Winterdienst lijn Leeuwarden-Stavoren 1 October 1901. Tramdienst 1 October 1901. Bleekerij „Hel Vertrouwen” bij KAMPEN. Theeverbruik Vereeniging De echte Kinadruppels van Dr, DE VRIJ “iïïrnïT HYPOTHEEKBANK Firma F. van der Vegt. Advertentièn. 1 N oord-Nederlandsche HID HOLLANDSCHE s Meubel-, Bedden-en Matrassenfabriek te GRONINGEN. Van LEEUWARDEN naar STAVOREN. I I 1 AMSTERDAM. t 11,05?^° ël3 Munt uit door nette en vlugge be handeling der Wasschen in zuiver rivier- en bronwater. Ij' - m2. - Prijsnoteering per 5 ons. l-50l - Bijzonder wordt aanbevolen: Van STAVOREN naar LEEUWARDEN. L2°i SNEEK—JOURE—HEERENVEEN. Geeft4 »/0 Pandbrieven uit tegen den koers van 99'/2 ®/0. Geeft geld op eerste hypotheek. aan- 8,20 12,40 9,02 12,56 8,57 9,09 1,38 9,57 4,20 a A. - 4,45 7,10 - 14,58 -S! 7,23 - -g 5,07'3 7,32 4,50 1,50, 3,—15,10 12,55 11,45 LEMMER 7.02 JOURE A. V. V. V. A. V. A. 8,40 8,41 7.57 8.15 8.45 3,16 3,25 Lekkere Geurige 1,14 1,16 7,23 7,32 9,31 9,33 9,40 10,25 St. Jac. ParochieLeeuwarden: 5,10* 7,10 Loopt Zondags niet. a. v. Grof Souchon a. v. (X SNEEK V. IJsbrechtum Njjland Bolsward Witmarsum Arum Kimswerd 4,10 4.23 4,32 4,45 7,15 8- 7,30 7,40 7,50 8- 8,55 4,20 4,30 4,40 4,50 4,55 5,50 7- 7,55 8- 8,10 8,20 8,30 7.45 8.15 8.33 3,- 3,50 E li t k v o d o o d r x I e l t s x I r v r t z t c Jt JOURE St. Nicolaasga 1.EMMER 7,3 7,12 SNEEK JOURE Haskerhorne Oudehaske HEERENVEEN li P d co o CM 2,55 I 3,40 8,27 8,37 9,09 9,18 9,27 9,35 9,48 9,57 10,04 00 CM I b d e a v 1 9,13 9,23 9,35 9,46 9,56 3,32 3,40 3,47 3,50 3,57 4,5 4,16 4,23 4,31 4,38 8,49 8,58 9,8 8,18 8,28 8,40 8,51 9,01 9,04 9,12 9,23 9,36 9,43 9,52 10,00 6,23 6,33 6,43 6,51 7,4 7,14 7,21 7,23 7,34 7,45 7,55 8,05 9,14 9,25 9,36 9,48 9,57 1,54 2,5 2,16 2,28 2,37 5,54 6,02 6,10 6,16 6,28 6,36 6,42 6,51 7,2 7,13 ■g 'S tn N 9,50 10,— 10,10 10,20 10,25 11,15 8 e r c c x 1 e r 1,55 2,03 2,15 2,26 2,36 beveelt zich beleefdelijk aan voor de levering van alle het vak betreffende Artikelen. Grootste keuze. Billijkste pryzen. 11,40 11,53 12,02 12,15) Thee 50 en 55 ct ctt, CM 9,14 10,34 11,45 3.50 408 4.38 .S - ‘5 5.12 - 8,35 9,20 4,40 g) - 'S 7,40 - 5,20«| - n 8,181 - 5,33-3.1 e.'8,311 |5,42^J - j 8,40 i - |5,55 [8,55 ro 2 (X E 1,10 11,55 1,20 12,05 1,30 12,15 1,40 Z.niet I 1,45 -g - I 2,40 N AMSTERDAM de Ruiterkade Steiger no, 5. 2.30 2.38 2,47 2.59 3.06 3.16 3.24 HEERENVEEN V. Oudehaske Haskerhorne JOURE SNEEK A. V. 6,25 A. 7,10 LEEUWARDEN V. JellumBoxum Beers Jorwerd Mantgum Wieuwerd Bozum Scharnegoutum SNEEK 5,10 6,05 6,10 S 6,20 6,30,3 6,40 9.10 9.28 9.58 if - In I V.' 5,35 A. 6.25 V. 6,30 6,40 6,50 A. 7,— 10,50 11,- 11,10 11,20 to e SE’ on 2S 7,20 7,30 7,40 7,50^ 7,55 8,50 nam. l 10.25 I 10.43 11.13 11.30 4.— voorm. 1,52 A 2,04 ^.i - 2,13 g - 2,25 A b£ <M 4,58 6,20 5,08 5,20 5,31 5,41 6,41 5,46 6,42 5,54 6,03 6,15 6.22 6,32 I 6,40 1 7,09 WITMARSUM Harkezjjl Wens. MAKKUM HARLINGEN—BOLSWARD—SNEEK. [12,15 1,10 3,30 -g! 12,28 1,28 3,43 3 12,37 1,38 3,52 g> 112,50 1,52 4,05 - 12,25 1,20 2,30^ - 9,05 - i 9,19 I - I 9,28 9,41 10,15 SNEEK—BOLSWARD—HARLINGEN. 5,15 6,05 7,158,— 9,- 10,3511,5012,40 1,55 3,05] g 3,55 6,15 7,— 9,35 5,21 6,11 X 7,21 8,06X 9,06 10,41 11,56 12,46f2,01 3,11 VS 4,01 .s 6,21 X 7,06 9,41 pt on'n oo Sin oo o 10 n -i o iako 10 no i o ko S lo 10 o oo I ’Ij 10 oo d n 10 In ko ?;45 ë;3Ö 9,30 i - 7,45 - - 6.25 - -8,25' - S - 6,40 - 8,38 - 1 - ™eiu 6,50 - 8,47 o HARLING. A. 7,05 9,00) - 9,33 9,41 9,49 9,56 10,7 10,15 10,21 10,23 10,32 10,41 10,49 10,57 de jaarwedde van adressante te verhoogen met f 50, en te brengen op f 850, Zonder discussie en hoofdelijke stemming wordt daartoe besloten 16. Voorstel tot concessie-aanvraag van een plaat selijk telephoonnet. Burg, en Weth. stellen voor, dat de Raad besluite het Dagel. Bestuur te machtigen zich te verstaan met den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid over de concessie inzake het plaatselijk telephoonnet, om daarna daarover den Raad nadere voorstellen aan te bieden. De heer Schijfsma vraagt of de aanvraag ook ver plichting inhoudt, waarop de Voorzitter antwoordt, dat het Rijk liever met gemeenten dan met particulieren heeft te doen, doch de aanvrage geen verplichting in houdt. De heer Veen zou gaarne zien dat het Dagel. Be stuur, in afwachting van ’s Ministers antwoord, hier ter plaatse in deze zaak dadelijk aan het werk ging. Wordt conform het voorstel van B. en W. besloten. 17. Suppetoir Kohier van belasting op de honden, dienst 1901. Bovengenoemd Kohier wordt zonder discussie en hoofdelijke stemming vastgesteld tot een bedrag van f96.—. Hierna wordt de vergadering gesloten. 2,— 3,55 2,55 h' 3- - 3,10 3,20 - 3,30 - I 1.55 2.13 2.44 11,45 11,54 12,04 12,15 12,23 12,28 12,35 12,43 12,55 1,2 1,10 1,17 MAKKUM Wons Harkezijl WITMARSUM 5.48 j 6.58 .S CM 5,40 - 5,55 6,10 s - 6,25 5 6,35 5 7,30 7,30 8,30 ter bestrijding van bloedarmoede, bleekzucht, Malaria (binnenkoorts) en algemeene zwakte, worden uitsluitend verkocht in vierkante ver zegelde flacons met mijn naam buiten op de roode doos. Alom verkrijgbaar a 1.en tegen toe zending van postw. a f 1,15 rechtstreeks en franco uit de Chemische Fabriek van H. NAN NING, Den Haag. 60 75 100 - 5,33 .- t - 15,55, - - A. ,6,35) a I N |1U,1U V. 5,—6,35 7,30 N 8,30 9,40 10,20 “’ou 4,40 5,12 6,47 7,42 8,42 9,52 10.32 12,37 g 1,32 2,42 4,52 IJsbrechtum 5,24 6,59 7,54 8 8,5410,04 10,44 12,49 - 1,44 2,54 5,04 SNEEK A. 5,30 7,05 8,- 9,-10,10 10,50 12,55 China Congo Stof UlBt Oudega Nijhuizum Workum Hindeloopen KoudumMolkwerum Warns STAVOREN A. 11,- 11,55 12,05 12,15 12,25 HEE REN VEEN—J OITRE—SNEEK. 10,15 10,25 10,35 10,45 11,40 12,45 1,40 2,10 5 JOURE—LEMMER—AMSTERDAM. (in verbinding met de dag- en nachtbooten.) voorm. 8. - 8.18 8.48 9. — 1.30 nam. 1,22, 4,43, 7,14 2,52, 6,07, 8,36 4,43, 7,56, 9,54 Thee AMSTERDAM -LEMMER—J OURE. (in verbinding met de dag- en nachtbooten.) V. 11.— I nachts. A. 3.30 I V. 5..0 V. 6— 2,29 6,21 2,49 2,58 3,07 3,15 3,27 3,36 3,43 3,47 3.58 4,07 4,19 4,27 AMSTERDAM de Ruiterkade Steiger no. 5. 7.24 7,35 7,45 7,50 7,57 8,5 8,16 8,23 8,31 8,41 Stopt op tijdig verzoek. Vertrek van STAVOREN (boot) ENKHVIZEN Aankomst AMSTERDAM NOORD-FRIESCHE LOCAALSPOOR. Vertrek van Leeuwarden naar Metslawier 7,9,2, 11,29, 2,4,50, 8,22, 10,25* 5’33 6^23 5 7’33 8^18'3 9’,18 10^53 12^08 12’,58'3 2’13 3’23] 4,13 6^33 3 7J8 9>3 Z» Otr rv J tr r»/~v O/V 1 C» O/V l 1 ZV 9° S 4 CXrr xk' J tr r» I -1 ZX zxf HARLINGEN 8,24, 11,12, 1,05, 2,42, 6,27, 8,26, 10,56. HEERENVEENen». 5,55, 7,~, 8,55,11,42, 1,15, 3,20, 6,24, 8,20. TQXV1QO. .CU uuuunaiuou uaaL uxctoxcniox t, <7,c, 4,OU, Ö,S3, 1V,ZU'= Aankomst te Leeuwarden van Metslawier 6,40-j-, 8,12, 10,39, 1,1, 4,4, 6,6, 9,34. Alléén tot Dokkum. f Alléén van Dokkum. 9J0 Is’ v. m. ka f fl In 5)42 7.32 6.— ni 7.50 6,35 10,—5 11,502,05 s I V rx -« rx 1 n I r» 1 er 7)10 10,35 12,25 j 2,40 4^55 8,15 9,10 9.20 9,30 9,40 5, ■S 5,12 -s. 6)12 -E.)8,32 9)07 5.24 o 6,24 g) 8,44 9,19 g 5,30 6,30 8.50 9,25 Correspondenten de H.H. EGBERT VEEN Co. te Sneek. 6,12 6,23 6,35 6,47 LEEUWARDEN A. 6,56 Stopt op tijdig verzoek. Vertrek naar GRONINGEN en». 7,6, 8,33, 11,27, 1,49, 4,47, 7,46, 10.05. HARLINGEN 8,24, 11,12, 1,05, 2,42, 6,27, 8,26, 10,56. Ontbijt Namiddag Extra fine China Congo Uitsluitend verkrijgbaar bij: JOH. W. MSIJlSlv, Fabrikant, Sneek*. - - a 1.40 8.12 9.58 12.03- 2.08 8.42~+ 10.28 12.33 g 2.37 A. 6.18 9.- 10.45 12.51 K 2.55 ment-Bouma in stemming, dat verworpen wordt met 7 tegen 6 stemmen. Tegen stemden de heerenHuges, Fennema, Pijt- tersen, Gorter, Wielenga, Visser en Schijfsma. Vóór de heeren Veen, Paehlig, Bouma, Dokkum, ten Gate en Beekhuis. Het amendement-Gorter, om den prijs der grond op f 1,50 te bepalen wordt niet ondersteund en komt daar door niet in stetnming. Het voorstel van B. en W. daarna in stemming ge bracht, wordt met 7 tegen 6 stemmen aangenomen. Hiermede wordt ook beschikt op het adres van Vonk e. a. en de breedte der straat bepaald op 8 M. 11. Benoeming van een Waagmeester. Op de door B. en W. opgemaakte voordracht komen voorde heeren E. Priester, Geert Visser en Geert de Wit. Met het oog op de herziening van de Verordening op de Wik- en Weeggelden, geschiedt de benoeming voor één jaar, ingaande 1 Jan. a. s. op eene jaarwedde van f 150, De Voorzitter deelt mede, dat na 2 Oct. is ingeko men een schrijven van kooplieden, verzoekende G. de Wit als Waagmeester te willen benoemen. Tot stemopnemers worden door den Voorzitter gewezen de heeren Huges en Schijfsma. Tot stemming overgaande, blijkt de uitslag te zijn, dat benoemd is Geert de Wit met 7 stemmen, terwijl E. Priester 6 stemmen verkreeg. 12. Adres van Klaas Fokkens, betreffende stra tenplan en rioleering op bouwterrein aan den Oppen- huizerweg. B. en Wstellen voor aan adressant vergunning te verleenen voor het aanleggen van straten, rioleering enz. op bouwterrein aan den Oppenhuizerweg, onder voorwaardé, dat de straat 4 Meter breed en de tus- schenstraten 2,50 M. breed moeten zijn. Zonder hoofdelijke stemming wordt conform besloten. 13. Adres van R. van den Berg, eervol ontslag verzoekende als commissaris der muziek- en zangschool. Burg, en Weth. stellen voor aan adressant bovenbe doeld ontslag eervol te verleenen, waartoe zonder hoof delijke stemming wordt besloten. 14. Adres van J. Douma,oin ontheffing eener be paling der Bouwverordening. Burg, en Weth. stellen voor adressant de gevraagde ontheffing te verleenen, die blijkens overlegging van schetsteekeningen, een schuurtje met dak van gegolfd ijzer wenscht te bouwen achter een perceel, staande aan de Oude Koemarkt. Zonder discussie en hoofdelijke stemming wordt conform besloten. 15. Adres van de onderwijzeres F. C. P. Souten- dam,tot wijziging barer jaarwedde in verband met vervuld aantal dienstjaren. Burg, en Weth. stellen voor wegens het vervulde getal dienstjaren, in verband met de desbetreffende ver ordening, te besluiten met ingang van 1 October 1.1. 65 ct. 75 100 3 6.40 5 7.W 7.28 MAKKUM—WITMARSUM V. 5,25 7,30u- 10,50 j 1,— I 3,15^ j 7,— 5,50 I 7,55'5 11,15 i' 1,25'S 3,40-g 7.25 6.03 8,05^ 11,25 1,35 3,50^ 7,35 A. 6,13 8,15 11,35 1,45 I 4,—7,45 12.15^1 12.33-S 1.03 - hebben het advies ;van de commissie voor gemeente- eigendommen, uitgebracht in 1895, toen de heer Ho- gendijk aanvroeg de geheele linie te bebouwen en hem in massa de grond werd aangeboden voor f 2 per vierk. meter. In aansluiting daarmede en in weerwil dat sedert 1895 de prijs is vooruitgegaan, thans ook f 2 wordt gevraagd, wat ook billijk en rechtvaardig is te genover den voiigen adressant. De heer D. Gorter kan niet meegaan met het voorstel van B.en W. om f 2 te vragen. Er is 80 ML waar adres sant niets aan heeft, daar die voor straat gebruikt moet worden, zoodat er ongeveer 320 M2. voor bebouwing overblijft. Door de behoefte aan woningen vindt Spr. de prijs van f 1.50 per M2 gewenschter. De heer Bouma wenscht het voorstel thans niet te behandelen maar van het geheele terrein eerst een bouwplan te maken met rioleering, straten, bouwter reinen enz. De Voorzitter is van meening dat het in project- brengen nog al tjjd zal vorderen; adressant vraagt slechts een betrekkelijk klein hoekje voor het bouwen van een viertal woningen. De heer Veen is het eens met den heer Bouma; is er eenmaal een goed geordende kaart met straten-plan enz., dan kunnen daarnaar de stukken worden uitge geven. Ook kan men er dan beter over oordeelen. Spr. wenscht het niet alleen daar, maar ook bij andere bouwterrei nen om de stad en ondersteunt het voorstel van dr. Bouma. De heer Beekhuis is het eens met den vorigen spre ker, het is schade voor Sneek, dat zulks niet eerder is gebeurdis er eenmaal een vast bouwplan, dan heeft men grond onder de voeten. De heer Fennema is niet tegen het in teekening brengen van het terrein, doch wenscht afgescheiden van het bouwplan, de breedte der straat bepaald te zien. Ook de heer Paehlig is er sterk voor eerst een plan te maken, wat met het oog op de nieuwe woningwet zeer gewenscht is. De prijs van f 2.vindt Spr. niet te veelook kon men de grond in erfpacht afstaan voor 100 jaar, tegen b. v. 10 cent per vierk. meter. Na dien tijd kon men den prijs alsdan desnoods verhoogen. De gemeente blijft dan eigenares, terwijl grondrente afge kocht kan worden, De Voorzitter heeft niet tegen de zaak, dat ze breed wordt opgevat, doch Rondema heeft met zijn aanvraag een winterwerk op het oogbesluit men tot het in tee- kening-brengen enz. van het terrein, dan moet adr. zoo lang op beslissing wachten. De heer Huges is er voor den heer Rondema ter wille te zijn. De heer Fennema merkt op dat adressant moet bou wen op den hoek der nieuwe straat. De Voorzitter wenscht, voor dat er op het adres wordt beschikt, de Raad zich eerst verklare op welke wijze hij grond wil uitgeven en brengt het amende- 55 65 80 6)03 8,05^ 11,25 1,35 3,50,; 7,35 6,13 f 8,15 111,35 I 1,45 4,-g 7,45 WITMARSUM—MAKKUM. V. 6,25 9,50- 11,40 1,55 - 4,10- 8,— 6,35 10,—'3 11,50 i 2,05 -g 4,20 a 8,10 6,45 10,10^'12,-2.15^14,30^ 8,20 7 10 1 o Q’, 8 12 9 in S d w 8,45 Vertrek van AMSTERDAM 5,46 10,00 STAVOREN V. to Warns KoudumMolkwerum S Hindeloopen Workum Nijhuizum Oudega IJlst SNEEK Scharnegoutum Bozum Wieuwerd Mantgum Jorwerd Beers JellumBoxum 5.— 6.10 -• 5.18 6.28 '2 5.48 6.58 o HARLING. V. 5,20 Kimswerd Arum Witmarsum Boleward Njjland SNEEK A. Q g St. Nicolaasga ’3 5.20 7,45 a'f 5,55 1; o on 5,-tS 6,-£ 8,55 5.24 o 6,24 8,44 9,19 g 5.30^16.30^)8,501 9.25 Vertrek LeeuwardenSt. Jac. Parochie: 6,10* 8,45 11,15 2,45, 5,7,55 10,35* - 9,50 1,35, 3,45, 6,40 9,—*

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1901 | | pagina 6