S08J. in Blik. Uit voer van rundvee naar België PUDDING Ilaiienne CaDit warm te gebruiken. PORTRET'VERGROOTINGEN. Schildps,d- LOMONDEERY- Gekooide TALINGEN. L. R. Veen, Dames-Kapjen en Hooïïlwassclien heeft ingericht. Kippen kunnen het dubbel aantal eieren leggen bij goede verzorging en voedering met beroemd: Eierlegvoeder voor Hoenders enz. Advertontiën. PIQUANTE- K.obert- CHAMPIflWS- ITALIAANSCHE- To mater- SCHILDPAD- Gioote sorteering LIJSTEN. Oxtail- Jullienne Prijs Prijsopgaaf Gevraagd van beste KREEFT. ZALM- Dames I I - Burgerlijke Stand. R e c I a m e s. KENNISGEVING. Handels- en Marktberichten. Medelezers gevraagd TE LEIDEN. Prijzen 15, f7,110 en f 15. Firma F. J. OBBEMA, GROOTZAND. I AMERICAN J ^V/ITRY- Banketbakker, SNEEK. Wed, E. de Vries, Sneek. 367ste Staatsloterij. V rou- nd /al ika mi- 9927 12592 13704 12522 a- 237 ’t LEEUW ARDEN, 11 Oct. Marktprijs Boter f55, er 'g or ie te er ing ok- fen de kte iter lee- aan /an 205 3572 212 3593 216 3637 361 363 9993 12439 9666 9924 9965 9985 12531 12573 12536 12561 12552 12563 12500 12507 12518 12533 12544 12555 12566 12442 12515 12596 12605 12630 12634 13775 12654 13736 13791 13733 13789 12569 12631 13728 13741 13783 13787 TOEZICHT OP ite >or at tts rijt °g ter en er- re- J. BAKKER en J. BERGMANS. Oostzaan, 10 October 1901. ag en rts 270 3473 3478 3494 3499 3574 3629 Ier ?e- ek fd- ,nt, de as. de un de .an- De Commissaris der Koningin in de pro vincie Friesland, (get.) Van HARINXMA Thoe SLOOTEN. Sneek, den 4 October 1901. De Burgemeester voornoemd, ALMA. en >e- jd ug an )S« it- is ijk en rijn k«, en, bij dit ger op de NIEUWE ROTTERDAMSCHE COU RANT. Inlichtingen worden aan het Bureau dezer Courant verstrekt. t- m- Speciaal Adres j 5.- w- ke leeftijd van WYMBRITSERADEEL. Van den 4 tot en met 10 Oct. 1901. GeborenJeltje, dv Sijbe Koopmans en Elizabeth Hofstra, te Gauw. Trijntje, dv Tjipke van Netten en Fenna Kleinsma, te Gaastmeer. Lipkje, dv Klaas de Jong en Luikje Wielinga; Romkje Joukje, dv Herre van Brug en Romkje Hofman, beiden te Heeg. Chris tiaan, zv. Ruurd Veldhuis en Antje Wijnja, te Oppen huizen. Tietje, dv Anne de Haas en Hendrikje Pool, te Wolsum en Elizabeth, dv Jan de Jong en Baukje Post, te Oosthem. Overleden: Gerbrig Walsweer, 5 mnd. te Scharne- goutum. Zending 2 X per week, 20 a 25 stuks. Br. fr. H. HOSPES, Ged. Voldersgracht No. 51, Haarlem. Ouders of Voogden, die jongelieden van 13 7a16 jaar op deze Inrichting, welke hun de beste vooruitzichten biedt, wenschen geplaatst te zien, kun nen zich daartoe alle werkdagen, uit gezonderd ’s Dinsdags, ’s voorin, van 912 uur, aanmelden bij den onder- geteekende (Marktstraat) te Sneek. Namens de Sub-Commissie, HAAGSMA, Lid en Secret. 3517 3548 4107 3635 3679 3697 4115 4359 4152 4398 7388 4158 7205 4184 7221 9949 3485 4282 7333 4104 7228 9955 t VToor de vele blijken van deelneming, on- dervonden bij het overlijden van onze geliefde Moeder en Behuwdmoeder, betuigen wij onzen HARTELIJKEN DANK. Uit aller naam, G. J. ZUIDERBAAN. Workum, 10 Oct. 1901. S S -g Q- v> Gedeponeerd Handelsmerk. Steeds voorradig bij De heer L. M. ROOS, volgens portret. De heer Roos, na vele geneesmiddelen beproefd te hebben zonder eenig resultaat, gebruikte op zekeren dag de Pink Pillen van Dr. Williams, die bij hem op wondervolle wijze werkten. Van lieverlede zag hij zijne rheumatische pijnen ver dwijnen en zijn eetlust terugkomen; hij heeft weder een verkwikkende slaap en zijne, door het lijden ver lorene krachten, weder terug bekomen. Op mijn 84- jarigen leeftijd, zoo zegt hij, heb ik thans een gevoel alsof ik slechts 50 jaar oud was, men zou zeggen eene tweede jeugd en eene weder-opstanding. Mocht ik weder de minste aanval krijgen, terstond neem ik mijn toevlucht tot Uwe Pink Pillen. Niets is meer waar, want de Pink Pillen, door het bloed te hernieuwen, geven eene buitengewone levens kracht en'doen bloedarmoede, bleekzucht, neurasthenie, en zenuwpijnen verdwijnen en geven aan de door ernstige ziekten verzwakte personen levenskracht en gezondheid terug. De heer Roos voegt er nog aan toe: maakt het vrijelijk bekend en daar ik in de Artisten-wereld zeer bekend ben, zal mijne medewerking zekerlijk bijdragen tot de bekendmaking van zoo’n heilzaam en eenig middel. Prijs f 1,75 de doos, f 9,— per 6 doozen. Verkrijg baar bij Snabilié, Steiger 27, Rotterdam, hoofdepöt- houder voor Nederland en Apotheken. Franco toezen ding tegen postwissel. Ook echt verkrijgbaar voor Sneek en Omstreken bij JOH. W. MEIJER. Geboren: Sicco Johannes, Zoon van Eere, wien eere toekomt! Lijden is niet leven. Wij zouden ons niet veroorloven bovenstaanden titel: Eere, wien eere toekomt, als aan ons gericht te be schouwen, ware het niet een 84-jarige grijsaard, de heer L. M. Roos, oud-orchestmeester der K. Schouwburg te ’s-Gravenhage, thans wonende, Poth 21 te Amersfoort, hem ons deed toekomen. Lijden is niet leven, dusdanig was zijn dagelijksche uitroep; de rheumatiek deed hem op hevige wijze lijden, de eetlust verdween en tengevolge daarvan de krach ten. Het langdurig lijden is inderdaad een oorzaak van snelle uitputting. Op een verzwakt lichaam maakt onverschillig welke aandoening, meer indruk. De rheu matische pijnen zijn ondragelijk, ’t zij ze kalm of hevig zijn. In ’t eerste geval maken zij den zieke zenuwachtig en zijn karakter onaangenaam; in het tweede geval martelen zij hem, benemen hem alle beweging en ein digen met bloedarmoede te veroorzaken. In de VEEN’s Geconcentreerde concentreeren zich de edelste bestanddeelen tot de heer lijkste Waterchocolaad. Zuiver, krachtig, geurig, gezond. Een koekje voor een kopje, De suiker 't laatst .erjbij. TAe Heer en Mevrouw GORTERVan Gorkum betuigen hun hartelijken DANK voor de vele bewijzen van belangstelling, on dervonden bij de geboorte hunner Dochter. Visites voorden bij voorkeur af gewacht Woensdag en Donderdag a.s. 9991 12511 NIETEN. 233 3444 3671 4242 7314 3552 4108 4383 7317 324 3555 4128 4385 7370 343 3578 4215 7232 7373 3639 4223 7305 7376 3645 4231 7310 7380 ERRATA. 5e klas, 13e lijst, 7396 vervalt, 12603 (niet) ontbreekt. 7400 12492 7246 9688 12495 12587 12595 12597 9960 12417 12423 12449 12454 12485 12486 15de Trekking Woensdag 9 Oct. 1901. Prjjzen van f 70. 4172 7364 9226 9696 WONSERADEEL. Van 1 tot en met 8 Oct. 1901. Geboren: Akke, dvTjerk Roorda en Meindertje Dijkstra te Pingjum. Rudolphus Conradus Gerardus, zv Anne Troelstra en Silena Henrietta Baert te Burg- werd. Paulus, zv Siek Postma en Tjaltje van der Linde te Kimswerd. Hendrikje, dv Rients Rienstra en Hendrikje de Boer te Makkum. Jacob Michiel, zv Harmen IJdema en Minke Galama te Greonterp. Al bert, zv Auke Dijkstra en Jitske van Akker te Arum. Gehuwd: Keimpe Boersma 24 jaar te Marsum en Saakje Schaafsma 22 jaar te Witmarsum. De ondergeteekende heeft de eer U te be richten, dat zij een Salon, speciaal voor Tevens beveelt zij zich beleefd aan voor de levering van alle soorten HAARWERKEN. Ook met uitgevallen haar kunnen alle kap sels tegen zeer billijken prijs, in den kortst mogelijken tijd, vervaardigd worden. Specialiteit in Fransche TOILET- ARTIKELEN. Minzaam aanbevelend, 'g -S J O s- Garantie: 30.5 pCt. Eiwit, 10.3 pCt. Vet en slechts 27 pCt. Zetmeel. Minstens lO^pCt. Vet isnoodigvoordooier- vorming; méér dan 30 pCt. Zetmeel of Maïs meel in het Ochtendvoeder maakt de kippen vet en houden op met leggen. Legresultaat 214 eieren a 3 ets. is f 6.42 Voederkosten 3/4 ets. p. dag X 365 is, 2.74 Winst per kip in ’tjaar gemaakt is f 3.68 Minder Voederkosten, méér eieren. Kuikens hiermede opgevoed leggen op 4 Maanden. 50 kg. 25 kg. 10 kg. 5 kg. t 5.50. f2JO. f 1.30. f~Ö?7Ö. Reeds 300 Depots in Nederland, overal solide Depothouders gevraagd. Brochure wetenschappelijk kippen voeden gratis en franco. Hoofdagentschap van Har ry’s Poultry-Meal te Barneveld. DepotsJOHs. B. POSMA, Wijde Noorder- horne, Sneek T. HIEMSTRA te Makkum; P. JORNA te Blauwhuis; B. R. OOSTEN te Lemmer B. F. HOLTROP. Oldeboorn. Depothouders gevraagd. Let op Fabrieksmerk op het zakje, en op Loodje gestempeld: Harry’s Poultry-Meal, bedrog is voorgekomen. i J COLLECTE FRIESLAND. VIJFDE KLASSE. 14e Trekking Dinsdag 8 Oct. 1901. Prijzen van f 70. 9973 9974 NIETEN. 4196 7261 4213 7278 4220 7281 7309 12514 NIETEN. 4122 7339 4180 7341 4366 7398 12448 12576 244 3656 5577 7400 12492 12586 3472 3681 3682 7302 9903 7306 9948 12529 18de Trekking Donderdag 10 Oct. 1901. 12477 f 200. Prijzen van f 70. 246 7241 7357 9917 4163 7242 9669 9922 De BURGEMEESTER der gemeente Sneek, brengt ter openbare kennis navolgende bij hem ontvangen aanschrijving van den Heer Commissaris der Koningin in deze Provincie, d.d. 3 October jl., 3e Afd. Statistiek no. 724: »De overweging, dat het .belang van den Nederlandschen uitvoerhandel in vee verscher ping vordert van het toezicht op voor België bestemde runderen, heeft geleid tot vaststelling der in de Nederlandsche Staatscourant van 5 September j.l., no. 207, opgenomen beschik king van den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid, van 2 September j.l. Daarbij wordt, met intrekking der beschik king van zijn ambtsvoorganger, van 11 Maart 1899 (Nederlandsche Staatscourant van 1 2 en 13 Maart d.a.v., no. 61), bepaald, dat op alle spoorwegstations in Nederland rundvee slechts ten vervoer mag worden aangenomen, onder voorwaarde, dat het niet bestemd is naar spoorwegstations in België of naar de navol gende Nederlandsche stations: Sas van Gent, Hulst, Vlake, Bergen op Zoom, Roosendaal, Baarle-Nassau, Valkenswaard, Budel, Roer mond, Maasbracht, Echt, Susteren, Sittard, Geleen, Beek-Elsloo, Bunde, Maastricht, Grons- veld en Eijsden, tenzij voldaan is en wordt aan de navolgende voorschriften Het vee mag eerst ten uitvoer worden aan genomen, nadat voor elk stuk aan den be trokken beambte of bediende van den spoor wegdienst zijn ter hand gesteld twee door een geëxamineerden veearts ingevulde en onder- teekende gelijkluidende certificaten van het bij de beschikking gevoegde model, welke, blij kens het daarop vermelde tijdstip van afgifte, niet langer dan twaalf uren vóór het tijdstip der aanbieding ten vervoer zijn afgegeven. Van deze certificaten zal het eene exem plaar op het station van verzending bewaard moeten blijven, terwijl het andere met de overige papieren, welke de zending rundvee begeleiden, tot het laatste Nederlandsche spoor wegstation zal moeten worden medegezonden, ten einde aldaar bewaard te blijven en, desver langd, aan den districts-veearts ter inzage te worden gegeven. Deze opneming van de zuidelijke grenssta tions, alsmede van eenige in de buurt daarvan gelegen Nederlandsche gemeenten bedoelt, te voorkomen, dat voor export naar België bestemd vee ongekeurd per spoor naar een der ge noemde plaatsen vervoerd en vervolgens op andere wijze over de grens gebracht zal worden. Om misbruiken van anderen aard tegen te gaan, is voorts met betrekking tot het certifi caat de bepaling toegevoegd, dat het stuk ongeldig is, indien daarin één of meer wijzigingen of doorhalingen voorkomen, welke niet door den betrokken veearts zijn gewaar merkt. Op ’s Ministers verzoek heb ik de eer U hierbij een exemplaar van bedoeld certificaat te doen toekomen en U aan te schrijven, bin nen Uwe gemeente op de wijze, die U het doelmatigst voorkomt, onverwijld ruchtbaarheid aan de zaak te geven en tevens de aandacht der ingezetenen er op te vestigen, dat hun eigen belang medebrengt, niet anders dan ge zonde en onbesmette dieren naar België uit te voeren. KJ ■art* M i 0“ 1 1 i ’t ner ral) la- Kwaeksclioöln.rZeevaart VOOR o K o? f- 8 8

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1901 | | pagina 3