Dr. Uitsln is nader aulh 1 Binnenlandsch Nieuws. Reclames. 500.01 Uit Plaatselijk Nieuws. i Het is te veel. De Oorlog in Zuid-Afrika. Ha] LEED Hoo van Doodslag. Maria Bietings, die wegens het verdrinken van haar broertje in een waschkuip door de Bredasche rechtbank tot 12 jaar gevangenisstraf is ve roordeeld, heeft tegen dat vonnis appél aangeteekend. Gehore le Vries Overle laring S Gebor Wijnia t Durkjen De loter: bevat De Brem 1 pri 1 pri 1 pri 2 pri 1 pri 1 pri 1 pri 2 pri 1 pri 1 pri 1 pri Meldden we onlangs, dat de leerlingen van school no. 1 alhier, het vertrekkend hoofd, den heer R. v. d. Berg, een kloek schrijfbureau aanboden, Dinsdag vereerde ’t onderwijzend personeel hem een keurige bureaustoel. Woens dagmorgen werden de leerlingen dier school onthaald op chocolade en Tot onderwijzer in de aardrijkskunde aan de Rijks-Normaalschool alhier is benoemd de heer A. Nawijn, hoofd der openbare lagere school te Lutkewierum. was, in een rijtuig, waarop twee koetsiers, Schild knecht en Haneveld, beiden van vroeger reeds bekend bij de politie en justitie. Woensdag j.l. ging ’t gerucht, dat iemand in den bewusten nacht aan den Scheveninger kant iets gehoord had, een rijtuig en geschreeuw. De commissaris van politie der 2e afdeeling te ’s-Hage liet dadelijk een oproeping publiceeren en als gevolg daarvan is door een persoon verklaard, dat hij de beide aangehouden koetsiers S. en H. in den ochtend van Woensdag 9 Oct. j. 1. te half zeven met hun rijtuig heeft zien rijden op den Ouden Scheveningschen weg in de richting van Scheveningen. Een tweede persoon is komen verklaren, dat hij in dienzelfden ochtend, op een uur dat niet met juistheid is kunnen worden gecontroleerd, doch in ieder geval in het vroege ochtend uur, de beide koetsiers, die hij zeer goed kent, heeft gezien, weder met hun rijtuig, komende uit de Duinstraat te Scheveningen en rich ting nemende naar Den Haag. Dit alles doet vermoeden, dat de koetsiers met dat rijtuig zijn geweest in de duinen, gelegen achter de Duinstraat tusschen het Ververschingskanaal en de Kranenburgerstraat. De politie gaat voort met den meesten ijver naspo- sporingen te doen om tot de ontdekking te komen van het lijk van den vermoedelijk verslagen kellner uit Delft. Het dreggen in en afvisschen met den zegen van de Bosch vijvers, het water langs den Benoordenhoutschen weg, de Molensloot enz., waarmede gisteren sedert den vroegen ochtend was aangevangen, heeft geen uitkomst opgeleverd, evenmin als het doorzoeken door een de tachement politie-beambten, van een oppervlakte kreu pelhout in het Haagsche Bosch. Naar aanleiding van de ingekomen mededeelingen, die op een verblijf der beide koetsiers in een gedeelte der duinen wezen, werd in dat deel der duinen gister ook onder toezicht der politie naar het lijk gezocht door personen, die speciaal bekend zijn met het delven naar voorwerpen, welke zich diep in zandgrond bevin den en die ook met een deskundig oog kunnen beoor- deelen of kort te voren een oppervlakte duingrond is omgewoeld geweest. Omtrent deze geheimzinnige zaak kan nog medege deeld worden, dat een koffiehuishouder te Delft, giste ren de portretten van de twee verdachten heeft erkend als te zijn die van de personen, die op Woensdag 9 dezer omstreeks 12 uur ’s middags in zijn koffiehuis zijn geweest en daar om het adresboek hebben ge vraagd, waarin zij, zooals hij zich zeer goed herinne ren kan, hebben gezocht op den naam Kamp. Deze getuigenis kon eerst nu worden afgelegd, omdat be doelde koffiehuishouder eenige dagen afwezig is ge weest. V. Gebore lam 1 jus, beic Geert lellema, ïaring d Finnema Beent, z' Keulen, 1 ïendrik] ly. Tjitte Overle kern hannes J Harmen beiden te stijg1 M., in c Marl 500 V vast eer eer eer i als in We vra I vra trel De ges nei Zoo bouwde haar schoonzoon Brandenburg, winkelier te Oldeouwer, voor haar een net huisje aan den dijk aldaar, waarin ze zeker ook we) zoo nu en dan ver blijf zal hebben gehouden, maar overigens was Tets-Geese maar liefst op weg. Nu was ze te Leeuwarden, dan in Zwolle, later in Den Haag en zoo werd heel Neder land bijna, vooral wat de groote plaatsen betreft, door haar bezocht en altijd zocht ze inlichtingen omtrent haar denkbeeldigen erfenisrijkdom, meteen klagende hoe men haar grond en eigendommen afhandig had ge maakt. De hoogste bezoeken legde ze af maar natuur lijk zonder succes. «Een idiootvrouwtje«, zei men en daarmee ging Geese weer heen. Zoo drong ze nu laatst het Koninklijk paleis te ’s-Gravenhage binnen om de Koningin te spreken. Ze werd in bewaring genomen en in een krankzinnigen gesticht geplaatst, waaruit ze op verzoek van haar dochter, die te Wormerveer woont, weer is ontslagen. Dit is in ’t kort de geschiedenis, van de wed. De Vries uit Haskerland, waarover in deze dagen zooveel wordt geschreven. J. Crt. Het is waarlijk te veel! Dusdanig is de uitroep, die men zeer dikwijls herhaalt, ’t zij dat gelukkige gebeurtenissen zich opvolgen, ’t zij dat het ongeluk te zwaar op een persoon valt. Het is eene voortduren de klacht, die de heer Everard Petrus Bosman, 42 Oeverstraat te Arnhem, deed hooren en werkelijk zij was gegrond. In zijn plaats had ik het bestaan ver vloekt, dat mij zoo deed lijden en mij zoo lang on wetend had gelaten, dit wondervolle geneesmiddel te doen kennen, dat mij radicaal genezen heeft. Sedert eenige jaren, schrijft hij, was ik lijdende aan pijnen in de ingewanden, als verstoppingen, duizelig heid, misselijkheid, gebrek aan eetlust, enz. enz., waarvoor al de gebruikte geneesmiddelen niet baat ten; zoodat ik eindelijk besloot een doos Pink Pillen van Dr. Williams te gebruiken, en heb dit volgehou den, totdat ik 7 doozen gebruikt had, waardoor ik mij thans geheel genezen gevoel. In ’t belang der menschheid geef ik vergunning dit zoo uitstekend resultaat bekend te maken. Men geve acht dat de echte Pink Pillen van Dr. Williams zich in een houten kokertje bevinden, met rooskleurig papier omwikkeld, waarop met blauwe letters gedrukt staat: Pilules Pink pour Personnes Pales du Dr. Williams. Verder moet zich op ieder uitwendig omhulsel bevinden een wit strookje papier over de lengte der étui geplakt waarop staatPrijs 1.75 Gld. de doos, 9 Gld. per 6 doozen. Eenig depot houder voor Nederland: Snabilié, Steiger 27Botterdam. Voor de gebruikswijze raadplege men de ingeslo- tene Hollandsche Circulaire. ’t Gaat Leeuwarden als ons; de extra- najaars-kalvermarkten zijn haar natuurlijken dood gestorven. Werden er voor 10 jaar nog 744 kalveren aangevoerd, langzamerhand ver minderde dat getal, in 1899 was ’t 23, in 1900 nog slechts 5, gisteren was ’t nihil, dus op één na één. WORKUM. Een tweejarig jongetje van den landbouwer W. geraakte Dinsdagvoor- middag te water en verdronk. JOURE. In de bakkerij van den heer J. v. d. Veer werd Woensdag een begin van brand met moeite door ’t bakkerij-personeel en de mannen uit de nabijgelegen meubelfabriek ge- bluscht. In dit zelfde huis brak, nu 20 jr. geleden, op 14 Oct. de brand uit, die Joure zoozeer teisterde. Toen was ’t noodweer, nu Woensdag kalm. SNEEK. De zangvereeniging «Dames Zang- vereeniging* alhier, is uitgebreid tot een ge mengd koor, dat de naam zal dragen van «Gemengd Koor*, terwijl de heer Hoogslag wederom tot directeur is benoemd. In studie wordt genomen: «Die sieben Wör- ter des Erlossers* van Jos Haydn. We nemen ’t volgende over uit de Leeu warder Courant: Daartoe welwillend in de gelegenheid ge steld, bezichtigden we heden de nieuwe cacao- en chocoladefabriek «Nederland* alhier, die dezer dagen in haar geheel in werking is ge steld. In de jaren 1900 en 1901 is in plaats der oude, eene geheel nieuwe fabriek verrezen. Maakt het uitwendige daarvan reeds een hoogst aangenamen indruk op den toeschouwer en siert het de straat, waarin het nieuwe gebouw staat, het inwendige echter overtreft nog verre dien indruk. Bij het bezoeken der talrijke ruime, zindelijke en goed geventileerde lokalen, trof ons de doelmatige en praktische verdeeling der in richting, Geen wonder, dat de bedrij vige werk lieden en propere paksters er met opgewektheid werken. In ’t voorbijgaan merken we als bij zonderheid op, dat in den noordergevel van het gebouw, hulde wordt gebracht aan den meesterknecht Arnoldus Kramers, die gedu rende een tijdperk van meer dan eene halve eeuw de firma J. Veen Co. getrouw ter zijde stond en voor de nieuwe fabriek den eersten steen gelegd heeft. Onder de bouwkundige leiding van de heeren gebr, Gorter te Wormerveer en de technische van den heer A. J. Francken alhier, brachten de heeren F. de Wolf, aannemer van publieke werken, en Joh. Volkers en Zoon (verlichting), mede alhier, een geheel tot stand, dat aan alle eischen voldoet. De bladen staan vol met beoordeelingen en veroordeelingen en aanprijzingen van de boycotbewe- ging ten opzichte van de Britsche schepen; de be doeling der Amsterdammer bootwerkers; geen enkel Engelsch schip meer lossen, en de gevolgen er van, zijn uitvoerig besproken. Ook de «Times*, ’t groote Londensche blad, zegt er iets van en ’t waardige blad is natuurlijk lang niet in zijn humeur. Alle verstandige menschen betoogt het blad begrijpen, dat een actie van die soort onmogelijk en belachelijk is, en dat, als er iets van kwam, andere landen daaronder meer zouden lijden dan Engeland. Tegelijkertijd zegt de «Times* iets, dat zeer zeker van groot belang is en wel het volgende Het gerucht van zulk een poging zal echter waar schijnlijk, langs mysterieuse kanalen, naar de Boeren in Zuid-Afrika overgebracht worden en naar hen, die onze krijgsgevangenen zijn in Indië, op Ceylon en St. Helena zij zullen daardoor aangemoedigd worden in hun droomen van een plotselinge wenteling te hunnen gunste van het Rad van Fortuin. En wat de «Times* er niet bij meldt de nog vechtende Boeren zullen daardoor nieuwen moed kra gen zij zullen vernemen, dat Europa hen ten minste niet geheel aan hun lot overlaat. Dat is alvast iets waard. Naar aanleiding van een artikel in de «Nieuwe Arn- hemsche Courant*: «Engeland geboycot*, hebben een aantal militairen zich gewend tot het bestuur der vereeniging «Arnhemsche pers*, om te trachten de vorming van een comité te verkrijgen om de boot werkers, die door den algemeenen boycot buiten ver diensten mochten geraken, geldelijk te steunen, De bedoeling is, dat het op te richten comité den stoot zal geven tot de oprichting van comité’s over het ge- heele land. flinke soldaten. Twee regimenten te Aidershot (En geland), die 26 Oct. naar Z.-Afrika moeten vertrekken, zijn aan ’t vechten geweest, ’t Eene regiment verw.eet 't andere, dat ’t zich te vlug overgaf aan de Boeren dat de mannen dus tot de «handsuppers* behooren. Wisten eerst de officieren ’t volkje nog in bedwang te houden, Woensdag j.l. gingen ze op elkaar in, de bajonet op ’t geweer en er moesten haastig andere troepen komen om de vechtenden te scheiden. Vijf man werden ernstig gekwetst. Een lastig schutter. Men meldt uit Enschedé Onaangenaam verrast werd dezer dagen de schut ter IJ., die, met den laatsten trein uit Hengelo komende, aan ’t station in arrest werd genomen om voor het niet voldoen der boeten, hem door den schuttersraad opgelegd in provoostarrest te worden gesteld, Niet genegen om z’ch voor eigen rekening een uniform-pan- talon aan te schaffen, verscheen hij telkenmale onvol doende gekleed op de oefeningen en beliep dientenge volge even zoovele malen een rapport. Meenende, dat niets hem kon dwingen die boeten te voldoen, is hij na een nacht van kalm en rustig nadenken, tot een ander inzicht gekomen. Boeten plus de noodige kos ten zijn betaald en een pantalon zal worden aange schaft. De vermiste kellner. Het Laakkanaal en verschil lende andere wateren bij Den Haag zijn onderzocht, in de aangrenzende landen is rondgekeken, maar geen spoor is te vinden van den vermisten kellner Van der Kamp uit Delft, die in den avond van Dinsdag 8 Oct. en den daarop volgenden nacht in de residentiestad «uit* is geweest en gereden heeft, toen hij «onder den invloed* Het groote nieuws is er! Botha is met zijn leger ontsnapt, zooals Reuter he den uit Londen seint. De «Times* kreeg een telegram uit Newcastle, mel dende, dat Botha zijn legertje in kleine afdeelingen verdeelde, die ieder afzonderlijk tusschen de mazen van ’t Engelsche net doortrokken en Botha-zelf maakte van de gelegenheid gebruik om naar ’t Noorden te ont komen door een gaping in ’t Engelsch cordon. We weten nu nog niet, of er zwaar in de laatste dagen gevochten is, want Kitchener is zuinig op de têlegramgelden en particuliere telegrammen kunnen slecht passeeren, omdat overal de kolonie in staat van beleg is. Een leelijke streep door de Engelsche rekening; die kloeke Botha kan de oorlogsrekening nog aardig doen stijgen. Hierbij nog gevoegd, dat de Boeren dicht aan zee niet ver ten noordwesten van Kaapstad zijn. Woensdag vielen ze eenige bereden Britten aan en 2 eskadrons lanciers moesten te hulp komen, om de Boeren te verdrijven. Verder werd een convooi met 120 ton levensmid delen, op weg van Bloemfontein naar De Wetsdorp en getrokken door een automobiel, door 200 Boeren aangevallen. Een gevecht ontstond, waarbij dooden vielen (wel 20 Boeren, zegt ’t bericht), maar de Boeren kregen ’t convooi niet. Na Lotter zijn er nu reeds minstens drie Boeren aanvoerders ter dood veroordeeld. De la Rey en Kemp moeten uit Transvaal over de Vaal naar ’t noordoosten van den Vrijstaat getrokken zijn en is daar ook gevochten P Dezer dagen werden we in de gelegen heid gesteld eens een kijkje te nemen in de nieuw opgerichte sigarenfabriek van den heer P. Gorter, tegenover het Tramstation. Frisch en ruim en vooral ook zindelijk is zoowel de afdeeling, waar de sigaren worden gemaakt als de andere deelen. De werklieden hebben licht, lucht en ruimte in overvloed. De heer G., die zorgt voor goed en pittig werk, (meerendeels handwerk), weet ook, dat ’t oog ’t zijne vordert en daarom worden de si garen, eenvoudig gezegd, net en keurig verpakt. Een oordeel over de sigaren willen we niet vellen; vooreerst zijn de smaken verschillend en dan is ieder in de gelegenheid zich van de deugdzaamheid van ’t gefabriceerde te over tuigen door een bezoek te brengen aan een der h.h. winkeliers, bij wien de sigaren van den heer G. verkrijgbaar zijn. Men heeft daarbij nog ’t idee, dat men een jonge Sneeker industrie steunt, die hier evengoed recht van bestaan mag hebben als in zooveel andere plaatsen, waar ze reeds jaren bloeit en eigen gaat voor vreemd. We wenschen den heer G. met zijne nieuwe zaak veel succes! Een zwerfster. Ze woonde vroeger te Oudehaske in het huisje, thans bewoond door Joh. Bultsma. Ze was getrouwd met Wiebe de Vries, een broeder van de bij velen uit Joure en omstreken zeker wel bekende Klaas, knecht bij wij len «Pieter Hielkes.* 't Vrouwtje zelf heet GeeskeFok- kema. «Heet*, want zij leeft nog, al de andere ge noemden zijn reeds lang ter ziele. Toen De Vries nog leefde, werkte hij en zorgde voor de stuk of vier koebeestjes. Geeske, Tets-Geese in de wandeling genoemd, dreef wat negotie en toonde toen al haar eigenaardige lust om te zwerven. Haar man stierf, de kinderen trouwden of waren al getrouwd en het huisje werd verkocht. De financiën bleken niet van dien aard te zijn, dat Tets-Geese haar woning kon koopen of ze wilde niet, om aan haar nei ging tot zwerven te voldoen. Hoe ’t zij, ze bleef daar niet wonen, liet haren inboedel, die buiten werd gezet aan ’t lot over en Geese ging de wijde wereld in, steeds zoekende naar en sprekende over de groote erfenissen, die haar te wachten stonden. Ze kwam overal en zocht bij voorkeur hooggeplaatste personen op, om die te raadplegen over haar toekomstigen rijkdom. Plotseling kwam ze in Oudehaske terug en woonde in een houten getimmerte, dat in één nacht was verre zen aan den weg, even voorbij de herberg Bijsterbosch. Daar woonde ze een tijdje en maakte van daar uit uit stapjes in wijden kring en ging, naar men ons inlichtte, b v. expres naar Leeuwarden om een streng band te koopen. Daar kon ze goedkooper zei Geese; die, ge lijk men wel begrepen heeft, wat een zonderlinge was. Niet lang duurde dit, want op een dag dat ze thuis was werd haar aangezegd, dat, zoo ze haar leven lief had, ze den nacht niet in. haar huisje, zoo iets van een maaierstent van hout en stroo moest doorbren gen. Geese gehoorzaamde, toog op weg en ’s anderen morgens lag ’t getimmerte, bij stukken en brokken in de sloot. Haar kon 't zeker ook al heel weinig sche len, onderdak, als ze ’t noodig vond, kreeg ze wel en wat daarbij behoort, lang op een zelfde plaats wezen, kon ze toch niet. Tot 7 dg. gevangenisstraf werd Woens dag jl. door de Rechtbank veroordeeld J. B., alhier, die op 21 Aug. vier glasruiten vernielde in de woning van de wed. v d. W. alhier. Aan den heer W. van der Meulen, se dert 15 Juli 1842 ambtenaar ter secretarie van Wymbritseradeel, is op zijn verzoek met ingang van 1 Januari 1902 eervol ontslag uit zijn be trekking verleend, onder dankbetuiging voor de vele diensten, der gemeente bewezen. Deze achtenswaardige ambtenaar is thans 71 jaren en zal dus bij den ingang van ’t ontslag bijna 60 dienstjaren hebben. We wenschen, dat de heer v. d. M. nog jaren van zijne rust moge genieten! De heer Kiesebrink, opz. b/d Waterstaat alhier, is benoemd tot onderwijzer in ’t tee- kenen (bouwkundig gedeelte) aan de Nuts- teekenschool te Joure. De heer K. komt 3 avonden in de week na 8 uur les geven, opdat ook zij, die op ’t werk zijn en personen van buiten, van ’t onderwijs kunnen genieten. De heer BOSMAN volgens portret. Als spierversterker en als hersteller van het bloed, moeten de Pink pillen boven elk ander geneesmiddel gekozen worden; want zij herstellen de goede wer king der maag en ingewanden, versterken het orga- nismus geheel en al. Het moreel zelve wordt er door opgewekt. De mannen, vermoeid door overdre ven arbeid of andere oorzaken, vinden door de Pink pillen hunne lichamelijke en moreele kracht terug de vrouwen, die door hun plicht als moeder verzwakt zijn, zullen sterk worden en zullen aan hunne zui gelingen een gedeelte van hun levenskracht geven. De grijsaards zelfs, die van de Pink pillen gebruik maken, zullen door hen eene tweede jeugd terug be komen. Prijs f 1,75 de doos, f 9,per 6 doozen. Verkrijg baar bij Snabilié, Steiger 27, Rotterdam, hoofdepót- houder voor Nederland en Apotheken. Franco toezen ding tegen postwissel. Ook echt verkrijgbaar voor Sneek en Omstreken bij JOH. W. MEIJER. ring elders en in verband met de behoeften van deze gemeente met hare omgeving. Besloten wordt af te wachten, wanneer er eene vol gende bijeenkomst van belangstellenden zal worden saamgeroepen. 5. Aangaande het archief, waarvoor te weinig bergruimte is, wordt eene commissie benoemd, bestaande uit de heeren Smit, Hansma, Priester en den Secretaris, welke zal komen met een voorstel dienaangaande. 6. VOORSTELLEN. a. De heer P. Reinouts van Haga, Voorz., wenscht, in aansluiting met een vroeger besluit, uitgelokt door den heer Smit, thans bij de Tramwegmaatschappij aan te dringen op vermeerdering van het personeel op de tram. Dooi de commissie voor spoor- en tramzaken wordt medegedeeld, dat de Directie beweert op de locomo tieven geen twee personen te kunnen plaatsen, er is geen ruimte voor; bovendien zijn de informaties van dien aard, dat er niet veel kans op slagen is. Niet temin wenscht men toch eene poging te wagen. Aan genomen wordt een voorstel van den heer Dekker om aan den heer Directeur der N. T. Mij. te vragen, eene conferentie te houden over dat punt met de Com missie, zoo mogelijk hier ter stede. b. De heer J. Smit Ezn. merkt op, dat er zoovele klachten opgaan over het te gering aantal waggons op marktdagen, waardoor het bijna regel wordt, dat 3e klas passagiers in 2e en le klas worden geplaatst en zeer dikwijls passagiers 2e klasse, die wat laat zijn, terecht komen in 3e klas wagens. Vooral om half tien voormiddags en half vier namiddags komt zulks des Vrijdags maar al te veel voor. Spr. wil aan de S.S. verzocht hebben, hierin te voor zien. Niet eenstemmig zijn de leden in de beoor- deeling van die klachtende Voorzitter wil in dezen eerst weten, wat de oorzaak dier verkeerde toestanden is; de meerderheid is evenwel voor eene adresseering en besloten wordt zich ten dezen eerst te wenden tot den heer Adjunct-Inspecteur te Leeuwarden. ct De heer Nieveen zou gaarne zien, dat op den tweeden Dinsdag der maand vergaderd werd, en dat, ingeval zulks niet kan, de leden hiervan tijdig wer den verwittigd. Hierop zal gelet worden. Niets meer te behandelen zijnde, sluit de Voorzit ter de vergadering.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1901 | | pagina 2