlieden, 13 smeden en 6 schilders. Tegen Vial, beklaagd van doodslag op den hu zaar P. Seyfferts te Amersfoort, gepleegd in den nacht van 16 op 17 Juni jl.wordt 15 jr. geëischt. Met de Engelschen hebben van oudsher velen niet opgehad. Jan Pietersz. Koen, de stichter van Batavia, heeft meermalen krachtig tegen hen gewaar schuwd. Hij noemde hen »een onverdraaglijke natie.» Beste vrienden van onze visschers zijn zij ook niet. Koolemans Beynen, die met de visschers op de Noord zee heeft gevaren, vertelt er van in zijn heerlijk boek, door Charles Boissevain bewerkt. De Hollandsche visschers verhaalt hij zijn in het visschen met de beug den Engelschen de baas. Misschien is dit wel de oorzaak, dat zij zoo dikwerf van de veel talrijker Engelschen te lijden hebben. Het is natuurlijk onmogelijk om zelfs bij helder weer het uiteinde der beug te zien, en nu gebeurt het meermalen, dat naijverige Engelschen de jongen ste len en de lijnen met de daaraan zittende visch binnen boord halen en weg doen drijven. Schelden en met steenen gooien is een vaste aar digheid der ruwe Engelschen, en, wanneer onze vis schers door aanhoudende Oostenwinden gedwongen worden te Grimsby binnen te loopen en aldaar hun visch te verkoopen, worden zij niet alleen aan den wal, maar zelfs bij hunne schepen «gemolesteerd,» gelijk onze visschers zeggen, die een even innigen haat tegen »de gemeene Engelschen» voelen, alsof wij nog in de dagen van Tromp en De Ruyter leefden. Zeker is het, dat zelfs de stilzwjjgendste Pernisser visscher welsprekend wordt, zoodra hij gaat uitweiden over de mishandelingen, die hij van de Engelschen te lijden heeft. Onder de vele visschersverhalen trof Koolemans Beijnen bijzonder het volgende Een Pernisser visscher moest het te Grimsby aan zien hoe een nieuwe tros van zijn schipper moedwillig zou doorgekapt worden. Een dertigtal Engelschen poogde dit te doen, eu hij alléén, met den rechter arm gekwetst in een draagband, stond er bij om den tros te bewaken. Al sarrende gin gen de Engelschen te werk, tot op eens Hojel zoo heette de Pernisser bleek van woede, met de linker hand drie of vier Engelschen op zijde stoot, den arm op den tros legt en den met een bijl toeschietenden En- gelschman toeroept»Kap dan maar eerst mijn arm af, jou Engelsche smeerlap!» Onbeschaafd en ruw zijn vele Engelsche visschers, wier hebzucht weergaloos ismaar zij weten, als alle echte Engelschen, moed te huldigen, pluck te waardee- ren. Hartelijk begonnen zij allen den Hollander toe te juichen; zij gaven drie cheers voor den gehaten mede dinger, die hun de visch voor den neus wegving, en zij lieten den nieuwen tros van zijn schipper verder onge moeid. Naar de »Kath. School» verneemt, zal de Leer plichtwet gewijzigd worden. Daartoe zal een commissie worden gevormd, bestaande uit een inspecteur, twee distriets-schoolopzienersen vier arrondissements-school- opzieners, ten einde de noodige wijzigingen te over wegen. Zondagsrust Onlangs hebben de slagers knechts zich tot de patroons gewend om gedu rende 8 mnd. van het jaar des Zondags geheel en de andere 4 mnd. na ’s middags 12 uur te sluiten. Dinsdag had alhier in de herberg het «Muntjehuis» de finale veiling plaats van een greidplaats onder Goënga. De perceelen 1 tot en met 9, te zamen uitmakende de boerenhui- zinge en ongeveer 63X 368/4 are greidland, werden in koop toegewezen aan Tjerk de Boer onder Burgwerd voor de som van f 46.740.30; perceel 10, groot 25 are, aan H. Bonnema te Sneek voor f 335 en perceel 11, groot 7.3 X 363/4 are, aan P. Span te Scharnegoutum voor f 3168.20, zoodat voornoemde sate en landen, groot 71'/4 X 363/4 are totaal heeft opgebracht de som van f 50.243.50. hoofd eene buitengewone verrassing. De leer lingen zijner school vereerden hem, als blijk van waardeering en erkentelijkheid, een fraai eikenhouten schrijfbureau met passende in scriptie. Wel een bewijs, dat de leerlingen hun mees ter hoogachten en de school een uitstekend hoofd verliest. Moge de grijze voortrekker, die zich wel «multatu- lie” (veel geleden) mocht noemen, nog eens en spoe dig de vrede en de vrijheid van zijn volk als President in Pretoria beleven. De schippersknecht Reinhart K. van IJsbrechtum, die zich 2 guldens en 2 kwartjes toeëigende, welke behoorden aan T. de Vr. alhier, is veroordeeld tot 3 mnd. gevangenisstr. Bij het krieken van den dag Woensdagmorgen sloeg de tjalk »3 Gebroeders*, schipper Van der Vlies, beladen met hooi en op reis naar Friesland, in de Zui derzee bij Volendam door een rukwind op zijde, zoodat het vaartuig spoedig vo] water liep. De schipper, diens zoon en diens knecht konden zich met moeite in de boot redden en werden later door een voorbijkomende boot opgenomen. Schip en lading waren verzekerd. Gevaarlijke logé'». Sedert een paar weken zijn te Purmarend opgestald in een ijzeren kooi 5 leeuwen, waarmede de kermissen worden bezocht. Een jong- mensch uit Alkmaar verzorgde in den laatsten tijd deze dieren. Toen hij Woensdagnacht een der leeuwen wilde streelen, greep het dier zijn arm, en binnen enkele oogenblikken was de ongelukkige een groot deel van zijn arm kwijt. Hij is in het gasthuis opgenomen, zijn toestand is niet zonder gevaar. Ruim 400 ingezetenen van St. Nicolaasga en omliggende dorpen hebben zich tot den Raad van Doniawerstal gewend met het ver zoek het gemeentehuis van Langweer naar St. Nicolaasga te verplaatsen, dat meer in ’t centrum der gemeente en aan de tramlijn JoureLemmer ligt. Een commissie van drie raadsleden zal ad vies aan den Raad uitbrengen. Wegens ’t vernielen van 4 glasruiten in de woning van C. v. d. B.r weduwe v. d. W. alhier, op 21 Aug., ’s avonds 12 uur, werd Woensdag tegen J. B., oud 21 jr., bij verstek 7 dg. geëischt. Verkiezing Harlingen. Gisteren is in ’t district Harlingen tot lid der Tweede Kamer gekozen de heer dr. Schokking (chr. nationaal) met 2973 stemmen. Uitgebracht werden 5071 stemmen; volstrekte meerderheid 2536 st. De heer mr. de Kanter had 1245, de heer Zeilmaker 853 st. (Men herinnert zich de niet-geldigverklaring van de eerste verkiezing van den heer Schok king, omdat de burgemeester van Harlingen de naam van den heer Zeilmaker niet op de lijst der candidaten had gebracht.) WOUDSEND. In den tuin van ’t hoofd der O. L. Sch. alhier is Donderdag een pompoen afge nomen, die 95 halve K.G. weegt. De omtrek der vrucht is 1.70 M., de lengte van den hoofd stengel ongeveer 14 M. Een reusachtige plant, maar stellig 't wonderlijkst is nog, dat de vrucht den 11 Aug. 1.1. nog een bloem was. WORKUM. Voor onze haven, met zijn voor de schipperij zoo hoogst lastige »bank«, is thans een plan van verbetering ontworpen, dat werkelijk afdoende schijnt De bestaande dam zal namelijk verlengd wor den met 120 M., terwijl een nieuwe dam ge projecteerd is ter lengte van 480 M. De kosten van uitvoering worden geraamd op anderhalve ton. TJERKGAAST. Een vreeselijk ongeval had alhier Woensdagmorgen plaats. Een aanvallig knaapje van ongeveer vijf jaren, ontsnapte een wijle aan het wakend oog der moeder en werd enkele oogenblikken later levenloos gevonden in een sloot langs den kant van het huis. Alle aangewende pogingen om zoo mogelijk de levensgeesten nog wat op te wekken, bleven helaas vruchteloos. Wat voor de diepbedroefde ouders deze dag nog smartelijker maakt is, dat ze voor een vijftal maanden een ander kind ook grafwaarts moesten dragen. Wat een oorlogsschip aan steenkool kost. Ons land heeft slechts kleine oorlogsschepen; in ’t buitenland zijn ze er vau 3 X zooveel tonnenmaat. Toch kost zoo’n schip, dat vlug vaart en dus krachtige machines heeft, veel aan kolen. Verleden jaar was de Gelderland op weg naar Indië en voor alle uitgaven was gezorgd. Toen 't schip in de Roode Zee was, kwam ’t bevel, om President Kruger van Lorenzo Marquez naar Marseille te brengen en daarna weer de reis naar Indië voort te zetten. Dit extra-uitstapje kostte 127 duizend gld. extra aan steenkolen. i i I i

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1901 | | pagina 2