T weede Lofodinsche Levertraan GROOTE HENGELOSCHE VERLOTING te HENGELO (Geld.) HOOFDPRIJS: 1OOO Gulden in contanten. IWolennikachels reukloos en zonder gevaar, vanaf f7.5O. GASKACHELS, Turf-enCokesbakken.Vulemmers, Heetwaterstoven, HeeWerknilkBii, enz. enz. w Verleent Geld op Hypotheek, op gunstige voorwaard©». SCHOENMAKERIJ, Schoenwerk Bottines en Knooplaarsjes Een Noordkollaiiiiscli Gonflen Kapstel, compleet, J. ten DOESSCHATE le Zwolle, Mr. P. C. ANDREAE, Kruizebroederstraat. W3W C. de Koning Tilly, Achterstraat 1315, Haarlem, Burgstraat, SNEEK Prijzen zeer billijk. Beleefd aanbevelend, II Millioeu 202.000 Mark gewonnen moeten worden. Sainnel llecksclier senr., Bankier en Wisselkantoor in Hamburg, Duitscliland. Hollands Noorderkwartier w Deze bloeiende zaak wordt des- verkiezende teruggenomen voor 22000 Gulden. Een keurige Meubileering voor een Huis, :4WS Men biede het geluk de hand. Prijs per lot DE VAN CUDS BEKEND ZUIVERE Prijs 11 loten f 5.—. 500.000 Mark. Nieuwste Constructief met en zonder afvoerbuizen, vanaf f 9.00. Gebruikt in hoofdzaak Inlichtingen worden gratis verstrekt ten kantore van den Agent: bericht de ONTVANGST eener buitengewone collectie voor het a-s- Seizoen, waaronder Hoeren en Dames met Vachtvoering, Dames Vilt Pantoffels en de bekende le kwaliteit Trijpen Muilen. Reparatiën en Maatwerk worden spoedig en netjes uitgevoerd en afgeleverd. üitnoodiging tot deelneming in de Kansen, 31 October e.k. HOOFDPRIJS: goede VERSCHENEN De prijzen zijn door den Staat gega randeerd. 50 Cent. Hoofdprijs ev. Deel XII van KUSTERS’ VOLKSBIBLIOTHEEK. MP* Een echt populaire volksuitgave. Abonnementsprijs ƒ1.20. Prijs per deeltje 10 cents, franco per post 13 cents. Verkrijgbaar in iederen Boekhandel. Voor soliditeit wordt ingestaan. GROOTZAND, SNEEK. Gedeponeerd. zoo gunstig beoordeeld in de Geneesk. Courant H. WEFERS BETTINK te Utrecht, aanbevolen door vele Doctoren, is in VERDER: 300 Horloges. 200 Wekkers. 200 Gewatteerde Beddedekens of Paarde- dekens. 209 Prijzen, zeer geschikt voor iedere huis houding of 2 Gulden naar keuze. Aangezien ik dagelijks brieven en mondelinge mededeelingen ontvang van menschen, wien door den eenen of anderen rei ziger of door eenen anderen tus- schenpersoon onder den raam van oprechte* Haarlemmerolie een namaaksel daarvan is ver kocht maak ik hierdoor H.H. Winkeliers er op attent, dat uit sluitend bij mij de echte HAAR LEMMER OLIE verkrijgbaar is en dat, wil men verzekerd zijn het echte fabrikaat te ontvangen men zich direct tot mij heeft te wenden, daar ik voor mijn fabri kaat, onder welk voorwendsel ook, geene reizigers uitzend. niets anders dan „Koninklijke Krooneie- ren,” zij zijn zoowel voor de consumptie als voor de Bakkerij geschikt, de kwaliteit is uitstekend, de prijs is slechts 4 cent per stuk. Alleen bij die winkeliers verkrijgbaar, al waar het door middel van annonceeren op de winkelruiten is aangeplakt. Firma K. DE BOER Jr., Alkmaar. Vertegenwoordiger te SneekF. ZOET HOUT. 1 prfis 1 prijs 5 Koeien of malen, minstens l1/, jaar oud. 5 Paarden. 5 Vette Varkens. 5 Schapen. 10 Heeren- of Dames-rijwielen naar keuze. 10 Kinderwagens of Sportkarren. 50 Harmonica’s. Trekking Woensdag 30 October 1901, door Notaris SCHEPERS, in het »Hötel de Carper< te Hengelo (G.) Trekkingslijst bij iederen depothouder kosteloos ter inzage en verkrijgbaar a 10 cent. LOTEN verkrijgbaar bij D. J. JANSEN te Hengelo (G.)E. SANDERS, Sneek. Door D. J. JANSEN te Hengelo (G.) worden gevraagd solide Wederverkoopers, van getuigen voorzien. van de door den Staat Hamburg gewaarborgde groote Geldloterij, waarin zeker De prijzen van deze veel voordeel biedende Geld loterij, die volgens het plan slechts 118,000 loten bevat, zijn de volgende: De hoogste prijs is eventueel 500,000 Mark. Voor de eerste prjj strekking, die officieel is vastgesteld, kost een geheel origineel lot slechts Gld. 3,50 een half origineel lot slechts Gld. 1,75 een kwart origineel lot slechts Gld. -,90 De inleggelden voor de volgende klassen zoowel als de juiste lijst der prijzen worden aangegeven in het officieele trekkingsplan voorzien van het Wapen van den Staat, welk plan ik op aan vraag gratis verzend. Iedere deelnemer in de loterij ontvangt onge vraagd onmiddellijk na de plaats gehad hebbende trekking de officieele trekkingslijst. De uitbetaling en verzending van prijzen geschiedt door mij direkt en prompt aan de win ners en onder de strengste geheimhouding. koopt men overal in Nederland een LOT in de Eerste groote Verloting- in te BNKRUIZ^N. Trekking 3 MAART as. ten overstaan van Notaris BOLL te Enkhuizen. Het KAPITALE KOFFIEHUIS het Park te tehuizen met Inventaris. 2e prijs: Twaalf puike Melkkoeien ter waarde van f 2400 of f 2000 in geld. 3e Prijs of f 1000 in geld. 4e Prijs van f 560 of f 500 in geld. 5e Prijs Een prachtvol Amerik. Huisorgel, van f 325 of f 250 in geld. Voorts belangrijke prijzen als: Rijtuigen, Rijwielen, Kinderwagens, Pendu les, Gouden Horloges, Diamant- en Zilverwer ken, Naaimachines enz. Onbeduidende prijzen komen in deze verloting niet voor. "^3^ LOTEN zijn zoolang de voorraad strekt alom voor f 1.00 verkrijgbaar, te Sneek bij E. SANDERS en JOH. van GORKUM, voor Wederverkoopers te Enkhuizen bij den heer D. C. EGMOND. Zie verder het kosteloos verkrijgbaar ge stelde Prospectus. en het Pharmac. Weekblad, door Prof, maathou dende flesschen verkrijgbaar bij S. H. v. d. WERF, Sneek-, D. E. ROLLE MA, Ijlst-, M. van den OEVER, Bolsward-, J. A. SPANDOUW, Woud send. Wegens den namaak mijner vierkante flesschen en nabootsing mijner verpak- king, wordt men verzocht op het merk „De Gekroonde Oude Gaper” en op den naam te letten. AM j •i JOH. VOLKERS ZOON, MAGAZIJN VAN HniohoudBliikB en VerMis-Weleï, OPGÉfflCHT aS 17B2 5000 3000 2000 1500 1000 300 250 200 169 ipr.a 150,148,115,100 •2 pr. a 78, 45, 21 HaarlBMsr ölis, Mark 16 prijzen a 10,000 56 prijzen a 102 prijzen a 156 prijzen a 4 prijzen a 612 prijzen a 1030 prijzen a 20 prijzen a 77 prijzen a 86053 prijzen a 9989 - Premie 1 prijs 1 prij» 1 prjs 2 prijzen 1 prijs 1 prijs 1 prijs 2 prijzen 1 prijs De Diierliio Datatal w Nederland, (gevestigd te Arnhem), ^yjJJONDEOl/o^ Jobs. Stellingwerff, Mark van 800,000 4 200,000 i 100,000 4 75,000 a 70,000 a 65,000 a 60,000 a 55,000 a 50,000 a 40,000 a 30,000 a 20,000 10881 Totaal 59,010 prijzen. De Hoofdprfje in de le klasse bedraagt Mark 50,000, stijgt in de 2e kl. tot 55,000 M., in de 3e tot 60,000 M. in de 4e tot 65,000 M., in de 5e tot 70,000 M., in de 6e tot 75,000 Mark, in de 7e tot 200,000 Mark en met de premie van 300,000 M. event, tot 500,000 Mark. Iedere bestelling kan men eenvoudig per xJ&iF postwissel opgeven, ook tegen rembours. Men wende zich dus met de aanvraag om toezending van loten voor de spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogelfjk of niterlljk tot met vertrouwen tot VAN i

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1901 | | pagina 4