II f beboerende bij de van Zaterdag 12 October 1801. Orficieele Advertentien. Uit de Raadszaal. r BEKENDMAKING. Loting voor de Nationale Militie. Bekendmaking. >s- H. Omslag, dienst Voorbereidend Militair Onderricht. 3 r- as. ■en. KENNISGEVING. dat het adres van den secretaris der regeringscommis sie voorloopig is te Leeuwarden. Sneek, den 7 October 1901. Burgemeester en Wethouders voornoemd, ALMA, Burgemeester. JAC. van der LAAN, Secretaris. RIJKSKEURING DEKHENGSTEN. 10 OT tl l :t ij r r BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Sneek, Gelet op het besluit van den heer Commissaris der Koningin in Friesland van 11 September 11. Ie Afdee- ling M/S No. 1386 (Provinciaal blad no. 90); Brengen ter openbare kennis, dat de loting van hen, die in dit jaar voor de lichting der Nationale Mi litie van 1902 dezer gemeente zijn ingeschreven, zal plaats hebben in de Concertzaal alhier op Woensdag den 30 October e. k. des voormiddags ten 10 ure; dat op Donderdag den 31 October d. a. v. ter gemeen tesecretarie door of vanwege de lotelingen aanvrage kan geschieden voor de getuigschriften ter bekoming van vrijstelling van den dienst, wegens broederdienst of als eenig wettig «oon; voorts dat om vrijstelling wegens eigen militairen dienst of dien van broeders te verkrijgen, de paspoorten of andere bewijzen van ontslag, uittreksels-stamboeken of bewijzen van weikelijken dienst, ten minste tien dagen vóór den dag, waarop de zitting van den Militie raad wordt geopend, ter Secretarie voornoemd moeten worden ingeleverd. Sneek, den 27 September 1901. Burgemeester en Wethouders voornoemd, ALMA, Burgemeester. JAC. van der LAAN, Secretaris. De BURGEMEESTER der gemeente Sneek, maakt bekend dat het Voorbereidend Militair Onderricht in een der lokalen van Amicitia alhier zal plaats hebben, op Dinsdags- en Vrijdagsmiddags, telkens van 5 tot 7*/, uur en dat het een aanvang zal nemen op Dinsdag, 15 October a. s. Sneek, den 9 October 1901. De Burgemeester voornoemd, ALMA. Zonder discussie en hoofdelijke stemming wordt lig en Bouma; vóór de heeren Visser, Huges en Schijfsma. conform besloten. 4, Beslissing datum van ingang eervol ontslag,'aan R. van den Berg verleend. Inde vorige verg, zegt de Voorz. staakten de stem men over het amendement van den heer Ten Gate om het ontslag te doen ingaan 15 Oct., terwijl door het Dag. Bestuur 1 November d. a. v. was voorgesteld. Opnieuw in stemming gebracht werd het amendement- ten Cate met 7 tegen 6 stemmen verworpen, zoodat het ontslag van den heer R. v. d. Berg ingaat 1 No vember a. s. Tegen stemden de heerenDokkum, Fennema, Pijttersen, Wielenga, Schijfsma, Veen en mr. Paehlig. 5. Verordening, regelende de jaarwedden onderwij zend personeel, lager onderwijs. Indien er ooit een zaak geweest is, zegt de Voorzit ter, die van deze zijde de aandacht heeft gevraagd, dan is het wel de verordening, regelende de jaarwed den van het onderwijzend personeel, lager onderwijs. In 1897 hebben Burg, en Weth. voorgesteld de re geling te wijzigen tot de wet die wijziging zou voor schrijven. Doch in 1899 heeft dat college geadviseerd niet op die wet te wachten, doch de zaak ter hand te nemen. Daarvan is gekomen het raadsbesluit van No vember 1899, waarbij werd, aangenomen de thans vi- geerende verordening. Den 24 Juni j. 1. zijn Burg, en Weth. in ’t bezit gekomen van de wijzigingen en aan vullingen van de wet op het lager onderwijs, waardoor allereerst de traktementen dienen geregeld te worden. Is dit voor vele gemeenten in den lande nog al lastig, niet alr.oo voor deze gemeente, daar in principe Sneek de regeling heeft. Bij de wet wordt lo het aanvangstractement, 2o wat huishuur betreft en 3o wat de hoofdacte aangaat, geregeld. Verder vraagt de Voorzitter of er ook algemeene be schouwingen uit de voorgestelde regeling, die ter visie heeft gelegen, mochten voortkomen. De heer Visser wil slechts 2 punten bespreken n. 1. het aanvangssalaris en tegemoetkoming in woninghuur. Bij de laatste wenscht hij onderscheid gemaakt te zien tusschen onderwijzers, die alleen de acte onderwijzer bezitten en onderwijzers met hoofdacte of bijacten. De heer Schijfsma bevredigt het concept niet in alle opzichten en zou wel willen voorstellen hetzelfde mi nimum te behouden, doch voor den tijd van 2 jaren, en vervolgens opklimming om de 5 jaren, tot het maxi mum van f7 50.is bereikt. Thans overgaande tot geregelde behandeling wordt de verordening, regelende de salarissen van hoofden van scholen en onderwijzers in deze gemeente, vast gesteld als volgtDe jaarwedden van de hoofden van scholen zullen met ingang van 1 Januari 1902 bedra gen voor hoofd van school I (met uitgebreid leerplan) f 1500.en voor de hoofden van scholen 2 en 3 ieder f 1200.en de vergoeding voor huishuur voor elk dier hoofden f 300. Voor ieder onderwijzer beneden de 5 dienstjaren bedraagt het salaris f 550-met 4 vijf-jaarlijksche verhoogingen van f 50.tot het maximum-salaris van f 750.is bereikt. De heer Schijfsma stelt voor, het aanvangssalaris met 2 jaren te verhoogen met f 50.en verder de gewone verhoogingen, welk voorstel niet wordt onder steund en alzoo niet in stemming komt. Bij het bezit der hoofdacte wordt voornoemd salaris met f 100.verhoogd, terwijl de verplichte hoofdacte nog wordt beloond met f 100.bovendien. Voor iedere verplichte taalacte wordt f 100.voor verplichte acte wiskunde f 50,verhooging van jaar wedde toegestaan. Om niet in moeielijkheden te komen, wenscht de Voorzitter dat ieder onderwijzer, die in de termen mocht vallen voor verhooging zjjner jaarwedde, dit op ongezegeld papier te kennen geeft. Als diensttijd komt in aanmerking de tijd, die men voor en na het in werking treden van deze verordening, zijnde 1 Januari 1902, bij het openbaar of bijzonder onderwijs heeft gediend. Volgens de concept-verordening van het Dagel. Be stuur zullen gehuwde mannelijke onderwijzers of we duwnaars boven 28 jaar eene tegemoetkoming in wo ninghuur genieten van f 50. De heer Visser zou hier wenschen bij te voegen f 100.— vergoeding als de onderwijzer in het bezit is der hoofdacte of een acte uitgebreid lager onderwijs. De Voorzitter ziet niet duidelijk in, nu meerdere capaciteit reeds is beloond, deze ook meerdere tege moetkoming te doen toekomm in woninghuur. De heer Bouma is van meaning, dat de Voorzitter terecht heeft gezegd, dat capaciteit reeds is beloond en vindt dat de salarissen der gehuwde onderwijzers niet schitterend zijn en stelt voor de tegemoetkoming in woninghuur van f 50.te veranderen in f 75. Na eenige verdere discussie hierover tusschen de Voorzitter en de heeren Visser, Schijfsma en Bouma, komt het amendement van den heer Visser, om eene tegemoetkoming in woninghuur van f 100.— te ver- leenen aan onderwijzers, welke in het bezit zijn van de hoofdacte of een acte uitgebreid lager onderwijs, ondersteund door den heer Schijfsma, in stemming, hetwelk werd verworpen met 10 tegen 3 stemmen. Tegen stemden de heeren Dokkum, ten Cate, Fenne ma, Pijttersen, Beekhuis, Gorter, Wielenga, Veen, Paeh- BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Sneek, maken naar aanleiding van het besluit van Gedepu teerde Staten dezer Provincie, d.d. 3 October 1.1. no. 43, 2e Afdeeling, Prov. Blad no. 100, bekend dat de in dit najaar te houden gewone rijkskeuringen van tot dekking bestemde hengsten van ten minste 2j/2 jaar oud, voor zooveel de provincie Friesland be treft, zijn vastgesteld op 8 November e. k. te Oranjewoud, gemeente Scho- terland 9 November e. k. te Leeuwarden dat ingevolge art. 5 van het Koninklijk Besluit van 14 Augustus 1901 (Staatsblad no. 204) de eigenaar of houder, die een hengst ter keuring wenscht aan te bieden, verplicht is daarvan ten minste 3 weken vóór de keuring, vrachtvrij, eene schriftelijke en ondertee- kende aangifte te zenden aan »den Secretaris der pro vinciale regelingscommissie voor de paardenfokkerij in Friesland*, met opgave van a. naamen woonplaats van den eigenaar en houder; b. naam, ouderdom, ras, kleur en bijzondere ken- teekenen van den hengst benevens indien deze in een Stamboek is ingeschreven, Stamboek en Stamboeknum- mer c. zoo mogelijk afstamming van den hengst, zoo wel van vaders- als van moeders zijde en naam en woonplaats van den fokker; en dat een hengst, na bo venvermelden termijn aangegeven, van de keuring wordt uitgesloten, tenzij de Commissie geen bezwaar tegen toelating heeft en de eigenaar of houder vóór den dag der keuring eene som van f 10.bij voor noemden secretaris stort dat de inschrijvingsbiljetten voor de keuringen op vrachtvrije, schriftelijke en onderteekende aanvrage van eigenaren en houders van hengsten door den meergenoemden secretaris verstrekt zullen worden en Hierna kwam in stemming het amendement-Bouma, ondersteund door den heer Gorter, om f 50.te veran deren in f 75.—, wat ook nog door den heer Veen werd ondersteund. Met algemeene stemmen werd bovengenoemd amen dement aangenomen. Voor onderwijs aan de herhalingsschool zal 60 cent per lesuur worden vergoed. Onderwijzers, die hoogere jaarwedde mochten ge nieten, blijven in het genot daarvan. Zonder discussie en hoofdelijke stemming werd de concept-verordening in zijn geheel hierna vastgesteld en zal ter goedkeuring worden opgezonden aan heeren Ged. Staten. 6. Adres van het Bestuur der Afdeeling «Sneek* van de Friesche Maatschappij van landbouw, om kos teloos gebruik van een lokaal in het Gymnasium, enz. De Voorzitter merkt op, dat dit adres periodiek te rugkeert. B. en W. stellen voor, het gevraagde toe te staan op nader te bepalen dagen en uren, terwijl het reinigen der localiteit ten laste der gebruikers komt. Zonder discussie en hoofdelijke stemming wordt conform besloten. 7. Verzoek van B. de Jongh, Commies ter Secre tarie, aan hem een pensioen te verleenen, gelijkstaan de met zijn tegenwoordig tractement. De Voorzitter zegt dat de heer de Jongji, oud 89 jaren, daarvan eene reeks van 58 jaren deze’ gemeente met de meeste nauwgezetheid en plichtsbetrachting heeft gediend en met 1 Januari a.s. zijne betrekking wenscht neer te leggen en daartoe met gerustheid kan overgaan als de Raad hem pensioen wil verleenen. B. en W. stellen voor aan adressant voornoemd eene jaarlijksche personeele toelage te verleenen van f 900, om den levensavond van dien trouwen ambtenaar te verhelderen. Onder applaus der vergadering wordt zonder discus sie en hoofdelijke stemming conform besloten. 8. Adres van J. W. G. van Maanen e. a. leeraren Gymnasium en Hoogere Burgerschool, inzake regeling jaarwedden. De Voorzitter zegt dat voor inwilliging van het verzoelCom. regeling der jaarwedden in verband met dienstjaren, de aanvangstraktementen belangrijk lager zouden moeten zijn. Met het oog op de storting voor het pensioenfonds en de installeering der huishouding enz. is het wen- schelijk daarvoor beschikking te hebben over het volle traktement. De heer Bouma zegt dat de Commissie van Toezicht op het Middelbaar Onderwijs van meening is, dat er eerst pensioenregeling moet komen; het doet hem ge noegen dat ook het voorstel van Burg, en Weth. dat be helst en vraagt aan den Voorzitter of deze rijks- of gemeente-pensioen bedoelt. De Voorzitter antwoordt dat adressanten niet in het gemeente-pensioenfonds kunnen worden opgenomen. Zonder hoofdelijke stemming wordt hierna conform het voorstel van B. en W. besloten om afwijzend op het adres te beschikken. 9. Adres van W. Anema alhier, ter bekoming in huur van gemeentegrond voor aan te leggen groententuin. Burg, en Weth. stellen voor adressant ongeveer 25 are grond van het gedempte gedeelte van ’t vaarwater »Het Sperkhem« onderhands in huur af te staan voor eene jaarlijksche huursom van f25, ingaande 1 November a.s. en eindigende 1 November 1907. De kosten van omheining en afstekking komen ten laste van adressant, terwijl deze zaken na het eindigen van den huurtijd het eigendom der gemeente worden. De heer Paehlig wenscht dat Burg, en Weth. toezicht zullen hebben op de afstekking, die dan wel voldoende zal worden. De Voorzitter antwoordt dat alle schade voor adr. komt en hij dus wel voldoende zal afstekken. De heeren Veen en Beekhuis vinden de huur wel wat hoog. De heer Fennema zegt dat de grond zeergeschikt is voor het doel wat adressant er mee heeft. De heer Bouma heeft uit de toelichting van den Voorzitter gehoord, dat men den grond aan adressant wil verhuren tot het aangrenzende land vrijkomt. Spr. heeft bij inzage opgemerkt, dat de huur van bedoeld land in 1908 afloopt. De Voorzitter zegt, onder dank voor de opmerking van den heer Bouma, dat daarvan nota zal worden ge nomen en alsdan het besluit daarnaar zal worden gewijzigd. Zonder hoofdelijke stemming wordt nu conform het voorstel van B. en W. besloten. 10. Adres van M. Rondema, om afstand in koop van gemeentegrond aan de Looxmastraat. De Voorzitter wenscht hierbij de aandacht te schen ken aan het adres van Vonk e. a. onder sub m genoemd, verzoekende te overwegen om in de voorwaarden de breedte der straat te willen bepalen op 12 meter. Burg, en Weth. stellen voor aan adressant in koop af te staan pi. m400 cA. gemeentegrond voor het bou wen van vier burgerwoningen tegen f 2 per vierk. meter, te betalen in één termijn en dat door en op kosten van adressant, de 4 meter breede straat, minstens 8 Meter wordt, terwijl de verdere uitvoering van het besluit aan B. en W. wordt opgedragen. De Voorzitter vervolgt verder dat B. en W. gevolgd VERGADERING van den Gemeente raad van Sneek, op Zaterdag, den 5 Octo ber 1901, des namiddags ten 61/. ure. Tegenwoordig zijn 13 leden. Afwezig de heer De Vries, die bericht heeft, dat hij de maand October uitstedig is en daarom aan de werkzaamheden niet kan deelnemen. Voorzitter de heer mr. D. Alma, Burgemeester. Secretaris de heer Jac. van der Laan. Punten van behandeling: 1. Resumtie der Notulen. De notulen van de vorige vergadering worden na lezing onveranderd goedgekeurd. 2. Mededeeling van ingekomen stukken enz. a. Schrijven van den heer H. F. Pijttersen, be richtende dat hij de benoeming tot wethouder aan neemt b. alsvoren van L. Van Rossen, te Goes, dat hij de benoeming tot leeraar aan de H. B. School en Gymnasium aanneemt; c. alsvoren van Z.Ex. den Minister van Water staat, Handel en Nijverheid, goedkeurende de benoe ming van den heer Van Rossen tot leeraar aan de H. B. S. en Gymnasium voor het tijdvak 1 Oct. 1901 tot 1 Sept. 1902; d. resolutie van Gedeputeerde Staten, goedkeuren de het 1ste suppletoire kohier van F 1902; e. alsvoren, goedkeurende de af- en overschrijving van posten op de gemeente-begrooting van 1901 f. alsvoren, goedkeurende de vergunning tot het leggen van 2 barten in den Trekweg bij Leeuwarden g. adres van D. v. d. Werf, loopbode ter Secreta rie, verzoekende verhooging zijner jaarwedde h. alsvoren van de agenten van Politie, verzoe kende verhooging van jaarwedde alsvoren van den directeur der N. T. Maatschap pij, verzoekende bekoming van gemeentegrond voor verbetering der veelading j. alsvoren van den heer R. S. H. Visser en vier andere raadsleden, verzoekende een afschrift van de gemeente-rekening van het vorig jaar bij het sectie- onderzoek der gemeente-begrooting te hebben k. missive van de Kamer van Koophandel, in over weging gevende, een gedeelte van het Zuidend te bestraten met straatklinkers l. sommatie van den deurwaarder Kamstra om het vrije gebruik van een kamer ten dienste van de Dia conie der Ned. Herv. Gemeente m. adres van J. Vonk e. a. bewoners van de Loox mastraat, verzoekende bij afstand van gemeentegrond ter bebouwing aldaar, de breedte der straat te bepa len op 12 M. n. alsvoren van D. Volbeda, verzoekende hem als marktmeester te willen aanstellen o. alsvoren van B. van Delden, verzoekende door de afgraving voor zijn huis, een trapje voor zijn deur te mogen maken van 2 treden. De Voorzitter stelt voorhet adres van D. van der Werf, loopbode, en het adres van de agenten van politie te behandelen bij de begrooting voor 1902 bij het desbe treffend punt het adres van de Ned. Tramw. Mij. tot nader aan te houden aan het adres sub j de aandacht te schenken bij de behandeling der begrooting het adres van de Kamer van Koophandel aan te hou den totdat de nieuwe straat bij de nieuwe brug bij de Kolk gereed is het adres van B. van Delden, verzoekende een trapje van twee treden, aan te houden tot de volgende vergadering het adres van Volbeda aan te houden tot de nieuwe regeling van het marktwezen in orde is aan het adres van J. Vonk nog heden avond de aan dacht te schenken bij de behandeling van punt 10, en de overige niet gememoreerde stukken voor noti ficatie aan te nemen. Wordt dienovereenkomstig besloten. 3. Onderzoek der geloofsbrieven van het nieuwbe noemd lid, den heer A. Bakker. Tot commissie voor het onderzoek der geloofsbrie ven van het nieuwbenoemd lid van den raad, den heer A. Bakker, worden door den Voorzitter aangewe zen de heeren Visser, mr. Paehlig en Beekhuis. Tijdens dat onderzoek wordt de vergadering voor eenige oogenblikken geschorst. Na heropening der vergadering brengt de commissie bij monde van den heer Visser rapport uit en deelt mede, dat de stuk ken in orde zijn bevonden, waarom de commissie voorstelt, den heer A. Bakker toe te laten. BIJVOEGSEL SNEEKERCOURANT i

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1901 | | pagina 5